IK November 15

 0    91 fiszek    dariuszlenkiewicz
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
first
It is my first success at work.
rozpocznij naukę
pierwszy
To mój pierwszy sukces w pracy.
to live
John decided to live with his uncle in a semi-detached house.
rozpocznij naukę
żyć/mieszkać
John postanowił zamieszkać z wujem w bliźniaku.
forbidden
rozpocznij naukę
zakazany
third
He finished third.
rozpocznij naukę
trzeci
Zajął trzecie miejsce.
an inheritance
rozpocznij naukę
dziedziczenie
to foresee
rozpocznij naukę
przewidzieć
normal
rozpocznij naukę
normalny
future
rozpocznij naukę
przyszły
alive
Is this mosquito still alive?
rozpocznij naukę
żywy
Czy ten komar jest nadal żywy?
public
rozpocznij naukę
publiczny, powszechny
asleep
rozpocznij naukę
uśpiony
tender
rozpocznij naukę
czuły
regular
rozpocznij naukę
regularny
close to
rozpocznij naukę
blisko
bright
My room is very bright.
rozpocznij naukę
jasny
Mój pokój jest bardzo jasny.
complete
rozpocznij naukę
cały / całkowity / pełny
well
I don't feel well today.
rozpocznij naukę
zdrowy (o człowieku)
Nie czuję się dzisiaj zbyt dobrze.
special
It's a special offer.
rozpocznij naukę
specjalny
To jest oferta specjalna.
deep
Take a deep breath.
rozpocznij naukę
głęboki
Weź głęboki oddech.
casual
rozpocznij naukę
nieformalny
ancient
rozpocznij naukę
starożytny
graceful
rozpocznij naukę
wdzięczny
absent
rozpocznij naukę
nieobecny
clockwise
rozpocznij naukę
zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara
lazy
I wouldn't say that English people are lazy, but I've never seen one run anywhere.
rozpocznij naukę
leniwy
Nie powiedziałbym, że Anglicy są leniwi, ale nigdy nie widziałem, żeby któryś gdzieś biegł.
humble
rozpocznij naukę
pokorny
honest
rozpocznij naukę
uczciwy
brave
It's not always easy to be brave.
rozpocznij naukę
odważny
Nie zawsze łatwo jest być odważnym.
tight
rozpocznij naukę
obcisły
lose
rozpocznij naukę
stracić
different
I have this shirt in two different colors.
rozpocznij naukę
różny
Mam tę koszulę w dwóch różnych kolorach.
wise
It was a wise decision.
rozpocznij naukę
mądry
To była mądra decyzja.
certain
It's certain.
rozpocznij naukę
pewny
To pewne.
rough
Why are you being so rough?
rozpocznij naukę
szorstki
Dlaczego zachowujesz się tak szorstko?
cruel
Life can be cruel.
rozpocznij naukę
okrutny
Życie potrafi być okrutne.
narrow
This corridor is too narrow.
rozpocznij naukę
wąski
Ten korytarz jest zbyt wąski.
calm
rozpocznij naukę
opanowany
dark
Why is it so dark here?
rozpocznij naukę
ciemny
Dlaczego jest tu tak ciemno?
raw
Have you ever eaten raw meat?
rozpocznij naukę
surowy
Czy jadłaś kiedyś surowe mięso?
awesome
rozpocznij naukę
niesamowity
internal
rozpocznij naukę
wewnętrzny
amateur
rozpocznij naukę
amator
domestic
Gross Domestic Product is an indicator of economic development and prosperity.
rozpocznij naukę
krajowy
Produkt krajowy brutto to wskaźnik rozwoju gospodarczego i koniunktury.
careful
Be careful!
rozpocznij naukę
ostrożny
Bądź ostrożny!
singular
rozpocznij naukę
osobliwy
peaceful
rozpocznij naukę
spokojne
pleasant
We spent a pleasant evening in the cinema.
rozpocznij naukę
przyjemny
Spędziliśmy przyjemny wieczór w kinie.
minimum
rozpocznij naukę
minimalny
crazy
You're crazy!
rozpocznij naukę
szalony
Jesteś szalony!
strange
Am I a strange person?
rozpocznij naukę
dziwny
Czy ja jestem dziwną osobą?
past
Forget about the past.
rozpocznij naukę
przeszłość
Zapomnij o przeszłości.
dead
rozpocznij naukę
martwy / martwa
private
Private lessons are more expensive.
rozpocznij naukę
prywatny
Prywatne lekcje są droższe.
awake
rozpocznij naukę
obudzić
tough
She's a tough woman.
rozpocznij naukę
twardy
Ona jest twardą kobietą.
irregular
rozpocznij naukę
nieregularny
distant
rozpocznij naukę
odległy
dull
rozpocznij naukę
nieciekawy, nudny
incomplete
rozpocznij naukę
niekompletny
ill/unwell
rozpocznij naukę
źle / źle
ordinary
rozpocznij naukę
zwykły
shallow
She put the meat in a shallow dish
rozpocznij naukę
płytki
Ona włożyła mięso do płytkiego naczynia
formal
rozpocznij naukę
formalny
modern
Poland's most well-known modern composer is Henryk Gorecki.
rozpocznij naukę
nowoczesny
Najbardziej znanym współczesnym kompozytorem polskim jest Henryk Górecki.
clumsy
I'm so clumsy - I've broken another glass.
rozpocznij naukę
niezdarny
Jestem taki niezdarny - zbiłem kolejną szklankę.
present
I'm present.
rozpocznij naukę
obecny
Jestem obecny.
counterclockwise
rozpocznij naukę
przeciwnie do kierunku wskazówek zegara
energetic
rozpocznij naukę
energiczny
proud
I'm so proud of you!
rozpocznij naukę
dumny
Jestem z ciebie taki dumny!
dishonest
rozpocznij naukę
nieuczciwy
afraid
rozpocznij naukę
przestraszony / wystraszony
tight
rozpocznij naukę
obcisły
same
rozpocznij naukę
podobnie
foolish
rozpocznij naukę
głupi
unsure
rozpocznij naukę
niepewny
smoth
rozpocznij naukę
gładka
kind
rozpocznij naukę
miły
wide
He has wide shoulders.
rozpocznij naukę
szeroki
On ma szerokie ramiona.
nervous
rozpocznij naukę
nerwowy
light
rozpocznij naukę
światło
cooked
rozpocznij naukę
gotowany
terrible
rozpocznij naukę
okropny
external
rozpocznij naukę
zewnętrzny
proffesional
rozpocznij naukę
profesjonalna
foreign
rozpocznij naukę
zagraniczny
careless
rozpocznij naukę
nieostrożny
plural
rozpocznij naukę
liczba mnoga
noisy/chaotic
rozpocznij naukę
głośny / chaotyczny
disagreeable
rozpocznij naukę
nieprzyjemny
maximum
rozpocznij naukę
maksymalny
sane/rational
rozpocznij naukę
rozsądny / racjonalny

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.