Angielski biznesowy - Zwroty - English for Meetings

5  2    111 fiszek    truten18
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
Chciałbym umówić się na spotkanie z Panem Collinsem.
rozpocznij naukę
I would like to schedule a meeting with Mr. Collins, please.
Chciałbym umówić się na spotkanie jak najszybciej.
rozpocznij naukę
I would like to schedule a meeting as soon as possible.
Jaki termin Panu odpowiada? / Kiedy będzie Panu pasować? (1 odp)
rozpocznij naukę
When would it suit you?
Czy znajdzie Pan czas na spotkanie w przyszłym tygodniu?
rozpocznij naukę
Do you have time to meet next week?
Czy możemy się umówić na spotkanie?
rozpocznij naukę
Can we arrange a meeting?
Czy moglibyśmy się spotkać w piątek?
rozpocznij naukę
I was wondering if Friday was possible for you?
Piątek o czwartej?
rozpocznij naukę
Friday at four p.m.?
Może po lunchu?
rozpocznij naukę
How about sometime after lunch?
Czy 14.30 będzie dla Pana odpowiednia?
rozpocznij naukę
Would half past two suit you?
Przykro mi, wtedy nie dam rady.
rozpocznij naukę
Sorry, I can't make it then.
Obawiam się, że w tym czasie mam inne spotkanie.
rozpocznij naukę
I am afraid I have another appointment at that time.
Jestem trochę wtedy zajęty. Może inny dzień/pora?
rozpocznij naukę
I am a bit tied up then. How about another day/time?
Czwartek jest dla mnie trudny. Może piątek?
rozpocznij naukę
Thursday is difficult for me. How about Friday?
Jestem zmuszony zmienić datę naszego spotkania.
rozpocznij naukę
I am forced to change the date of our meeting.
Czy możemy się spotkać trochę wcześniej / później?
rozpocznij naukę
Could we meet a bit earlier / later?
Brzmi dobrze. / Tak, pasuje mi. / Myślę, że dam radę.
rozpocznij naukę
Sounds good./ Yes, that works for me./ Yes, I can manage that
Zatem do piątku o 15.
rozpocznij naukę
See you Friday at three.
Do zobaczenia w piątek. (oficjalnie)
rozpocznij naukę
I look forward to seeing you on Friday.
Dzwonię, aby przełożyć nasze spotkanie.
rozpocznij naukę
I am calling to reschedule our meeting.
Nie mogłem się dodzwonić do Pana.
rozpocznij naukę
I was unable to reach you on the phone.
Bardzo przepraszam za spowodowane niedogodności.
rozpocznij naukę
I am extremely sorry for any inconvenience caused.
Z żalem muszę poinformować, że muszę odwołać nasze spotkanie.
rozpocznij naukę
Regretfully, I have to inform you that I have to cancel our meeting.
Dzień dobry, nazywam się Jones.
rozpocznij naukę
Hello, my name is Jones.
Pani Adams, czy już poznała Pani Pana Brown?
rozpocznij naukę
Ms. Adams, have you met Mr. Brown?
Proszę zwracać się do mnie po imieniu - Chris.
rozpocznij naukę
Please call me Chris.
Jak się mają sprawy?
rozpocznij naukę
How is business?
Cieszę się, że wszyscy Państwo dotarli.
rozpocznij naukę
I am glad you could all make it today.
Dziękuję wszystkim za przybycie. (2 odp)
rozpocznij naukę
Thanks for being here today. / It's good to see you all.
Spotykamy się dziś, by omówić...
rozpocznij naukę
We are meeting today to talk about...
Oto krótki opis sytuacji...
rozpocznij naukę
Here is a quick overview of the situation...
Najpierw, przyjrzyjmy się... (skrót)
rozpocznij naukę
Let's look first at...
Przejdźmy do... (2 odp, skrót)
rozpocznij naukę
Let's turn to... / Let's move on to...
Co Państwo o tym myślą?
rozpocznij naukę
What do you think about that?
Czy ktoś chciałby coś powiedzieć na ten temat?
rozpocznij naukę
Does anyone want to say something on that?
Proszę o kilka dni na przemyślenie.
rozpocznij naukę
I would like a couple of days to think this over.
Muszę to omówić z szefem.
rozpocznij naukę
I need to run this to my boss.
Myślę, że pójdziemy na to.
rozpocznij naukę
I think we will go for that.
Niestety, nie możemy na to zgodzić.
rozpocznij naukę
Unfortunately, we are not able to go along with that.
Proponuję, aby zarząd...
rozpocznij naukę
I suggest to the board, that...
Głosujmy.
rozpocznij naukę
Let's put this to a vote.
Wszyscy za?
rozpocznij naukę
All in favour?
Głosy wstrzymujące się?
rozpocznij naukę
Any abstentions?
Głosy przeciw?
rozpocznij naukę
Those against?
Aby potwierdzić, zamierzamy...
rozpocznij naukę
Just to confirm, we are going to...
Zdecydowaliśmy, że...
rozpocznij naukę
We have decided that...
Na tym zakończmy... (skrót)
rozpocznij naukę
Let's wind things up here...
Dziękujemy za przybycie.
rozpocznij naukę
Thanks for coming today.
Oczekuję spotkania z wami wkrótce.
rozpocznij naukę
I look forward to seeing you all again soon.
Umówmy się na lunch, żeby wszystko obgadać. (skrót)
rozpocznij naukę
Let's meet for lunch to discuss everything.
Ok, spojrzę tylko w kalendarz.
rozpocznij naukę
OK, I will take a look at the calendar.
Wpisuję spotkanie do kalendarza na 10 w piątek.
rozpocznij naukę
I am entering the meeting in the diary for Friday at ten.
Jestem wtedy zajęty.
rozpocznij naukę
I am busy then.
Ten termin mi odpowiada / pasuje. (1 odp)
rozpocznij naukę
The date suits me fine.
Propnuję spotkanie biznesowe, żeby omówić szczegóły.
rozpocznij naukę
I suggest a business meeting to discuss the details.
Chętnie się z Tobą spotkam.
rozpocznij naukę
I would love to meet you.
Czy znajdzie Pan czas, żeby się ze mną spotkać.
rozpocznij naukę
Do you have time to meet with me?
W tym tygodniu może być trudno. Mam masę pracy.
rozpocznij naukę
It is going to be hard this week. I have got plenty of work.
Jaki termin spotkania Panu odpowiada, Panie ...?
rozpocznij naukę
When would it be convenient for you, Mr ...?
Może moglibyśmy się spotkać w tym tygodniu?
rozpocznij naukę
Maybe we could meet this week?
Przepraszam za spóźnienie.
rozpocznij naukę
I am sorry for being late.
Czy możemy przełożyć spotkanie na przyszły tydzień?
rozpocznij naukę
Can we put off the meeting till next week?
O której godzinie możesz się spotkać?
rozpocznij naukę
What time can you meet?
Jestem poza biurem.
rozpocznij naukę
I am out of office.
Dziś odpada, może jutro?
rozpocznij naukę
Today is out of the question. Maybe tomorrow?
O której zaczyna się spotkanie?
rozpocznij naukę
What time does the meeting start?
Musimy przyśpieszyć nasze spotkanie.
rozpocznij naukę
We have to expedite our meeting.
Nie mogę przesunąć spotkania.
rozpocznij naukę
I can't shift the meeting.
Niestety muszę odwołać nasze spotkanie.
rozpocznij naukę
Unfortunately, I must cancel our meeting.
Spojrzę w jej grafik.
rozpocznij naukę
I will take a look at her day schedule.
Nie dam rady się dzisiaj spotkać. Może jutro?
rozpocznij naukę
I can't make it today. Maybe tomorrow?
Dostosuję się.
rozpocznij naukę
I will adjust.
Wolałbym spotkać się wcześniej.
rozpocznij naukę
I would rather meet earlier.
Ile będzie trwało to spoktanie?
rozpocznij naukę
How long will the meeting last?
Proszę o umieszczenie tematu wynagrodzenia w porządku obrad.
rozpocznij naukę
Please include the salary item on the agenda.
Wezmę udział w tym spotkaniu.
rozpocznij naukę
I will take part in the meeting.
Proszę obowiązkowo przynieść...
rozpocznij naukę
Please be sure to bring...
Poruszymy kluczowe sprawy dla firmy.
rozpocznij naukę
We are going to take up problems that are crucial for the firm.
On jest odpowiedzialny za przygotowanie spotkania.
rozpocznij naukę
He is in charge of the organization of the meeting.
Spotkanie rozpocznie się punktualnie.
rozpocznij naukę
The meeting will start on time.
Tylko bez dygresji, proszę.
rozpocznij naukę
No wandering, please!
Wyraziłem swoją opinię.
rozpocznij naukę
I have expressed my own opinion.
Czy moglibyście zająć swoje miejsca, proszę?
rozpocznij naukę
Could you take your seats, please?
Możemy zaczynać. (skrót)
rozpocznij naukę
Let's get started.
Czy mogę coś wtrącić?
rozpocznij naukę
May I interject?
Proszę o koncentrację!
rozpocznij naukę
Concentrate please!
Zabieramy głos po kolei.
rozpocznij naukę
We are taking the floor by turns.
Nie rozumiem co masz na myśli.
rozpocznij naukę
I don't know what you mean.
Powinniśmy przedsięwziąć dodatkowe kroki.
rozpocznij naukę
We should take further steps.
To by było na tyle, jeżeli chodzi o pierwszy punkt agendy.
rozpocznij naukę
That would be all, as far as the first point of the agenda is concerned.
Czy są jeszcze jakieś pytania?
rozpocznij naukę
Are there any further questions?
Podsumowując...
rozpocznij naukę
Summing up...
Jeśli nie ma żadnych spraw do omówienia...
rozpocznij naukę
If there are no further questions to discuss...
To wszystko na dziś. Kończymy. (skrót)
rozpocznij naukę
That is all for today. Let's finish.
Dziękuję za obecność. Do pracy!
rozpocznij naukę
Thank you for your presence. Let's get down to work!
Jestem przekonany, że...
rozpocznij naukę
I am convinced that...
Moim zdaniem...
rozpocznij naukę
In my opinion...
Chciałbym zabrać głos w tej sprawie.
rozpocznij naukę
I would like to speak on this issue.
Czy mógłbyś rozwinąć tę myśl?
rozpocznij naukę
Could you elaborate on that?
Nie jestem pewien, czy dobrze zrozumiałem. (problem, zagadnienie)
rozpocznij naukę
I am not sure if I have understood the issue correctly.
Mam wrażenie, że...
rozpocznij naukę
It seems to me that...
Jestem pewien, że...
rozpocznij naukę
I am certain that...
Teraz to dla mnie jasne.
rozpocznij naukę
It is clear to me now.
Czy ktoś ma jeszcze jakieś ciekawe pomysły?
rozpocznij naukę
Does anyone else have some interesting ideas?
Na tych spotkaniach wymagam kreatywności.
rozpocznij naukę
I demand creativity at these meetings.
Jaki jest wasz pogląd na to?
rozpocznij naukę
What is your stand on this?
Chcę poznać (2 odp) wasze zdanie.
rozpocznij naukę
I would like to learn/know your opinion.
Osobiście uważam, że...
rozpocznij naukę
Personally, I think that...
Dokładnie o to mi chodziło.
rozpocznij naukę
That is exactly what I have meant.
Dokładnie. (dokładnie o to chodzi)
rozpocznij naukę
Exactly.
To wydaje się być dobrym pomysłem.
rozpocznij naukę
It seems to be a good idea.
Przełożę jedno spotkanie i wtedy możemy się spotkać.
rozpocznij naukę
I will put off one meeting so that we can meet.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.