When are scaffolds compulsory?

 0    31 fiszek    lazarius
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
cantilever
■ each cantilever must be equipped with two independent fastenings to prevent separation from the surface and with another fastening to secure against lateral shifting.
rozpocznij naukę
wspornik
każdy wspornik musi być wyposażony w dwa niezależne mocowania, aby zapobiec oddzieleniu się od niego powierzchnia i z innym mocowaniem, aby zabezpieczyć przed przesunięciem bocznym.
trestle
rozpocznij naukę
podkład
platform
platforms must be laid closely together over the entire scaffold width so as to prevent them from falling, tilting and shifting, and provide adequate protection against slipping
rozpocznij naukę
peron
Platformy muszą być ułożone blisko siebie na całej szerokości rusztowania, aby zapobiec ich powstawaniu upadki, przechylenie i przesunięcie oraz zapewniają odpowiednią ochronę przed poślizgnięciem
width
It's very thin, it's about a baby's hair width.
rozpocznij naukę
szerokość
To jest bardzo cienkie, mniej więcej szerokości włosa niemowlęcia.
maximum
rozpocznij naukę
maksymalny
uppermost
■ the uppermost scaffold platform is no higher than 6 m above the surface where erected;
rozpocznij naukę
najwyżej
■ the uppermost scaffold platform is no higher than 6 m above the surface where erected;
prevent
We've prevented a disaster.
rozpocznij naukę
zapobiec
Zapobiegliśmy katastrofie.
roof
(Personal protective equipment provides adequate safety when doing small jobs on a roof such as repairs or painting that require no more than one day and when working on the edge of the roof or in the vicinity of the gable.
rozpocznij naukę
dach
Osobiste wyposażenie ochronne zapewnia odpowiednie bezpieczeństwo podczas wykonywania niewielkich prac na dachu, takich jak naprawy lub malowanie, które nie wymagają więcej niż jeden dzień i podczas pracy na skraju dachu lub w pobliżu szczytu.
mount
rozpocznij naukę
wierzchowiec
erection
rozpocznij naukę
erekcja
component
rozpocznij naukę
składnik
structure
rozpocznij naukę
struktura
steel
My sword is made of the finest steel in the kingdom.
rozpocznij naukę
stal
Mój miecz jest wykonany z najlepszej stali w królestwie.
surface
rozpocznij naukę
powierzchnia
tower
rozpocznij naukę
wieża
underside
rozpocznij naukę
Spód
protrude
rozpocznij naukę
wystawać
ladder
rozpocznij naukę
drabina
mobile
Mobile scaffold towers are scaffold towers mounted on wheels or castors that can be moved horizontally.
rozpocznij naukę
telefon komórkowy
Mobilne wieże rusztowaniowe to wieże rusztowaniowe zamontowane na kółkach lub kółkach, które można przesuwać poziomo.
certificate
Dorothy passed her French exam and now she's waiting for the certificate.
rozpocznij naukę
certyfikat
Dorota zdała egzamin z francuskiego i teraz czeka na certyfikat.
intentional
rozpocznij naukę
zamierzony
mesh
rozpocznij naukę
oczko
diameter
rozpocznij naukę
średnica
conjunction
rozpocznij naukę
złącze
topple
The scaffold is (normally) not anchored, therefore qualified personnel must certify that it is secured against toppling
rozpocznij naukę
obalić
Rusztowanie nie jest (zwykle) zakotwiczone, dlatego wykwalifikowany personel musi poświadczyć, że jest zabezpieczony przed przewróceniem
specify
rozpocznij naukę
sprecyzować
horizontal
rozpocznij naukę
poziomy
vertical
rozpocznij naukę
pionowy
equip
rozpocznij naukę
wyposażyć
implement
rozpocznij naukę
wdrożenia
certified
Only certified trainers work in our company.
rozpocznij naukę
certyfikat
W naszej firmie pracują tylko certyfikowani trenerzy.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.