PROBLEMY

 0    103 fiszki    g0310
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
demolish
rozpocznij naukę
zburzyć, rozłożyć na części
collapse
rozpocznij naukę
upadek
danger
rozpocznij naukę
zagrożenie
announce
rozpocznij naukę
ogłosić
poor
I come from a poor family.
rozpocznij naukę
biedny
Pochodzę z ubogiej rodziny.
poverty
Many people in Uganda live in poverty and don't have fresh water or enough food.
rozpocznij naukę
bieda
Wielu ludzi w Ugandzie żyje w biedzie i nie ma dostępu do świeżej wody i wystarczającej ilości jedzenia.
environment
rozpocznij naukę
środowisko
nature
He wanted to travel around the world and discover the wonders of nature.
rozpocznij naukę
natura
Chciał podróżować po świecie i odkrywać cuda natury.
increase
The government announced another tax increase.
rozpocznij naukę
wzrost / przyrost
Rząd ogłosił kolejny wzrost podatków.
rising
rozpocznij naukę
podniesienie
away from work
rozpocznij naukę
być na urlopie
unemployed
Tom is currently unemployed.
rozpocznij naukę
bezrobotny
Tomek jest w tej chwili bezrobotny.
accident
My parents had a car accident.
rozpocznij naukę
wypadek
Moi rodzice mieli wypadek samochodowy.
collision
rozpocznij naukę
zderzenie
high
The top of a high mountain.
rozpocznij naukę
wysoki
Szczyt wysokiej góry.
storm
rozpocznij naukę
burza
demonstration
rozpocznij naukę
pokaz, demonstracja
manifestation
rozpocznij naukę
manifestacja
disaster
rozpocznij naukę
kataklizm
emergency
My parents will not be able to reach me in an emergency.
rozpocznij naukę
nagły wypadek
Moi rodzice nie będą w stanie skontaktować się ze mną w razie nagłego wypadku.
hooliganism
rozpocznij naukę
chuligaństwo
living
I've been living in Warsaw since 2010.
rozpocznij naukę
żywy
Mieszkam w Warszawie od 2010.
disease
rozpocznij naukę
choroba
famine
rozpocznij naukę
klęska głodu
injuries
rozpocznij naukę
kontuzje
rubbish
rozpocznij naukę
śmieci
earthquake
rozpocznij naukę
trzęsienie ziemi
floods
rozpocznij naukę
powodzie
invasion
rozpocznij naukę
inwazja
slums
rozpocznij naukę
slumsy
suffer
rozpocznij naukę
ucierpieć
overcrowd
rozpocznij naukę
zatłoczony
edge
rozpocznij naukę
brzeg
steadily
The prices have been going up steadily over the last 10 years.
rozpocznij naukę
stopniowo / równomiernie
Ceny stale rosły przez ostatnie 10 lat.
fall down
rozpocznij naukę
spadłać
eruption
rozpocznij naukę
wybuch, erupcja
drown
rozpocznij naukę
utopić się (człowieka)
household
rozpocznij naukę
gospodarstwo domowe
refuse
rozpocznij naukę
odmawiać
altered
rozpocznij naukę
zmieniony
missed
We missed our plane.
rozpocznij naukę
nieodebrany
Przegapiliśmy nasz samolot.
sank
rozpocznij naukę
zatonął, o statku
drowned
rozpocznij naukę
utonął
flood
The flood damaged some houses in the neighbourhood but thankfully it quickly subsided.
rozpocznij naukę
powódź
Powódź uszkodziła kilka domów w okolicy, ale na szczęście szybko ustąpiła.
ruined
rozpocznij naukę
zrujnowany
protect
rozpocznij naukę
chronić
provide
rozpocznij naukę
zapewniać, zagwarantować coś komuś
prevent
We've prevented a disaster.
rozpocznij naukę
zapobiec
Zapobiegliśmy katastrofie.
closed down
rozpocznij naukę
zamknięty
banned
rozpocznij naukę
zakazany
ignored
rozpocznij naukę
ignorowane
abolished
rozpocznij naukę
zniesione (np. ustawa)
heavy
My luggage is very heavy.
rozpocznij naukę
ciężki
Mój bagaż jest bardzo ciężki.
amount
rozpocznij naukę
ilość
shout
rozpocznij naukę
krzyczeć
unbearable
rozpocznij naukę
nie do zniesienia
go off
The cheese went off, we have to buy some for the pizza.
rozpocznij naukę
wybuchać/włączać się/psuć się (np. o jedzeniu)/odbywać się
Ser się zepsuł, musimy kupić trochę do pizzy.
put out
rozpocznij naukę
zgasić, wydać, opublikować
collide
rozpocznij naukę
zderzać się
unexpectedly
rozpocznij naukę
niespodziewanie
expedly
rozpocznij naukę
pospiesznie
board
rozpocznij naukę
deska
overboard
rozpocznij naukę
za burtę
exhausted
rozpocznij naukę
wyczerpany
freezing
rozpocznij naukę
lodowaty
solve
rozpocznij naukę
rozwiązać
improvement
I see an improvement in your results.
rozpocznij naukę
poprawa
Dostrzegam poprawę w twoich wynikach.
improve
rozpocznij naukę
polepszyć
unhealthy
Cigarettes and unhealthy diet lead to many diseases.
rozpocznij naukę
niezdrowy
Papierosy i niezdrowa dieta prowadzą do wielu chorób.
lonely
Rock stars often feel lonely and sad.
rozpocznij naukę
samotny
Gwiazdy rocka często są samotne i nieszczęśliwe.
loneliness
rozpocznij naukę
samotność
destroy
rozpocznij naukę
zniszczyć
aid
It would really aid our investigation if witnesses would come forward and say what they saw.
rozpocznij naukę
1. pomoc 2. zasiłek
Naprawdę pomogłoby nam w dochodzeniu, jeśli świadkowie zgłosiliby się i opowiedzieli nam, co widzieli.
conservation
rozpocznij naukę
ochrona, zachowanie
drought
There had been no rain in Australia for three months, causing a terrible drought.
rozpocznij naukę
susza
W Australii nie padało przez trzy miesiące, co spowodowało ogromną suszę.
famine
rozpocznij naukę
klęska głodu
riot
People were so unhappy with the political situation that they started a riot, yelling and smashing windows and causing chaos.
rozpocznij naukę
zamieszki
Ludzie byli tak niezadowoleni z sytuacji politycznej, że wszczęli zamieszki, krzycząc, wybijając okna i wywołując chaos.
charity
rozpocznij naukę
jałmużna, charytatywne
emergency
My parents will not be able to reach me in an emergency.
rozpocznij naukę
nagły wypadek
Moi rodzice nie będą w stanie skontaktować się ze mną w razie nagłego wypadku.
pollution
The students listened to the lecture on air pollution.
rozpocznij naukę
zanieczyszczenie
Studenci słuchali wykładu o zanieczyszczeniu powietrza.
increase
The government announced another tax increase.
rozpocznij naukę
wzrost / przyrost
Rząd ogłosił kolejny wzrost podatków.
exceeded
rozpocznij naukę
przekroczone
urgent
Mary, the boss was looking for you - he said it was urgent.
rozpocznij naukę
pilny
Mary, szef cię szukał - mówił, że to pilne.
look for
I am looking for exit.
rozpocznij naukę
szukać
Szukam wyjścia.
take after
rozpocznij naukę
być podobnym, dziedziczyć cechy
condemn
rozpocznij naukę
potępiać
solution
rozpocznij naukę
rozwiązanie
set fire to
rozpocznij naukę
podpalać
get away with
rozpocznij naukę
uciec od odpowiedzialności
high winds
rozpocznij naukę
silne wiatry
suffer from
rozpocznij naukę
cierpią z powodu
find out about
rozpocznij naukę
dowiedzieć się o
make up for
rozpocznij naukę
uzupełnienia, zrekompensować
resources
The pool of our resources is shrinking by the day.
rozpocznij naukę
zasoby, środki
Pula naszych zasobów kurczy się z dnia na dzień.
to turn up
She didn't turn up for the appointment.
rozpocznij naukę
pojawiać się
Nie pojawiła się na umówionym spotkaniu.
to come up with
rozpocznij naukę
wymyślić, wpaść na jakiś pomysł
extinct
Since 1500, over 190 species of birds have become extinct.
rozpocznij naukę
wymarły
Od 1500 roku wymarło ponad 190 gatunków ptaków.
severe
rozpocznij naukę
poważna sytuacja, ciężkie warunki, ciężka np, zima
instead of
Sometimes I like to eat soya instead of meat.
rozpocznij naukę
zamiast
Czasami lubię zastąpić mięso soją.
to make out
rozpocznij naukę
rozczytać
to inhabit
rozpocznij naukę
zamieszkiwać
pile-up
rozpocznij naukę
stos
during
I slept during the whole flight.
rozpocznij naukę
w czasie / podczas
Spałem w trakcie całego lotu.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.