FILM 2

 0    300 fiszek    marekkotlicki
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

humour somebody
I applied for the job just to humour my parents.
rozpocznij naukę
udobruchać (kogoś), ustępować (komuś)

fathom
Mysteries that science can't fathom.
rozpocznij naukę
pojąć, zrozumieć; sążeń (miara głębokości)
Tajemnice których nauka nie może zgłębić.

catch up on something
After coming back from the sick leave I had to catch up on many things at work.
rozpocznij naukę
nadrabiać zaległości w czymś
Po powrocie ze zwolnienia lekarskiego musiałam nadrobić duże zaległości w pracy.

have sb on (UK) / put sb on (US)
Try to make someone believe something that is untrue, especially as a joke.
I didn't believe him - I thought he was having me on
rozpocznij naukę
zwodzić kogoś, żartować sobie z kogoś
Nie wierzyłem mu - myślałem, że mnie zwodzi.


be liable to sth
rozpocznij naukę
być narażony na coś, podlegać czemuś

be liable for something; responsible for
Corporate officials are liable for the safety of their employees.
rozpocznij naukę
być odpowiedzialnym za coś

Would you care for a cup of tea?
rozpocznij naukę
Czy ma pan ochotę na filiżankę herbaty?

put somebody away
confine someone in a prison or psychiatric hospital.
In the past, people who suffered from schizophrenia were often put away.
rozpocznij naukę
umieścić kogoś (np. w więzieniu, w szpitalu dla umysłowo chorych)

uproar
a situation in which many people complain about something angrily
There's an uproar in the room about what to watch next.
rozpocznij naukę
wzburzenie, poruszenie

out of touch with reality
I hate religious people who are out of touch with reality.
rozpocznij naukę
oderwany od rzeczywistości
Nienawidzę religijnych ludzi, którzy tracą kontakt z rzeczywistością.

put sb out
to cause trouble or extra work for someone
It would be great if you could help, but I don't want to put you out.
rozpocznij naukę
fatygować kogoś, robić komuś kłopot

put sb out to pasture
To make someone retire, especially due to advancing age.
They've put John out to pasture and replaced him with someone who's got half his experience.
rozpocznij naukę
wysłać kogoś na zieloną trawkę

cop out, beat the rap (US)
She copped out of the parachute jump at the last minute with some feeble excuse.
rozpocznij naukę
wykręcić się, wymigać się

wykręt, wymówka

stay over
to sleep at someone's house for one night:
1. I'll stay over at Michael's after the reception. 2. Why don't you stay over and drive back in the morning?
rozpocznij naukę
zatrzymywać się na noc
1. Zatrzymam się na noc u Michała po weselu. 2. Może byś został na noc i pojechał rano?

reconcile
They decided to reconcile with each other.
rozpocznij naukę
pogodzić (się), pojednać się
Oni zdecydowali się pojednać ze sobą.

parole
The prisoner was released on parole, with the condition that he stayed home between 7pm and 7am.
rozpocznij naukę
warunkowe zwolnienie z więzienia
Więzień został zwolniony warunkowo, pod warunkiem, że między 19:00 a 7:00 będzie przebywał w domu.

have no stomach for sth
to have enough determination to do something unpleasant or dangerous
The young conscripts had no stomach for a fight.
rozpocznij naukę
nie mieć odwagi na coś, nie czuć się na siłach (idiom)

break even
If a start-up breaks even in the first year of operating, it'll be a success.
rozpocznij naukę
wyjść na zero
Jeśli firma rozpoczynająca działalność wyjdzie na zero w pierwszym roku działalności, to będzie sukces.

tip over
The vase tipped over and the flowers fell out to the table.
rozpocznij naukę
przewrócić (się)
Wazon się wywrócił i na stół wypadły kwiaty.

up-and-up, on the up-and-up
Before paying any money, make sure the organization is on the up-and-up.
rozpocznij naukę
uczciwy, porządny, legalny

disarray
1. For the last three weeks her life had been in disarray. 2. The inspection disarrayed the usual schedule
rozpocznij naukę
1. nieład, nieporządek, zamęt; 2. wprowadzić zamieszania

1. stack; 2. to stack (up)
a pile of objects, typically one that is neatly arranged.
1. I've got a whole stack of unread letters. 2. I stacked the books on that shelf.
rozpocznij naukę
1. stos, sterta, kupa; 2. układać w stos
1. Mam całą stertę nieprzeczytanych listów. 2. Ułożyłem książki w stos na tamtej półce.

heap
an untidy collection of things piled up haphazardly.
she rushed out, leaving her clothes in a heap on the floor
rozpocznij naukę
1. stos, sterta, kupa; 2. zgarnąć na stertę, nagromadzić

call up (order to join the army), mobilize, draft
rozpocznij naukę
powołać, zmobilizować

the gist of sth
the main point or meaning of something without the details
They get the gist of many sentences but not all the meaning.
rozpocznij naukę
sens, sedno, istota sprawy

exemption from something
1) Consequently, such exemption cannot be granted. 2) He was exempted from war service due to poor health.
rozpocznij naukę
zwolnienie z czegoś (np. od podatku, egzaminu)
1) W rezultacie takie zwolnienie nie może zostać przyznane. 2) Z powodu złego stanu zdrowia został zwolniony z służby wojskowej.

gravel
The gravel crunched under our feet, so we had to stop.
rozpocznij naukę
żwir
Musieliśmy się zatrzymać, bo żwir zgrzytał nam pod stopami.

dispense with
manage without; get rid of.
1. I think we can dispense with all these cardboard boxes, don't you? We don't need them anymore. 2. Let's dispense with the formalities, shall we?
rozpocznij naukę
dać sobie z czymś spokój, obyć się bez czegoś, darować sobie coś
1. Myślę, że obędziemy się bez tych wszystkich tekturowych pudeł, nie sądzisz? Nie potrzebujemy ich już. 2. Dajmy sobie spokój z formalnościami, dobrze?

counterpart
The minister held talks with his French counterpart.
rozpocznij naukę
odpowiednik (np. osoby, instytucji)

the boonies, the boondocks
These were the boonies, last stop on the civilization express.
rozpocznij naukę
zadupie, pipidówka, odludzie

throttle
to press someone's throat tightly so they cannot breathe
His hands reached to her throat in an attempt to throttle her.
rozpocznij naukę
1. dusić, dławić (kogoś); 2. tłumić (rozwój), dławić (postęp)
Jego ręce sięgały po jej gardło, próbując ją udusić.

nadwyżka, nadmiar

yield
produce or provide (a natural, agricultural, or industrial product).
1. The experiment yielded an answer the scientists have been looking for. 2. The metal yielded under his fist.
rozpocznij naukę
1. dawać, skutkować (np. wynik), rodzić, dostarczać (np. plony); 2. ustąpić, poddać się
1. Eksperyment dał odpowiedź, której szukali naukowcy. 2. Metal ustąpił pod jego pięścią.

be up to no good / be up to sth
doing something wrong or secret
If they follow us from the restaurant, we can be sure they're up to no good.
rozpocznij naukę
knuć coś, kombinować coś
Jeśli oni wyjdą za nami z restauracji, możemy być pewni, że coś kombinują.

mingle with
1. mix or cause to mix together. 2. to meet and talk to a lot of people at a party or similar event
1. The smell of fresh coffee mingled with cigarette smoke. 2. the smell of fresh coffee mingled with cigarette smoke.
rozpocznij naukę
przyłączać (się), mieszać (się), wmieszać się w tłum; spotykać się, porozmawiać

do one's utmost [+ to do sth]
Dan was doing his utmost to be helpful.
rozpocznij naukę
zrobić wszystko, co w czyjejś mocy.

hereafter
The general objectives of this Agreement are indicated hereafter:
rozpocznij naukę
odtąd, w przyszłości, poniżej, od tej chwili (formal)
Ogólne cele niniejszej Umowy są wskazane poniżej:

put somebody up to something
Some friends put John up to stealing a bike.
rozpocznij naukę
namawiać kogoś do zrobienia czegoś (np. o czymś negatywnym)
Koledzy namówili Jasia do kradzieży roweru.

have misgivings about something
She has serious misgivings about giving birth at home.
rozpocznij naukę
mieć obawy co do czegoś, mieć złe przeczucie co do czegoś

grovel
He had to beg, grovel, and crawl to get it all back.
rozpocznij naukę
czołgać się, płaszczyć się (przed kimś), tarzać się
Musiał błagać, płaszczyć się i czołgać, żeby wszystko odzyskać.

thingy, thingummy, thingumajig, thingumabob, whatsit, whatchamacallit,
used to refer to something or someone when you cannot remember their name
rozpocznij naukę
wihajster, jak mu tam

jak cholera

persevere, persist
1. Despite the difficulties, I decided to persevere with the project. 2. The treatment is painful, but I'm going to persevere with it.
rozpocznij naukę
wytrwać, nie ustawać, nie ustępować, utrzymywać się

merchandise
goods to be sold and bought
I know somebody who's very interested in this merchandise.
rozpocznij naukę
towar (produkty wystawione na sprzedaż w sklepie, na targowisku)
Znam kogoś, kto jest bardzo zainteresowany tym towarem.

be indebted to somebody
to be very grateful to someone
I am indebted to them both for their considerable help and support.
rozpocznij naukę
być komuś zobowiązanym lub wdzięcznym
Jestem im wdzięczny za ich znaczną pomoc i wsparcie.

resourceful, ingenious, inventive
good at finding ways to solve problems
We need resourceful people in our company.
rozpocznij naukę
przedsiębiorczy, obrotny, pomysłowy, zaradny
Potrzebujemy przedsiębiorczych osób w naszej firmie.

have the gall to do something
I can't believe he had the gall to complain.
rozpocznij naukę
mieć czelność coś zrobić

spew
expel large quantities of (something) rapidly and forcibly.
1. Buses were spewing out black clouds of exhaust 2. Groups like these use the Internet to spew racial hatred.
rozpocznij naukę
rzygać, wyrzucać (z siebie)

gall
What galls me is that he escaped without punishment.
rozpocznij naukę
1. żółć; złość, nienawiść; tupet, czelność 2. drażnić, irytować

(by) courtesy of somebody by someone's permission or kindness, rather than by pa
The photograph is courtesy of the Natural History Museum.
rozpocznij naukę
(przez) dzięki uprzejmości kogoś za sprawą czyjejś zgody lub uprzejmości, a nie przez pa

abundant in sth, teeming with something
rozpocznij naukę
obfitujący w coś

teem (with sth)
The park teemed with people.
rozpocznij naukę
mrowić się, roić się, obfitować (w coś)
Park roił się od ludzi.

blight
Child poverty was and is a particular blight on American society.
rozpocznij naukę
plaga, przekleństwo, nieszczęście

intercept
to stop someone or something before they are able to reach a particular place
1. We'll have an agent by the phone to intercept the call. 2. The boat carrying 653 refugees was intercepted at sea.
rozpocznij naukę
przechwycić, przejąć
1. Będziemy mieć agenta przy telefonie by przechwycił rozmowę. 2. Łódź przewożąca 653 uchodźców została przechwycona na morzu.

Keep it up!
You're doing very well everybody. Keep it up!
rozpocznij naukę
Tak trzymaj! Rób tak dalej.

keep up with somebody
She is too fast, I can't keep up with her.
rozpocznij naukę
dotrzymywać komuś kroku/utrzymywać z kimś kontakt
Ona jest zbyt szybka, nie mogę dotrzymać jej kroku.

spite
She feels spite towards her mother-in-law.
rozpocznij naukę
niechęć, uraza, złość
Ona czuje urazę do swojej teściowej.

go back on sth
I never go back on my word (= not do what I said I would do).
rozpocznij naukę
nie zrobić czegoś, co się obiecało; nie dotrzymać czegoś

keep in step, keep pace with sb
1. I can't keep pace with you. I have a broken toe. 2. We have to keep pace with the changing times.
rozpocznij naukę
dotrzymać kroku
1. Nie mogę dotrzymać ci kroku. Mam złamany palec u nogi. 2. Musimy nadążyć za zmieniającymi się czasami.

mince one's words
Tom didn’t mince words and told me straight away that I had failed.
rozpocznij naukę
owijać w bawełnę

pride oneself on something
Peter prides himself on his sports results.
rozpocznij naukę
szczycić się czymś
Piotrek szczyci się swoimi wynikami w sporcie.

be wary of sb
rozpocznij naukę
mieć się na baczności, uważać na

wary
I was bitten by a dog in my childhood, so now I'm a little wary of them.
rozpocznij naukę
ostrożny, nieufny, przezorny, czujny
W dzieciństwie zostałam ugryziona przez psa, więc teraz jestem wobec nich nieco ostrożna.

retract
1. Several key witnesses have retracted their statements/claims/allegations. 2. The police later retracted all the charges against the women.
rozpocznij naukę
wycofać, odwołać
1. Kilku kluczowych świadków wycofało swoje oświadczenia / roszczenia / zarzuty. 2. Policja później wycofała wszystkie zarzuty wobec kobiet.

let sb off
1. I'll let you off this time, but don't ever lie to me again. 2. The judge let her off with (= only punished her with) a fine.
rozpocznij naukę
darować komuś karę, puszczać płazem

foil (a robbery)
to prevent something bad that someone is planning to do
1. The plot was foiled by undercover police officers. 2. The government has foiled an attempted military coup.
rozpocznij naukę
udaremnić (napad)

commendation
All I want to do, here, is give you a public commendation for initiative.
rozpocznij naukę
wyróżnienie, pochwała

commend
His courage was commended by the report.
rozpocznij naukę
pochwalić

straddle
He turned the chair around and straddled it.
rozpocznij naukę
1. siedzieć /stać okrakiem 2. popierać dwie pozornie przeciwne strony

ominous
making you think that something bad is going to happen
There were ominous dark clouds gathering overhead.
rozpocznij naukę
złowrogi, złowieszczy

abhorrence of something
The thought of marrying him filled her with abhorrence.
rozpocznij naukę
wstręt, obrzydzenie, odraza wobec czegoś

flay, flay sb alive
One shoulder had been flayed to reveal the muscles.
rozpocznij naukę
1. obedrzeć ze skóry, wychłostać, dotkliwie pobić; 2. ostro krytykować, strofować

flounder
to experience great difficulties or be completely unable to decide what to do or say next
1. Although his business was a success, his marriage was floundering. 2. Richardson resigned as chairman, leaving the company floundering.
rozpocznij naukę
1. flądra; 2.plątać się, być skołowanym, brnąć

fare well/badly/better, etc
1. If he had studied more, he would have fared better on his exam. 2. The party fared badly in the spring elections
rozpocznij naukę
powodzić się lub wieść się lub radzić sobie dobrze/źle/lepiej itp.
1. Gdyby się więcej uczył, lepiej by mu poszło na egzaminie. 2. Partia wypadła źle w wiosennych wyborach

mismanagement
The company then found itself short of funds due to mismanagement.
rozpocznij naukę
niegospodarność, zła organizacja, marnotrawstwo

pasażer na gapę

stow
to put something in a particular place until it is needed
Our camping equipment is stowed away in the loft.
rozpocznij naukę
przechowywać, odkładać

concede
to admit that something is true, even though you do not want to
1. Even the company chairman concedes that the results are disappointing. 2. Don't even try to convince her, she won't concede.
rozpocznij naukę
przyznać (słuszność), przyznawać się, ustępować, dawać za wygraną
1. Nawet prezes firmy przyznaje, że wyniki są rozczarowujące. 2. Nawet nie próbuj jej przekonać, ona nie da za wygraną.

concede defeat
rozpocznij naukę
przyznać się do porażki, uznać swoją porażkę

snarl, growl
If an animal snarls, it shows its teeth and makes an angry sound.
"Go away!" he snarled.
rozpocznij naukę
warczeć, odburknąć, odezwać się opryskliwie

przeczekiwać w ukryciu

put/set sb's mind at rest / at ease
I was really worried about the tests, but talking to the doctor put my mind at rest.
rozpocznij naukę
uspokoić kogoś

pies bezpański

stray
1. Several journalists were killed by stray bullets. 2. I strayed too far from the footpath and got lost.
rozpocznij naukę
błądzić, błąkać się; zabłąkany, zagubiony, przypadkowy
1. Kilku dziennikarzy zostało zabitych przez przypadkowe kule. 2. Błąkałem się zbyt daleko od ścieżki i zgubiłem się.

see fit (to do something)
1. Dispose of them as you see fit. 2. She saw fit to pull her son out of the school
rozpocznij naukę
uznać za stosowne / właściwe (zrobić coś)
1. Rozporządź nimi jak uważasz za stosowne / jak ci się podoba. 2. Uznała za stosowne wyciągnąć syna ze szkoły.

drop by/in, come by
to visit someone unexpectedly
1. Can you drop by for dinner? 2. Would you like me to drop by your place this morning.
rozpocznij naukę
wpaść do kogoś (z wizytą)
1. Możesz wpaść z wizytą na obiad? 2. Czy chciałbyś, żebym wpadł dziś rano do ciebie?

instigate
bring about or initiate (an action or event).
1. Members of each group blamed the other for instigating violence. 2. It's easy to instigate a person who is so hot-tempered.
rozpocznij naukę
namawiać, nakłaniać, podżegać (np. do buntu); wszczynać, przystępować (np. do ataku)

be out of the woods
to no longer be in danger or difficulty:
As soon as her temperature is down, she’ll be out of the woods.
rozpocznij naukę
mieć najgorsze za sobą, wychodzić na prostą, uporać się z problemami (idiom)
Jak tylko jej temperatura spadnie, będzie mieć najgorsze za sobą.

for the cause
1. She was prepared to die for the cause rather than abandon her comrade. 2. I was going to become a martyr for the cause.
rozpocznij naukę
dla sprawy, za sprawę
1. Była gotowa raczej umrzeć za sprawę, niż opuścić swojego towarzysza. 2. Chciałem być męczennikiem w słusznej sprawie.

be somebody's junior by two years - be two years somebody's junior
rozpocznij naukę
być od kogoś młodszy o dwa lata

feign, simulate, fake
1. He feigned illness to avoid having to work. 2. You might feign anger but your eyes are saying, clearly, that you are happy to see me here.
rozpocznij naukę
udawaj, symulować

grit one's teeth
to accept a difficult situation and deal with it in a determined way
And sometimes, all you can do is grit your teeth and tell the truth.
rozpocznij naukę
zaciskać zęby
Czasem jedyne, co możesz zrobić to zacisnąć zęby i powiedzieć prawdę.

hick
a person from the countryside who is considered to be stupid and without experience
rozpocznij naukę
kmiot, prostak, wieśniak

unerring
He can always rely on his unerring intuition.
rozpocznij naukę
nieomylny, bezbłędny, niezawodny
On zawsze może polegać na swojej niezawodnej intuicji.

roster
a plan that shows who must do which jobs and when they must do them
rozpocznij naukę
lista, grafik, harmonogram; wpisać kogoś w grafik

harmonogram dyżurów, wykazu obowiązków

haggard
looking exhausted and unwell, especially from fatigue, worry, or suffering.
After a sleepless night her face looked very tired and haggard.
rozpocznij naukę
wymizerowany, wynędzniały (o wyglądzie)

cave
1. The company has finally caved in to the demands of the unions. 2. They will push you, but you can't cave.
rozpocznij naukę
ustąpić pod presją, poddać się, ugiąć się

huddle
a group of people or things that are standing close together
They huddled around the fire to keep warm.
rozpocznij naukę
1. skupisko, gromada ludzi; 2. gromadzić (się), przycupnąć, kulić się

wpaść w bagno, ugrzęznąć

dangle
hang or swing loosely.
Decorations dangled from the ceiling.
rozpocznij naukę
zwisać, dyndać
Dekoracje zwisały z sufitu.

serviceman
a man who is in the army, navy, or airforce
He believed every serviceman who survived the war came back a hero.
rozpocznij naukę
1. serwisant; 2. wojskowy, żołnierz

beset
If problems beset you, they cause you continuing difficulties.
1. The project has been beset by problems from the start. 2. You will be beset with failure, but never give up hope.
rozpocznij naukę
dręczyć, nękać, osaczyć

bar, except for, apart from.
1. I've read all her books, bar one. 2. Everyone was at the party bar John.
rozpocznij naukę
oprócz, wyłączając

account for sth
1. The shop assistant had to account for all of the transactions. 2. Oil accounts for about thirty per cent of this country's export.
rozpocznij naukę
1. rozliczać się z czegoś, wyjaśnić; 2. stanowić część czegoś
1. Ekspedientka musiała rozliczyć się ze wszystkich transakcji. 2. Ropa stanowi około trzydziestu procent eksportu tego kraju.

lapel
The badge was still pinned on her jacket's lapel.
rozpocznij naukę
klapa (od marynarki, płaszcza)
(Odznaka była dalej przypięta do klapy jej żakietu.

wstydliwy, nieśmiały

1. serdeczny, szczery; 2. obfity, solidny (np. posiłek)

for somebody's sake, for the sake of somebody
for this reason or purpose
He begged her to stay for the sake of the children.
rozpocznij naukę
przez wzgląd na kogoś, ze względu na kogoś

push sb around
You can't push this boy around.
rozpocznij naukę
pomiatać kimś,
Nie możesz pomiatać tym chłopcem.

puke (informal), vomit, throw up
The sight and sound of him makes me want to puke.
rozpocznij naukę
wymiotować

suitable, proper, fitting, apt, appropriate
1. My mood was fitting to the occasion. 2. I still haven't found a suitable job. 3. That film is not appropriate for children.
rozpocznij naukę
odpowiedni, właściwy, stosowny, należyty
1. Mój nastrój był stosowny do okazji. 2. Ciągle jeszcze nie znalazłem odpowiedniej pracy. 3. Ten film nie jest odpowiedni dla dzieci.

interfere with sth / sb
1. My plans interfere with yours. 2. My parents try to interfere with my life.
rozpocznij naukę
kolidować z czymś, mieszać się, wtrącać się, ingerować
1. Moje plany kolidują z twoimi. 2. Moi rodzice próbują mieszać się w moje życie.

hinder, impede,
1. His performance at the Olympics was hindered by a knee injury. 2. A broken-down car is impeding the flow of traffic.
rozpocznij naukę
utrudniać, przeszkadzać, hamować

bicker with sb
rozpocznij naukę
kłócić się z kimś

on sb's account
1. OK, I'll help you, but remember that I only do it on your mother's account. 2. I didn't do it for myself, I did it on Jane's account.
rozpocznij naukę
dla kogoś, z czyjegoś powodu (np. robić coś)
1. W porządku, pomogę ci, ale pamiętaj, że robię to tylko dla twojej matki. 2. Nie zrobiłem tego dla siebie, zrobiłem to z powodu Jane.

fatigued, tired
rozpocznij naukę
zmęczony, znużony

in accord with, in accordance with sth
They live in accordance with local customs.
rozpocznij naukę
zgodnie z, zgodnie z czymś
Oni żyją zgodnie z miejscowymi zwyczajami.

enmity, hostility
rozpocznij naukę
wrogość

malevolent, loath
causing or wanting to cause harm or evil
rozpocznij naukę
niechętny, nieżyczliwy

feud (over sth)
a prolonged and bitter quarrel or dispute.
Your family feud is none of my concern.
rozpocznij naukę
1. spór, sprzeczka, waśń; 2. spierać się, toczyć konflikt o coś
Wasze waśni rodzinne to nie mój problem.

wear sb down
The police wore the thief down and he confessed to his crime.
rozpocznij naukę
pokonywać czyjś opór, wyczerpać kogoś
Policja złamała opór złodzieja i on przyznał się do swojej zbrodni.

have sb up
to take someone to court for a trial
He was had up for burglary. You can be had up for blackmail.
rozpocznij naukę
zaciągnąć kogoś do sądu (phrasal)


give sb credit for sth
rozpocznij naukę
wyrazić komuś uznanie, przypisać komuś zasługę

of one's own accord
1. Luckily, she left of her own accord. 2. No one takes my life from me... but I lay it down of my own accord.
rozpocznij naukę
z własnej woli, z własnej inicjatywy
1. Na szczęście odeszła z własnej woli. 2. Nikt mi go nie odbiera... lecz oddaję je z własnej woli.

weed sb/sth out
to get rid of people or things that you do not want from a group
The government plans to weed out bad teachers.
rozpocznij naukę
wyplenić kogoś/coś, przesiać coś, odrzucić coś

settle in
We'll have plenty of time to chat once we settle in.
rozpocznij naukę
osiedlić się w, zadomowić się, zagospodarować się, przyzwyczaić się
Mamy od groma czasu na pogaduszki kiedy już się zadomowimy.

grumble about
to complain about something in a quiet but angry way
rozpocznij naukę
narzekać, gderać, zrzędzić, marudzić

go along with somebody
to support an idea, or to agree with someone's opinion
She'll never go along with this idea.
rozpocznij naukę
zgadzać się z kimś, (phrasal)

dainty
I don't know why you're so dainty suddenly.
rozpocznij naukę
1. delicje, przysmak; 2. drobny, delikatny, wykwintny, filigranowy
Nie wiem dlaczego nagle zrobiłaś się taka delikatna.

whack
to hit someone or something in a quick, strong way
She whacked him on the head with her book.
rozpocznij naukę
walnięcie; grzmotnąć, walnąć, palnąć, uderzyć (kogoś)

duly
at the correct time, in the correct way, or as you would expect
1. A document duly signed and authorized by the inspector 2. I ordered it over the Internet and within a few days, it duly arrived.
rozpocznij naukę
odpowiednio, należycie, zgodnie z planem

give somebody a licking
rozpocznij naukę
sprawić komuś manto

Odliczać! Odlicz!

make it out alive
But we were lucky to make it out alive. If you run now, you might make it out alive.
rozpocznij naukę
wyjdę z tego żywy
Mieliśmy szczęście, że uszliśmy z życiem. Jeśli zaczniecie uciekać może uda wam się wyjść z tego żywym.

I'm sorry, I don't know what has gotten into me. / What has got into you?
rozpocznij naukę
Przepraszam, nie wiem, co we mnie wstąpiło. / Co w ciebie wstąpiło?

loiter
She saw Mary loitering near the cloakrooms.
rozpocznij naukę
wałęsać się

slob
a lazy or dirty person
He's a slob and expects others to clean up after him.
rozpocznij naukę
brudas, flejtuch, niechluj; wałkoń, nierób, próżniak

have a field day with something
To have the freedom or an opportunity to do a lot of something one wants.
The press had a field day when they found out about the scandal.
rozpocznij naukę
mieć używanie (wykorzystać coś), mieć swój dzień

wet blanket, (a person who stops other people from enjoying themselves)
She is not a cheerful person and has been a wet blanket all her life. He is a wet blanket so we never invite him to any parties.
rozpocznij naukę
malkontent, smutas, sztywniak (ktoś, kto psuje dobrą zabawę)

sneaky, deceitful
rozpocznij naukę
podstępny

denigrate, smear (someone)
rozpocznij naukę
oczerniać, uwłaczać (komuś)

oddball, freak, weirdo, kook
rozpocznij naukę
dziwak, ekscentryk

misfit
I didn't really know anyone at the party, so I felt like a misfit.
rozpocznij naukę
nieprzystosowany, odmieniec, wyrzutek

to shoulder (responsability)
1. I won't shoulder the responsibility for your mistakes. 2. Teachers cannot be expected to shoulder all the blame for poor exam results.
rozpocznij naukę
przyjąć na siebie (np. odpowiedzialność, ciężar)
1. Nie przyjmę na siebie odpowiedzialności za twoje błędy. 2. Nie można oczekiwać, że nauczyciele będą ponosić całkowitą odpowiedzialność za słabe wyniki egzaminów.

make-believe
1. The ideal of a perfectly fair society is just make-believe. 2. Sometimes, I think our entire lives are make-believe.
rozpocznij naukę
udawanie, pozór, symulacja, fikcja, na niby
1. Ideał idealnie uczciwego społeczeństwa to tylko fikcja. 2. Czasem myślę, że całe nasze życie to iluzja.

it beats me
said when you do not understand a situation or someone's behaviour
It beats me how she got the job. What beats me is why she stays with him.
rozpocznij naukę
nie pojmuję, nie mam pojęcia (slang)

play dumb
He thought he knew what she was getting at, but decided to play dumb.
rozpocznij naukę
zgrywać głupa, udawać głupiego
Pomyślał, że wie, do czego zmierza, ale zdecydował się udawać głupiego.

it's no skin off somebody's nose
used when you want to say that it makes no difference to you what someone else does or thinks
It's no skin off my nose if you don't take my advice.
rozpocznij naukę
to nie jest czyjś problem, to nie jest czyjaś sprawa (spoken)

błyskawicznie, w mig, bardzo szybko, (idiom)

feel for sb, be sorry for sb, to sympathise with sb [over sth]
rozpocznij naukę
czuć się dla kogoś, być przykro z powodu sb, sympatyzować z sb [ponad sth]

squeal on sb
rozpocznij naukę
sypać, donosić na kogoś (idiom)

piss somebody off
rozpocznij naukę
wkurzać kogoś

have a good head on one's shoulders, have one's head screwed on the right way
rozpocznij naukę
mieć głowę na karku

infirmary
The disease was pretty strong when he came to the infirmary.
rozpocznij naukę
szpital, izba chorych, lecznica (zwykle w nazwach instytucji)
Choroba była silna całkiem gdy przyszedł do szpitala.

put in your two cents' (worth)
rozpocznij naukę
wtrącić swoje trzy grosze

basen (dla chorego)

keep somebody in line
I’m planning on keeping my children in line, so that they don’t do anything stupid.
rozpocznij naukę
trzymać kogoś w ryzach
Planuję trzymać moje dzieci w ryzach, żeby nie robiły nic głupiego.

freeloader, sponge(r), parasite
rozpocznij naukę
pasożyt, darmozjad

a dog in the manger
rozpocznij naukę
pies ogrodnika (idiom)

salvage
an attempt to salvage her reputation
rozpocznij naukę
ocalić, uratować; ocalenie, ratunek

let sb off
1. I'll let you off this time, but don't ever lie to me again. 2. The judge let her off with (= only punished her with) a fine.
rozpocznij naukę
darować komuś karę, poprzestawać na czymś

cut the mustard
come up to expectations; reach the required standard.
1. Give me the bigger hammer. This little one just doesn't cut the mustard. 2. He wanted to show the white folks that Negroes could cut the mustard in every way.
rozpocznij naukę
być zadowalającym, wystarczająco dobrym, aby coś zrobić, sprawdzić się (idiom)

insipid, bland
rozpocznij naukę
mdły, bez smaku

frantic
done in a fast and excited way and not calm or organized
Laura was searching frantically for her keys.
rozpocznij naukę
szalony, gorączkowy, paniczny (wysiłek, próba)

go easy on somebody
Go easy on the boy - he's only young.
rozpocznij naukę
traktować kogoś łagodnie, wyrozumiale

pillage
The soldiers were told they could pillage for three days.
rozpocznij naukę
rabować, plądrować, grabić, łupić

get off a (one's) high horse
It's time you came down off your high horse and admitted you were wrong.
rozpocznij naukę
przestać się wywyższać (idiom)

speak/talk of the devil
rozpocznij naukę
o wilku mowa

cook somebody's goose
to spoil one's plans or hope of success
His goose was cooked when they found the stolen gems in his pocket.
rozpocznij naukę
szyć komuś buty, intrygować przeciwko komuś (idiom)

goose is cooked
If he doesn't win the next round, then his goose is cooked.
rozpocznij naukę
po ptakach (przegrana sprawa) (idiom)

give somebody their due
Joe's a bit slow but, to give him his due, he does work hard. Helen may not be bright, but to give her her due, her work is always very accurate.
rozpocznij naukę
oddawać komuś sprawiedliwość, przyznać komuś rację

rank and file, the ranks
the ordinary members of an organization and not its leaders
A man of your talents would be wasted in the rank and file.
rozpocznij naukę
szeregowi członkowie (jakiejś organizacji), żołnierze bez stopni oficerskich
Człowiek z pana zdolnościami marnował by się jako szeregowy członek.

to go in single file, to file
1. Children, file on the left side of the road, please. 2. The soldiers filed in the silence.
rozpocznij naukę
iść jeden za drugim, gęsiego
1. Dzieci, idźcie jeden za drugim po lewej stronie ulicy, proszę. 2. Żołnierze szli w ciszy jeden za drugim.

1. przewracać (się), wywracać (się) 2. unieważniać wyrok skazujący

capsize
The boat had too many people onboard so it capsized.
rozpocznij naukę
wywrócić dnem do góry
Łódź miała zbyt wielu pasażerów i przewróciła się do góry dnem.

contraption, widget (a machine or device that appears strange or unnecessarily complicated)
rozpocznij naukę
wynalazek, ustrojstwo, machina

przyrząd

consent to sth
Have your parents given their consent to the trip?
rozpocznij naukę
zgoda, zezwolenie

all the better / worse - so much the better.
rozpocznij naukę
tym lepiej / gorzej

so much the better
It’ll be so nice to see Ruth again, and if she can bring the children along, all the better.
rozpocznij naukę
tym lepiej

Way to go!
You are the best! Way to go! "I've passed my exam." "Way to go!"
rozpocznij naukę
brawo! oby tak dalej! tak trzymać!
1) Jesteś najlepszy! Oby tak dalej! 2) "Zdałem egzamin." "Brawo!"

would you care to do (something)?
a polite phrase introducing an inquiry as to whether someone wishes to do something.
John: Would you care to step out for some air? Jane: Oh, I'd love it. Sue: Care to go for a swim? Mary: Not now, thanks.
rozpocznij naukę
czy zechciałbyś (coś) zrobić? (formal)

own up to something
to admit that you have done something wrong
I owned up to breaking the glass.
rozpocznij naukę
przyznawać się do czegoś
Przyznałem się do zbicia szklanki.

once in a while
rozpocznij naukę
raz na jakiś czas

once and for all
rozpocznij naukę
raz na zawsze, ostatecznie (np. uporać się z czymś)

off-limits
If an area of land is off-limits, you are not allowed to enter it.
Excuse me Sir this area is off-limits to guests
rozpocznij naukę
zakazany, zabroniony, niedostępny (dostępny tylko dla pewnej grupy)
Proszę pana, ten teren jest zamknięty dla gości.

intrepid
In spite of the most intrepid fighting the army gave way.
rozpocznij naukę
nieustraszony

countenance
The serenity of her countenance convinced me that her heart was not likely to be easily touched.
rozpocznij naukę
oblicze, mina, wyraz twarzy
Spokój jej oblicza przekonał mnie, że jej serce niełatwo się wzrusza.

enchanted with something
rozpocznij naukę
oczarowany czymś, zaczarowany

tardy; tardiness
slow or late in happening or arriving:
You guys were tardy for the party, so we started without you.
rozpocznij naukę
powolny (np. krok), spóźniony; opieszałość, opóźnienie
Spóźniliście się na imprezkę, więc zaczęliśmy bez was.

tak czy owak, tak czy siak

Dlaczego? Jak to? Czemu? (informal)

robić w bambuko, wykiwać, wykołować (informal)

forgo, forwent, forgone
The Church has been asked to forgo half of its demands.
rozpocznij naukę
zrzec się, zrezygnować z czegoś
Kościół ma zrzec się połowy swoich żądań.

invalid
Without this stamp your passport is invalid.
rozpocznij naukę
nieprawidłowy, nieważny (np. o bilecie, dokumencie)
Bez tej pieczątki twój paszport jest nieważny.

fuszerka, niedoróbka; spartaczyć, sknocić, zmarnować (informal)

na najwyższym poziomie, pierwszorzędny

notch
a cut in the shape of the letter V on the edge or surface of something
I marked my gun with a notch.
rozpocznij naukę
karb, nacięcie, dziurka, wycięcie
Oznaczyłem swój pistolet nacięciem.

feeble
She made a feeble attempt to explain the issue.
rozpocznij naukę
słaby / marny
Ona zrobiła marną próbę wytłumaczenia problemu.

contempt
Cindy did not bother to attempt to disguise her contempt.
rozpocznij naukę
pogarda
Cindy nie starała się ukryć pogardy w swoim głosie.

parskać, prychać

premeditated, purposeful
rozpocznij naukę
rozmyślny, umyślny, dokonany z premedytacją (np. czyn)

to be afflicted with [or by] sth
If an illness or problem afflicts you, it makes you suffer.
a country afflicted by civil war
rozpocznij naukę
dotknięty, dręczony, gnębiony, nękany (jakąś chorobą, nieszczęściem),

warrant
an official document that allows someone to do something, for example that allows a police officer to search a building
1) If you want to question me, get a warrant first. 2) This warrant gives me exclusive rights to my invention. 3) I have a warrant from the manager to see those files.
rozpocznij naukę
1. nakaz (np. aresztu), 2. mianowanie, patent 3. upoważnienie, uprawnienie, pełnomocnictwo
1. Jeśli chce pan mnie przesłuchiwiać, proszę najpierw zdobyć nakaz. 2. Ten patent daje mi wyłączne prawa do mojego wynalazku. 3. Mam upoważnienie od kierownika, żeby zobaczyć te dokumenty.

pręgierz, dyby

testy
easily annoyed and not patient
rozpocznij naukę
drażliwy, gniewny, przewrażliwiony, zgryźliwy

obrzydzenie, wstręt, odraza, obrzydlistwo

on account of something
because of something
Don't worry on account of Tom. He can take care of himself.
rozpocznij naukę
ze względu na coś, z powodu czegoś,
Nie martw się z powodu Toma. On potrafi o siebie zadbać.

be full of yourself
I doubt he even thought about what you might need, he’s so full of himself.
rozpocznij naukę
być zadufanym w sobie, mający duże mniemanie o sobie (idiom)

(if) the truth be told, to be honest
rozpocznij naukę
prawdę mówiąc

harbour (verb)
1) They accused several countries of harbouring terrorists. 2) He harboured dreams of one day becoming a professional footballer.
rozpocznij naukę
ukrywać, udzielać schronienia; żywić (np. nadzieje, obawy, uczucia)

layabout, sluggard
rozpocznij naukę
obibok, leń, próżniak

shove
to push someone or something in a rough way
1) He wouldn't move, so I shoved him out of the way. 2) She shoved the keys on the table.
rozpocznij naukę
pchać, popychać; rzucić niedbale (coś)

go back on something
rozpocznij naukę
nie dotrzymać czegoś, wycofywać się z czegoś

półgłówek

skedaddle
A patrol came out looking for them and they had to skedaddle.
rozpocznij naukę
zwiewać, uciekać, wiać, dać drapaka (spoken)

maim
Thousands of innocent people have been killed or maimed by landmines.
rozpocznij naukę
okaleczyć

coax
1. Michael is so antisocial! I can't coax him out of the house no matter what. 2) He has some information I want, so I'm going to try to coax it out of him over a drink.
rozpocznij naukę
nakłaniać, namawiać

scoop
a piece of news discovered and printed by one newspaper before it appears anywhere else
This is the scoop that will get me promoted.
rozpocznij naukę
bomba, sensacyjny materiał
To jest ten sensacyjny materiał, który zapewni mi awans.

give somebody a wide berth
1. I suggest you give me a wide berth. 2. Yet there is one herbivore even the lion gives wide berth.
rozpocznij naukę
omijać kogoś szerokim łukiem, trzymać się z daleka,
1. Radzę wam trzymać się ode mnie z daleka. 2. Jest jednak jeden trawożerny, którego nawet lew omija szerokim łukiem.

rudera, buda, chałupa, klitka

okrągły, pulchny, gruby

cubicle
a small space with walls around it, that is separate from the rest of a room, eg. a shower cubicle
rozpocznij naukę
kabina (np. w toalecie, w przebieralni),

changing cubicle
rozpocznij naukę
przymierzalnia

to stall
3) to intentionally make someone wait or make something happen later so that you have more time
1) The engine of my car stalled in the middle of the street. Silnik mojego samochodu przestał działać na środku ulicy. 2) Our research stalled because we didn't have money. 3) She asked him to stall the guests, as the party wasn't ready yet.
rozpocznij naukę
1) stanąć, przestać działać, zgasnąć (o silniku); 2) stanąć w martwym punkcie; 3) opóźniać, zatrzymywać
1) Silnik mojego samochodu przestał działać na środku ulicy. 2) Nasze badanie utknęło w martwym punkcie, bo nie mieliśmy pieniędzy. 3) Ona poprosiła go, że przetrzymał gości, jako że impreza nie była jeszcze gotowa.

contradict
to say that what someone else has just said is wrong
When your actions contradict your words... your words don't mean anything.
rozpocznij naukę
1) sprzeciwiać się, zaprzeczać; 2) przeczyć, pozostawać w sprzeczności z

for sb's sake
He begged her to stay for the sake of the children.
rozpocznij naukę
przez wzgląd na kogoś, ze względu na kogoś

stuffy
The auditorium was very stuffy after a two-hour lecture.
rozpocznij naukę
duszny (pomieszczenie)
Sala wykładowa była bardzo duszna po dwugodzinnym wykładzie.

be here to stay
Globalisation is here to stay, whether we like it or not.
rozpocznij naukę
zadomowić się na dobre, być na dobre
Globalizacja zadomowiła się u nas na dobre, niezależnie od tego, czy nam się to podoba, czy nie.

go the whole hog
rozpocznij naukę
pójść na całego

inevitable
We have no option but to accept the inevitable.
rozpocznij naukę
nieunikniony, nieuchronny
Nie mamy wyboru, musimy zaakceptować to, co nieuniknione.

mum's the word! keep mum, stay mum
rozpocznij naukę
nie puścić pary z ust, ani mru-mru

not nearly enough
1. Intelligence alone is not nearly enough when it comes to acting wisely. 2. There's not nearly enough food for all these people!
rozpocznij naukę
dużo mniej niż potrzeba, za mało

pass (the) time
I told them a story to pass the time.
rozpocznij naukę
zabić czas

relieve oneself
rozpocznij naukę
wypróżniać się

imiennik

hearth
1) I used to play by this hearth as a child. 2) It's nice to see a fire in this old hearth again.
rozpocznij naukę
palenisko, kominek
1) Bawiłam się przy tym palenisku jako dziecko. 2) Dobrze jest znów ujrzeć ogień płonący w tym kominku.

like billy-o
We worked like billy-o to get it finished.
rozpocznij naukę
jak diabli (szybko, mocno itp.) British English informal

aloof
1) The girl seemed nice and polite, but a little bit aloof. 2) He was a cold man, aloof and distant.
rozpocznij naukę
1) z dala, na uboczu; 2) wyniosły, powściągliwy, z dystansem
1) Dziewczyna wydawała się miła i uprzejma, ale trochę powściągliwa. 2) Był zimnym człowiekiem, wyniosłym i trzymającym się na dystans.

blatant
very obvious, with no attempt to be honest or behave well
1) There are three kinds of lies: lies, blatant lies, and statistics 2) We've come to report a blatant case of criminal neglect.
rozpocznij naukę
bezczelny, jawny, rażący, dobitny, ewidentny
1) Są trzy rodzaje kłamstw: kłamstwa, rażące kłamstwa i statystyki. 2) Przyszliśmy zgłosić rażący przypadek haniebnego zaniedbania.

malignant
1) The fallen angel becomes a malignant devil. 2) He was a large man, with a hard, malignant face and bitter eyes.
rozpocznij naukę
złośliwy, szkodliwy, zgubny (uz

fool's errand
1) Solving a problem created by debt... by creating more debt is a fool's errand. 2) Until Christ is our treasure, any other motivation we have to suffer for him is a fool’s errand.
rozpocznij naukę
daremny trud, robota głupiego

have somebody's ear
rozpocznij naukę
potrafić wpłynąć na kogoś, mieć u kogoś posłuch (idiom)

bend somebody's ear
1) She regularly bent his ear with her problems. 2) Sorry to bend your ear with the whole story, but I think you ought to know.
rozpocznij naukę
suszyć komuś głowę, zawracać komuś głowę

take precautions against something
Driving alone at night can be dangerous, so always take precautions. They called the doctor as a precaution.
rozpocznij naukę
podjąć środki ostrożności wobec czegoś

tinker with sth
1) Most of the time he can be found in his garage, tinkering with his car. 2) I wouldn't tinker with the power generator if I were you.
rozpocznij naukę
majstrować przy sth
1) Przez większość czasu można go znaleźć w garażu, gdzie dłubie przy samochodzie. 2) Na twoim miejscu nie majstrowałbym przy generatorze mocy.

pass as/for sth/sb
1) Mary passes for a smart girl. 2) She's fifteen but could easily pass for eighteen.
rozpocznij naukę
uchodzić za coś / kogoś
1) Mary uchodzi za mądrą dziewczynę.

rustle up something
rozpocznij naukę
skołować coś, skombinować coś (idiom)

brusque, gruff
Food is good but expensive and service can be brusque. The words might have been brusque, but his voice was not.
rozpocznij naukę
obcesowy, opryskliwy, szorstki

make do with something
If we can't get a bigger room we'll have to make do with this.
rozpocznij naukę
zadowolić się czymś

szwargot, jazgot, bełkot

strain
1) I strained to smile. 2) She strained her eyes but she couldn't see anything. 3) He strained his muscles to show off.
rozpocznij naukę
robić coś z wysiłkiem, natężać, napinać (mięśnie)
1) Z wysiłkiem się uśmiechnęłam. 2) Ona natężyła wzrok, ale nic nie zobaczyła. 3) On napiął swoje mięśnie by się popisać.

a round on the house
rozpocznij naukę
Kolejka na koszt firmy.

you are becoming a nuisance
rozpocznij naukę
stajesz się uciążliwy

terms of endearment
Why are terms of endearment always food? Honey, cookie, sugar, pumpkin. Its not like caring about someone is enough to actually sustain you.
rozpocznij naukę
czułe słówka

kochanka

sexton, verger
rozpocznij naukę
kościelny, zakrystian

in broad daylight
rozpocznij naukę
w biały dzień

bezczelność

twist sb's arm
rozpocznij naukę
wywierać na kimś nacisk, stosować na kimś presję (idiom)

catnap, nap, forty winks
I can sleep anywhere and be fresh with half an hour's catnap.
rozpocznij naukę
krótka drzemka
Mogę spać gdziekolwiek i być rześki po półgodzinnej drzemce.

na barana

okrakiem, w rozkroku

wring - wrung - wrung
1) She wrung out the shirt and hung it out to dry. 2) Courage is on display every day, and only the courageous wring the most out of life.
rozpocznij naukę
wyżymać, wyciskać

console, comfort
He tried to console her, but she kept saying it was all her own fault. I tried to console her with a box of chocolates.
rozpocznij naukę
pocieszyć, podnieść na duchu

radiant
1) Learn to be a radiant human, and then shine on others. 2) Pretty in pink, beautiful in blue, gorgeous in green, and radiant in red. It does not matter what colors or styles you rock, because haters are color blind and they are hating on you.
rozpocznij naukę
promienny

thrash
He got thrashed by some hooligans.
rozpocznij naukę
spuszczać łomot, rozgromić

eat one's fill
1) She was so poor she was never eating her fill. 2) “Now it is human nature to want to eat to ones fill when hungry, to want to warm up when cold, to want to rest when tired. These all are a part of people’s emotional nature.”
rozpocznij naukę
najeść się do syta

wield
to hold a weapon or tool and look as if you are going to use it
They were confronted by a man wielding a knife.
rozpocznij naukę
dzierżyć (np. miecz, topór) (literary), władać

dla mnie nie ma problemu! jeśli o mnie chodzi, to może być;

resign oneself to something
1) One must not try to trick misfortune, but resign oneself to it with good grace. 2) One has to resign oneself to being a nuisance if one wants to get anything done. 3) All I can do is resign myself to the new situation.
rozpocznij naukę
pogodzić się z czymś, zaakceptować coś

mortify
1) Brethren, it is easier to declaim against a thousand sins of others, than to mortify one sin in ourselves. 2) In every ancient culture, there are rituals to mortify the body as a way of understanding that the energy of the soul is indestructible.
rozpocznij naukę
upokarzać, zawstydzać; umartwiać
1) Bracia, łatwiej jest opowiadać się przeciwko tysiącom grzechów innych, niż umartwiać jeden grzech w nas samych. 2) W każdej starożytnej kulturze istnieją rytuały umartwiania ciała jako sposób zrozumienia, że energia duszy jest niezniszczalna.

shudder
Poczułem ciarki, kiedy on wszedł do pokoju.
rozpocznij naukę
dreszcz (emocji), ciarki (zimna, podniecenia), drżeć
I felt a shudder when he went into the room.

niecny, nikczemny, podły, wstrętny

resolved
It is a common experience that a problem difficult at night is resolved in the morning after the committee of sleep has worked on it.
rozpocznij naukę
1) stanowczy, zdeterminowany, 2) wyjaśniony, rozwiązany

rancour
1) The final proof of greatness lies in being able to endure criticism without resentment / rancour. 2) Rancor is an outpouring of a feeling of inferiority.
rozpocznij naukę
uraza

ropa (np. podczas zakażenia)

magnanimous
1) I feel like most people aren't either/or, they're both/and. You're both magnanimous and petty. You're both kind and cruel. You're never just one thing. 2) Only the truly magnanimous and strong are capable of forgiving and loving.
rozpocznij naukę
wspaniałomyślny

confide sth to sb
You should only confide your secrets to someone who has not tried to guess them.
rozpocznij naukę
zwierzać coś komuś

confide in sb
1) A friend is not only someone who you can confide in, it is someone who can mirror the trust you have shown by confiding in you as well. 2) Let others confide in you. It may not help you, but it surely will help them.
rozpocznij naukę
zwierzać się komuś
Przyjaciel to nie tylko ktoś, komu możesz się zwierzyć, to ktoś, kto może odzwierciedlać zaufanie, które okazałeś, przez zwierzanie się także tobie.

lenient
1) It is easy to be lenient at other people's expense, and call it generosity of mind. 2) My parents were pretty lenient with me. But, they gave me morality while I was growing up. They taught me the difference between right and wrong.
rozpocznij naukę
pobłażliwy, łagodny
1) Łatwo jest być pobłażliwym kosztem innych ludzi i nazwać to szczodrością umysłu. 2) Moi rodzice byli ze mną łagodni. Ale dali mi moralność, gdy dorastałem. Nauczyli mnie różnicy między dobrem a złem.

as good as dead
To be in a position of great and irreversible danger or trouble, with the outcome of death being either figurative or literal.
I'm as good as dead after crashing my parents' car! You're as good as dead if you come around these parts of the neighborhood again.
rozpocznij naukę
prawie martwy

śmiało! (zachęta do zrobienia czegoś)

vantage
1) We have a vantage of knowing that they are coming. 2) If in argument we can make a man angry with us, we have drawn him from his vantage ground and overcome him.
rozpocznij naukę
przewaga
Mamy przewagę wiedzy o tym, że oni nadchodzą.

deem
1) What Youth deemed crystal, Age finds out was dew. 2) The book was deemed to be unsuitable for children. 3) How could anyone deem this film funny?
rozpocznij naukę
uważać, uznawać za (formal)

haberdashery
rozpocznij naukę
pasmanteria, artykuły pasmanteryjne


dog in the manger
rozpocznij naukę
pies ogrodnika

far-fetched
1) That's a very far-fetched idea, but I really believe that it may be possible. 2) My buddy said he threw a stick 5 miles and his dog managed to find it and brought it back. Seems a bit far fetched to me.
rozpocznij naukę
naciągane, daleko idące

drop the charges against somebody
rozpocznij naukę
wycofać oskarżenia przeciwko komuś

inquisitive
He was very inquisitive; always asking random questions about random things.
rozpocznij naukę
dociekliwy, ciekawski, wścibski

presumptuous
1) I am a private detective. I am paid to be inquisitive and presumptuous. 2) It's most presumptuous to believe we already know all the answers and will never get any more big surprises.
rozpocznij naukę
arogancki, zarozumiały, bezczelny, zbyt pewny siebie

a dime a dozen, ten a penny
easy to find and very ordinary, very cheap or common
Beauties were a dime a dozen in his world, but even among them there were superior and inferior gifts.
rozpocznij naukę
na porządku dziennym, na kopy, na pęczki (bardzo wiele)

one at a time
rozpocznij naukę
jeden na raz, pojedynczo

dugout
For now, they lived in a dugout.
rozpocznij naukę
ziemianka, wykop
Chwilowo oni mieszkali w ziemiance.

blow/smash something to smithereens
A grenade blew him to smithereens.
rozpocznij naukę
roztrzaskać coś na drobne kawałki


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.