Olczyk kartkowka 1

 0    370 fiszek    karolinaiwanowska
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
emerytura
rozpocznij naukę
pension
emeryt
rozpocznij naukę
pensioner
iść na emeryturę
rozpocznij naukę
to retire
podwyższyć wiek emerytalny
rozpocznij naukę
to raise retirement age
obniżyć wiek emerytalny
rozpocznij naukę
to lower retirement age
pożyczać pieniądze (od kogoś)
rozpocznij naukę
borrow money
zdobyć gotówkę
rozpocznij naukę
get cash
podatek
rozpocznij naukę
tax
rząd
rozpocznij naukę
government
dywidendy
rozpocznij naukę
dividends
osoba fizyczna/prywatna/jednostka
rozpocznij naukę
individual
inflacja
rozpocznij naukę
inflation
rosnące ceny/koszty/płace
rozpocznij naukę
rising prices/costs/wages
akcja/udział
rozpocznij naukę
share
akcje/udziały
rozpocznij naukę
shares
bankructwo
rozpocznij naukę
bankruptcy
zbankrutować (2)
rozpocznij naukę
to go bankrupt/to go bust
stawić czoła bankructwu
rozpocznij naukę
to face up to bankruptcy
ogłosić bankructwo
rozpocznij naukę
to declare bankruptcy
w obliczu bankructwa
rozpocznij naukę
to face bankruptcy
majątek/własność/dobytek
rozpocznij naukę
property
wydatki kapitałowe
rozpocznij naukę
capital spending
inwestycja
rozpocznij naukę
investment
wyposażenie/sprzęt
rozpocznij naukę
equipment
zysk/korzyść
rozpocznij naukę
profit
finansowe okreslenie
rozpocznij naukę
financial term
odsetki
rozpocznij naukę
interest
oplata/koszt
rozpocznij naukę
charge
aktywa/majątek
rozpocznij naukę
assets
obroty
rozpocznij naukę
turnover
rotacja
rozpocznij naukę
rotage
ilość/kwota
rozpocznij naukę
amount
ilość/kwota sprzedaży
rozpocznij naukę
amount of sales
zadłuzenie
rozpocznij naukę
liabilities
konto/rozrachunek/rachunek
rozpocznij naukę
account
istotne/odpowiednie władze
rozpocznij naukę
relevant authorities
hipoteka/zadłuzenie hipoteczne
rozpocznij naukę
mortgage
mieć dług/być winnym
rozpocznij naukę
owe
wziąć kredyt hipoteczny
rozpocznij naukę
to take out mortgage
udzędnik podatkowy
rozpocznij naukę
tax inspector
urzędnik państwowy
rozpocznij naukę
government official
konsultant podatkowy
rozpocznij naukę
tax consultant
doradzać/zalecać
rozpocznij naukę
advise
kierownik banku
rozpocznij naukę
bank manager
odpowiedzialny za
rozpocznij naukę
responsible for
handlowiec towarów
rozpocznij naukę
commodity trader
ilość
rozpocznij naukę
quantity
ilości czegoś
rozpocznij naukę
quantities of
szczególnie
rozpocznij naukę
especially
zboże
rozpocznij naukę
cereal
zboża/płatki
rozpocznij naukę
cereals
księgowa/y
rozpocznij naukę
accountant
zwrot podatku
rozpocznij naukę
tax return
dyrektor finansowy
rozpocznij naukę
finance director (chief financial officer) CFO
strona finansowa
rozpocznij naukę
financial side
rozpoczynać biznes
rozpocznij naukę
running a business
analityk rynku
rozpocznij naukę
market analyst
komentować
rozpocznij naukę
comment on
ceny akcji
rozpocznij naukę
share prices
określony sektor
rozpocznij naukę
particular sector
doradca finansowy
rozpocznij naukę
financial advisor
sprawa finansowa
rozpocznij naukę
financial affair
broker ubezpieczeniowy
rozpocznij naukę
insurance broker
polisa ubezpieczeniowa
rozpocznij naukę
insurance policy
makler giełdowy (2)
rozpocznij naukę
Stockbroker / equity trader
zbiór/zapas
rozpocznij naukę
stock
prowizja
rozpocznij naukę
commission
obciążać prowizją
rozpocznij naukę
charge a commission
uzupełniać PITY
rozpocznij naukę
to file a tax return
bank komercyjny
rozpocznij naukę
commercial bank
otrzymać/odebrać
rozpocznij naukę
receive
trzymać/przetrzymywać
rozpocznij naukę
hold
depozyty
rozpocznij naukę
deposits
rachunek bieżący
rozpocznij naukę
current account
konto oszczędnościowe
rozpocznij naukę
savings account
według/zgodnie z
rozpocznij naukę
according to
pożyczać pieniądze (komuś)
rozpocznij naukę
lend money
bank inwestycyjny
rozpocznij naukę
investment bank
porada finansowa
rozpocznij naukę
financial advice
pozyskiwać kapitał
rozpocznij naukę
raise capital
obligacja
rozpocznij naukę
bond
poprzez emisję akcji/udziałów
rozpocznij naukę
by issuing stocks or shares
połączenie/fuzja
rozpocznij naukę
merger
Przejęcie/przejąć
rozpocznij naukę
takeover
towarzystwo budowlane
rozpocznij naukę
building societies
pozyczac (komus) kredyty hipoteczne
rozpocznij naukę
lend mortgages
mieszkanie
rozpocznij naukę
a flat
bank centralny
rozpocznij naukę
central bank
nadzorować
rozpocznij naukę
supervise
zarządzać złotem kraju
rozpocznij naukę
manage a country's gold
obca waluta
rozpocznij naukę
foreign currency
rezerwa walutowa
rozpocznij naukę
foreign currency reserves
realizować politykę pieniężną
rozpocznij naukę
implement monetary policy
ustalać minimalną stopę %
rozpocznij naukę
fix the minimum interest rate
stopa %
rozpocznij naukę
interest rate
emitować monety i banknoty
rozpocznij naukę
issue coins and banknotes
kontrolować podaż pieniądza
rozpocznij naukę
control the money supply
działać jako pożyczkodawca ostatniej instancji
rozpocznij naukę
act as a lender of last resort
bank prywatny
rozpocznij naukę
private bank
kapitał (2)
rozpocznij naukę
asset/capital
wartość netto
rozpocznij naukę
net worth
izba rozrachunkowa
rozpocznij naukę
clearing bank
czek (2)
rozpocznij naukę
cheque/check
inne płatności
rozpocznij naukę
other payments
płatności kartą kredytową
rozpocznij naukę
credit card payments
polecenie zapłaty
rozpocznij naukę
direct debits
przez system bankowy
rozpocznij naukę
through the banking system
bank islamski
rozpocznij naukę
Islamic bank
przyczyny religijne
rozpocznij naukę
religious reasons
bank mikrofinansowy
rozpocznij naukę
microfinance bank
świadczyć usługi finansowe
rozpocznij naukę
provide financial services
pożyczka (2)
rozpocznij naukę
loan (microcredit)
rozwijające się kraje
rozpocznij naukę
developing countries
założyć w biznesie
rozpocznij naukę
set up in business
firmy ubezpieczeniowe
rozpocznij naukę
insurance companies
ochrona finansowa przed utratą
rozpocznij naukę
financial protection against loss
ubezpieczenie na życie
rozpocznij naukę
life insurance
fundusz powierniczy (2)
rozpocznij naukę
investment funds (mutual funds)
gromadzić
rozpocznij naukę
poor
papiery wartościowe
rozpocznij naukę
securities
fundusz hedgingowy
rozpocznij naukę
hedge funds
prywatny fundusz inwestycyjny
rozpocznij naukę
private investment fund
zamożny/bogaty/majętny
rozpocznij naukę
wealthy
wysokie ryzyko
rozpocznij naukę
high risk
strategie spekulacyjne
rozpocznij naukę
speculative strategies
zwyczajny/normalny
rozpocznij naukę
ordinary
wyższe zwroty
rozpocznij naukę
higher returns
przemysł finansowy
rozpocznij naukę
financial industry
zasada/przepis
rozpocznij naukę
rule
przepisy prawne
rozpocznij naukę
regulations
ograniczenie
rozpocznij naukę
restriction
poprzednio
rozpocznij naukę
previously
i tak dalej
rozpocznij naukę
and so on
instytucja finansowa
rozpocznij naukę
financial institution
akcja/wkład
rozpocznij naukę
share
certyfikat
rozpocznij naukę
certificate
dług odsetkowy
rozpocznij naukę
interest-paying debt
wydać/emitować
rozpocznij naukę
issue
własność
rozpocznij naukę
ownership
kurs wymiany
rozpocznij naukę
exchange rates
poziom stóp procentowych
rozpocznij naukę
level of interest rates
polityka monetarna
rozpocznij naukę
monetary policy
fundusze
rozpocznij naukę
funds
wycofać
rozpocznij naukę
withdraw
udzielający pożyczki
rozpocznij naukę
lender
pieniądze w obiegu
rozpocznij naukę
Money in circulation
nabyć
rozpocznij naukę
acquire
połączyć ze sobą
rozpocznij naukę
join together
naliczać odsetki
rozpocznij naukę
charge interest
kredytobiorcy biznesowi
rozpocznij naukę
business borrowers
wprowadzić w życie
rozpocznij naukę
implement
deregulacja
rozpocznij naukę
deregulate
podejmować większe ryzyko
rozpocznij naukę
take more risk
udzielać pożyczki
rozpocznij naukę
to make loans
towarzystwo budowlane (3)
rozpocznij naukę
building society/ saving and loans association/ thrift
czek (2)
rozpocznij naukę
cheque / check
bank kupiecki
rozpocznij naukę
merchant bank = investment bank
bank detaliczny
rozpocznij naukę
retail bank
handlować czymś
rozpocznij naukę
trade in
handel pieniędzmi
rozpocznij naukę
trade in money
ogólnie/zazwyczaj
rozpocznij naukę
generally
wiele
rozpocznij naukę
lots of
oddział/gałąź
rozpocznij naukę
branch
przyjmować i przechowywać depozyty
rozpocznij naukę
receive and hold deposits
instrukcje klientów
rozpocznij naukę
customers’ instructions
tradycyjnie
rozpocznij naukę
traditionally
pracownicy fizyczni i fabryki
rozpocznij naukę
manual and factory workers
płaca/zarobek tygodniowy
rozpocznij naukę
wage
płaca w gotówce
rozpocznij naukę
wage in cash
konto bankowe
rozpocznij naukę
Bank account
wynagrodzenie/pensja miesięczna
rozpocznij naukę
salary
przelew bankowy
rozpocznij naukę
bank transfer
rachunek bieżący (2)
rozpocznij naukę
current/checking account
właściciel/posiadacz
rozpocznij naukę
holder
wycofać
rozpocznij naukę
withdraw
rachunek depozytowy
rozpocznij naukę
deposit account / notice account
wypłacać zaliczkę/udzielać pożyczki
rozpocznij naukę
advance
wymagać
rozpocznij naukę
require
zdobyć gotówkę
rozpocznij naukę
get cash
bankomat (3)
rozpocznij naukę
cash machine/cash dispenser/ATM=Automated Teller Machine
wypłacać pieniądze z bankomatu
rozpocznij naukę
get cash from ATMs / cash dispensers
polecenie zapłaty
rozpocznij naukę
Direct Debit
płacić regularne rachunki za pomocą polecenia zapłaty
rozpocznij naukę
pay regular bills by direct debit
stale zlecenie
rozpocznij naukę
standing orders
nieregularne rachunki
rozpocznij naukę
irregular bills
karta kredytowa
rozpocznij naukę
a credit card
pospolity/wspólny
rozpocznij naukę
common
debet
rozpocznij naukę
overdraft
pożyczka
rozpocznij naukę
a loan
stała suma pieniędzy
rozpocznij naukę
a fixed sum of money
określony / stały okres
rozpocznij naukę
fixed period
pożyczający (dłużnik)
rozpocznij naukę
borrower
gwarancja
rozpocznij naukę
guarantee
układ/umowa
rozpocznij naukę
arrangement
na koncie
rozpocznij naukę
in the account
uruchomić dług
rozpocznij naukę
run up a debt
uzgodniony limit
rozpocznij naukę
agreed limit
odsetki od długu
rozpocznij naukę
interest on debt
obliczane codziennie
rozpocznij naukę
calculated daily
stawka
rozpocznij naukę
rate
ryzyko
rozpocznij naukę
risk
angażować
rozpocznij naukę
involve
spłacać
rozpocznij naukę
be repaid
oprocentowanie
rozpocznij naukę
interest rate
określony/pewny
rozpocznij naukę
certain
wypłata gotówki
rozpocznij naukę
withdraw cash
faktycznie
rozpocznij naukę
actually
płacić rachunki
rozpocznij naukę
pay bills
przelewać pieniądze
rozpocznij naukę
transfer money
anulować/odwołać
rozpocznij naukę
cancel
ustawiać
rozpocznij naukę
set up
zlecenie stałe
rozpocznij naukę
standing order
saldo
rozpocznij naukę
a balance
drukować sprawozdanie
rozpocznij naukę
print out a statement
ubiegać się o
rozpocznij naukę
to apply for
zwiększyć limit kredytowy
rozpocznij naukę
increase the credit limit
przez telefon (2)
rozpocznij naukę
by phone / over the telephone
usługa
rozpocznij naukę
service
doradztwo inwestycyjne
rozpocznij naukę
investment advice
zarządzać zasobami
rozpocznij naukę
manage assets
plan emerytalny
rozpocznij naukę
pension plan
sejf
rozpocznij naukę
safety deposit box
przedmioty wartościowe
rozpocznij naukę
valuables
zagraniczne wakacje
rozpocznij naukę
foreign vacation
kasjer bankowy
rozpocznij naukę
teller
wyciąg z konta
rozpocznij naukę
a statement
przedsiębiorca
rozpocznij naukę
entrepreneur
zakładać
rozpocznij naukę
set up
doradztwo w zakresie
rozpocznij naukę
advice on
plan biznesowy
rozpocznij naukę
business plan
prognozowanie sprzedaży i kosztów
rozpocznij naukę
forecasting sales and costs
przygotowanie i analizowanie budżetów
rozpocznij naukę
preparing and analysing budgets
sprawozdanie finansowe
rozpocznij naukę
financial statement
mocne strony
rozpocznij naukę
strengths
słabe strony
rozpocznij naukę
Weaknesses
szanse
rozpocznij naukę
opportunities
zagrożenia
rozpocznij naukę
threats
oblicze
rozpocznij naukę
face
klient osobisty
rozpocznij naukę
personal customer
bankowość telefoniczna
rozpocznij naukę
telephone banking
dokonywać płatności
rozpocznij naukę
make payments
przetwarzanie
rozpocznij naukę
process
kredyty w rozrachunku bieżącym
rozpocznij naukę
overdraft facilities
przekroczenie limitu konta bankowego
rozpocznij naukę
overdraft
pożyczki krótkoterminowe
rozpocznij naukę
short-term loans
w przypadku
rozpocznij naukę
in case of
chwilowy/tymczasowy
rozpocznij naukę
temporary
przepływy pieniężne
rozpocznij naukę
cash-flow
spóźnione płacenie
rozpocznij naukę
late paying
udzielać pożyczek komuś
rozpocznij naukę
to make loans to sb
mój rachunek jest wysoko/nisko oprocentowany
rozpocznij naukę
my account pays high / low interest
płacić wysokie/niskie/w ogóle odsetki
rozpocznij naukę
to pay high/low/no interest
wypisać czek
rozpocznij naukę
to write a cheque
zrealizować czek
rozpocznij naukę
to cash a cheque
zaciągać długi (świadomie)
rozpocznij naukę
to run up a debts
wpadać w długi
rozpocznij naukę
to run into debts
zwrócić się do banku po pożyczkę
rozpocznij naukę
to apply to the bank for a loan
dokonywać płatności
rozpocznij naukę
to make payments
składać ofertę przejęcia
rozpocznij naukę
a takeover bid
do przejęcia
rozpocznij naukę
to take over
wykonane na
rozpocznij naukę
made on
zwrot z inwestycji
rozpocznij naukę
return on investment (ROI)
działać jako pośrednik w
rozpocznij naukę
to act as an intermediary in
udzielać pożyczek
rozpocznij naukę
to make loans
emisja akcji lub udziałów i obligacji
rozpocznij naukę
issuing stock or shares and bonds
organizowanie fuzji
rozpocznij naukę
arranging mergers
oferty przejęcia
rozpocznij naukę
takeover bids
maklerstwo
rozpocznij naukę
stockbroking
fundusz
rozpocznij naukę
fund
szersza gama ryzykownych strategii inwestycyjnych
rozpocznij naukę
a wider variety risky investing strategies
oddzielić/rozdzielać
rozpocznij naukę
separated
dla reszty
rozpocznij naukę
for the rest
zapobiec/uniemożliwić
rozpocznij naukę
prevent
zniesiony/uchylony/odwołany
rozpocznij naukę
repealed
konglomerat międzynarodowy
rozpocznij naukę
international conglomerate
pełny zakres
rozpocznij naukę
complete range
niebankowi pośrednicy finansowi
rozpocznij naukę
non-bank financial intermediaries
duże centra finansowe
rozpocznij naukę
major financial centres
bankowość bez odsetek
rozpocznij naukę
interest-free banking
sprzedawcy żywności
rozpocznij naukę
food retailers
domy towarowe
rozpocznij naukę
department stores
umieszczone
rozpocznij naukę
placed
zaliczka
rozpocznij naukę
deposit
własność częściowa
rozpocznij naukę
part-ownership
połączyć
rozpocznij naukę
combine
portfel wekslowy
rozpocznij naukę
portfolio
zwrot
rozpocznij naukę
return
ograniczenie prawne
rozpocznij naukę
legal restriction
różne obszary
rozpocznij naukę
different fields
emisja akcji/akcji lub obligacji
rozpocznij naukę
issue shares/stocks or bonds
pozyskać kapitał
rozpocznij naukę
raise capital
udzielać pożyczek
rozpocznij naukę
to make loans
przyjmować depozyty
rozpocznij naukę
receive deposits
doradzać
rozpocznij naukę
give advice
oferować usługi
rozpocznij naukę
offer services
zapewniać usługi
rozpocznij naukę
provide services
robić interesy
rozpocznij naukę
do business
uchwalić prawa
rozpocznij naukę
pass laws
naliczać odsetki
rozpocznij naukę
charge interest
dzielić zyski
rozpocznij naukę
to share profits
płacić odsetki
rozpocznij naukę
pay interest
recesja
rozpocznij naukę
recession
upadek
rozpocznij naukę
decline
kilka miesięcy
rozpocznij naukę
several months
kwartał
rozpocznij naukę
quarter
brak zdolności kredytowej
rozpocznij naukę
poor credit rating
o zwiększonym ryzyku
rozpocznij naukę
subprime
zmniejszenie
rozpocznij naukę
reduction
dostępny
rozpocznij naukę
available
zapaść kredytowa
rozpocznij naukę
credit crunch
niewywiązanie
rozpocznij naukę
failure
niewypłacalny
rozpocznij naukę
unsolvent
spłacić długi
rozpocznij naukę
pay debts
przepływ pieniędzy
rozpocznij naukę
cash flow
płynność finansowa
rozpocznij naukę
liquidity
sekuraryzacja
rozpocznij naukę
securitization
szybko
rozpocznij naukę
rapidly
szybki upadek
rozpocznij naukę
rapid collapse
bańka
rozpocznij naukę
bubble
stawka najwyższego gatunku
rozpocznij naukę
prime rate
usunięcie
rozpocznij naukę
removal
deregulacja
rozpocznij naukę
deregulation
odpisać/spisać na straty
rozpocznij naukę
write off
spowodowało
rozpocznij naukę
led to
pozwolić/zezwalać
rozpocznij naukę
permit
bańka internetowa
rozpocznij naukę
dot-com bubble
rozerwanie/wybuch
rozpocznij naukę
burst
promować
rozpocznij naukę
promote
zachęcać
rozpocznij naukę
encourage
kredyt hipoteczny wysokiego ryzyka
rozpocznij naukę
subprime mortgage
niski przychód
rozpocznij naukę
Low income
zaliczka
rozpocznij naukę
down payment
wstępna/wprowadzająca
rozpocznij naukę
introductory
chociaż
rozpocznij naukę
though
bańka mieszkaniowa
rozpocznij naukę
housing bubble
w międzyczasie
rozpocznij naukę
meanwhile
sekurytyzowane
rozpocznij naukę
securitized
papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką
rozpocznij naukę
mortgage-backed securities (MBSs)
obligacje zabezpieczające długi
rozpocznij naukę
collateralized debt obligations (CDOs)
najlepsze kredyty hipoteczne
rozpocznij naukę
prime mortgages
niezapłacenie/zaniedbanie
rozpocznij naukę
default
odzyskać/przejąć
rozpocznij naukę
repossess
kwota pożyczona
rozpocznij naukę
amount loaned
bezwartościowa
rozpocznij naukę
worthless
toksyczny debet (2)
rozpocznij naukę
toxic debt/trash cash
ratować
rozpocznij naukę
to rescue
giełda papierów wartościowych
rozpocznij naukę
stock market
runąć
rozpocznij naukę
crash
pojawić się
rozpocznij naukę
occure
podzielić na
rozpocznij naukę
divide into
stać się bezwartościowym
rozpocznij naukę
become worthless
prowadzić do zmian
rozpocznij naukę
lead to changes
płacić hipotekę
rozpocznij naukę
pay a mortgage
generować zyski
rozpocznij naukę
produce income
płacić dług
rozpocznij naukę
repay a debt
zabierać/odbierać domy
rozpocznij naukę
repossess homes
rachunek depozytowy
rozpocznij naukę
deposit account
przelewać pieniądze pomiędzy kontami
rozpocznij naukę
transfer money between accounts
wiarygodność/zdolność kredytowa
rozpocznij naukę
credibility
niewywiązywać się z płatności
rozpocznij naukę
to default on payment
niewypłacalność
rozpocznij naukę
insolvency
wypłacalność
rozpocznij naukę
solvency
dług jest większy niż wartość domu
rozpocznij naukę
borrowers were sunk in negative equity
wsparcie finansowe
rozpocznij naukę
to bail out
ocena zdolności kredytowej
rozpocznij naukę
credit rating
oszacowanie
rozpocznij naukę
estimate
spełnić
rozpocznij naukę
fulfil
zobowiązanie finansowe
rozpocznij naukę
financial commitments
brak spłaty pożyczki (2)
rozpocznij naukę
failure to repay a loan/default
zabezpieczenie
rozpocznij naukę
collateralized

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.