UNIT 1.22 - Economy & Government

 0    59 fiszek    agnieszkaszklarczyk
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
government
rozpocznij naukę
rząd
economy
rozpocznij naukę
gospodarka
agriculture
rozpocznij naukę
rolnictwo
modern technology
rozpocznij naukę
nowoczesna technologia
market sector
rozpocznij naukę
sektor rynku
international trade
rozpocznij naukę
handel międzynarodowy
economic growth
rozpocznij naukę
wzrost gospodarczy
from abroad
rozpocznij naukę
z zagranicy
an alternative
rozpocznij naukę
alternatywa, możliwość
a tax
rozpocznij naukę
podatek
transport
rozpocznij naukę
transport
public money
rozpocznij naukę
publiczne pieniądze
a ministry
rozpocznij naukę
ministerstwo
a reform
rozpocznij naukę
reforma
a fund
rozpocznij naukę
fundusz
employment
rozpocznij naukę
zatrudnienie
unemployment
rozpocznij naukę
bezrobocie
a law
rozpocznij naukę
prawo
national insurance
rozpocznij naukę
ubezpieczenie społeczne
income
rozpocznij naukę
dochód
income tax
rozpocznij naukę
podatek dochodowy
a solution
rozpocznij naukę
rozwiązanie
economic situation
rozpocznij naukę
sytuacja gospodarcza
to develop
rozpocznij naukę
rozwijać się
to promote
rozpocznij naukę
promowa, pobudzać
to import
rozpocznij naukę
importować
to export
rozpocznij naukę
eksportować
to admit that
rozpocznij naukę
przyznać, że
to use
rozpocznij naukę
używać, wykorzystywać
to finance
rozpocznij naukę
finansować
to reduce
rozpocznij naukę
zredukować / zmniejszyć
to start a company
rozpocznij naukę
rozpocząć działalność, otworzyć firmę
to expand
rozpocznij naukę
rozbudowywać, rozszerzać działalność
foreign
rozpocznij naukę
zagraniczny, obcy
potential
rozpocznij naukę
potencjalny
Agriculture is developing thanks to modern technologies.
rozpocznij naukę
Rolnictwo rozwija się dzięki nowoczesnym technologiom.
The government is trying to promote international trade and economic growth in all market sectors.
rozpocznij naukę
Rząd stara się pobudzić handel międzynarodowy i wzrost gospodarczy we wszystkich sektorach rynku.
We can import materials from abroad or buy them here.
rozpocznij naukę
Możemy importować materiały z zagranicy lub kupić je tutaj.
These are the two alternatives.
rozpocznij naukę
To są dwie możliwości
I must admit that I prefer the second option.
rozpocznij naukę
Muszę przyznać, że wolę tę drugą opcję.
The taxes are low here, and we don't have to pay for transport.
rozpocznij naukę
Podatki są tutaj niskie i nie musimy płacić za transport.
They are using public money to finance this project.
rozpocznij naukę
Wykorzystują publiczne pieniądze, żeby sfinansować ten projekt.
The Ministry of Education is preparing a new reform.
rozpocznij naukę
Ministerstwo Edukacji przygotowuje nową reformę.
The government helps young people to open their own businesses.
rozpocznij naukę
Rząd pomaga młodym ludziom otworzyć własne biznesy/firmy.
They receive funds to finance them.
rozpocznij naukę
Otrzymują oni fundusze, żeby je finansować.
It's a good way to promote employment, and reduce unemployment.
rozpocznij naukę
To dobry sposób, żeby promować zatrudnienie i redukować bezrobocie.
There is a new law concerning international trade.
rozpocznij naukę
Jest nowe prawo odnośnie/dotyczące handlu międzynarodowego.
For the first six months, people who start their (own) companies don't have to pay national insurance / social security.
rozpocznij naukę
Przez pierwsze sześć miesięcy ludzie, którzy otwierają swoje (własne) firmy, nie muszą płacić ubezpieczenia społecznego.
Income tax is lower too.
rozpocznij naukę
Podatek dochodowy jest również niższy.
The government is trying to help companies.
rozpocznij naukę
Rząd stara się pomóc firmom.
It's a good solution.
rozpocznij naukę
To jest dobre rozwiązanie.
We have to start exporting our products to foreign countries.
rozpocznij naukę
Musimy zacząć eksportować nasze produkty do innych krajów / za granicę.
We were thinking about France.
rozpocznij naukę
Myśleliśmy o Francji.
We need someone who speak French.
rozpocznij naukę
Potrzebujemy kogoś, kto umie mówić po francusku.
We have to do something to improve the economic situation.
rozpocznij naukę
Musimy zrobić coś, aby poprawić sytuację gospodarczą.
Are you planning to export your products?
rozpocznij naukę
Czy macie zamiar eksportować wasze produkty?
Actually, I was going to ask you about it.
rozpocznij naukę
Właściwie miałem cię o to zapytać.
Do you think that it's a good idea?
rozpocznij naukę
Czy uważasz, że to dobry pomysł?
If we don't expand, we will lose a lot of potential clients.
rozpocznij naukę
Jeśli nie rozszerzymy naszej działalności, stracimy wielu potencjalnych klientów.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.