samorządy terytorialne

 0    33 fiszki    konkurskonsta3
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
Pytanie język polski
Odpowiedź język polski

Samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez
rozpocznij naukę
Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych.

Podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest
rozpocznij naukę
gmina.

Inne jednostki samorządu regionalnego albo lokalnego i regionalnego określa
rozpocznij naukę
ustawa.

Gmina wykonuje wszystkie zadania samorządu terytorialnego nie zastrzeżone dla
rozpocznij naukę
innych jednostek samorządu terytorialnego.

Jednostki samorządu terytorialnego mają
rozpocznij naukę
osobowość prawną.

Przysługują im prawo
rozpocznij naukę
własności i inne prawa majątkowe.

Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego podlega ochronie
rozpocznij naukę
sądowej.

Zadania publiczne służące zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej są wykonywane przez
rozpocznij naukę
jednostkę samorządu terytorialnego jako zadania własne.

Jeżeli wynika to z uzasadnionych potrzeb państwa, ustawa może zlecić jednostkom samorządu terytorialnego wykonywanie
rozpocznij naukę
innych zadań publicznych.

Co określa tryb przekazywania i sposób wykonywania zadań zleconych?
rozpocznij naukę
ustawa.

Spory kompetencyjne między organami samorządu terytorialnego i administracji rządowej rozstrzygają
rozpocznij naukę
sądy administracyjne.

. Jednostkom samorządu terytorialnego zapewnia się udział w
rozpocznij naukę
dochodach publicznych odpowiednio do przypadających im zadań.

Dochodami jednostek samorządu terytorialnego są
rozpocznij naukę
ich dochody własne oraz subwencje ogólne i dotacje celowe z budżetu państwa.

Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego są określone w
rozpocznij naukę
ustawie.

. Zmiany w zakresie zadań i kompetencji jednostek samorządu terytorialnego następują wraz z odpowiednimi zmianami w
rozpocznij naukę
podziale dochodów publicznych.

Jednostki samorządu terytorialnego mają prawo ustalania
rozpocznij naukę
wysokości podatków i opłat lokalnych w zakresie określonym w ustawie.

Jednostki samorządu terytorialnego wykonują swoje zadania za pośrednictwem
rozpocznij naukę
organów stanowiących i wykonawczych.

Wybory do organów stanowiących są
rozpocznij naukę
powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym.

Zasady i tryb zgłaszania kandydatów i przeprowadzania wyborów oraz warunki ważności wyborów określa
rozpocznij naukę
ustawa.

Zasady i tryb wyborów oraz odwoływania organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego określa
rozpocznij naukę
ustawa.

. Ustrój wewnętrzny jednostek samorządu terytorialnego określają, w granicach ustaw,
rozpocznij naukę
ich organy stanowiące.

. Członkowie wspólnoty samorządowej mogą decydować, w drodze referendum, o sprawach dotyczących
rozpocznij naukę
tej wspólnoty, w tym o odwołaniu pochodzącego z wyborów bezpośrednich organu samorządu terytorialnego.

Zasady i tryb przeprowadzania referendum lokalnego określa
rozpocznij naukę
ustawa.

Ustrój wewnętrzny jednostek samorządu terytorialnego określają, w granicach ustaw,
rozpocznij naukę
ich organy stanowiące.

. Członkowie wspólnoty samorządowej mogą decydować, w drodze referendum, o sprawach dotyczących
rozpocznij naukę
tej wspólnoty, w tym o odwołaniu pochodzącego z wyborów bezpośrednich organu samorządu terytorialnego.

Zasady i tryb przeprowadzania referendum lokalnego określa
rozpocznij naukę
ustawa.

Działalność samorządu terytorialnego podlega nadzorowi
rozpocznij naukę
z punktu widzenia legalności.

Organami nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego są
rozpocznij naukę
Prezes Rady Ministrów i wojewodowie, a w zakresie spraw finansowych regionalne izby obrachunkowe.

Sejm, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, może rozwiązać organ stanowiący samorządu terytorialnego, jeżeli organ ten
rozpocznij naukę
rażąco narusza Konstytucję lub ustawy.

. Jednostki samorządu terytorialnego mają prawo
rozpocznij naukę
zrzeszania się.

. Jednostka samorządu terytorialnego ma prawo przystępowania do
rozpocznij naukę
międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,

oraz współpracy ze
rozpocznij naukę
społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Zasady, na jakich jednostki samorządu terytorialnego mogą korzystać z praw, o których mowa w ust. 1 i 2, określa
rozpocznij naukę
ustawa.


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.