Project Managment

 0    225 fiszek    pawelgierszewski
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
Ability
rozpocznij naukę
umiejętność
Accommodate
rozpocznij naukę
dostosować, pogodzić
According to
rozpocznij naukę
zgodnie z
Accordingly
rozpocznij naukę
stosownie, odpowiednio
Accountable for sth
rozpocznij naukę
odpowiedzialny za coś
Activities, actions
rozpocznij naukę
działania
Actual
rozpocznij naukę
rzeczywisty, faktyczny
Adaptive
rozpocznij naukę
elastyczny, przystosowalny
Adataptability
rozpocznij naukę
zdolność do przystosowania się
Address
rozpocznij naukę
zajmować się
Adjust
rozpocznij naukę
regulować, dostosować
Advantages
rozpocznij naukę
zalety
Agility
rozpocznij naukę
zręczność
Allow
rozpocznij naukę
pozwalać
Among
rozpocznij naukę
wśród
Apply
rozpocznij naukę
stosować
Approach
rozpocznij naukę
podejście
Approve
rozpocznij naukę
zatwierdzić
As a whole
rozpocznij naukę
jako całości
As opposed to
rozpocznij naukę
w przeciwieństwie do
Available
rozpocznij naukę
dostępny
Behaviour
rozpocznij naukę
zachowanie
Below
rozpocznij naukę
poniżej
Cause
rozpocznij naukę
powodować, przyczyna
Chaotic/kejotic/ - chaotyczny
rozpocznij naukę
Chaotyczny / kejotyczny / - chaotyczny
Collabolator
rozpocznij naukę
współpracownik
Collective
rozpocznij naukę
zbiorowy
Collocation
rozpocznij naukę
rozmieszczenie, kolokacja
Competitive advantage
rozpocznij naukę
przewaga konkurencyjna
Comprehensive
rozpocznij naukę
wszechstronny, rozległy, szeroko zakrojony
Concern - dotyczyć
rozpocznij naukę
Obaw - dotyczyć
Conduct
rozpocznij naukę
przeprowadzić
Confident
rozpocznij naukę
pewny
Constraint
rozpocznij naukę
ograniczenie
Contant pace
rozpocznij naukę
stałe tempo
Content
rozpocznij naukę
zawartość
Convene
rozpocznij naukę
zwołać, zebrać
Convey
rozpocznij naukę
przekazać
Convince
rozpocznij naukę
przekonać
Corresponding
rozpocznij naukę
analogiczny, odpowiadający
Create confusion
rozpocznij naukę
wywołać zamęt
Current
rozpocznij naukę
obecny
Cutting edge
rozpocznij naukę
nowatorski, najbardziej zaawansowany
Dashed line
rozpocznij naukę
linia przerywana
Deal with
rozpocznij naukę
zajmować się
Decide
rozpocznij naukę
postanowić
Decrease steadily
rozpocznij naukę
zmniejszać się miarowo
Deliverable
rozpocznij naukę
rzecz dostarczona
Delve into
rozpocznij naukę
zanurkować, zagłębić, sięgać do, wniknąć
Desired
rozpocznij naukę
pożądany
Determine
rozpocznij naukę
określić
Determine
rozpocznij naukę
wyłonić, wybrać
Diagram
rozpocznij naukę
wykres, schemat
Differ from
rozpocznij naukę
różnić się od
Directed at
rozpocznij naukę
skierowany do
Disadvantageous
rozpocznij naukę
niekorzystny(niezyskowny)
Dispersed
rozpocznij naukę
rozproszony
Draft
rozpocznij naukę
szkic
Due to
rozpocznij naukę
z powodu
Efficient
rozpocznij naukę
wydajny
Emerge
rozpocznij naukę
wyłonić, pojawić
Emphasis
rozpocznij naukę
nacisk, emfaza, podkreślenie
Employ
rozpocznij naukę
stosować, wykorzystywać, posługiwać się; zatrudnić
Enable
rozpocznij naukę
umożliwić
Enforce
rozpocznij naukę
narzucić, egzekwować, wprowadzić w życie
Enhance
rozpocznij naukę
zwiększyć, poprawić
Ensure
rozpocznij naukę
zapewnić
Especially
rozpocznij naukę
szczególnie, zwłaszcza
Essential
rozpocznij naukę
kluczowy
Evolve
rozpocznij naukę
opracować, rozwinąć, ewoluować
Exact
rozpocznij naukę
dokładny
Excellence
rozpocznij naukę
doskonałość
Execute
rozpocznij naukę
wykonać, zrealizować
Expertise
rozpocznij naukę
doświadczenie, ekspertyza
Facilite
rozpocznij naukę
ułatwiać
Factor - czynnik
rozpocznij naukę
Czynnik - czynnik
Fall into 2 categories
rozpocznij naukę
dzielić się na 2 kategorie
Flow
rozpocznij naukę
przepływ
Force
rozpocznij naukę
zmusić
Framework
rozpocznij naukę
ramy, struktura, konstrukcja
Frequent
rozpocznij naukę
częsty
Frequently
rozpocznij naukę
często, z dużą częstotliwością
Friction
rozpocznij naukę
tarcie
Fulfillment
rozpocznij naukę
spełnienie
Gain
rozpocznij naukę
uzyskać
Groom
rozpocznij naukę
przygotować, zadbać, pielęgnować
Handle
rozpocznij naukę
zajmować się, mieć do czynienia, obsługiwać
Harness
rozpocznij naukę
wykorzystać, ujarzmić
Helpful
rozpocznij naukę
pomocny
Hiccough/hiccup
rozpocznij naukę
czkawka; także: problem
Honesty
rozpocznij naukę
uczciwość
Implement
rozpocznij naukę
wdrożyć
Impose
rozpocznij naukę
narzucić
In order to
rozpocznij naukę
w celu
In turns
rozpocznij naukę
na zmianę
Including
rozpocznij naukę
włączając
Incorporate
rozpocznij naukę
włączyć, dołączyć
Incorporation
rozpocznij naukę
włączenie, dodanie, włączenie
Increment
rozpocznij naukę
przyrost, inkrementacja
Indefinitely
rozpocznij naukę
bez końca, na czas nieokreślony
Indicators
rozpocznij naukę
wskaźniki
Individual
rozpocznij naukę
jednostka
Input
rozpocznij naukę
wkład, dane wejściowe, wprowadzenie danych
Intend
rozpocznij naukę
zamierzać
Interface
rozpocznij naukę
kontaktować się
Interim
rozpocznij naukę
przejściowy, tymczasowy
Interval
rozpocznij naukę
interwał, przedział czasu, odstęp
Invaluable
rozpocznij naukę
nieoceniony
Involved
rozpocznij naukę
zainteresowany, zaangażowany
Involvement
rozpocznij naukę
zaangażowanie, uczestnictwo, udział
Item
rozpocznij naukę
rzecz, element
Iterative
rozpocznij naukę
wielokrotny, iteratywny
Justification
rozpocznij naukę
uzasadnienie
Keep me posted
rozpocznij naukę
informuj mnie na bieżąco
Lack
rozpocznij naukę
brakować
Last
rozpocznij naukę
trwać
Lead to
rozpocznij naukę
prowadzić do
Limit
rozpocznij naukę
ograniczyć
Limitation
rozpocznij naukę
ograniczenie
Losses - straty
rozpocznij naukę
Straty - straty
Make a mess
rozpocznij naukę
narobić bałaganu
Mandatory
rozpocznij naukę
obowiązkowy
Manner
rozpocznij naukę
sposób
Measurable
rozpocznij naukę
wymierny, wyraźny
Meet an objective
rozpocznij naukę
osiągnąć cel
Meet expectations
rozpocznij naukę
spełnić oczekiwania
Message
rozpocznij naukę
przekaz
Mindset
rozpocznij naukę
sposób myślenia, nastawienie
Necessary
rozpocznij naukę
konieczny
Objective
rozpocznij naukę
cel
One by one
rozpocznij naukę
jeden po drugim
Outdated
rozpocznij naukę
przestarzały, nieaktualny
Overall
rozpocznij naukę
w sumie, ogólnie
Oversee
rozpocznij naukę
nadzorować
Ownership
rozpocznij naukę
własność, posiadanie
Pace
rozpocznij naukę
tempo
Parallel
rozpocznij naukę
równoległy, podobny, zbliżony, analogiczny
Participate
rozpocznij naukę
uczestniczyć
Pattern
rozpocznij naukę
wzór, szablon, model
Perceive
rozpocznij naukę
postrzegać
Piece
rozpocznij naukę
kawałek, element
Possess
rozpocznij naukę
posiadać
Predictable - przewidywalny
rozpocznij naukę
Przewidywalny - przewidywalny
Preferably
rozpocznij naukę
najlepiej
Prescibe
rozpocznij naukę
zalecać, określać
Pressure
rozpocznij naukę
presja, nacisk
Primarily
rozpocznij naukę
głównie, przede wszystkim
Primary
rozpocznij naukę
główny
Principle
rozpocznij naukę
zasada
Prioritize - uszeregować pod względem ważności
rozpocznij naukę
Priorytet - uszeregować pod uwagę ważności
Problem resolution
rozpocznij naukę
rozwiązywanie problemów
Prominent
rozpocznij naukę
znaczący, czołowy, wiodący
Put emphasis on sth - kłaść nacisk na coś
rozpocznij naukę
Nacisk na sth - kłaść nacisk na coś
Question
rozpocznij naukę
kwestionować
Rapidly changing
rozpocznij naukę
gwałtownie zmieniający się
Rather than
rozpocznij naukę
raczej, niż
Regulate
rozpocznij naukę
regulować
Remain
rozpocznij naukę
pozostać
Repetition
rozpocznij naukę
powtórzenie
Review
rozpocznij naukę
poddawać ocenie, przeanalizować
Rumour
rozpocznij naukę
plotka
Satisfy
rozpocznij naukę
usatysfakcjonować, zadowolić
Select
rozpocznij naukę
wyłonić, wybrać
Self-organizing
rozpocznij naukę
samoorganizujący się
Seperate
rozpocznij naukę
oddzielny
Shippable
rozpocznij naukę
dostarczalne
Shrink
rozpocznij naukę
kurczyć się, zmniejszać
Stand out
rozpocznij naukę
wyróżniać
Standing out
rozpocznij naukę
wyróżniający się
Stated
rozpocznij naukę
wyrażony, stwierdzony
Struggle with
rozpocznij naukę
zmagać się z, mieć kłopot z
Suitable for
rozpocznij naukę
odpowiedni dla
Supervision
rozpocznij naukę
nadzór, kierownictwo
Sustain
rozpocznij naukę
utrzymać, kontynuować
Sustainable
rozpocznij naukę
zrównoważony, trwały
Take into account
rozpocznij naukę
brać pod uwagę
Take up/meet a challange
rozpocznij naukę
podjąć wyzwanie
The following
rozpocznij naukę
następujący
The weakest link
rozpocznij naukę
najsłabsze ogniwo
Therefore
rozpocznij naukę
dlatego
They are right
rozpocznij naukę
oni mają rację
They have rights
rozpocznij naukę
mają prawa
Through
rozpocznij naukę
poprzez
Throughout
rozpocznij naukę
poprzez cały czas; w całym (obszarze)
Thus
rozpocznij naukę
w ten sposób, tak oto, tak więc
Timely
rozpocznij naukę
czasowy, punktualny, w samą porę
Treated
rozpocznij naukę
traktowany
Tune
rozpocznij naukę
wyregulować, dostroić
Turbulent
rozpocznij naukę
wzburzony, niespokojny
Turn back
rozpocznij naukę
zawrócić
Ultimately
rozpocznij naukę
ostatecznie, w końcu
Uncertainty
rozpocznij naukę
niepewność
Uncover
rozpocznij naukę
odkryć
Under supervision
rozpocznij naukę
pod nadzorem
Undertake
rozpocznij naukę
podjąć się, przedsięwziąć, przystąpić do
Unfavourable
rozpocznij naukę
niekorzystny(sytuacja)
Uninterrupted
rozpocznij naukę
nieprzerwany, ciągły
Unsatisfactory
rozpocznij naukę
niezadowalający
Untimely
rozpocznij naukę
niedogodny, nie w porę
Urgent
rozpocznij naukę
pilny
Usage
rozpocznij naukę
wykorzystanie
Valuable
rozpocznij naukę
wartościowy
Various
rozpocznij naukę
różny
Velocity
rozpocznij naukę
prędkość
Volatile
rozpocznij naukę
burzliwy
Whereas
rozpocznij naukę
podczas gdy
While
rozpocznij naukę
podczas gdy
Whose
rozpocznij naukę
czyj, który
With preference for sth
rozpocznij naukę
preferując
Work out
rozpocznij naukę
wypracować
DROP ME A LINE
I’M LOOKING FOR A JOB. PLEASE DROP ME A LINE IF YOU HEAR OF ANY GOOD OPPORTUNITIES!
rozpocznij naukę
napisać do kogoś kilka słów
GET AHOLD OF
I NEED TO GET AHOLD OF TINA TO TELL HER THAT TOMORROW’S CLASS IS CANCELED.”
rozpocznij naukę
złapać kogoś, skontaktować się z kimś, być w kontakcie z kimś
KEEP ME POSTED
“KEEP ME POSTED ON YOUR PLANS FOR THIS WEEKEND – MAYBE WE CAN MEET UP.”
rozpocznij naukę
INFORMUJ MNIE NA BIEŻĄCO
HEARD THROUGH THE GRAPEVINE
I HEARD THROUGH THE GRAPEVINE THAT DAN AND HIS WIFE SPLIT UP. IS IT TRUE?
rozpocznij naukę
wiadomość otrzymana pośrednio
BEATING AROUND THE BUSH
TOP BEATING AROUND THE BUSH AND JUST TELL ME WHAT HAPPENED TO THE CAMERA I LENT YOU.”
rozpocznij naukę
OWIJAĆ W BAWEŁNĘ
GETS RIGHT TO THE POINT
“I LIKE HAVING MEETINGS WITH NATE BECAUSE THEY’RE SO SHORT – HE ALWAYS GETS RIGHT TO THE POINT.”
rozpocznij naukę
DOSTAJE SIĘ DO PUNKTU
TALKING AT CROSS PURPOSES
THE TWO POLITICIANS WERE TALKING AT CROSS PURPOSES DURING THE DEBATE – ONE ARGUED STRONGLY FOR IMMIGRATION CONTROL, WHEREAS THE OTHER WAS ENTIRELY FOCUSED ON THE EDUCATIONAL SYSTEM.”
rozpocznij naukę
ROZWAŻANIE W CELU
GOTTEN OUR WIRES CROSSED
“SORRY, WE MUST’VE GOTTEN OUR WIRES CROSSED. I WANTED YOU TO COME AT 7 PM, NOT 7 AM.”
rozpocznij naukę
nie móc się dogadać
PLAYING PHONE TAG
“I HAVEN’T ACTUALLY TALKED TO MY SISTER YET – WE’VE BEEN PLAYING PHONE TAG ALL DAY.”
rozpocznij naukę
grać w berka
PUTTING MY FOOT IN MY MOUTH
AT PARTIES, I ALWAYS END UP SAYING SOMETHING STUPID AND PUTTING MY FOOT IN MY MOUTH
rozpocznij naukę
nie na miejscu, bez zastanowienia (np. o wypowiedzi)
April Fool's Day
rozpocznij naukę
prima apprlilis
delightful
rozpocznij naukę
zachwycający
delight
rozpocznij naukę
rozkosz, zachwycać się
comes off
The paint in my room comes off.
rozpocznij naukę
odstaje, skończyć brać, zejść, sprać się, odpaść
Farba w moim pokoju odpada
tackle
The company has to tackle the crisis.
rozpocznij naukę
uporać się, zablokować
Firma musi się uporać z kryzysem

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.