Podstawowe zwroty po angielsku przy pisaniu listów

4.8  15    71 fiszek    nevidoma
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
Szanowny Panie / Szanowna Pani
rozpocznij naukę
Dear Sir/Madam
Z poważaniem,
kiedy nie znamy imienia adresata
rozpocznij naukę
Yours faithfully,
Z poważaniem,
kiedy znamy imię adresata
rozpocznij naukę
Yours sincerely,
Jak się masz?
rozpocznij naukę
How are you?
Muszę wyrazić swoje niezadowolenie z...
rozpocznij naukę
I must express my dissatisfaction with...
Obawiam się, że muszę poprosić cię o...
rozpocznij naukę
I am afraid I must ask you to...
Chciałbym wiedzieć coś więcej na temat...
rozpocznij naukę
I would like to know more about...
Chciałbym zapytać o dalsze informacje dotyczące...
rozpocznij naukę
I would like to ask for further information concerning...
Jest mi naprawdę przykro, że zapomniałem...
rozpocznij naukę
I'm really sorry that I forgot about...
Piszę aby przeprosić za...
rozpocznij naukę
I'm writing to apologise for...
Przykro mi, że nie moglem tego zrobić.
rozpocznij naukę
I'm so sorry I couldn't make it.
To się już nigdy nie powtórzy.
rozpocznij naukę
It will never happen again.
Piszę, aby zaprosić cię na...
rozpocznij naukę
I'm writing to invite you to...
Organizuję przyjęcie. Masz ochotę przyjść?
rozpocznij naukę
I'm having a party. Would you like to come?
Mam nadzieje, że będziesz w stanie być z nami / dotrzeć.
rozpocznij naukę
I hope you'll be able to join us / to make it.
Pisze do ciebie, aby prosić cię o pomoc / radę...
rozpocznij naukę
I'm writing to ask you for your help / advice.
Zastanawiam się, czy mogłabym prosić cię...
rozpocznij naukę
I was wondering if I could ask you to...
Byłbym okropnie / naprawdę wdzięczny jeśli mógbyś...
rozpocznij naukę
I would be terribly / really grateful if you could...
Piszę, aby podziękować ci za...
rozpocznij naukę
I'm writing to thank you much for...
To było bardzo miłe z twojej strony.
rozpocznij naukę
It was very kind / nice of you.
Piszę, aby powiedzieć ci, że...
rozpocznij naukę
I'm just writing to tell you that...
Napisz wkrótce.
rozpocznij naukę
Write soon.
Czekam z niecierpliwością na wiadomość od Ciebie.
rozpocznij naukę
I'm looking forward to hearing from you.
No cóż, muszę już kończyć.
rozpocznij naukę
Anyway, I have to finish now.
Mam nadzieję, że wkrótce się odezwiesz.
rozpocznij naukę
I hope to hear from you soon.
Bądźmy w kontakcie.
rozpocznij naukę
Let's stay in touch.
Przekaż X moje pozdrowienia.
rozpocznij naukę
Give my regards to X.
Trzymaj się.
rozpocznij naukę
Take care.
Piszę z zapytaniem o...
rozpocznij naukę
I am writing to enquire about...
Czy moglibyście przesłać mi dalsze szczegóły na temat ...?
rozpocznij naukę
Could you please send me further details about ...?
Czekam z niecierpliwością na waszą odpowiedź.
rozpocznij naukę
I look forward to your answer / hearing from you.
Byłabym wdzięczna za szybką odpowiedź.
rozpocznij naukę
I would appreciate a reply at your earliest convenience.
Piszę w odpowiedzi na / w odniesieniu do Waszego ogłoszenia, które ukazało się w (nazwa czasopisma).
rozpocznij naukę
I am writing in response to/with regard to your advertisement which appeared in (name of newspaper).
Chciałabym ubiegać się o pozycję...
rozpocznij naukę
I would like to apply for the post of / position of...
Piszę do państwa z reklamacją dotyczącą...
rozpocznij naukę
I am writting to complain about...
Chcę wyrazić swoje głębokie niezadowolenie z...
rozpocznij naukę
I want to express my strong dissatisfaction with...
Dlatego byłabym wdzięczna, gdybyście Państwo mogli rozważyć całkowity zwrot pieniędzy w wysokości 20 dolarów.
rozpocznij naukę
I wolud therefore be grateful if you could consider a full refund of 20 dollars.
Żądam całkowitego zwrotu.
rozpocznij naukę
I demand a full refund.
Mógłbyś powiedzieć mi...
rozpocznij naukę
Could you tell me...
Po drugie,
rozpocznij naukę
Secondly,
Plan zawiera...
rozpocznij naukę
The plan includes...
Bardzo ci dziękuję.
rozpocznij naukę
Thank you so much.
Piszę w związku z...
rozpocznij naukę
I am writing in connection with...
Zgadzam się z twoja opinią, że...
rozpocznij naukę
I agree with your opinion that...
Zgadzam się, że prawdą jest, iż...
rozpocznij naukę
I agree that it is true that...
Jestem tego samego / podobnego zdania, ponieważ...
rozpocznij naukę
I am of the same / similar opinion because...
Muszę powiedzieć że nie zgadzam się / mocno nie zgadzam się z...
rozpocznij naukę
I must say I do not agree / strongly disagree with...
Jestem innego / przeciwnego zdania, ponieważ...
rozpocznij naukę
l am of a different / opposite opinion because...
Byłem zaskoczony / zszokowany przez...
rozpocznij naukę
I was surprised/shocked by...
Myślę tak, ponieważ...
rozpocznij naukę
I think so because...
Właściwie...
rozpocznij naukę
Actually...
Muszę poprzeć tę kwestię.
rozpocznij naukę
I must support this point.
Innym argumentem do udowodnienia tego...
rozpocznij naukę
Another argument to prove it...
To może być prawdziwe do pewnego stopnia, ale...
rozpocznij naukę
It may be true to some extent, but...
Zastanawiam się, co inni czytelnicy myślą o...
rozpocznij naukę
I wonder what other readers think about...
Mam nadzieję, że będziesz publikował więcej artykułów o tym problemie.
rozpocznij naukę
I hope you will publish more articles about this problem.
Byłbym wdzięczny, jeżeli mógłbyś opublikować mój list.
rozpocznij naukę
I would be grateful if you could publish my letter.
Jestem zainteresowany pana projektem.
rozpocznij naukę
I am interested in your project.
Planuję ... i dlatego uznałem to ogłoszenie za bardzo interesujące.
rozpocznij naukę
I am planning to... and that is why I found this advertisement interesting.
Nie jestem pewien, czy on ma rację.
rozpocznij naukę
I'm not sure if he's right.
To nie jest dla mnie zrozumiałe.
rozpocznij naukę
It is not clear to me.
Nadal nie jestem pewien jednej rzeczy, mianowicie...
rozpocznij naukę
I am still not sure about one thing, namely...
Chciałbym spytać, czy / kiedy / gdzie / dlaczego...
rozpocznij naukę
I would like to ask if / when / where / why...
Już pisałem o tym do (...), ale nic się nie zmieniło.
rozpocznij naukę
I have already written to... about it but nothing has changed.
Nie było odpowiedzi na mój poprzedni list / pytanie...
rozpocznij naukę
There has been no reply to my previous letter / enquiry
Maszyna nagle przestała pracować.
rozpocznij naukę
The machine suddenly stopped working.
Brakowało klawiatury.
rozpocznij naukę
The keyboard was missing.
W przeciwieństwie do opisu w broszurze...
rozpocznij naukę
Contrary to the description in the brochure...
To było bardzo nieszczęśliwe wydarzenie, ponieważ...
rozpocznij naukę
It was a very unfortunate event because...
W konsekwencji...
rozpocznij naukę
As a result... / As a consequence...
W tej sytuacji muszę poprosić pana o...
rozpocznij naukę
In this situation I must ask you to...

List po angielsku – zwroty

W tej lekcji znajdziesz przydatne zwroty po angielsku, których będziesz mógł użyć, gdy zechcesz napisać list po angielsku. Przydadzą się zarówno przy pisaniu wypracowania szkolnego, listu do znajomych, jak i korespondencji służbowej. Żaden angielski list formalny nie będzie Ci straszny! Zwroty zawarte w tej lekcji są również jednym z głównych elementów podczas tzw. Small Talk, czyli typowej pogawędki w języku angielskim. Dzięki naszemu kursowi Small Talk, czyli sztuka pogawędki zdobędziesz potrzebną wiedzę, aby porozmawiać swobodnie i niezobowiązująco.

Jak napisać list po angielsku?

Niektóre zwroty po angielsku są już utarte w języku mówionym i pisanym, przez co są używane schematycznie, w trakcie korespondencji. Dlatego warto zawrzeć te zwroty w liście. Ich używanie sprawia, że zyskujemy szacunek w oczach naszego adresata, a co najważniejsze, treść naszego listu zostanie prawidłowo zrozumiana. List oficjalny po angielsku wymaga od nadawcy nienagannej gramatyki oraz braku skrótów tj. zamiast pisać I don’t - piszemy I do not. Podczas pisania na każdym kroku trzeba dbać o to, aby nie urazić odbiorcy, należy zwracać się do niego grzecznie i z szacunkiem. W przypadku, gdy piszemy list nieoficjalny (list nieformalny), możemy odpuścić sobie stosowanie pełnych sformułowań - skróty są jak najbardziej na miejscu, również zwracanie się do odbiorcy po imieniu go nie urazi, wręcz przeciwnie.

Poznaj zwroty po angielsku z Fiszkoteką

Korzystaj z lekcji i ucz się! Z nami możesz ściągnąć zwroty po angielsku w formie dokumentu bądź jako plik mp3. Używaj ich w każdej potrzebnej sytuacji, w wiadomości e-mail, liście czy podczas zwykłej rozmowy. Aby poznać jak najwięcej przydatnych zwrotów angielskich, wejdź do kursu podstawowe słownictwo angielskie lub angielski w podróży. Czekają tam na Ciebie słowa i wyrażenia szczególnie potrzebne podczas podróży, ale stosowane też w codziennych sytuacjach. Dzięki nim z pewnością będziesz porozumiewać się bez problemu!

Komentarze:

iwonka napisał: 2011-11-23 16:36:02
bardzio przydatne:)

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.