Basic Concepts in Marketing

4.5  1    133 fiszki    Fiszkoteka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
aktywny nabywca
rozpocznij naukę
active buyer
adresy klientów
rozpocznij naukę
customers' addresses
aktywny subskrybent
rozpocznij naukę
active subscriber
budować długotrwałe relacje
rozpocznij naukę
to build long-term relationships
dokumentacja kredytowa
rozpocznij naukę
credit records
faktyczny użytkownik
rozpocznij naukę
actual user
gust konsumenta
rozpocznij naukę
consumer's taste
identyfikować klientów
rozpocznij naukę
to identify the customers
klient kluczowy
rozpocznij naukę
key account
wchodzić w interakcję z klientami / komunikować się z klientami
rozpocznij naukę
to interact with the customers
konsument zorientowany na działanie
rozpocznij naukę
action-oriented consumer
lojalność klienta
rozpocznij naukę
customer loyalty
maruder
rozpocznij naukę
laggard
nabywca ostateczny
rozpocznij naukę
ultimate buyer
niezadowolenie klientów
rozpocznij naukę
customer dissatisfaction
nowy nabywca produktu / nowy klient / nowy zwolennik
rozpocznij naukę
adopter
obecni klienci
rozpocznij naukę
current customers
ochrona konsumenta
rozpocznij naukę
consumer protection
odejście klientów
rozpocznij naukę
customer defection
odkryć potrzeby klienta
rozpocznij naukę
to uncover customer needs
podjąć kroki w kierunku kupna produktu
rozpocznij naukę
to take steps to buy a product
potencjalni klienci
rozpocznij naukę
potential buyers
poziom dochodów
rozpocznij naukę
income level
przyszli / potencjalni klienci
rozpocznij naukę
prospective customers / prospects
publiczne relacje / kontakty z otoczeniem
rozpocznij naukę
public relations
punkt widzenia klienta
rozpocznij naukę
customer's viewpoint
sprostać oczekiwaniom klientów
rozpocznij naukę
to meet customers' expectations
stać się świadomym (istnienia) produktu
rozpocznij naukę
to become aware of the product
stan cywilny
rozpocznij naukę
marital status
system obsługi klienta
rozpocznij naukę
front office system
tajemniczy klient
rozpocznij naukę
mystery shopper
telefoniczna pomoc dla klientów
rozpocznij naukę
consumer helpline
tworzyć bazę klientów
rozpocznij naukę
to build customer base
tworzyć profil konsumenta
rozpocznij naukę
to build a consumer profile
ujawniać dane klienta
rozpocznij naukę
to disclose customer data
upodobania klienta
rozpocznij naukę
customer likes
wartość klienta w czasie
rozpocznij naukę
customer lifetime value
werbowanie klientów
rozpocznij naukę
canvassing
wielu klientów
rozpocznij naukę
ample customers
wierni klienci
rozpocznij naukę
loyal customers
wzorce w zachowaniu klientów
rozpocznij naukę
patterns in consumer behaviour
zadowolenie / satysfakcja klientów
rozpocznij naukę
customers satisfaction
zarządzanie stosunkami z klientem
rozpocznij naukę
customer relationship management
zatrzymanie / utrzymanie klientów
rozpocznij naukę
customers retention
agencja rządowa
rozpocznij naukę
government agency
cele marketingowe
rozpocznij naukę
marketing objectives
chłonność rynku
rozpocznij naukę
absorptiveness of the market
ciepły marketing
rozpocznij naukę
warm marketing
deficyt rynkowy
rozpocznij naukę
market shortage
długi ogon
rozpocznij naukę
The Long Tail
dochód
rozpocznij naukę
revenue / income
dochód rozporządzalny
rozpocznij naukę
disposable income
doradztwo marketingowe
rozpocznij naukę
marketing consultancy
dostępność
rozpocznij naukę
availability
dostępny budżet
rozpocznij naukę
available budget
efektywna dystrybucja
rozpocznij naukę
effective distribution
etyka marketingu
rozpocznij naukę
marketing ethics
fiasko marketingowe
rozpocznij naukę
marketing fiasco
filozofia marketingu
rozpocznij naukę
marketing philosophy
instrument marketingowy
rozpocznij naukę
marketing instrument
kluczowy segment rynku
rozpocznij naukę
key market segment
koncept marketingowy
rozpocznij naukę
marketing concept
konkurencyjne otoczenie
rozpocznij naukę
competitive environment
koszty wejścia na rynek
rozpocznij naukę
market entry costs
korzyść / pożytek
rozpocznij naukę
benefit
lider na rynku
rozpocznij naukę
market leader
lokalne przepisy
rozpocznij naukę
local regulations / local laws
łatwość zbycia czegoś
rozpocznij naukę
marketability
magazynowanie inwentarza
rozpocznij naukę
inventory storage
makdonaldyzacja
rozpocznij naukę
McDonaldization
makrootoczenie
rozpocznij naukę
macro-environment
marketing docelowy
rozpocznij naukę
target marketing
marketing indywidualny
rozpocznij naukę
one-to-one marketing
marketing menedżerski
rozpocznij naukę
managerial marketing
marketing negatywny
rozpocznij naukę
demarketing
marketing niszowy
rozpocznij naukę
niche marketing
marketing partyzancki
rozpocznij naukę
guerrilla marketing
marketing polityczny
rozpocznij naukę
political consulting
marketing rozproszony
rozpocznij naukę
scattergun marketing
marketing społeczny
rozpocznij naukę
social marketing
marketing sportowy
rozpocznij naukę
sports marketing
marketing szeptany
rozpocznij naukę
buzz marketing
marketing uliczny
rozpocznij naukę
street marketing
mikrootoczenie
rozpocznij naukę
micro-environment
miks marketingowy
rozpocznij naukę
marketing mix
misja przedsiębiorstwa
rozpocznij naukę
mission statement
monopol rynkowy
rozpocznij naukę
market monopoly
możliwości rynkowe
rozpocznij naukę
market opportunities
nagranie demonstracyjne
rozpocznij naukę
explainer video
nakreślenie obecnej sytuacji
rozpocznij naukę
snapshot of the current situation
narzędzie marketingowe
rozpocznij naukę
marketing tool
nastawienie na sprzedaż
rozpocznij naukę
market orientation
nasycenie rynku
rozpocznij naukę
market glut
negatywne aspekty lokalizacji
rozpocznij naukę
negative aspects of the location
neuromarketing
rozpocznij naukę
neuromarketing
niezawodność
rozpocznij naukę
reliability
luka na rynku / nisza na rynku
rozpocznij naukę
gap in the market
obecność na rynku
rozpocznij naukę
market presence
oferta konkurencyjna
rozpocznij naukę
competitive bid
ograniczone zasoby
rozpocznij naukę
limited resources
organizacje utrzymujące się ze sprzedaży
rozpocznij naukę
sales driven organisation (BrE) / sales driven organizations (AmE)
planowanie
rozpocznij naukę
planning
podejmowanie decyzji
rozpocznij naukę
decision-making
podręcznik marketingu
rozpocznij naukę
marketing textbook
potencjalna dochodowość / zyskowność
rozpocznij naukę
potential profitability
potencjał rozwoju
rozpocznij naukę
potential for growth
dominacja na rynku / pozycja dominująca (np. przedsiębiorstwa na rynku)
rozpocznij naukę
market dominance
promocja (r e k l a m a, nie: oferta specjalna)
rozpocznij naukę
promotion
przewaga konkurencyjna
rozpocznij naukę
competitive advantage
przystępność (np. cenowa)
rozpocznij naukę
affordability
rynek nasycony
rozpocznij naukę
saturated market
scenariusz marketingowy
rozpocznij naukę
marketing scenario
segment rynku
rozpocznij naukę
market segment
przemysł usługowy / sektor usług
rozpocznij naukę
service industry
selektywność rynku
rozpocznij naukę
market selectivity
standardy wyników / osiągów
rozpocznij naukę
performance standards
szybko rosnący / rozwijający się sektor biznesu
rozpocznij naukę
fast-growing business sector
techniki marketingowe
rozpocznij naukę
marketing techniques
tendencja rynkowa
rozpocznij naukę
market tendency
udział w rynku
rozpocznij naukę
market share
walka konkurencyjna
rozpocznij naukę
competitive struggle
warunki transakcji
rozpocznij naukę
conditions of business
wąski rynek
rozpocznij naukę
narrow market
wcześniej niespenetrowany rynek
rozpocznij naukę
previously untapped market
wolna konkurencja
rozpocznij naukę
free competition
wygoda
rozpocznij naukę
convenience
wymagania klientów
rozpocznij naukę
customers' requirements
wysiłki marketingowe
rozpocznij naukę
marketing efforts
wywiad rynkowy
rozpocznij naukę
market intelligence
wzrost rynku
rozpocznij naukę
market growth
zarządzanie marketingiem
rozpocznij naukę
marketing management
zorientowany na klienta
rozpocznij naukę
customer-oriented
zrzeszenie branżowe producentów
rozpocznij naukę
trade association

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.