Restaurant recommendations

 0    89 fiszek    Silbena
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
żebro/żeberko
rozpocznij naukę
rib
kawał
A thick, solid piece of something.
Wielkie kamienne kawały budynku zaśmieciły ulicę.
rozpocznij naukę
chunk
Huge chunks of masonry littered the street.
kawał mięsa
On wyciął kawał miesa.
rozpocznij naukę
chunk of meat
He cut out a chunk of meat.
że aż można za niego umrzeć
Widziałem cudowny samochód - chcę go kupić.
rozpocznij naukę
to die for
I saw a car to die for - I want to buy it.
uzupełnić/dopełnić
2; Fill (something) up again.
Uzupełnił szklankę Justina wodą mineralną.
rozpocznij naukę
refill/replenish
He replenished Justin's glass with mineral water.
nieziemski
rozpocznij naukę
out of this world
przygotowywać posiłki dla kogoś
Dla ilu gości weselnych musimy przygotować posiłki?
rozpocznij naukę
cater for sb
How many guests do we need to cater for at the wedding?
adresować ofertę do
2
rozpocznij naukę
cater for/cater to
imponujący
To imponujące.
rozpocznij naukę
impressive
That's impressive.
przechowywać
1 + phrasal verb
Pracownicy mogą przechowywać procent ze swojej jeszcze nie opodatkowanej pensji.
rozpocznij naukę
store/tuck away
Employees can tuck away a percentage of their pretax salary.
starówka
rozpocznij naukę
old town
wyśmienity
3; about food
rozpocznij naukę
delicious/mouth-watering/delectable
kalmar/kałamarnica
rozpocznij naukę
squid
wkładać/wciskać
Push, fold, or turn (the edges or ends of something, especially a garment or bedclothes) so as to hide or secure them.
Powinieneś włożyć koszulę do spodni.
rozpocznij naukę
tuck
You should tuck your shirt in.
dorsz
rozpocznij naukę
cod
służyć pomocą
phrasal verb
Jego obowiązkiem jest pomagać przy dziecku.
rozpocznij naukę
help out
It's his responsibility to help out with the baby.
przykryć (coś czymś)
2
rozpocznij naukę
cover (sth) in/with (sth)
atmosfera/nastrój
2
rozpocznij naukę
ambience/atmosphere
zawieszać
Hang (something) so that it stretches in a long line.
Światła były rozwieszone wzdłuż promenady.
rozpocznij naukę
string
Lights were strung across the promenade.
zagajnik
2
Obok mojego domu jest sosnowy zagajnik.
rozpocznij naukę
woodlet/grove
There's a pine grove next to my house
dwór z majątkiem ziemskim
rozpocznij naukę
manor
dwór/rezydencja ziemska
rozpocznij naukę
manor house
współczesny
2
Powiedział, że od współczesnej muzyki pop bolą go uszy.
rozpocznij naukę
contemporary/modern
He said that contemporary pop music made his ears hurt.
ówczesny
Ówczesny minister mieszkał w Waszyngtonie.
rozpocznij naukę
contemporary
The contemporary minister lived in Washington.
dzieło sztuki
3
To moje dzieła sztuki.
rozpocznij naukę
artwork/work of art/piece of art
This is my artwork.
szata graficzna
Podoba mi się szata graficzna na tej stronie.
rozpocznij naukę
artwork
I like the artwork on this webpage.
z dobrą wentylacją
(of a room or building) spacious, well lit, and well ventilated.
Mieszkanie nie musi być duże, ale musi być przewiewne.
rozpocznij naukę
airy
The flat doesn't need to be big, but it must be airy.
powietrzny
Delicate, as though filled with or made of air.
napowietrzone chmury
rozpocznij naukę
airy
airy clouds
obszerny
Large in amount or scale.
Poczyniłem obszerne badania na ten temat.
rozpocznij naukę
extensive
I've done extensive research on this topic.
rozległy
2; Covering or affecting a large area.
rozległy ogród
rozpocznij naukę
extensive/vast
an extensive garden
soczysty/smakowity
(of food) tender, juicy, and tasty.
To są cudownie soczyste brzoskwinie.
rozpocznij naukę
succulent
These are wonderfully succulent peaches.
rozrywka/okazja
An event or item that is out of the ordinary and gives great pleasure.
Chciał ją zabrać w ramach rozrywki do kina.
rozpocznij naukę
treat
He wanted to take her to the pictures as a treat.
smakołyk
A sweet, biscuit, or other item of sweet food.
Lody to ulubiony smakołyk Skippera.
rozpocznij naukę
treat
Ice cream is Skipper's favourite treat.
rafinowany
olej rafinowany
rozpocznij naukę
refined
refined oil
podstawowe produkty żywnościowe
dla danego regionu
rozpocznij naukę
staple food
zszywka
rozpocznij naukę
staple
produkty żywnościowe
rozpocznij naukę
foodstuff
wyrafinowany/wytworny
Elegant and cultured in appearance, manner, or taste.
Jej głos był bardzo niski i wytworny.
rozpocznij naukę
refined
Her voice was very low and refined.
rafinować
rozpocznij naukę
refine
sposób
3
Oni nie powinni traktować tych kobiet w ten sposób.
rozpocznij naukę
way/manner/fashion
They should not treat the women in this manner.
frutarianin
rozpocznij naukę
fruitarian
przejadanie się
rozpocznij naukę
overeating
produkty rolne
2
Plantatorzy często sprzedają swoje produkty na lokalnych targach.
rozpocznij naukę
produce/dairy produce
Vegetable growers often sell their produce at local markets.
gruntownie
Posprzątaj dokładnie pokój.
rozpocznij naukę
thoroughly
Clean the room thoroughly.
bakłażan
BE/AmE
rozpocznij naukę
aubergine(BE)/eggplant(AmE)
zasadowy
2; odczyn
rozpocznij naukę
alkaline/basic
zasada
2; w chemii
rozpocznij naukę
alkali/base
kwasowy
2; odczyn
rozpocznij naukę
acid/acidic
obojętny
odczyn
rozpocznij naukę
neutral
skrobia
rozpocznij naukę
starch
stosować się do (czegoś)
Należy ściśle stosować się do zaleceń lekarza.
rozpocznij naukę
adhere to
One should strictly adhere to the doctor's recommendations.
stanowić
Be (a part) of a whole.
rozpocznij naukę
constitute
wychowywać
Kiedy zmarła żona Dona, sam musiał wychować ich czworo dzieci.
rozpocznij naukę
bring up
When Don’s wife died he was left to bring up their four children by himself.
niepewny
3; Done without confidence
W końcu spróbował zrobić kilka niepewnych kroków po szpitalnym pokoju.
rozpocznij naukę
tentative/hesitant/uncertain
He eventually tried a few tentative steps round his hospital room.
kontrargument
rozpocznij naukę
counterargument
stanowczy
Kochała swoje dzieci, ale zdecydowała, że będzie stanowcza.
rozpocznij naukę
firm
She loved her children, but she decided to be firm.
solidny/twardy
Having a solid, almost unyielding surface or structure.
Łóżko powinno być odpowiednio solidne, ale nie nazbyt twarde.
rozpocznij naukę
firm
The bed should be reasonably firm, but not too hard.
klientela
To drogi bar z klientelą z najwyższej półki.
rozpocznij naukę
clientele
It's an expensive bar with a high-end clientele.
wystrój
Nie przyszłam tu dla dekoracji.
rozpocznij naukę
decor
I didn't come for the decor.
wart swojej ceny
rozpocznij naukę
value for money
aluzja/wskazówka
A slight or indirect indication or suggestion.
Nie dał żadnej wskazówki, co do swoich poglądów.
rozpocznij naukę
hint
He has given no hint of his views.
zaleta
3
Nie widzę żadnej zalety w jego ofercie.
rozpocznij naukę
merit/asset/advantage
I can't see any merit in his proposal.
napotkać
Unexpectedly be faced with or experience (something hostile or difficult)
Napotkaliśmy pewne trudności, próbując zaaplikować o wizę.
rozpocznij naukę
encounter
We encountered some difficulties when trying to apply for a visa.
zastrzeżenie
Miał pewne zastrzeżenia, ale w końcu go przekonałem.
rozpocznij naukę
reservation
He had some reservations but eventually I convinced him.
podejście
A way of dealing with a situation or problem.
Mam pozytywne podejście do życia.
rozpocznij naukę
approach
I have a positive approach to life.
nieznacznie/nieco/trochę
Dziewczyna nieznacznie kiwnęła do mnie głową.
rozpocznij naukę
slightly
The girl nodded slightly at me.
dogodna lokalizacja
rozpocznij naukę
convenient location
w porównaniu z
3
rozpocznij naukę
in comparison with/compared with/in comparison to
tętniący życiem
Tętniąca życiem niezależna dziewczyna.
rozpocznij naukę
lively
A lively and uninhibited girl.
tło muzyczne
rozpocznij naukę
background music
pociągający/kuszący
Wiejskie życie jest jakoś bardziej pociągające.
rozpocznij naukę
appealing
Village life is somehow more appealing.
z wyższej półki
dotyczący wyrobów ekskluzywnych
rozpocznij naukę
upmarket
bufet/stołówka
rozpocznij naukę
cafeteria
wybór
czegoś
rozpocznij naukę
selection of
uważny/baczny
Dzieci były bardzo uważne, kiedy policjant przyszedł opowiedzieć klasie o swojej pracy.
rozpocznij naukę
attentive
The children were very attentive when the policeman came in to speak to their class about his job.
w ustronnym miejscu
rozpocznij naukę
off the beaten track
stłumiony/przyciemniony
(Of colour or lighting) soft and restrained.
Przyciemniony blask przenikał przez zasłony.
rozpocznij naukę
subdued
A subdued glow came through the curtains.
przygaszony/przygnębiony
(Of a person or their manner) quiet and rather reflective or depressed.
Czułam się dziwnie przygaszona wracając do domu.
rozpocznij naukę
subdued
I felt strangely subdued as I drove home.
pokaźny/spory
spory apartament
rozpocznij naukę
sizeable
a sizeable apartment
ciasto
jako masa
Posłuchaj mnie: nie ma masła, nie ma ciasta.
rozpocznij naukę
pastry
Listen to me: no butter, no pastry.
ciasto
An item of food consisting of sweet pastry with a cream, jam, or fruit filling.
To ciastko z nadzieniem.
rozpocznij naukę
pastry
It's a piece of pastry with stuffing.
współczujący/życzliwy
rozpocznij naukę
sympathetic
... wywarło na mnie wrażenie, tak jak zrobiło to...
rozpocznij naukę
... impressed me, as did...
uderzyć kogoś jako/wydawać się komuś jakimś
rozpocznij naukę
strike sb as being
Od razu uderzył mnie...
passive
rozpocznij naukę
I was immediately struck by...
przykuć czyjś wzrok
rozpocznij naukę
catch one's eye
Co przykuło mój wzrok to...
rozpocznij naukę
What caught my eye was...
Co wywarło na mnie duże wrażenie to...
rozpocznij naukę
What made a big impression on me was...
Co wydało mi się najbardziej (pociągające/imponujące) to...
rozpocznij naukę
What I found most (appealing/impressive)...

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.