hematy od samoistnego włóknienia szpiku

 0    132 fiszki    ewe0linas
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
samoistne włóknienie szpiku definicja
rozpocznij naukę
nowotwór mieloproliferacyjny cechujący się niedokrwistością, odmłodzeniem ukladu granulocytarnego, włóknieniem szpiku, powiększeniem śledziony i powstawaniem pozaszpikowych ognisk krwiotworzenia
objawy ogólne samoistnego włóknienia szpiku
rozpocznij naukę
osłabienie, brak łaknienia, utrata masy ciała, stan podgorączkowy, duszność, przyspieszone tętnopoty nocne, świąd, ból kostno- stawowy, wyniszczenie
objawy związane z włóknieniem szpiku
rozpocznij naukę
powiększenie śledzi0ony, powiększenie wątroby, nadciśnienie wrotne; plamica małopłytkowa, objawy niedokrwistości, objawy związane z ogniskami krwiotworzenia:
morfologia we włóknieniu szpiku
rozpocznij naukę
niedokrwistość normocytowa; liczba leukocytów zmniejszona, prawidłowa lub zwiększona; liczba płytek krwi może być zwiększona, prawidłowa lub zmniejszona, płytki nieprawidłowe morfologicznie i czynnościowo
biopsja i trepanobiospsja w samoistnym włóknieniu w fazie prefibrotycznej
rozpocznij naukę
zwiększona komórkowość, proliferacja linii megakariopoetycznej z towarzyszącą atypią megakariocytów, rozrost linii neutrofilopoetycznej, z często zmniejszoną erytropoezą
biopsja w fazie fibrotycznej samoistnego włóknienia szpiku
rozpocznij naukę
nie można zaaspirować szpiku (tzw. sucha biopsja)
badanie cytogenetyczne pierwotnego włoknienia szpiku
rozpocznij naukę
aberracje chromosomowe u ~60% chorych; mutacja V617F genu JAK2 (u ~60%), w większości pozostałych przypadków mutacje genów CALR (15–30%) albo MPL (10%). Ujemny wynik BCR-ABL1.
kryteria duże pierwotnego włoknienia szpiku
rozpocznij naukę
1) typowy obraz trepanobioptatu 2) wykluczenie czerwienicy prawdziwej (PV), CML, MDS i innych ch 3) obecność mutacji V617F genu JAK-2 lub innego markera
kryteria male pierwotnego włóknienia szpiku
rozpocznij naukę
) leukoerytroblastoza we krwi obwodowej 2) wzrost LDH w surowicy 3) niedokrwistość 4) powiększenie śledziony.
ilość kryteriów dużych i małych do rozpoznania pierwotnego włóknienia szpiku
rozpocznij naukę
Konieczne jest spełnienie wszystkich kryteriów dużych i 2 małych.
metoda leczenie włóknienia szpiku wydłużająca przeżycie
rozpocznij naukę
allo- HCT (daje szansę wyleczenia)
inne leczenie włoknienia szpiku
rozpocznij naukę
Leczenie cytoredukcyjne, leczenie niedokrwistości, splenektomia, napromieniowanie śledziony i ognisk krwiotworzenia, inhibitory JAK
Najgorsze spośród nowotworów mieloproliferacyjnych jest w
rozpocznij naukę
pierwotnym włoknieniu szpiku
hipereozynofilia
rozpocznij naukę
występowanie szczególnie dużej eozynofilii we krwi obwodowej (>1500/µl) i/lub nacieków eozynofilowych w tkankach
zespół hipereozynofilowy (HES)
rozpocznij naukę
uszkodzenie narządów w przebiegu eozynofilii
przewlekła białaczka eozynofilowa (CEL)
rozpocznij naukę
nowotworem mieloproliferacyjnym, w którym wskutek niekontrolowanej, klonalnej proliferacji prekursorów eozynofilów dochodzi do eozynofilii w szpiku, krwi obwodowej i tkankach.
objawy przewlekłej białaczki eozynofilowej
rozpocznij naukę
ogólne (zmęczenie, T, poty, spadek m.c), objawy kardio, oddech, skórne, ppok, neurolog
podział białaczki eozynofilowej ze wzg na liczbę eozynofilów
rozpocznij naukę
łagodna 500–1500/μl; umiarkowana 1500–5000/μl, ciężka >5000/μl)
morfologia w przewlekłej bialaczce eozynofilowej
rozpocznij naukę
eozynofilia, niedokrwistość, małopłytkowośc lub nadpłytkowość, umiarkowana leukocytoza
badania cytogenetyczne i molek w CEL
rozpocznij naukę
obecny gen fuzyjny FIP1L1-PDGFRA powstały wskutek delecji fragmentu chromosomu 4 i kodujący białko o aktywności kinazy tyrozynowej.
eozynofilia kiedy
eozynofilia cd
rozpocznij naukę
inwazje pasożytnicze, reakcje alergiczne i lekowe, eozynofilie płucne, przeszczep p. gospodarzowi, ch. Hodgkina, chłoniaki z obwodowych komórek T (PTCL), histiocytoza z komórek Langerhansa, indolentna mastocytoza układowa
nowotwór lity, alergiczna aspergiloza oskrzelowo-płucna, przewlekłe choroby zapalne, choroby układowe tkanki łącznej, ukł zapalenia naczyń, głębokie zapalenie powięzi
leczenie CEL z genem FIP1L1-PDGFRA i rearanżacją genu PDGFRB
rozpocznij naukę
imatynib
HES bez rearanżacji PDGFRA i PDGFRB:
rozpocznij naukę
GKS np. prednizon 1 mg/kg mc.
Leczenie białaczki eozynofilowej-chorzy z liczbą eozynofilów <5000/µl i bez zmian narządowych
rozpocznij naukę
nie wymagają szybkiej cytoredukcji
leczenie CEL W razie nieskuteczności i w CEL-NOS:.
rozpocznij naukę
cytostatyki (hydroksymocznik, w razie nieskuteczności → IFN-α, w dalszej kolejności winkrystyna lub etopozyd); w razie nieskuteczności → leczenie eksperymentalne (mepolizumab(i), alemtuzumab) albo allo-HCT
mastocytowa definicja
rozpocznij naukę
Grupa chorób nowotworowych charakteryzujących się nadmierną proliferacją i nagromadzeniem nieprawidłowych mastocytów w jednym lub wielu narządach.
postacie mastocytozy
rozpocznij naukę
skórna i układowa
postacie mastocytozy skórnej CM
rozpocznij naukę
postać plamisto-grudkowa (syn. pokrzywka barwnikowa), postać rozlana, guz mastocytowy skóry
postacie mastocytozy układowej SM
rozpocznij naukę
SM o powolnym przebiegu (indolentna), SM z klonalnym rozrostem linii komórkowych niemastocytowych (nowotworem mielo- lub rzadziej limfoidalnym), agresywna SM, białaczka mastocytowa, mięsak mastocytowy, guz mastocytowy pozaskórny.
objawy skórne mastocytozy
rozpocznij naukę
żółto- lub czerwonobrązowe plamy i swędzące grudki, objaw Dariera (prawie natychmiastowe pojawienie się pokrzywki po podrażnieniu skóry ze zmianam
objawy zw z uwalnianiem mediatorów w mastocytozie
rozpocznij naukę
hipotensja, tachykardia odruchowa, omdlenia, wstrząs i ból głowy, duszność; nagłe zaczerwienienie skóry; T, ból kostny, osteopenia i osteoporoza; zmęczenie, utrata m. c, dyspepsja, biegunka i objawy choroby wrzodowej;
depresja, zaburzenia nastroju, utrata koncentracji i nadmierna senność; objawy skazy krwotocznej.
rozpoznanie mastocytozy skórnej- badanie
rozpocznij naukę
obraz histopatologiczny wycinka skóry
rozpoznanie mastocytozy ukladowej
rozpocznij naukę
na podstawie badania szpiku kostnego, biopsji zmian skórnych lub w innych narządach, badania molekularnego (mutacja D816V genu KIT) i zwiększonego stężenia tryptazy w surowicy.
rozpoznanie białaczki mastocytowej
rozpocznij naukę
mastocyty w biopsji aspiracyjnej szpiku >20%, we krwi obwodowej >10%, nacieki narządowe, często bez zmian w skórze.
leczenie CM i indolentna SM
rozpocznij naukę
leki przeciwhistaminowe, przeciwleukotrienowe, ASA, IPP gdy dolegliwości dyspeptyczne / ch. wrzodowa, miejscowo GKS i fotochemioterapia PUVA, l. hamujące degranulację mastocytów, preparaty wapnia i witamina D3, bisfosfoniany
leczenie agresywnej mastocytozy ukł (SM)
rozpocznij naukę
lekami pierwszej linii są kladrybina i IFN-α2b; u wybranych chorych allo-HCT.
leczenie białaczki mastocytowej
rozpocznij naukę
chemioterapia wielolekowa (jak w AML) lub kladrybina, ew. z IFN-α (skuteczność farmakoterapii ograniczona), allo-HCT.
przewlekła białaczka mielomonocytowa def
rozpocznij naukę
Nowotwór mielodysplastyczno-mieloproliferacyjny, charakteryzujący się przewlekłą monocytozą we krwi obwodowej, nieobecnością chromosomu Ph i genu BCR-ABL1 oraz blastozą szpiku ≤20%.
przewlekła bialaczka mielomonocytowa Objawy wywołane pozaszpikowymi naciekami komórek białaczkowych:
rozpocznij naukę
powiększenie wątroby, śledziony i węzłów chłonnych, zmiany skórne, płyn wysiękowy w jamie opłucnej, jamie osierdzia i jamie otrzewnej przy dużej liczbie monocytów we krwi.
objawy wynikające z cyotpeni w przewleklej białaczce mielomonocytowej
rozpocznij naukę
niedokrwistość → osłabienie, szybka męczliwość, tachykardia, bladość skóry; neutropenia → większa skłonność do zakażeń; małopłytkowość → skaza krwotoczna.
morfologia w przewlekłej białaczce mielomonocytowej
rozpocznij naukę
monocytoza >1000/µl, liczba leukocytów różna, niekiedy zmiany dysplastyczne, nieznaczna bazofilia i eozynofilia; niedokrwistość normocytowa (rzadko makrocytowa), często umiarkowana małopłytkowość, mogą wystąpić nietypowe płytki olbrzymie.
Biopsja aspiracyjna i trepanobiopsja szpiku: w przewlekłej białaczce mielomonocytowej
rozpocznij naukę
szpik bogatokom, najczęściej dominuje l. neutrofilopoetyczna lub erytropoetyczna, proliferacja monocytów, zmiany dysplastyczne, megakariocyty z niepraw segmentacją
przewlekła białaczka mielomonocytowa adania cytogenetyczne, molekularne i immunofenotypowe
rozpocznij naukę
klonalne, nieswoiste zaburzenia cytogenetyczne u 20–40% chorych. Ujemny wynik BCR-ABL1, wykluczenie rearanżacji PDGFRA i PDGFRB. U 10–20% chorych występuje mutacja genu JAK2.
badania obraz przewlekłej białaczki mielomonocytowej
rozpocznij naukę
USG- powiększenie śledziony, wątroby lub węzłów chłonnych oraz obecność płynu w jamie otrzewnej. RTG klatki piersiowej – ujawnia płyn w jamach opłucnej. Echokardiografia – ujawnia płyn w jamie osierdzia.
kryteria rozpoznania
rozpocznij naukę
przewlekłej białaczki monomielocytowej
inne przyczyny monocytozy
rozpocznij naukę
zakażenia, ch. p. pok, tk. łącznej, ch. ziarniniakowe, ch. ukł krwiotwórczego
leczenie przewlekłej białaczki mielomonocytowej
rozpocznij naukę
1. Leczenie wspomagające: jak w MDS. 2. allo-HCT: jedyna metoda dająca szansę na wyleczenie, 3. Leczenie cytoredukcyjne: 4. Leki hipometylujące:
przewlekła białaczka limfocytowa CLL- def
rozpocznij naukę
Choroba nowotworowa morfologicznie dojrzałych limfocytów B występujących we krwi, szpiku kostnym, tkance limfatycznej i w innych narządach
Najczęstsza postać białaczki u dorosłych w Europie i Ameryce Północnej
rozpocznij naukę
przewlekła białaczka limfocytowa CLL
przewlekła białaczka limfocytowa CLL- objawy
rozpocznij naukę
początkowo brak/ niespecyficzne
rodzaje klasyfikacji CLL
rozpocznij naukę
wg Raila i Bineta
CLL morfologia
rozpocznij naukę
limfocytoza >5000/µl, z przeważającymi małymi, dojrzałymi morfologicznie limfocytami i charakterystycznymi jądrami uszkodzonych limfocytów – tzw. cienie Gumprechta, niedokrwistość i małopłytkowość
Badanie immunofenotypowe krwi lub szpiku w CLL
rozpocznij naukę
charakterystyczna koekspresja antygenów B-komórkowych (CD19, CD22), CD23 oraz antygenu T-komórkowego CD5
kryteria rozpoznania CLL
rozpocznij naukę
1) limfocytoza krwi obwodowej ≥5000/µl z przeważającą populacją morfologicznie dojrzałych, małych limfocytów 2) potwierdzenie klonalności krążących limfocytów B mających charakterystyczny immunofenotyp w cytometrii przepływowej krwi obwodowe
Chłoniak z małych limfocytów (SLL) to
rozpocznij naukę
niebiałaczkowa postać CLL (identyczna morfologicznie i immunofenotypowo) cechująca się powiększeniem węzłów chłonnych i/lub śledziony, z limfocytozą krwi obwodowej <5000/µl, bez cytopenii spowodowanych nacieczeniem szpiku.
leczenie pierwszej lini CLL
rozpocznij naukę
analogi puryn w monoterapii lub schematach skojarzonych (u młodych chorych lub starszych bez istotnych chorób towarzyszących zaleca się cykl FCR lub CCR, chlorambucyl w monoterapii albo w skojarzeniu z pciałem anty-CD20
chłoniaki nieziarnicze podział
rozpocznij naukę
1) białaczka/chłoniak limfoblastyczny B- lub T-komórkowy (B/T-ALL/LBL) 2) nowotwory z dojrzałych komórek B: 3) nowotwory z dojrzałych komórek T i NK:
do nowotworów z dojrzałych małych kom B należy
rozpocznij naukę
przewlekła białaczka limfocytowa/ch. z małych limfocytów (CLL/SLL, białaczka włochatokomórkowa (HCL), ch. strefy brzeżnej (MZL), ch. grudkowy (FL), ch. limfoplazmocytowy/makroglobulinemia Waldenströma (LPL/WM), ch z kom. płaszcza (MCL)
b) chłoniaki z dużych i średnich komórek B:
rozpocznij naukę
b) chłoniaki z dużych i średnich komórek B: chłoniak rozlany z dużych komórek B (DLBCL) i jego warianty, chłoniak Burkitta (BL)
chloniaki agresywne
rozpocznij naukę
chłoniaki B-komórkowe – DLBCL i MCL, większość chłoniaków T-komórkowych. Chorzy przeżywają bez leczenia od kilku do kilkunastu miesięcy.
chłoniak indolentne
rozpocznij naukę
większość chłoniaków z małych kom B (FL, CLL/SLL, LPL/WM, MZL) i część linii T (MF, LGL).
bardzo agresywne chłoniaki nieziarnicze
rozpocznij naukę
ALL/LBL, BL. Chorzy przeżywają bez leczenia od kilku do kilkunastu tygodni.
na podst czego stawia się rozpoznanie ch. nieziarniczych
rozpocznij naukę
Na podstawie badania histologicznego i immunohistochemicznego całego węzła chłonnego lub fragmentu zajętego narządu.
leczenie chłoniaków agresywnych
rozpocznij naukę
chemioterapięa wielolekowa (np. CHOP) w skojarzeniu z rytuksymabem (w NHL B-komórkowych) i/lub uzupełniającym napromienianiem miejsca pierwotnej lokalizacji chłoniaka; w grupie dużego ryzyka rozważ auto-HCT.
chłoniak Chodgkina definicja
rozpocznij naukę
klonalny rozrost tzw. komórek Reed i Sternberga oraz komórek Hodgkina, wywodzących się z linii komórek B, otoczonych komórkami odczynowymi, głównie w obrębie węzłów chłonnych.
klasyfikacja histopatologiczna chłoniaka Hodgkina
rozpocznij naukę
1) klasyczny 2) HLchłoniak Hodgkina nieklasyczny (guzkowy z przewagą limfocytów)
HL klasyczny
rozpocznij naukę
stwardnienie guzkowe (NSHL; 70–80% przypadków HL), postać mieszana (MCHL), postać z zanikiem limfocytów (LDHL), postać bogata w limfocyty (LRCHL)
HL nieklasyczny
rozpocznij naukę
kilka procent chorych, zajęte węzły chłonne obwodowe (najczęściej w jednej okolicy limfatycznej), przebiega zwykle bardzo powoli, przez wiele lat bez klinicznej progresji, wznowy dobrze poddają się leczeniu.
chłoniak Hodgkina Niekorzystne czynniki rokownicze w stadium I i II
rozpocznij naukę
rozległy guz w śródpiersiu (o wymiarach >1/3 maks. wymiaru poprzecznego klatki piersiowej), OB >50 mm (>30 mm przy obecnych objawach B), wiek ≥50 lat, ≥3 zajęte grupy węzłów chłonnych, zajęcie narządów pozalimfatycznych
chłoniak Hodgkina Niekorzystne czynniki rokownicze w stadium III i IVI
rozpocznij naukę
stężenie albuminy <4,0 g/dl, stężenie Hb <10,5 g/dl, płeć męska, wiek ≥45 lat, IV stopień zaawansowania klinicznego, leukocytoza ≥15 000/µl, limfocytopenia <600/µl lub <8%.
leczenie chłoniaka Hodgkina klasyczne I rzut
rozpocznij naukę
chemioterapia w skojarzeniu z radioterapią na zmiany resztkowe lub okolice pierwotnie zajęte.
szpiczak plazmocytowy def
rozpocznij naukę
ch. nowotworowa charakt się proliferacją i gromadzeniem monoklonalnych plazmocytów, wytwarzających monoklonalną immunoglobulinę lub same monoklonalne łańcuchy lekkie Ig (tzw. białko M).
szpiczak plazmocytowy morfologia
rozpocznij naukę
u większości chorych niedokrwistość normocytowa, normochromiczna, rzadziej makrocytoza, u 50% chorych rulonizacja erytrocytów, rzadziej leukopenia, małopłytkowość.
szpiczak bezobjawowy- kryteria rozpoznania
rozpocznij naukę
białko M w surowicy ≥30 g/l lub w moczu >500 mg/24 h i/lub klonalne plazmocyty w szpiku 10–60%, niespełnione kryteria CRAB i SLiM, bez amyloidozy AL
kryteria rozpoznania szpiczaka MM
rozpocznij naukę
klonalne plazmocyty w szpiku >10% lub potwierdzony w biopsji guz plazmocytowy kostny lub pozaszpikowy oraz ≥1 z 1) kryteria uszkodzenia narządowego związanego ze szpiczakiem (CRAB): 2) ≥1 biomarker nowotworu (SLiM):
kryteria uszkodzenia narządowego związanego ze szpiczakiem (CRAB
rozpocznij naukę
a) hiperkalcemia (>0,25 mmol/l powyżej ggn lub >2,75 mmol/l b) niewydolność nerek c) niedokrwistość d) uszkodzenia kostne
biomarkery nowotworu SLIM szpiczak
rozpocznij naukę
a) plazmocyty w szpiku >60% b) stosunek wolnych łańcuchów lekkich w surowicy (κ/λ lub λ/κ) >100 przy stężeniu łańcuchów monoklonalnych >100 mg/l c) >1 zmiana ogniskowa o wymiarze ≥5 mm w MR.
leczenie u ch na szpiczaka bezobjawowego („tlącego”)
rozpocznij naukę
obserwacja
młodzi lub nieobciążeni chorzy >7- rż na szpiczaka- leczenie
rozpocznij naukę
3–4 cykli schematu 3-lekowego zawierającego bortezomib (VTD [bortezomib + talidomid + deksametazon], VCD [bortezomib + cyklofosfamid + deksometazon], PAD [bortezomib + doksorubicyna + deksometazon
odosobniony guz plazmocytowy leczenie
rozpocznij naukę
operacja lub napromienianie
zespół hemofagocytowy def
rozpocznij naukę
zaburzenie reg immunologicznej wywołanym przez cytokiny prozapalne przy współistniejącej niesprawności komórek odpornościowych (NK i cytotoksycznych limf T) uwarunkowanej gen lub nabytej, ch z autoagresji lub nowotwór złośliwy
czym się różni zespół aktywacji makrofagów od typowego HLH
rozpocznij naukę
dużym stężeniem CRP w osoczu
obraz kliniczny zespołu hemofagocytowego
rozpocznij naukę
Stała T, powiększenie wątroby i śledziony; objawy skazy krwotocznej (nie zawsze), bladość i/lub zażółcenie powłok, niekiedy obrzęki, osutkę, wysięki w jamach ciała i zaburzenia świadomości.
kryteria rozpoznania zespołu hemofagocytowego
rozpoznanie molek min 5 z 8 kryteriów
rozpocznij naukę
1) T≥38,5°C 2) powiększ śledziony 3) cytopenia ≥2 z 3 linii 4) hipertriglicerydemia i/lub hipofibrynogenemia
5) hiperferrytynemia ≥500 µg/l 6) hemofagocyty w szpiku, PMR lub węzłach chłonnych 7) zmniejszona aktywność komórek NK lub jej brak 8) stężenie sCD25 (łańcuch α receptora interleukiny 2) ≥2400 U/ml.
podst różnicowania zespołu hemofagocytowego np. ze wstrząsem
rozpocznij naukę
hiperferrytynemia, osiągająca 70 000 ng/ml i więcej
duże steż ferrytyny + gorączka u dorosłych TYLKO
rozpocznij naukę
HLH oraz choroba Stilla (która też często wywołuje HLH)
LECZENIE ZESPOLU HEMOFAGOCYTOWEGO
rozpocznij naukę
HLH–2004 (etopozyd, deksametazon, cyklosporyna); przez 8 tyg.; w razie zajęcia OUN → metotreksat i.t.
obraz kliniczny niedoborow odporności
rozpocznij naukę
Częste, przewlekłe i nawracające zakaż lub (rzadziej) objawy autoimmunizacji. Zakażenia mają ciężki, niejednokrotnie nietypowy i długotrwały przebieg, są oporne na antybiotykoterapię.
dla niedoborów odporności humoralnej charakter są
rozpocznij naukę
nawracające zakażenia dróg oddechowych i zatok przynosowych wywołane przez bakterie otoczkowe (np. Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae).
objawy ostrzegawcze pierwotnego niedoboru odporności
6 objawów wg ESID
rozpocznij naukę
≥4 zakaż wymagające antybiotykoterapii (ucha, oskrzeli, zatok przynosowych lub płuc) w ciągu roku; i nawracające/wymagające długotrwałego leczenia zakaż
≥2 ciężkie zakaż bakteryjne (kości i szpiku, opon m-r, tk podskórnej, sepsa); ≥2 potwierdzone RTG zap płuc w ciągu 3 lat; zakaż o nietypowej lok/wywołane przez nietypowe patogeny; występowanie rodzinne
postępowanie w asplenii
rozpocznij naukę
wskazane są szczepienia p bakteriom otoczkowym (S. pneumoniae, H. influenzae typu b, N. meningitidis) i p grypie. W przypadku planowej splenektomii szczepienie należy wykonać najpóźniej 2 tyg. przed zabiegiem, a jeśli nie jest to możliwe, to zaraz po
skaza krwotoczna naczyniowa def
rozpocznij naukę
pojawianie się płaskich lub grudkowych wykwitów na skórze lub błonach śluzowych z powodu wady lub uszkodzenia naczyń krwionośnych
skazy krwotoczne naczyniowe wrodzone
rozpocznij naukę
1) wrodzona naczyniakowatość krwotoczna – choroba Rendu, Oslera i Webera 2) plamice we wrodzonych chorobach tkanki łącznej – zespół Ehlersa i Danlosa, zespół Marfana, wrodzona łamliwość kości.
Skazy krwotoczne naczyniowe nabyte
cd
rozpocznij naukę
1. zapalenie naczyń zw z p/ciałami IgA, 2. 2) plamice związane ze zwiększeniem ciśnienia żylnego 3. z awitaminozą, 4. z nadmiarem GKS, 5. plamica starcza 6. zwykla
7. plamica w dysproteinemiach i w amyloidozie 8. zw z urazami i oparzeniami słonecznymi 9. w przebiegu zakażen 10. zw ze zmianami zakrzepowo-zatorowymi 11. polekowe 12. psych
plamice we wrodzonych ch tkanki łącznej
rozpocznij naukę
zespół Ehlersa i Danlosa, zespół Marfana, wrodzona łamliwość kości.
plamice zw ze zwiększeniem ciśnienia żylnego
rozpocznij naukę
drobne, punkcikowate wybroczyny na twarzy i górnej części tułowia powstające w wyniku kaszlu, wymiotów, dźwigania ciężarów, u kobiet po porodzie lub na kończynach dolnych w wyniku zastoju żylnego
plamica zw z nadmiarem GKS
rozpocznij naukę
w chorobie lub zespole Cushinga): wybroczyny na wyprostnych powierzchniach przedramion, podbiegnięcia krwawe (siniaki), cienka, wiotka i lśniąca skóra. Nie ma skutecznego sposobu leczenia.
plamica zwykła
rozpocznij naukę
łagodna skaza krwotoczna u młodych kobiet, nasilająca się w czasie miesiączek, prawdopodobnie pod wpływem hormonów żeńskich
plamice zw ze zmianami zakrzepowo- zatorowymi
rozpocznij naukę
sinica dalszych części ciała ze współistniejącymi zmianami krwotocznymi i martwiczymi w DIC, martwica skóry wywołana przez VKA, siność siatkowata w z. antyfosfolipidowym
plamica polekowa- jakie leki
rozpocznij naukę
allopurynol, cytarabina, atropina, barbiturany, chinidyna, fenytoina, izoniazyd, metotreksat, morfina, naproksen, nitrofurantoina, penicyliny, piroksykam, sulfonamidy, związki jodu
typowe objawy plamicy o podłożu psychicznym
rozpocznij naukę
bolesne wybroczyny ulegające obrzękowi i zmiany rumieniowate na kończynach górnych i udach, których pojawienie się poprzedza uczucie swędzenia, palenia lub bólu
liczba płytek w malopłytkowości
rozpocznij naukę
<150 000/µl.
podział małopłytkowości
rozpocznij naukę
1. centrane 2. mieszane 3. obwodowe 4. zw z sekwenstracją płytek krwi 5. z rozcieńczenia
małopłytkowośc wrodzona przyczyna
rozpocznij naukę
zmiejszone wytwarzanie płytek
małopłytkowość mieszana przyczyna
rozpocznij naukę
spowodowana nadmiernym usuwaniem płytek krwi z krążenia i zmniejszonym wytwarzaniem płytek – pierwotna małopłytkowość immunologiczna (ITP)
małopłytkowośc obwodowa przyczyna
rozpocznij naukę
spowodowane nadmiernym usuwaniem płytek krwi z krążenia
małopłytkowość rzekoma
rozpocznij naukę
artefakt lab spowodowany aglutynacją płytek in vitro we krwi pobranej do probówki z EDTA; Aglutynacja zachodzi pod wpływem przeciwciał występujących u ~0,2% osób zdrowych, gdy spada stężenie jonów wapniowych wiązanych przez EDTA.
małopłytkowość centralna nabyta kiedy
+
rozpocznij naukę
Dz. leków przewlekły alkoholizm, z. wirusowe, niedobor wit B12 /kw. foliowego, nacieczenia, włóknienia szpiku, nocna napadowa hemoglobinuria, dz. p. jonizującego
niedokrwistości aplastyczna, wybiórcza aplazji megakariocytowaj, małopłytkowoś cykliczna
małopłytkowość centralna podział
rozpocznij naukę
wrodzone i nabyte
małopłytkowość obwodowa podział
rozpocznij naukę
immunologiczne i nieimmunologiczne
małopłytkowość obwodowa immunologiczna przyczyny
rozpocznij naukę
poprzetoczeniowa, polekowa, w przebiegu zakażeń, ch. autoimmunologicznych, chloniaków nieziarniczych, malopłytkowość cieżarnych, po alogenicznym przeszczepieniu szpiku, po leczeniu surowicą antylimfocytową lub antytymocytową
małopłytkowośc centralna wrodzona leczenie
rozpocznij naukę
w razie potrzeby przetaczaj KKP, w szczególnie ciężkich przypadkach rozważ splenektomię lub alogeniczne przeszczepienie komórek krwiotwórczych
małopłytkowośc centralna nabyta leczenie
rozpocznij naukę
usuń czynnik sprawczy, lecz chorobę podstawową, w razie potrzeby przetaczaj KKP.
nabyta choroba immunologiczna cech się izolowaną małopłytkowością,100000 ul
rozpocznij naukę
pierwotna małopłytkowośc immunologiczna
pierwotna małopłytkowośćimmunologiczna objawy
rozpocznij naukę
krwawienia z nosa i dziąseł, obfite i przedłużające się miesiączki, wybroczyny skórne, zwiększona skłonność do powstawania podbiegnięć krwawych. Nadmierne krwawienia po uszkodzeniu tk
kiedy nie leczymy pierwotnej małopłytkowości immunologicznej
rozpocznij naukę
jeśli liczba płytek >30 000/µl i nie występują objawy skazy krwotocznej.
I rzut pierwotnej malopłytkowości immunologicznej
rozpocznij naukę
GKS: deksametazon p.o. lub i.v., alternatywnie prednizon lub metylprednizolon, do uzyskania wzrostu liczby płytek >50 000/µl, stopniowo zmniejszaj dawkę.
leczenie II rzutu pierwotnej małopłytkowości immunologicznej
rozpocznij naukę
splenektomia, IVIG, agoniści receptora trombopoetyny, rytuksymab, l. immunosupresyjne
typowe cechy małoplytkowości obwodowych
rozpocznij naukę
zwiększenie średniej objętości płytek krwi i liczby megakariocytów w szpiku oraz skrócenie czasu życia płytek powodujące zmniejszenie ich liczby we krwi krążącej, pomimo znacznego zwiększenia wytwarzania płytek w szpiku.
do małopłytkowości obwodowej nieiimunologicznej należy
rozpocznij naukę
1. Zakrzepowa plamica małopłytkowa (TTP, zespół Moschcowitza) 2. Zespół hemolityczno-mocznicowy (HUS) i atypowy zespół hemolityczno-mocznicowy (aHUS) 3) TMA spowodowana przez leki
zakrzepowa plamica małopłytkowa jest spowodowana obecnością
rozpocznij naukę
autoprzeciwciał przeciwko osoczowej metaloproteinazie ADAMTS-13 rozkładającej „niezwykle wielkie” multimery czynnika von Willebranda (ULvWF).
zakrzepowa plamica małopłytkowa kiedy objawy
rozpocznij naukę
po zadziałaniu dodatkowego czynnika, np. zakażenia lub ciąży.
zakrzepowa plamica małopłytkowa jakie objawy
rozpocznij naukę
objawy skazy krwotocznej małopłytkowej i hemolizy (niedokrwistość i żółtaczka), niedokrwienia OUN (splątanie, ból głowy, objawy ogniskowe, T, ból brzucha, ból w kl piersiowej, niewydolność nerek.
rozpoznanie zakrzepowej plamicy malopłytkowej
rozpocznij naukę
na podstawie obrazu klinicznego. Wystarczy stwierdzenie MAHA (z obecnością schistocytów) i małopłytkowości bez innej uchwytnej przyczyny. Pomocne jest wykazanie zmniejszonej aktywności ADAMTS-13 i obecności przeciwciał anty-ADAMTS-13.
leczenie I linii zakrzepowej plamicy malopłytkowe
rozpocznij naukę
1) plazmafereza całkowita 2. GKS 3) rytuksymab
zespół hemolityczno-mocznicowy def
rozpocznij naukę
mikroangiopatia zakrzepowa z ciężką niedokrwistością hemolityczną i małopłytkowością, z dominującym w obrazie klinicznym upośledzeniem czynności nerek.
najczęstsza przyczyna zespółu hemolityczno-mocznicowego
rozpocznij naukę
90% przypadków zakażenie bakterią wytwarzającą werotoksynę – enterokrwotocznym szczepem Escherichia coli (EHEC, serotyp O157: H7 lub O104: H4) lub Shigella dysenteriae (częściej u dzieci).
aHUS- atypowy zespół hemolityczno-mocznicowy przycyzna
rozpocznij naukę
niekontrolowana aktywacji ukł dopełniacza drogą alternatywną. ->niekontrolowana synteza C5a i C5b–9 na kom śródbłonka
obraz kliniczny HUS
rozpocznij naukę
bywa poprzedzony biegunką krwotoczną, zak dróg moczowych /skóry. Niedokrwistość hemolityczna, małopłytkowość i niewydolność nerek, często z nadciśnieniem tętniczym i gorączką. O. neurologiczne rzadko.
aHUS objawy kliniczne
rozpocznij naukę
znacznie cięższy w porównaniu z HUS. Zmiany zakrzepowe lokalizują się głównie w nerkach, ale u 30% chorych obejmują również naczynia mózgu, serca, płuc i trzustki. Częste są nawroty choroby.
leczenie HUS
rozpocznij naukę
objawowe, wczesne zastosowanie hemodializ i przetaczanie KKCz
leczenie aHUS
rozpocznij naukę
ekulizumab, w przypadku jego niedostępności – plazmafereza całkowita; ponadto leczenie wspomagające (nerkozastępcze, przetaczanie KKCz).

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.