everything

 0    359 fiszek    ciastkoczekoladowe4
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

sposob myślenia

stanowczo

harness the theory
rozpocznij naukę
okielznac teorię

pokrywanie sie


stick with sth
rozpocznij naukę
trzymać się czegoś

fiddle around
rozpocznij naukę
tracic czas na zbedne sprawy

lose oneself in sth
rozpocznij naukę
zatracić siebie w sth

zamieniać

fiddle with sth
rozpocznij naukę
bawic sie czyms

stumble across
rozpocznij naukę
natknąć

szkielet, szkic

capitalize on
She capitalised on her knowledge and experience to get a better job
rozpocznij naukę
obrocic na wlasna korzysc


contact me via phone
rozpocznij naukę
kontakt telefoniczny

intend
what do you intend to do?
rozpocznij naukę
zamierzać

Rzuć okiem

comprised of
The group is comprised of 20 police officers.
rozpocznij naukę
składa

state-of-the-art technology
rozpocznij naukę
aktualny stan wiedzy

accuracy
We can predict changes with a surprising degree of accuracy.
rozpocznij naukę
dokładność

outperform
Girls outperform boys now at every level
rozpocznij naukę
prześcigać

próg

vanish into thin air
rozpocznij naukę
znikają jak kamfora

vanish gradient
rozpocznij naukę
znikają gradient

be nothing but
rozpocznij naukę
nic poza, tylko


imperative
This function is imperative when it comes to executing program.
rozpocznij naukę
niezbędny

trial and error method
rozpocznij naukę
Metoda prób i błędów

delve into
It's not always a good idea to delve too deeply into every single function in Python
rozpocznij naukę
zagłębić się

składać

encapsulation
rozpocznij naukę
hermetyzacja

jednostka

in terms of number / with respect to number
rozpocznij naukę
pod wzgledem wartości

recover from
rozpocznij naukę
odzyskać

wdzięcznie

taking advantage of
rozpocznij naukę
Czerpać korzyści z

stosunek

pochodna

comprehend
I try hard to comprehend the theory which stands for Neural Networks
rozpocznij naukę
pojąć

throw sb in at the deep end
rozpocznij naukę
rzucać SB na głęboką wodę

zmienna

modne powiedzonko

plain vanilla
rozpocznij naukę
zwykly

spowodować

when all is said and done
rozpocznij naukę
kiedy wszystko jest powiedziane i zrobione

at hand
I'll do it for you at hand.
rozpocznij naukę
natychmiastowo

recap
It's high time to recap the whole project
rozpocznij naukę
podsumować

mają tendencję do

parszywy

wykonalny


respectively
Jane and Frank were seventeen and sixteen years old respectively
rozpocznij naukę
odpowiednio

under the terms of
Under the terms of purchasing the software, we are obliged to put down the deposit
rozpocznij naukę
zgodnie z warunkami

upraszczać

explicity worded
This instructions are explicity worded
rozpocznij naukę
jasno sformułowane

leftmost/rightmost
rozpocznij naukę
najbardziej wysunięty na lewo/prawo

notable/distinct
This particular part of the code is notable.
rozpocznij naukę
godny uwagi

devise
they have devised a cure for this illness
rozpocznij naukę
wymyślać

dokładna forma

what really matters
rozpocznij naukę
Co naprawdę ważne

smoothed out
rozpocznij naukę
wygładzone

denote
What does this symbol denote?
rozpocznij naukę
oznaczać

jakościowy

quantitative
rozpocznij naukę
ilościowy

łatwo

i tak dalej

indeed
It didn't hurt me. indeed, it helped me a little.
rozpocznij naukę
w rzeczy samej / istotnie

inaczej

otherwise known as
rozpocznij naukę
inaczej znany jako

accustomed to
rozpocznij naukę
przyzwyczajeni do


wyczerpany

sophisticated
rozpocznij naukę
wyrafinowany

dowód

centerpiece
A water wheel will be introduced as the centrepiece of the project.
rozpocznij naukę
centralny punkt

obtain
You need to obtain your tutor's signature under this document.
rozpocznij naukę
uzyskać

uzyskac dane

niniejszym

przegadany

self-explanatory
rozpocznij naukę
oczywiste

shuffle data
rozpocznij naukę
przetasuj dane


substantial
There was a substantial difference in price as well.
rozpocznij naukę
pokaźny

olbrzymi

prevalent custom
Drinking wine was a prevalent custom in ancient India.
rozpocznij naukę
powszechny zwyczaj

redundant data
rozpocznij naukę
nadmiarowe dane

iterate over more than one list
rozpocznij naukę
iteruj na więcej niż jednej liście

self-explanatory
rozpocznij naukę
oczywiste

w pośpiechu

równolegle

the lesson to take away from this
rozpocznij naukę
lekcja, którą należy z tego wyciągnąć

fakultatywny

capability
The robot's capability for learning is virtually endless.
rozpocznij naukę
zdolność

reproducible
Unlike a painting, a photograph is an infinitely reproducible image.
rozpocznij naukę
odtwarzalny

let's start off by
rozpocznij naukę
zacznijmy od

poręczny

in an effort to
rozpocznij naukę
w dążeniu do

objective of this powerful technique
rozpocznij naukę
celem tej potężnej techniki

benchmarking
rozpocznij naukę
analiza porównawcza

Znacznik czasu

adnotacja

I strongly recommend it
rozpocznij naukę
Gorąco go polecam

częstokroć

encounter data
rozpocznij naukę
natrafic na dane

attached to
The invoice is attached to the email.
rozpocznij naukę
dołączone do


refer to
The K refers to the number of clusters
rozpocznij naukę
odnoszą się do

początkowy

podobieństwo

embed dataset
rozpocznij naukę
wbudować zestaw danych

ground truth
Ground truth is a term used in various fields to refer to information provided by direct observation
rozpocznij naukę
oparte na bezpośredniej obserwacji

współrzędna

relevant difference
rozpocznij naukę
istotna różnica

compound object
This class is quite compound object.
rozpocznij naukę
obiekt złożony

astonished
I was really astonished when I was said that they are engaged.
rozpocznij naukę
zdumiony

encountered problems
rozpocznij naukę
napotkane problemy

wielokrotnie

time-consuming
This particular algorithm is really time-consuming.
rozpocznij naukę
czasochłonny

typo
The date here of 1812 makes no sense, so is likely to be a typo for 1818?
rozpocznij naukę
literówka

feed this new data into the model
rozpocznij naukę
wprowadź nowe dane do modelu

readily apparent
The seasonality in this data is readily apparent.
rozpocznij naukę
łatwo widoczne

cluster the dataset
rozpocznij naukę
zgrupuj zestaw danych

bezwładność

rozłożone

bunched samples
rozpocznij naukę
spakowane próbki

kompromis

all of a sudden
rozpocznij naukę
nagle

przestarzałe

stand out
She was a great student, she stood out from the rest.
rozpocznij naukę
wyróżniać się

wybuchać

osobiście

descriptive statystic
rozpocznij naukę
statystyki opisowe

subsequent analysis
rozpocznij naukę
kolejna analiza

rapid change
rozpocznij naukę
szybka zmiana

tidy data
The data obtained as a results of a process called data tidying.
rozpocznij naukę
uporządkowane dane

be on the rise
The concentration of smog in Cracow is on the rise.
rozpocznij naukę
wzrastać

customization
rozpocznij naukę
dostosowywanie

as you will know by now
rozpocznij naukę
jak już wiedziales

retrieve samples
Before you get down to the analysis, you should retrieve some samples.
rozpocznij naukę
pobrać próbki

gather some information on your data
rozpocznij naukę
zebrać trochę informacji o twoich danych

wyrażanie wątpliwości

be of interest to you
rozpocznij naukę
moga byc interesujące dla Ciebie

read up on this function
rozpocznij naukę
zapoznaj się z tą funkcją

to have in common with
rozpocznij naukę
mieć wspólnego z

indentify patterns in it
rozpocznij naukę
wskaż w nim wzorce

data profiling
rozpocznij naukę
profilowanie danych

discard sample
rozpocznij naukę
odrzucić próbkę

distinguish one thing from another thing
rozpocznij naukę
Wyróżnij jedną rzecz z innej rzeczy

make a distinction
rozpocznij naukę
dokonać rozróżnienia

szerokie pojęcie

jestem gotowa

facet
As a scientist, I would examine every facet of this case.
rozpocznij naukę
aspekt

hypothesize
One could almost hypothesize that there are 3 clusters in this dataset.
rozpocznij naukę
postawić hipotezę

frame of mind
rozpocznij naukę
samopoczucie

frame the problem
rozpocznij naukę
zdefiniuj problem

sufficiently
rozpocznij naukę
wystarczająco

retain
The number of observations is retained in each bin.
rozpocznij naukę
zachować

rough approximation
rozpocznij naukę
przybliżony ok

goodness of fit
rozpocznij naukę
zgodność rozkładów

namely
Paper is still made in the traditional way, namely by hand.
rozpocznij naukę
mianowicie

silhouette
She could see only a silhouette of him in the dark.
rozpocznij naukę
sylwetka

far and away
far and away the most popular
rozpocznij naukę
zdecydowanie

excerpt from the book
rozpocznij naukę
fragment z książki

disambiguation
One problem with word sense disambiguation is deciding what the senses are.
rozpocznij naukę
ujednoznacznienie

cover issues
rozpocznij naukę
Omówienie kwestii

fairly simple
rozpocznij naukę
dość prosty

linia pełna (nieprzerywana)

oszukać

be tempted to do sth
rozpocznij naukę
ulec pokusie zrobienia czegoś

generalizowanie

czysty przypadek

pattern occurred in the training data
rozpocznij naukę
wzór pojawił się w danych treningowych

constrain the model
rozpocznij naukę
ograniczać model

complex problem
rozpocznij naukę
Złożony problem

adapt the model
rozpocznij naukę
dostosuj model

look at the big picture
rozpocznij naukę
spojrzeć pod wiekszym kątem

learn by heart
rozpocznij naukę
uczyć się na pamięć

what's under the hood
rozpocznij naukę
co jest pod maską

przepływ pracy

język specjalistyczny

crystal-clear
rozpocznij naukę
krystalicznie czysty

inspect the solution
rozpocznij naukę
sprawdź rozwiązanie

reveal correlation
rozpocznij naukę
odsłonić korelację

learn incrementally on the fly
rozpocznij naukę
uczyć się stopniowo w locie

preserve
My family preserves all of the old traditions of our grandfathers.
rozpocznij naukę
zachowac

feature extraction
rozpocznij naukę
ekstrakcja cech

fine-tuned model
rozpocznij naukę
dopracowany model

reinforcement learning
rozpocznij naukę
wzmocnione uczenie

incremental steps
rozpocznij naukę
przyrostowe kroki

insufficient
rozpocznij naukę
niedostateczny

main approach
rozpocznij naukę
główne podejście

tweak parameters
rozpocznij naukę
podkręcić parametry

utility function
rozpocznij naukę
funkcja użyteczności

to whet your appetite
rozpocznij naukę
by zaostrzyć apetyt

inference
Tell me if my inference gets illogical.
rozpocznij naukę
wnioskowanie

underlying pattern
rozpocznij naukę
podstawowy wzór

dokładność

tackle problems
They've had a couple of problems to tackle.
rozpocznij naukę
radzenia sobie z problemami

segment
Segment your customers into multiple groups.
rozpocznij naukę
dzielić na części

along with sth
Would you like a cup of coffee along with that cake?
rozpocznij naukę
wraz z czyms

percentyl

Zasady

potok

be off
Their estimates are off by more than 20%
rozpocznij naukę
odpadać

flow of data
rozpocznij naukę
Przepływ danych

in charge of sth
I'm in charge of this company.
rozpocznij naukę
byc odpowiedzialny za

icredentials
rozpocznij naukę
kwalifikacje / referencje

fetch the data
rozpocznij naukę
pobrać dane

execute
A cell is executed in Jupyter Notebook
rozpocznij naukę
wykonać

capped at
The data is scaled and capped at 15
rozpocznij naukę
ograniczone do

at this stage in project
rozpocznij naukę
na tym etapie projektu

heavy-tailed
In probability theory, heavy-tailed distributions are probability distributionswhose tails are not exponentially bounde
rozpocznij naukę
ciężkoogoniasty

prone to sth
Your brain is highly prone to overfitting
rozpocznij naukę
podatny na

stumble upon sth
You may stumble upon some seemingly interesting pattern in the test data
rozpocznij naukę
natknąć się czegoś

set something aside
Set the part of your data aside as a test set
rozpocznij naukę
rezerwować, odkładać coś

on the first run
rozpocznij naukę
przy pierwszym uruchomieniu

indeksy

take a quick glance
rozpocznij naukę
szybko spojrzeć

gain insights into
rozpocznij naukę
zyskać wgląd

proximity to
Let's calculate a proximity to the cluster centres.
rozpocznij naukę
bliskość

indicate that
rozpocznij naukę
wskazują, że

host of other information
rozpocznij naukę
mnóstwo innych informacji

skewness and kurtosis
rozpocznij naukę
skośność i kurtoza

subtract from sth
Excess kurtosis is determined by subtracting 3 from the kurtosis.
rozpocznij naukę
odejmować

peakedness of distribution
rozpocznij naukę
szczytowość dystrybucji

misconception
rozpocznij naukę
nieporozumienie

wykladnik

armed with something
rozpocznij naukę
uzbrojony w coś

even out
But in the long run, the numbers are likely to even out.
rozpocznij naukę
wyrównać się

virtually
Our robot can virtually do anything.
rozpocznij naukę
niemalze

ambiguous
She gave me an ambiguous answer.
rozpocznij naukę
dwuznaczny

at best - at worst
rozpocznij naukę
w najlepszym razie - w najgorszym

jednostka

upward trend
rozpocznij naukę
trend wzrostowy

dziwactwa danych

mileage
The best thing about this device is that it has a practically unlimited mileage.
rozpocznij naukę
możliwość wykorzystania

up and running
rozpocznij naukę
uruchomiony

revert to something
Let's revert to the beggining.
rozpocznij naukę
powrócić do czegoś

bez zakłóceń


domyślnie


preceding
in the preceding example
rozpocznij naukę
poprzedzający

dostroić

wylistowac

tedious work
rozpocznij naukę
żmudna praca

prelaunch phase
rozpocznij naukę
faza przed wypuszczeniem

resist temptation
rozpocznij naukę
oprzeć się pokusie

concisely
At least he had a clear mind and expressed himself concisely.
rozpocznij naukę
treściwie

for this purpose
rozpocznij naukę
W tym celu

closed-form solution
rozpocznij naukę
jawne rozwiązanie

outside the scope
rozpocznij naukę
poza zakresem

with regard to
rozpocznij naukę
odnośnie do

Obejście

aligned with sth
Is the performance measure aligned with the business objective?
rozpocznij naukę
dopasowany z czyms

data for exploration
rozpocznij naukę
dane do eksploracji

polynomial model
rozpocznij naukę
model wielomianowy

generalize
How well a model will generalize to new cases?
rozpocznij naukę
generalizować

stratified sampling
rozpocznij naukę
losowanie warstwowe

homogenous subgroups
rozpocznij naukę
jednolite podgrupy

submit a report
rozpocznij naukę
przedstawić sprawozdanie

elaborate
Let me elaborate.
rozpocznij naukę
wchodzić w szczegóły

complement
This attachment is a complement to my paper.
rozpocznij naukę
uzupełnienie

section sth off
rozpocznij naukę
wydzielić coś

tentatively accepted
rozpocznij naukę
wstępnie przyjęte

in depth knowledge
rozpocznij naukę
dogłębna wiedza

work remotely
rozpocznij naukę
praca zdalna

columnwise
By columns; one column at a time
rozpocznij naukę
kolumnami

manageable size
rozpocznij naukę
łatwy w zarządzaniu rozmiar

keep a record of
rozpocznij naukę
prowadzi rejestr

considerably faster
Sound travels considerably faster through water than through air.
rozpocznij naukę
znacznie szybciej

intractable problem
rozpocznij naukę
trudny problem

tractable problem
rozpocznij naukę
problem podatny

utterly
The buildings were dark and utterly silent
rozpocznij naukę
całkowicie

filter out some noise
rozpocznij naukę
odfiltrować trochę szumu

reduce down to
Reduce the number of dimensions down to two.
rozpocznij naukę
zmniejszyć do

The curse of dimensionality
rozpocznij naukę
Przekleństwo wymiarowości

sparse
There are sparse data on the role of private practice in Iraq.
rozpocznij naukę
rzadki

counterintuitive
rozpocznij naukę
sprzeczne z intuicją

perpendicularly
The noonday sun poured down its rays perpendicularly into it.
rozpocznij naukę
pionowo

resemble
She resembles her mother.
rozpocznij naukę
być podobnym

empirycznie

implicit assumption
rozpocznij naukę
domyślne założenie

project the data onto it
rozpocznij naukę
wyświetlać na nim dane

wektor jednostkowy

perturb slightly
rozpocznij naukę
trochę zakłócić

pochodzenie

project it onto hyperplane
rozpocznij naukę
zrzutuj na hiperpłaszczyznę

prime example
rozpocznij naukę
główny przykład

order of magnitude
rozpocznij naukę
rząd wielkości

heterogeneous in scale
rozpocznij naukę
rożnorodny w skali

vastly outperforms
rozpocznij naukę
znacznie przewyższa

disregarded in fit
rozpocznij naukę
lekceważone w dopasowaniu

maintained in transform
rozpocznij naukę
utrzymane w transformacji

nowicjusz

center the data
make it zero mean and unit std error
rozpocznij naukę
wyśrodkuj dane

symbol zastępczy

zakodowane jako

brief view of
rozpocznij naukę
krótki przegląd

venture into python land
rozpocznij naukę
zapuścić się w swiat Pythona

step out of a comfort zone
rozpocznij naukę
wyjść ze strefy komfortu

chain several steps together
rozpocznij naukę
łączyć kilka kroków razem

mieć na myśli

assemle steps
rozpocznij naukę
złożyć kroki

efekt uboczny

get to the next algorithm
rozpocznij naukę
wziąć na warsztat kolejny algorytm

wcześniejszy plan

prior knowledge
rozpocznij naukę
wcześniejsza wiedza

posterior probability
rozpocznij naukę
prawdopodobieństwo posteriori

amount to sth
Costs amount to $1.5 million.
rozpocznij naukę
być równoznacznym z

corrupted data
rozpocznij naukę
uszkodzone dane

tackle problems
rozpocznij naukę
radzenie sobie z problemami

punkt przeciecia prostej z osia wspolrzednych

współczynnik

computational complexity
rozpocznij naukę
złożoność obliczeniowa

algorithm deverges
rozpocznij naukę
algorytm rozchodzi sie

plateau
cross the plateau
rozpocznij naukę
okres stabilizacji

convex function
rozpocznij naukę
funkcja wypukła

nagle

come into play
rozpocznij naukę
wchodzić w grę

ustatkować się

simulated annealing
rozpocznij naukę
symulowane wyżarzanie

by means of
I wrote this program by means of embedded function.
rozpocznij naukę
za pomocą

erratic
A second problem is the erratic nature of trade, especially in oil.
rozpocznij naukę
nieobliczalny

odpowiednik

n/a not appplicable
rozpocznij naukę
n / a nie można zastosować

silnia

wiggle around
rozpocznij naukę
kołysać się wokół

the notion of
rozpocznij naukę
wyobrażenie czegoś

objaśniać

uphill linear relationship
rozpocznij naukę
rosnący związek

downhill linear relationship
rozpocznij naukę
w dół liniowy związek

nadmiar

tylko potrzebuję

możliwe do wyświetlenia

factorize
They successfully managed to factorize 21.
rozpocznij naukę
rozkładać na czynniki

constituent parts
rozpocznij naukę
części składowe

indeks górny

highlight
The Singular Value Decomposition is a highlight of linear algebra.
rozpocznij naukę
punkt kulminacyjny

eigendecomposition
Computing the eigendecomposition is an expensive operation, especially as increases.
rozpocznij naukę
rozkład macierzy na wektory i wartości własne

Latent Semantic Analysis
rozpocznij naukę
Utajona analiza semantyczna

okrojony

feasible way
rozpocznij naukę
możliwy sposób

arbitrarily choosing
rozpocznij naukę
dowolnie wybierając

cumulative sum
rozpocznij naukę
suma skumulowana

tremendously
rozpocznij naukę
ogromnie

nienaruszone dane

to chain 2 algorithms
rozpocznij naukę
dodać do łańcucha 2 algorytmy

in a fraction of a second
rozpocznij naukę
w ułamku sekundy

versatile model
rozpocznij naukę
wszechstronny model

linearly separable
rozpocznij naukę
liniowo separowane

decision boundaries
rozpocznij naukę
granice decyzyjne

strictly impose
rozpocznij naukę
ściśle narzucać

impose a deadline
rozpocznij naukę
narzucić termin

margin violation
rozpocznij naukę
naruszenie marginesu

surprising well
rozpocznij naukę
zaskakująco dobrze

odwrotnie

each and every instance in the dataset
rozpocznij naukę
każda jeden przyklad w zbiorze danych

rule of thumb
there are a few rules of thumb to keep in mind.
rozpocznij naukę
praktyczna zasada


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.