Practice and Progress

 0    104 fiszki    marekdratnal
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
loudly
rozpocznij naukę
głośno
comprehension
This affair is beyond my comprehension.
rozpocznij naukę
zrozumienie
Ta sprawa przekracza moją zdolność pojmowania.
précis
Give me your précis of the report at 3 pm, please.
rozpocznij naukę
streszczenie, streszczać
Proszę daj mi twoje streszczenie raportu o 15.
composition
Read the composition of the drug.
rozpocznij naukę
skład
Przeczytaj skład tego leku.
attention
rozpocznij naukę
uwaga, zainteresowanie
statement
The professor used numerous documents to back up his statements.
rozpocznij naukę
oświadczenie, komunikat, wypowiedź, twierdzenie
Profesor użył licznych dokumentów aby poprzeć swoje twierdzenie.
order
rozpocznij naukę
kolejność
sentence
What does this sentence mean?
rozpocznij naukę
zdanie
Co znaczy to zdanie?
thief
The thief ran away when he saw the police.
rozpocznij naukę
złodziej
Złodziej uciekł, kiedy zobaczył policję.
study
How is your study for the test going?
rozpocznij naukę
nauka, uczenie się
Jak idzie ci nauka do testu?
note
Did you note her strange behaviour?
rozpocznij naukę
zauważać, zwracać uwagę na
Zauważyłeś jej dziwne zachowanie?
rule
I must tell you the most important rule in this game.
rozpocznij naukę
reguła, zasada, przepis
Muszę ci powiedzieć o najważniejszej regule tej gry.
passage
She proudly quoted a passage from one of Shakespeare's plays.
rozpocznij naukę
fragment
Ona dumnie zacytowała fragment z jednej ze sztuk Szekspira.
below
Do you often have temperatures below zero?
rozpocznij naukę
poniżej
Czy często macie temperatury poniżej zera?
arrange
Let's arrange a business meeting with him.
rozpocznij naukę
zorganizować, planować, załatwiać
Zaaranżujmy spotkanie biznesowe z nim.
carefully
He opened the box carefully.
rozpocznij naukę
ostrożnie, starannie, uważnie
On ostrożnie otworzył pudełko.
quietly
She was laughing quietly to herself.
rozpocznij naukę
cicho, po cichu, spokojnie
Ona śmiała się do siebie po cichu.
immediately
You should call him immediately.
rozpocznij naukę
natychmiast, od razu
Powinieneś do niego natychmiast zadzwonić.
borrow
She never returns the things she borrows.
rozpocznij naukę
pożyczat od kogoś
Ona nigdy nie zwraca rzeczy, które pożycza.
spoilt
Well, I'm not used to taking care of spoiled children.
rozpocznij naukę
zepsuty, rozpuszczony, rozpieszczony
Nie przywykłam zajmować się rozpuszczonymi dziećmi.
greedily
rozpocznij naukę
zachłannie, łakomie
receive
I received a letter from your school.
rozpocznij naukę
otrzymać
Dostałem list z twojej szkoły.
rarely, seldom
I rarely see her outside the house.
rozpocznij naukę
rzadko
Rzadko widuję ją poza domem.
frequently, often
Do you come to this bar frequently?
rozpocznij naukę
często
Czy często przychodzisz do tego baru?
write out
Could you write me a prescription for some painkillers, doctor?
rozpocznij naukę
wypisać
Czy mógłby mi doktor wypisać receptę na jakieś leki przeciwbólowe?
bracket
Complete the sentences using words in brackets.
rozpocznij naukę
nawias
Uzupełnij zdania używając wyrazów w nawiasach.
look out the window
She turned away and went to look out the window.
rozpocznij naukę
wyjrzeć przez okno
Odwróciła się i poszła wyjrzeć przez okno.
carry
Jack came back carrying a big package.
rozpocznij naukę
nosić, dźwigać
Jack wrócił niosąc wielką paczkę.
landlady
rozpocznij naukę
właścicielka, gospodyni
heating
The flat doesn't have central heating.
rozpocznij naukę
ogrzewanie
Mieszkanie nie ma centralnego ogrzewania.
abroad
He returned from abroad.
rozpocznij naukę
zagranica
On wrócił z zagranicy.
cause
Do the police know the cause of the accident?
rozpocznij naukę
przyczyna, powód
Czy policja zna przyczyny wypadku?
tall
I'm 191 cm tall.
rozpocznij naukę
wysoki
Mam 191 cm wzrostu.
clever
"We are dealing with a clever man, Watson," said Sherlock Holmes.
rozpocznij naukę
bystry, sprytny, mądry
"Mamy do czynienia ze sprytnym człowiekiem, Watsonie," powiedział Sherlock Holmes.
pretty
Whatever it was, it was pretty.
rozpocznij naukę
ładny
Cokolwiek to było, było ładne.
strange
He sometimes behaves in a very strange way.
rozpocznij naukę
dziwny
On czasami zachowuje się bardzo dziwnie.
fellow
This is my fellow, Jack.
rozpocznij naukę
gość, facet, kolega, kumpel
To mój kumpel, Jack.
postcard
A postcard from your sister has arrived.
rozpocznij naukę
pocztówka
Przyszła pocztówka od twojej siostry.
spoil
You always have to spoil everything!
rozpocznij naukę
zepsuć, zmarnować
Zawsze musisz wszystko popsuć!
pay close attention
rozpocznij naukę
zwrócić szczególną uwagę
post
He ran into the post.
rozpocznij naukę
słup, słupek
On wjechał na słupek.
avoid
As the pilot decided to make a crash-landing, he avoided disaster.
rozpocznij naukę
zapobiegać, unikać, omijać
Ponieważ pilot zdecydował się wykonać lądowanie awaryjne, uniknął katastrofy.
suddenly
It happened so suddenly.
rozpocznij naukę
nagle
To wydarzyło się tak nagle.
toward
He ran towards her.
rozpocznij naukę
w kierunku / w stronę / do
On pobiegł w jej kierunku.
climb
Have you ever climbed this mountain?
rozpocznij naukę
wzrost (np. wartości), wspinać się, wznosić się
Czy kiedykolwiek wspiąłeś się na tę górę?
pavement
He sat down on the pavement.
rozpocznij naukę
chodnik
On usiadł na chodniku.
shout
Why are you shouting?
rozpocznij naukę
krzyk
Dlaczego krzyczysz?
verb
Is this a regular or an irregular verb?
rozpocznij naukę
czasownik
Czy ten czasownik jest regularny czy nieregularny?
refer
He promised not to refer to this situation any more.
rozpocznij naukę
odnosić się
On obiecał, że już nie będzie nawiązywał do tej sytuacji.
lend
Could you lend me some money?
rozpocznij naukę
pożyczać
Czy mógłbyś mi pożyczyć trochę pieniędzy?
pass
He passed the library.
rozpocznij naukę
wymijać, przechodzić (obok czegoś)
On minął bibliotekę.
tie
I loosened my tie.
rozpocznij naukę
krawat
Poluzowałem mój krawat.
prize
She deserved the prize.
rozpocznij naukę
nagroda
Ona zasłużyła na nagrodę.
favour
Do me a favour, don't say anything to my mom.
rozpocznij naukę
przysługa
Wyświadczcie mi przysługę, nie mówcie o niczym mojej mamie.
reward
He rewarded me with a huge bonus.
rozpocznij naukę
wynagradzać, nagradzać
On nagrodził mnie ogromną premią.
advice
Could you give me some advice on buying a computer?
rozpocznij naukę
porada, rada
Czy mógłbyś mi udzielić kilku rad dotyczących zakupu komputera?
bunch of flowers
I saw a big bunch of flowers at the store.
rozpocznij naukę
bukiet kwiatów
Widziałem duży bukiet kwiatów w sklepie.
owe
How much do I owe you?
rozpocznij naukę
być winnym, być dłużnym, zawdzięczać
Ile jestem ci dłużny?
already
I've already finished my task.
rozpocznij naukę
już
Już skończyłam moje zadanie.
great
The movie was great!
rozpocznij naukę
ogromny / wielki
Film był świetny!
exciting
That was an exciting adventure.
rozpocznij naukę
ekscytujący
To była ekscytująca przygoda.
italics
Don't use italics too often.
rozpocznij naukę
kursywa
Nie używaj kursywy zbyt często.
retire
I'm going to retire at the age of 67.
rozpocznij naukę
przejść na emeryturę
Mam zamiar przejść na emeryturę w wieku 67 lat.
so far
rozpocznij naukę
jak dotąd
lately
rozpocznij naukę
ostatnio
recently
rozpocznij naukę
ostatnio, niedawno
prison
Life in prison is dangerous.
rozpocznij naukę
więzienie
Życie w więzieniu jest niebezpieczne.
runner
rozpocznij naukę
biegacz
broken
She broke the world record
rozpocznij naukę
pobić (rekord)
Ona pobiła rekord świata
bell
rozpocznij naukę
dzwon
comb
I need to comb my hair before I leave.
rozpocznij naukę
czesać włosy (grzebieniem)
Muszę uczesać swoje włosy zanim wyjdę.
sweep
rozpocznij naukę
zamiatać
carpet
The carpet needs cleaning.
rozpocznij naukę
dywan
Dywan wymaga czyszczenia.
difficulty
I have difficulty with falling asleep
rozpocznij naukę
trudność, problem
Mam problemy z zaśnięciem
confuse
I confused this man with my uncle.
rozpocznij naukę
pomylić
Pomyliłem tego mężczyznę z moim wujkiem.
take
Take my hand and say that you love me
rozpocznij naukę
brać, zabierać
Weź mnie za rękę i powiedz, że mnie kochasz
shelf
rozpocznij naukę
półka
pigeon
rozpocznij naukę
gołąb
covered
A train covered the distance in twelve hours
rozpocznij naukę
przemierzać (np. dystans)
Pociąg pokonał dystans w dwanaście godzin
up to now
He hasn't thought much about it, up to now
rozpocznij naukę
do teraz, do tej pory
On do teraz wiele o tym nie myślał
a great many
A great many things have been said with which we agree
rozpocznij naukę
Bardzo wiele
Powiedziano mnóstwo rzeczy, z którymi się zgadzamy
spare
Always have some spare batteries handy.
rozpocznij naukę
zapasowy
Zawsze miej pod ręką zapasowe baterie.
spare parts
rozpocznij naukę
części zamienne
urgent
Mary, the boss was looking for you - he said it was urgent.
rozpocznij naukę
pilny
Mary, szef cię szukał - mówił, że to pilne.
far away
rozpocznij naukę
daleko
up till now
rozpocznij naukę
aż do teraz
umbrella
It's going to rain, so take an umbrella.
rozpocznij naukę
parasol
Będzie padać. Weź parasol.
misuse
rozpocznij naukę
nadużycie, złe użycie, niewłaściwe wykorzystanie
it is in the way
Please move this chair. It is in the way
rozpocznij naukę
to jest na drodze
Proszę przesuń to krzesło. Jest na mojej drodze.
In the way
Do your work in the way I have shown you
rozpocznij naukę
w sposób
Wykonuj swoją pracę tak, jak ci pokazałem
on the way
On the way to the station, I bought some cigarettes
rozpocznij naukę
po drodze
W drodze na stację kupiłem trochę papierosów
In this way
He saves old envelopes. In this way, he has collected a great many stamps
rozpocznij naukę
W ten sposób
Ratuje stare koperty. W ten sposób zebrał wiele znaczków
By the way
By the way, have you seen Harry recently?
rozpocznij naukę
BTW (swoją drogą, przy okazji)
Swoją drogą, widziałeś ostatnio Harry'ego?
In a way
In a way, it is an important book
rozpocznij naukę
W pewnym sensie
W pewnym sensie jest to ważna książka
envelope
I need an envelope and a stamp.
rozpocznij naukę
koperta
Potrzebuję kopertę i znaczek.
stamp
This document is invalid without a stamp.
rozpocznij naukę
pieczątka
Ten dokument jest nieważny bez pieczątki.
supply
I supplied your fridge with healthy food
rozpocznij naukę
uzupełniać
Uzupełniłem twoją lodówkę w zdrowe jedzenie
spare the time
i can't spare the time
rozpocznij naukę
oszczędzić czas
nie mogę oszczędzić czasu
time to spare
I have no time to spare
rozpocznij naukę
czasu do stracenia
Nie mam czasu do stracenia
spare room
There is a spare room in this house
rozpocznij naukę
wolny pokój
W tym domu jest wolny pokój
spare
Caligula spared the slave's life
rozpocznij naukę
oszczędzać (np. czyjeś życie, nie zabić)
Kaligula oszczędził życie niewolnika
wheel
there is an spare wheel in the back of the car
rozpocznij naukę
koło
w tylnej części samochodu znajduje się zapasowe koło
excursion
rozpocznij naukę
wycieczka
beg
He got on his knees and begged her to stay.
rozpocznij naukę
prosić, błagać (kogoś o coś), żebrać
On padł na swoje kolana i błagał ją, aby została.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.