Aga Lesson 4_Komputery

 0    302 fiszki    uwilga
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
jaskinia
rozpocznij naukę
a cave
dla jednej rzeczy
rozpocznij naukę
for one thing
dla jednego
rozpocznij naukę
for one
przez jeden rok
rozpocznij naukę
for one year
raz
rozpocznij naukę
for once
za
np. 20 funtów za minutę
Po 18-tej rozmowa telefoniczna kosztuje 20 funtów funtów za minutę
rozpocznij naukę
per
np. 20 funtów za minutę
After 6pm, call cost 20p per minute
każdy
Każde dziecko potrzebuje przyjaciela.
rozpocznij naukę
each
Every child needs a friend.
wzajemnie / ze sobą
oni komunikują się ze sobą po francusku
rozpocznij naukę
each other
they communicate with each other in French
sieć
Internet to największa sieć komputerowa na świecie.
rozpocznij naukę
a network
Internet is the biggest computer network in the world.
sieci
rozpocznij naukę
networks
połączone w sieć
rozpocznij naukę
networked
luka
rozpocznij naukę
gap
luki
wypełnij luki
rozpocznij naukę
gaps
fill the gaps
etap, stopień
następnie uporządkuj te etapy
rozpocznij naukę
stage
then put these stages in order
stopniowo
następnie uporządkuj te etapy
rozpocznij naukę
stages
then put these stages in order
przesyłka
rozpocznij naukę
delivery
koszyk zakupów
rozpocznij naukę
shopping basket
zaloguj
rozpocznij naukę
Sign in
szczegóły
Przygotujemy raport ze wszystkimi szczegółami.
rozpocznij naukę
details
We'll prepare the report with all the details.
przeglądać
Słuchaj, przeglądaj i edytuj swoją kolekcję audio
rozpocznij naukę
to browse
Listen to, browse, or edit your audio collection
przeglądać sieć
rozpocznij naukę
browse the web
sprawdzić
Chciałam sprawdzić połączenie z D'agostino
rozpocznij naukę
to checkout
I got to the checkout line at D'agostino's
kasa
kliknij, aby przejść do kasy
rozpocznij naukę
checkout counter/checkout
click proceed to checkout
przejść / kontynuować
kliknij, aby przejść do kasy
rozpocznij naukę
proceed
click proceed to checkout
potwierdzić
Proszę potwierdzić, że takie jest twoje stanowisko.
rozpocznij naukę
confirm
Please confirm that is your view.
twoje stanowisko /opinia
stanowisko w sprawie
rozpocznij naukę
your view
faktura
Faktura zostanie wystawiona natychmiast.
rozpocznij naukę
an invoice
The invoice will be issued immediately.
wydany/ wystawiony
rozpocznij naukę
issued
natychmiast /niezwłocznie
rozpocznij naukę
immediately
musisz
rozpocznij naukę
have to
muszę iść
rozpocznij naukę
I have to go
muszę powiedzieć
rozpocznij naukę
I have to say
muszę zrobić pranie
rozpocznij naukę
I have to do laundry
muszę zapytać
rozpocznij naukę
I have to ask
pozwolić / umożliwić
Nie możemy pozwolić, aby jego mrok nas zniszczył.
rozpocznij naukę
allow
We cannot allow that his darkness destroys us.
przynajmniej
Przynajmniej nie pada.
rozpocznij naukę
at least
At least it's not raining.
co najmniej jeden
Myślę, że będzie to miało przynajmniej jeden dobry wynik.
rozpocznij naukę
at least one
I think this will have at least one good result.
co najmniej dwa dni robocze na dostawę
rozpocznij naukę
at least two working days for delivery
wybrać
wybierz przedmiot
rozpocznij naukę
choose
choose an item
element/ pozycję
element jeden z wielu (np. wybrać jedną parę spodni w sklepie)
You must select an item from the list to display the preview.
rozpocznij naukę
an item
Musisz wybrać pozycję z listy, aby wyświetlić podgląd.
kliknij Potwierdź
rozpocznij naukę
click Confirm
Teraz jest za późno, aby zmienić zdanie!
rozpocznij naukę
Now it is too late to change your mind!
przejdź do kasy
rozpocznij naukę
proceed to checkout
zwykle
rozpocznij naukę
usually
otrzymać
rozpocznij naukę
receive
otrzymać fakturę
rozpocznij naukę
receive an invoice
Wpisz swoje imię
rozpocznij naukę
Enter your name
szczegóły karty
rozpocznij naukę
card details
zaloguj się na stronie
rozpocznij naukę
Sign in to the site
już / wcześniej /jeszcze
Coś mi mówi, że już to robiłem.
rozpocznij naukę
already
Something tells me I already have.
Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś
rozpocznij naukę
If you don't already
musisz utworzyć jedno
rozpocznij naukę
you have to create one
przeglądaj stronę internetową
rozpocznij naukę
browse the website
decydować się
rozpocznij naukę
decide
zdecydowany
rozpocznij naukę
determined / decided
decyduje
rozpocznij naukę
decides
decydowanie
rozpocznij naukę
deciding
co chcesz kupić
rozpocznij naukę
What do you want to buy
przerwij
rozpocznij naukę
abort
akceptuj
rozpocznij naukę
Accept
dostęp
rozpocznij naukę
access
dodaj
rozpocznij naukę
add
Wszystkie pliki (*.*)
rozpocznij naukę
All files (*.*)
zastosuj
rozpocznij naukę
Apply
okno dialogowe
rozpocznij naukę
dialog window /dialog
zmiany
rozpocznij naukę
changes
wszystkie zmiany
rozpocznij naukę
all changes
Zamknij okno dialogowe i zastosuj wszystkie zmiany.
rozpocznij naukę
Close the dialog and apply all the changes.
Kliknij "zatwierdź" a potem "ok"
rozpocznij naukę
Hit "apply" and then "okay."
Zastosuj status sprawdzony dla elementu określonego przez id.
rozpocznij naukę
Apply checked status for the item specified by id.
Zastosuj zmiany do wszystkich podfolderów i ich zawartości
rozpocznij naukę
Apply changes to all subfolders and their contents
Zastosuj ten filtr do przychodzących wiadomości.:
rozpocznij naukę
Apply this filter to incoming messages:
Kliknij przycisk Zastosuj w oknie pokazanym powyżej
rozpocznij naukę
Click the Apply button on the dialog above.
jako
Mieszkała w tym kraju jako dziecko.
rozpocznij naukę
as
She lived in the country as a child.
Gwiazdka
rozpocznij naukę
Asterisk
załączyć
Do mojego listu załączam $20.
rozpocznij naukę
attach
I attach $20 to my letter.
tło
rozpocznij naukę
background
kopia zapasowa
Musi być inna kopia zapasowa.
rozpocznij naukę
backup
There must be another backup.
zły, uszkodzony
rozpocznij naukę
bad
pasek, słupek
rozpocznij naukę
bar
pomiędzy
Laptop jest pomiędzy łóżkiem i szafą
rozpocznij naukę
between
Laptop is between bed and wardrobe
szafa
rozpocznij naukę
a wardrobe
pojemnik
rozpocznij naukę
container /bin
mapa bitowa
rozpocznij naukę
bitmap
miganie
rozpocznij naukę
blink
pogrubiona kursywa
rozpocznij naukę
bold italics
dół
rozpocznij naukę
bottom
Z góry na dół, z lewa na prawo.
rozpocznij naukę
Top to bottom, left to right.
Ty weźmiesz górę a ja wezmę dół.
rozpocznij naukę
You take the top, I'll take the bottom.
przerwij
rozpocznij naukę
stop / break
przeglądaj
rozpocznij naukę
browse
magistrala
zespół linii przenoszących sygnały oraz układów wejścia-wyjścia służących do przesyłania sygnałów między połączonymi urządzeniami w systemach mikroprocesorowych.
rozpocznij naukę
magistrala po angielsku
Bus
zespół linii przenoszących sygnały oraz układów wejścia-wyjścia służących do przesyłania sygnałów między połączonymi urządzeniami w systemach mikroprocesorowych.
zajęty
Daj mi spokój, jestem zajęta.
rozpocznij naukę
busy
Leave me alone, I'm busy.
przycisk
rozpocznij naukę
button
przyciski
rozpocznij naukę
buttons
przyciski funkcyjne
rozpocznij naukę
function buttons
przyciski kontrolne
rozpocznij naukę
control buttons
przyciski wywołania
rozpocznij naukę
call buttons
anuluj
rozpocznij naukę
Cancel
środek
rozpocznij naukę
center / middle
centrum danych
rozpocznij naukę
data center
zmień
rozpocznij naukę
Change
wykres
rozpocznij naukę
a chart
rozmowa
rozpocznij naukę
conversation / chat
raz na jakiś czas
rozpocznij naukę
now and then
To może być krótka rozmowa, raz na jakiś czas.
rozpocznij naukę
It can be a short chat, now and then.
pole wyboru
rozpocznij naukę
checkbox
wybierz
rozpocznij naukę
select / choose
wyczyść
rozpocznij naukę
clear
schowek
rozpocznij naukę
clipboard
Jeśli schowek nie zawiera plików
rozpocznij naukę
If the clipboard does not contain files
zawierać
rozpocznij naukę
to contain
Wolkańska baza danych nie zawiera tych informacji.
rozpocznij naukę
The Vulcan database does not contain this information.
zamknij
rozpocznij naukę
close
polecenie
rozpocznij naukę
command
wprowadź polecenie
rozpocznij naukę
enter the command
komentarz
rozpocznij naukę
comment
połącz, podłącz
rozpocznij naukę
connect
spis treści
rozpocznij naukę
Contents
panel sterowania
rozpocznij naukę
control panel
kopie / liczba kopii
rozpocznij naukę
copies
Widziałam dziesiątki kopii.
rozpocznij naukę
I've seen a dozen copies...
dziesiątki
rozpocznij naukę
a dozen
To jedna z pięciu znanych kopii.
rozpocznij naukę
This is one of the five known copies.
Ale ja nie zrobiłam żadnych kopii.
rozpocznij naukę
But I didn't make any copies.
kopiuj
rozpocznij naukę
Copy
utwórz
rozpocznij naukę
Create
waluta
rozpocznij naukę
currency
bieżący
rozpocznij naukę
current
wytnij
rozpocznij naukę
Cut
dane
rozpocznij naukę
data
data
rozpocznij naukę
date
domyślny
rozpocznij naukę
default
domyślny plik danych
rozpocznij naukę
default data file
domyślny styl formatu
rozpocznij naukę
default format style
usuń
rozpocznij naukę
Remove / delete
pulpit
rozpocznij naukę
a desktop
urządzenie
rozpocznij naukę
a device
wybierz numer
rozpocznij naukę
dial
katalog
rozpocznij naukę
directory
Otwórz ten katalog przed rozpoczęciem tworzenia kopii zapasowej.
rozpocznij naukę
Open this directory before starting the backup.
wyłącz
rozpocznij naukę
off / disable
wyłącz, gdy nie działa
rozpocznij naukę
turn off when it is not working/disable when it is not working
rozłącz
rozpocznij naukę
Disconnect
wyświetl
rozpocznij naukę
display
w dół
Idziesz na dół?
rozpocznij naukę
down
Are you coming down?
sterownik
rozpocznij naukę
driver
edytuj
rozpocznij naukę
Edit
edycja
rozpocznij naukę
edition / edit
pusty
rozpocznij naukę
empty
włącz
rozpocznij naukę
enable
koniec
rozpocznij naukę
end
wprowadź, wpisz, zawartość
rozpocznij naukę
enter
przykład
rozpocznij naukę
example
wykrzyknik
rozpocznij naukę
exclamation
zakończ
rozpocznij naukę
Finish / Exit
eksplorator
rozpocznij naukę
Explorer
awaria, błąd
rozpocznij naukę
failure
plik
Susan straciła wszystkie swoje pliki na komputerze.
rozpocznij naukę
a file
Susan lost all her files on the computer.
znajdź
rozpocznij naukę
Find
pierwszy
To mój pierwszy sukces w pracy.
rozpocznij naukę
first
It is my first success at work.
dyskietka
rozpocznij naukę
a floppy disc
czcionka
rozpocznij naukę
font
wolne
rozpocznij naukę
free
pełny
Ulice były pełne ludzi.
rozpocznij naukę
full
The streets were full of people.
dysk twardy
Oto 10 sposobów na uniknięcie awarii twardego dysku.
rozpocznij naukę
a hard disc
Here are 10 ways to keep hard drives from failing.
awaria dysku twardego
rozpocznij naukę
hard disk failure
sprzęt komputerowy
mechaniczne części bądź części peryferyjne komputera (np. procesor, dysk twardy)
rozpocznij naukę
hardware
ukryte
rozpocznij naukę
hidden
komputer główny
rozpocznij naukę
Host
ignoruj
rozpocznij naukę
ignore
obraz
rozpocznij naukę
painting / image / picture
nieprawidłowy
rozpocznij naukę
incorrect
wstaw
rozpocznij naukę
Insert
niewłaściwy, niepoprawny
rozpocznij naukę
invalid
klawiatura
Są specjalne klawiatury dla leworęcznych.
rozpocznij naukę
a keyboard
There are special computer keyboards for left-handed people.
etykieta
rozpocznij naukę
label
ostatnie
rozpocznij naukę
last
lewy
rozpocznij naukę
left
długość
Jaka jest długość pokoju?
rozpocznij naukę
length
What is the length of the room?
wiersz
rozpocznij naukę
row/ line
łączenie, łączyć, łącze
rozpocznij naukę
link
załaduj
rozpocznij naukę
load
zablokuj
rozpocznij naukę
lock
zaloguj się
rozpocznij naukę
Log on/ Log in
wyloguj się
rozpocznij naukę
Log out
niski
o przedmiotach
Mój poziom energii jest bardzo niski.
rozpocznij naukę
low
My energy level is really low.
poczta elektroniczna/poczta
rozpocznij naukę
email / mail
skrzynka poczty elektronicznej/skrzynka pocztowa
rozpocznij naukę
mailbox
główny/centralny
rozpocznij naukę
main / central
Lex dał mi ten główny klucz.
rozpocznij naukę
Lex gave me this master key.
pamięć
rozpocznij naukę
memory
pasek menu
rozpocznij naukę
menu bar
tryb
rozpocznij naukę
mode
modyfikuj
rozpocznij naukę
modify
więcej
W przyszłym roku chcę zobaczyć więcej.
rozpocznij naukę
more
Next year I want to see more.
mysz
Moją ulubioną kreskówką jest ta z różową myszą z dużymi uszami.
rozpocznij naukę
mouse
My favourite cartoon film is the one with that pink mouse with the big ears.
przenieś
rozpocznij naukę
Move
nazwa
rozpocznij naukę
name
sieć
Internet to największa sieć komputerowa na świecie.
rozpocznij naukę
a network
Internet is the biggest computer network in the world.
nowy
Czy wiesz coś o naszych nowych sąsiadach?
rozpocznij naukę
new
Do you know anything about our new neighbours?
następny
Kto jest następny?
rozpocznij naukę
next
Who's next?
liczba
rozpocznij naukę
number
włącz
rozpocznij naukę
on/ turn on / put on
otwórz
rozpocznij naukę
open
otwórz ponownie
rozpocznij naukę
open again
opcje
rozpocznij naukę
Options
System Operacyjny (skrót)
rozpocznij naukę
Operating System (SO)
inne
rozpocznij naukę
other
brak pamięci
rozpocznij naukę
out of memory
brak papieru
rozpocznij naukę
out of paper
strona
Otwórzcie książki na stronie 30.
rozpocznij naukę
a page
Open your books on page 30.
strona internetowa
rozpocznij naukę
a website
Wszystkie niezbędne informacje można znaleźć na naszej stronie internetowej.
rozpocznij naukę
All necessary information can be found on our website.
papier
Możesz podać mi kartkę papieru?
rozpocznij naukę
paper
Can you give me a piece of paper?
podać
rozpocznij naukę
give
akapit
rozpocznij naukę
paragraph
hasło
Ciągle zapominam swoje hasło.
rozpocznij naukę
password
Type your password here, please.
wklej
rozpocznij naukę
paste
ścieżka
Wierzymy, że jest inna ścieżka.
rozpocznij naukę
a path
We believe there is another path.
podgląd
Kliknij przycisk "Podgląd".
rozpocznij naukę
preview
Click preview button.
poprzedni
Mój poprzedni, poprzedni, poprzedni błąd.
rozpocznij naukę
previous
My previous to previous to previous mistake.
drukuj
rozpocznij naukę
Print
drukuj i zamknij
rozpocznij naukę
print and close
drukarka
Drukarka HP drukuje 100 kopi na minutę.
rozpocznij naukę
a printer
The HP printer prints 100 copies a minute.
przetwarzanie
rozpocznij naukę
processing
właściwość
rozpocznij naukę
property
właściwości dokumentu
rozpocznij naukę
document properties
pytanie
Mam pytanie.
rozpocznij naukę
question
I've got a question.
opuść/wycofać
rozpocznij naukę
Quit
Nie możesz po prostu wstać i wyjść.
rozpocznij naukę
You can not just get up and quit.
tylko do odczytu
rozpocznij naukę
read-only
gotów
rozpocznij naukę
ready
odśwież
rozpocznij naukę
Refresh
zdalny, odległy
rozpocznij naukę
remote
usuń
rozpocznij naukę
Remove
zamień
rozpocznij naukę
Replace
ponów próbę
rozpocznij naukę
retry
prawy
rozpocznij naukę
right
katalog główny
rozpocznij naukę
root directory
korzeń, źródło, główny
rozpocznij naukę
root
obróć
rozpocznij naukę
turn
obróć w prawo
rozpocznij naukę
turn right
obróć do góry
rozpocznij naukę
turn up
obróć w dół
rozpocznij naukę
turn down
obróć do tyłu
rozpocznij naukę
rotate back
obróć do przodu
rozpocznij naukę
turn it forward
obróć się do przodu
rozpocznij naukę
turn forward
uruchom
rozpocznij naukę
Run
zapisz
rozpocznij naukę
save
zapisz jako
rozpocznij naukę
save as
przewiń
rozpocznij naukę
scroll
szukaj / wyszukaj
rozpocznij naukę
search
mysz szeregowa
bardzo stare złącze jak do monitora w dwóch szeregach, używane przed PS2
rozpocznij naukę
serial mouse
ustaw
rozpocznij naukę
Set
ustawienia
Ten program pozwala na własne ustawienia.
rozpocznij naukę
settings
This programme allows to have personal settings.
pozwala
rozpocznij naukę
allows
udostępnij/dzielić
Mogę podzielić się tym wnioskiem.
rozpocznij naukę
share
I can share this conclusion.
skrót
Właśnie znalazłem skrót do trasy 27.
rozpocznij naukę
shortcut
I just found a shortcut to route 27.
Zamknij/ Zamknięcie systemu
rozpocznij naukę
Shut down
rozmiar
Jaki Pani ma rozmiar?
rozpocznij naukę
size
What size do you take, madam?
spacja
rozpocznij naukę
spacebar
zatrzymaj
rozpocznij naukę
Stop
rozciągnij
rozpocznij naukę
stretch
przekreślony
rozpocznij naukę
strikeout
ciąg
ciąg znaków
rozpocznij naukę
string
styl
rozpocznij naukę
style
temat
Twój email powinien zawierać temat.
rozpocznij naukę
subject
Your email should contain a subject.
maska podsieci /maska adresu
liczba służąca do wyodrębnienia w adresie IP części będącej adresem podsieci i części, która jest adresem hosta w tej podsieci
Odizolujemy go od głównych serwerów i stworzymy nową podsieć.
rozpocznij naukę
subnet mask / address mask
We're going to isolate it from the main servers and create a brand-new subnet.
podtytuł
rozpocznij naukę
subtitle
udało się
rozpocznij naukę
success
spis treści
rozpocznij naukę
Table of Contents
pasek zadań
rozpocznij naukę
Taskbar
szablon
rozpocznij naukę
template
tymczasowy
Wszyscy tymczasowi pracownicy muszą skontaktować się z działem HR.
rozpocznij naukę
temporary
All temporary workers have to contact HR department.
narzędzia
Wszystkie niezbędne narzędzia znajdziesz na stronie internetowej.
rozpocznij naukę
tools
You'll find all necessary tools on the website.
do góry / góra
rozpocznij naukę
up / top
razem /suma
rozpocznij naukę
total
drzewo
rozpocznij naukę
a tree
krój pisma, krój czcionki
rozpocznij naukę
typeface, font
podkreślenie
rozpocznij naukę
underline
przekreślenie
rozpocznij naukę
Strike out
cofnij
rozpocznij naukę
undo / back
jednostki
rozpocznij naukę
units
odblokuj
rozpocznij naukę
unlock
aktualizuj
rozpocznij naukę
update
górny
rozpocznij naukę
upper
użytkownik
rozpocznij naukę
user
wartość
rozpocznij naukę
value
widok
Mamy z okna piękny widok.
rozpocznij naukę
view
We have a beautiful view from the window.
czekaj
rozpocznij naukę
wait
tapeta
rozpocznij naukę
wallpaper
ostrzeżenie
rozpocznij naukę
warning
szerokość
To jest bardzo cienkie, mniej więcej szerokości włosa dziecka.
rozpocznij naukę
width
It's very thin, it's about a baby's hair width.
cienki
Stąpasz po cienkim lodzie.
rozpocznij naukę
thin
You're walking on thin ice.
mniej więcej
rozpocznij naukę
more or less/ about
kreator
rozpocznij naukę
wizard
skoroszyt
rozpocznij naukę
workbook
arkusz
rozpocznij naukę
sheet
pisać / napisać
rozpocznij naukę
write
powiększenie
rozpocznij naukę
zoom
wyczyścić / wytrzeć
rozpocznij naukę
wipe

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.