FINANSE ZALICZENIE

 0    58 fiszek    pjackiewicz
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski
Odpowiedź język polski- zasoby pieniężne, - ogól zjawisk ekonomicznych związanych z gromadzeniem i podziałem zasobów pieniężnych, - są gdy jest pieniądz i jego ruch między uczestnikami gospodarki

Ruch pieniądz
rozpocznij naukę
- tworzenie (kreacja) w systemie bankowym, - cyrkulacja (krążenie) między różnymi jednostkami gospodarczymi i ich grupami, - kumulowanie się w postaci oszczędności i rezerw pieniężnych

Finanse podział ze względu na przedmiot
rozpocznij naukę
1) transakcja 2) transfery 3) pożyczki

Finanse podział ze względu na instrument
rozpocznij naukę
- rynku pieniężnego (bony, czeki, weksle) - rynku kapitałowego (akcje, obligacje, listy zastawne), - instrumenty pochodne, - instrumenty rynku walutowego

Finanse podział ze względu na instytucje
rozpocznij naukę
bank centralny, bank komercyjny, organizacje finansów publicznych i ubezpieczeniowe

System finansowy
rozpocznij naukę
układ wzajemnie powiązanych instytucji finansowych, rynków finansowych oraz elementów infrastruktury systemu finansowego.

Za pomocą czego warunkuje się system finansowy
rozpocznij naukę
Określonych narzędzi i instytucji, politykę realizowaną przez poszczególne podmioty gospodarcze.

Ogniwa rynkowego systemu finansowego
rozpocznij naukę
instrumenty finansowe, rynki finansowe, instytucje finansowe

Ogniwa publicznego systemu finansowego
rozpocznij naukę
instrumenty budżetowe, instrumenty fiskalne, publiczne instrumenty finansowe, instytucje fiskalne

Cele polityki fiskalnej
rozpocznij naukę
1) stabilizacja gospodarki 2) stabilizacja pieniądza 3) zapewnienie wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa systemu finansowego

Ryzyko gospodarcze
rozpocznij naukę
spadek zbytu, wzrost konkurencji, nieprzewidziane straty, problem terminowego regulowania zobowiązań

Im większa skala oczekiwań zysku...
rozpocznij naukę
... w stosunku do zaangażowanego kapitału, tym większa skala ryzyka.

Przejawy ryzyka
rozpocznij naukę
utrata zdolności finansowej

Źródła ryzyka
rozpocznij naukę
zewnętrzne uwarunkowane działaniami państwa, błędy w zarządzaniu (polityka personalna)

Związek finansów z innymi naukami
rozpocznij naukę
1) mikroekonomia 2) makroekonomia 3) etyka 4) psychologia 5) prawo 6) rachunkowość 7) socjologia 8) statystyka

Koniunktura gospodarcza
rozpocznij naukę
Wahania cykliczne kształtują podstawowe wielkości makroekonomiczne, np. inflacja, PKB, bezrobocie.

Koniunktura gospodarcza
rozpocznij naukę
W okresie ożywienia gospodarczego wzrasta sprzedaż, zmniejsza się ryzyko gospodarcze, rośnie znaczenie i wolumen kredytu handlowego

Cel koniunktury gospodarczej
rozpocznij naukę
utrzymanie zdolności płatniczej

1) znajduje wyraz we wzroście poziomu cen 2) zagraża deprecjacji realnej wartości kapitału własnego, należności i zasobów pieniężnych

Na co wpływa inflacja
rozpocznij naukę
na poziom nominalnych odsetek kredytów, co podnosi ryzyko upadku podmiotów korzystających z kredytów bankowych

Gdzie może się ujawnić inflacja?
rozpocznij naukę
paradoksalnie może się ujawnić we wzroście popytu na określone produkty i usługi

Polityka monetarna
rozpocznij naukę
jest realizowana przez bank centralny, ryzyko stopy oprocentowania

Gdzie znajduje odbicie polityka monetarna?
rozpocznij naukę
W regulowaniu podaży i ceny kredytu - polityka drogiego i trudnego pieniądza/polityka taniego i łatwego pieniądza

Interwencjonizm państwowy
rozpocznij naukę
ulgi podatkowe, np. ulgi w podatku dochodowym uzyskiwane w przypadku przeprowadzenia określonych działań

Interwencjonizm państwowy przykłady
rozpocznij naukę
1) dopłaty do różnicy oprocentowania oraz poręczenia kredytów udzielanych na określone cele, 2) polityka celna - finansowanie operacji towarowych za granicą (dopłaty do eksportu)

Polityka fiskalna
rozpocznij naukę
odgrywa istotne znaczenie, ponieważ wywiera wpływ na sytuację finansową podmiotów gospodarczych - przejmuje część ich przychodów

Polityka fiskalna
rozpocznij naukę
1) niezbędna jest znajomość systemu podatkowego i jego tendencji, 2) ważna jest orientacja do polityki budżetowej rządu w zakresie równoważenia dochodów i wydatków budżetu.

Wysoki deficyt budżetowy skutkuje
rozpocznij naukę
możliwością wzrostu obciążeń podatkowych, emisji obligacji i bonów skarbowych o atrakcyjnym oprocentowaniu - ogranicza to podaż pieniądza na inne cele

Wydatki budżetu wywołują...
rozpocznij naukę
określony popyt w różnych sferach konsumpcji: w przypadku ograniczenia wydatków spada popyt

Podmioty gospodarcze
rozpocznij naukę
podmiot to określona forma organizacji, która podejmuje samodzielne decyzje, kieruje się własnym interesem i związanym z tym ryzykiem.

Wszystkie podmioty gospodarcze
rozpocznij naukę
są powiązane między sobą za pośrednictwem rynku

Gospodarka rynkowa
rozpocznij naukę
jest jednolitym mechanizmem funkcjonującym wg określonych praw ekonomicznych

Gospodarstwo domowe
rozpocznij naukę
dobrowolny związek ludzi wspólnie zamieszkujących i podejmujących decyzje finansowe dotyczące sposobu zarobkowania i wydawania pieniędzy

Warunek istnienia gospodarstwa domowego
rozpocznij naukę
przynajmniej jedna osoba uzyskuje dochody z tytułu pracy wg pewnych zasad

Na co są wydawane dochody?
rozpocznij naukę
1) bieżąca konsumpcja 2) edukacja 3) mieszkanie 4) tradycja 5) nawyki 6) moda

Jakie jest przesłanie gospodarstwa domowego?
rozpocznij naukę
gospodarstwa domowe tak wydatkują swoje pieniądze, aby uzyskać maksymalne zadowolenie lub maksymalną użyteczność płynącą z nabytych dóbr

Czym się kieruje g.d. podczas podejmowania decyzji?
rozpocznij naukę
1) cena 2) % 3) dywidenda 4) renty 5) tradycja 6) nawyki 7) moda

Jaki występuje problem przy g.d.?
rozpocznij naukę
Problem racjonalizacji wyboru, który prowadzi do maksymalizacji zadowolenia (użyteczności)

Istota przedsiębiorstwa
rozpocznij naukę
1) na własny rachunek 2) kierując się własnym interesem 3) w celu osiągnięcia określonych korzyści - zysku

Co wykorzystuje przedsiębiorstwo do osiągnięcia korzyści?
rozpocznij naukę
1) kapitał - oprocentowanie, 2) ziemia - dzierżawa, 3) praca - płaca

Co to jest zysk?
rozpocznij naukę
Różnica między przychodami a kosztami

Maksymalizacja zysku
rozpocznij naukę
1) wzrost cen - jeśli przedsiębiorstwo ma wpływ na ceny na rynku 2) spadek kosztów - wiąże się z nakładami 3) obniżenie ceny - zmniejsza się zysk jednostkowy, ale zwiększa się sprzedaż

Kryterium klasyfikacji przedsiębiorstw: zasięg rynku
rozpocznij naukę
lokalny, regionalny, kontynentalny, globalny, krajowy

Kryterium klasyfikacji przedsiębiorstw: rodzaj działalności
rozpocznij naukę
podział sektorowy, podział gałęziowo-branżowy

Kryterium klasyfikacji przedsiębiorstw: rodzaj własności
rozpocznij naukę
prywatna, publiczna, publiczno-prywatna

Kryterium klasyfikacji przedsiębiorstw: liczba właścicieli
rozpocznij naukę
jeden właściciel, spółka

Kryterium klasyfikacji przedsiębiorstw: pochodzenie kapitału:
rozpocznij naukę
krajowy, zagraniczny, mieszany

Kryterium klasyfikacji przedsiębiorstw: wielkość
rozpocznij naukę
mikro <9, małe 10-49, średnie 50-249, duże >249

Rynek finansowy dzieli się na:
rozpocznij naukę
KARTKA

Czy na rynku wtórnym występuje misja?
rozpocznij naukę
Nie, tylko obrót

2 Funkcje giełdy:
rozpocznij naukę
1) zasila przedsiębiorstwa w środki finansowe 2) umożliwia rynkową wycenę majątku przedsiębiorstwa

Kryteria klasyfikacji giełd:
rozpocznij naukę
1) forma prawna 2) funkcje 3) zasięg

Kryteria klasyfikacji giełd: Forma prawna
rozpocznij naukę
model amerykański i model niemiecki

Kryteria klasyfikacji giełd: Funkcje
rozpocznij naukę
uniwersalne i specjalistyczne

Kryteria klasyfikacji giełd: Zasięg
rozpocznij naukę
regionalne, krajowe, międzynarodowe, lokalne, światowe

Czynniki wyznaczające kurs akcji:
rozpocznij naukę
1) oprocentowanie wkładów TERMINOWYCH 2) perspektywy rozwoju przedsiębiorstwa w kraju i na świecie 3) dywidenda 4) czynniki psychologiczne 5) czynniki polityczne


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.