Praca i Kariera - Work and Career

5  1    109 fiszek    Fiszkoteka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
wytwarzać
rozpocznij naukę
to produce
ambicja
Młody chłopiec ma sekretne ambicje, aby zostać astronautą
rozpocznij naukę
ambition
The young boy has a secret ambition to become an astronaut.
bezrobotny
Tomek jest w tej chwili bezrobotny.
rozpocznij naukę
unemployed
Tom is currently unemployed.
biurko
Jego biurko jest zawsze pełne dokumentów.
rozpocznij naukę
desk
His desk is always full of documents.
brać udział w lekcji
rozpocznij naukę
to take part a lesson
być zatrudnionym
rozpocznij naukę
to be employed
decyzja
Pomyśl dwa razy, zanim podejmiesz decyzję.
rozpocznij naukę
decision
Think twice before you make a decision.
dobrze płatna praca
rozpocznij naukę
well paid job
dobrze zarabiać
rozpocznij naukę
to earn a good salary
dostać pracę
Moja siostra chyba nigdy nie dostanie pracy.
rozpocznij naukę
to get a job
My sister will probably never get a job.
dzień roboczy
rozpocznij naukę
weekday
dzień świąteczny
rozpocznij naukę
holiday
dzień wolny
rozpocznij naukę
day off
dzień wolny od pracy
rozpocznij naukę
day off
ekspert
Eksperci twierdzą, że system nie jest bezpieczny.
rozpocznij naukę
expert
Experts say that the system isn’t secure.
faks
maszyna
Właśnie otrzymaliśmy Pański faks.
rozpocznij naukę
fax machine
We have just received your fax.
firma
rozpocznij naukę
company
formularz podania o pracę
Czy mógłbyś mi powiedzieć jak napisać podanie o pracę?
rozpocznij naukę
job application
Could you tell me how to write my job application?
frustracja
Słuchając jego przemówienia czułem narastającą frustrację.
rozpocznij naukę
frustration
As I listened to his speech I felt increasing frustration.
godziny nadliczbowe
rozpocznij naukę
extra hours
godziny pracy
rozpocznij naukę
working hours
iść do pracy
rozpocznij naukę
to go to work
kalendarz
rozpocznij naukę
calendar
kandydat
Nazwiska kandydatów, którym się powiodło, ogłosimy za dwa tygodnie.
rozpocznij naukę
candidate
The names of successful candidates will be announced in two weeks' time.
kariera
On miał przed sobą wspaniałą karierę.
rozpocznij naukę
career
He had a wonderful career in front of him.
kierownik
W tej chwili wszyscy kierownicy są na spotkaniu.
rozpocznij naukę
manager
At the moment all the managers are in a meeting.
koperta
Potrzebuję kopertę i znaczek.
rozpocznij naukę
envelope
I need an envelope and a stamp.
korporacja
rozpocznij naukę
corporation
materiał
rozpocznij naukę
material
mieć dobrą pracę
rozpocznij naukę
to have a good job
miejsce pracy
rozpocznij naukę
place of work
miejsce pracy
rozpocznij naukę
workplace
motywować kogoś do czegoś
rozpocznij naukę
to motivate somebody to do something
nie mieć pracy
rozpocznij naukę
not to have a job
nosić wąsy
rozpocznij naukę
to have a moustache
nudna praca
rozpocznij naukę
boring job
nudny / nudna
rozpocznij naukę
boring
odwołać
Nauczyciel odwołał zajęcia z powodu śniegu.
rozpocznij naukę
to cancel
The teacher cancelled the class because of the snow.
oferta pracy
rozpocznij naukę
work offer
oferta pracy
rozpocznij naukę
job offer
okazja / możliwość
rozpocznij naukę
opportunity
osoba ubiegająca się o pracę
rozpocznij naukę
job applicant
pieczątka
Ten dokument jest nieważny bez pieczątki.
rozpocznij naukę
stamp
This document is invalid without a stamp.
podpisać / podpisywać
rozpocznij naukę
to sign
poinformowany / poinformowana
rozpocznij naukę
informed
pomocnik
rozpocznij naukę
assistant
pomocnik / asystent
Jeśli masz za dużo pracy, zatrudnij asystenta.
rozpocznij naukę
assistant
If you have too much work, hire an assistant.
praca sezonowa
Wielu studentów jest zainteresowanych pracą sezonową.
rozpocznij naukę
seasonal work
A lot of students are interested in seasonal work.
pracodawca
Został wysłany do Singapuru przez swojego pracodawcę.
rozpocznij naukę
employer
He was sent to Singapore by his employer.
pracować z domu
rozpocznij naukę
to work from home
pracownicy
rozpocznij naukę
employees
pracownik
Pracownicy biurowi spędzają zbyt dużo czasu za biurkiem.
rozpocznij naukę
worker
Office workers spend too much time sitting at their desks.
pracownik fizyczny
rozpocznij naukę
blue-collar worker
pracownik umysłowy
rozpocznij naukę
white-collar worker
praktykant
rozpocznij naukę
trainee
produkcja
rozpocznij naukę
production
projekt
rozpocznij naukę
project
prowadzić firmę
rozpocznij naukę
to run a company
próba
rozpocznij naukę
attempt
przedstawiciel
rozpocznij naukę
representative
przejść na emeryturę
rozpocznij naukę
to retire
przerwa na lunch
rozpocznij naukę
lunch break
przygotowany / wykwalifikowany
rozpocznij naukę
qualified
przynosić
np. o zysku
Przyniosłem jej bukiet róż.
rozpocznij naukę
to bring
I’ve brought her a bunch of roses.
przynosić
np. o zysku
rozpocznij naukę
to generate
przywódca
rozpocznij naukę
leader
referencje
rozpocznij naukę
references
rekrutacja
Rekrutacja na Uniwersytet zaczyna się w czerwcu.
rozpocznij naukę
recruitment
University recruitment starts in June.
rotacja
rozpocznij naukę
rotation
rozmowa kwalifikacyjna
rozpocznij naukę
interview
rozmowa telefoniczna
rozpocznij naukę
phone call
rozwiązywać zadanie
rozpocznij naukę
to solve a problem
satysfakcja
rozpocznij naukę
satisfaction
sekretariat
rozpocznij naukę
secretary's office
sekretarka
rozpocznij naukę
secretary
spóźnić się do pracy
rozpocznij naukę
to be late for work
stanowisko
rozpocznij naukę
post
stanowisko pracy
rozpocznij naukę
job
statek
Kapitan był ostatnią osobą, która opuściła statek.
rozpocznij naukę
ship
The captain was the last person to abandon the ship.
statek
rozpocznij naukę
boat
strategia
rozpocznij naukę
strategy
stres
rozpocznij naukę
stress
sukces
rozpocznij naukę
success
szansa
rozpocznij naukę
chance
szef
rozpocznij naukę
boss
szukać pracy
rozpocznij naukę
to look for a job
śmieciarz
rozpocznij naukę
dustman
tworzenie
kreacja
rozpocznij naukę
creation
twórcza
rozpocznij naukę
creative
umowa o pracę
rozpocznij naukę
work contract
urlop
rozpocznij naukę
leave
właściciel
rozpocznij naukę
owner
współpraca
rozpocznij naukę
cooperation
wypełniać
rozpocznij naukę
to fill
zajęty / zapracowany
rozpocznij naukę
busy
zapuszczać brodę
rozpocznij naukę
to grow a beard
zarobek
wynagrodzenie
Nowa kampania marketingowa zwiększyła zyski firmy o 25%.
rozpocznij naukę
earnings
The new marketing campaign increased the company earnings by 25 percent.
zasługiwać / zasłużyć na coś
rozpocznij naukę
to deserve, to merit
zatrudnić
rozpocznij naukę
to contract
zawód wymagający kwalifikacji
rozpocznij naukę
skilled job
zgłaszać
raportować
rozpocznij naukę
to report
zmienić pracę
rozpocznij naukę
to change jobs
znaleźć pracę
rozpocznij naukę
to find a job
zwolnić kogoś
rozpocznij naukę
to fire somebody
zwolnić kogoś
rozpocznij naukę
to dismiss somebody
zwolnić kogoś
rozpocznij naukę
to sack somebody
źle płatna
praca
rozpocznij naukę
badly-paid (job)
źle płatna praca
rozpocznij naukę
badly paid job
życiorys
rozpocznij naukę
curriculum vitae

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.