Prawa człowieka wos cz1

 0    41 fiszek    jakubszalewski
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
wymień rodzaje charakterów praw człowieka
rozpocznij naukę
Uniwersalne, nienaruszalne, przyrodzone, niezbywalne
kiedy wydano wielką kartę swobód i czego ona dotyczyła?
rozpocznij naukę
Wielka Karta Swobód została wydana w 1215 roku i dotyczyła zakazu więzienia karania pozbawienia wolności bez wyroku sądowego
kiedy wydano kartę praw Wirginii i czego ona dotyczyła
rozpocznij naukę
została wydana w 1776 roku po raz pierwszy w tym akcie prawnym użyto terminu prawa człowieka rozumiana jako pierwotny prawa jednostki w stosunku do państwa i społeczeństwa
kiedy wydano deklaracje Niepodległości Stanów Zjednoczonych
rozpocznij naukę
1776 rok dotyczyła równości wszystkich ludzi prawa do życia i wolności
Kiedy odbył się kongres wiedeński I co zostało na nim ustalone
rozpocznij naukę
1815 r deklaracja mocarstw europejskich o zniesieniu handlu niewolnikami
Kiedy została wydana pierwsza Konwencja Genewska przez kogo i czego dotyczyła?
rozpocznij naukę
Pierwsza Konwencja Genewska zainicjowana przez Henriego Dunanta w 1864 roku dotyczyła wojennego prawa humanitarnego
Kiedy i przez kogo została uchwalona pierwsza Deklaracja Praw Człowieka?
rozpocznij naukę
1948 rok przez ONZ
Jaką nazwę nosi uchwalony przez radę Europy w 1950 roku dokument o Ochronie Praw Człowieka?
rozpocznij naukę
Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności
co uchwalił ONZ w 1966 roku
rozpocznij naukę
Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych
czego dotyczyła I generacja praw człowieka
rozpocznij naukę
swobód obywatelskich i praw politycznych
czego dotyczyła II generacja praw człowieka
rozpocznij naukę
praw socjalno ekonomicznych
czego dotyczyła III generacja praw człowieka
rozpocznij naukę
praw solidarnościowych
które artykuły Konstytucji Rzeczpospolitej zawierają zasady ogólne przestrzegania praw człowieka
rozpocznij naukę
Art 32 równość wobec prawa oraz zakaz dyskryminacji. Art 33 gwarancja równych praw kobiet i mężczyzn. Art 35 ochrona mniejszosci narodowych i etnicznych.
kiedy w Polsce można ograniczyć prawa i wolności człowieka
rozpocznij naukę
Zgodnie z artykułem 31 konstytucji Rzeczypospolitej o ograniczeniu praw i wolności można zadecydować: tylko w ustawie; wtedy gdy wymagają tego bezpieczeństwo publiczne; jedynie w zakresie w jakim nie narusza to istoty praw i wolności
Kto zajmuje się rozpatrywaniem skarg konstytucyjnych
rozpocznij naukę
Trybunał Konstytucyjny
Kto jest rzecznikiem praw obywatelskich w Polsce
rozpocznij naukę
Adam Bodnar
Wymień kompetencje Rzecznika Praw Obywatelskich
rozpocznij naukę
występowanie do TK o zbadanie zgodności aktu prawnego z konstytucją wszczynanie postępowań w sprawach karnych i cywilnych zlecenie NIK przeprowadzenie kontroli
Kto w Polsce jest rzecznikiem praw dziecka
rozpocznij naukę
Marek Michalak
ta założona w 1997 roku organizacja skupia rzeczników praw dzuecka z prawie krajów (członków Rady Europy)
rozpocznij naukę
Europejska sieć rzeczników Praw Dziecka (ENOC)
Wymień pięć grup praw i wolności zawartych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
rozpocznij naukę
1. prawa osobiste 2. prawa jednostek w relacji z państwem 3. prawa wynikające z przynależności do społeczeństwa 4. prawa wolności dotyczące wyznania światopoglądu poglądów politycznych 5. prawa społeczne ekonomiczne i kulturowe
powstała 2006 roku, zastąpiła istniejącą od 1946 roku komisję praw człowieka
rozpocznij naukę
Rada Praw Człowieka - jest organem doradczym zgromadzenia ogólnego liczy 47 członków, jej siedziba znajduje się w Genewie
Wymień zadania Komitetu Praw Człowieka ONZ
rozpocznij naukę
wydawanie tak zwanych uwag ogólnych na temat interpretacji i praw zapisanych w "Międzynarodowym pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych", analizowanie sprawozdań państw, rozpatrywanie skarg państw dotyczących naruszeń praw człowieka
Opisz Wysokiego Komisarza ds. Człowieka
rozpocznij naukę
Jest najwyższym rangą urzędnikiem odpowiedzialnym za ochronę pcz w ONZ. Mianuje go na 4 letnią kadencję sekretarz gereralny ONZ. Zadania: współpraca międzynarodowa w dziedzinie pcz, wspieranie rozwoju instytucji edukacji w zakresie pcz
Scharakteryzuj Międzynarodowy Trybunał Karny NZ
rozpocznij naukę
Powołany na mocy statutu rzymskiego z 1998 r (niepodpisany przez USA, Chiny Rosję) Zajmuje się ściganiem i karaniem najcięższych zbrodni o charakterze międzynarodowym. Orzeka w sprawach ludobójstwa zbrodnie przeciwko ludzkości oraz zbrodni wojennych
Wymień elementy systemu Ochrony Praw Człowieka Rady Europy
rozpocznij naukę
1. Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności 2. Europejska karta społeczna 3. Europejski Trybunał Praw Człowieka 4. Komisarz Praw Człowieka Rady Europy
Scharakteryzuj konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności
rozpocznij naukę
Jest najważniejszym dokumentem w systemie Ochrony Praw Człowieka Rady Europy, podpisana w Rzymie w 1950 roku jej stronami są wszystkie państwa członkowskie Rady Europy
Scharakteryzuj Europejską kartę społeczną
rozpocznij naukę
Podpisana w 1961 roku przez radę Europy określono w niej cele polityki społecznej oraz wskazano najważniejsze prawa społeczne i ekonomiczne takie jak niedyskryminacja w zatrudnieniu, zakaz pracy przymusowej, bezpieczeństwo pracy, prawo do ochrony zdrowia
Scharakteryzuj Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC)
rozpocznij naukę
Jest to stały sąd międzynarodowy powołany w 1959 roku przez Radę Europy. Trybunał rozpatruje skargi na naruszenie przez państwa praw i wolności zagwarantowanych w "konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności"
Gdzie znajduje się siedziba Europejskiego Trybunału Praw Człowieka?
rozpocznij naukę
w Strasburgu
Scharakteryzuj Komisarza Praw Człowieka Rady Europy
rozpocznij naukę
Jest wybierany na 6 letnią kadencję przez Zgromadzenie Parlamentarne. Zadania: może uczestniczyć we wszystkich sprawach rozpatrywanych przez ETPC i przekładać mu pisemne uwagi, promowanie praw człowieka
Wymień elementy systemu ochrony praw człowieka OBWE
rozpocznij naukę
1. Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka 2. Wysoki Komisarz OBWE ds. Mniejszości Narodowych 3. Przedstawiciel ds. Wolności Mediów
Wymień elementy systemu ochrony praw człowieka Unii Europejskiej
rozpocznij naukę
1. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej 2. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
Scharakteryzuj kartę Praw Podstawowych Unii Europejskiej
rozpocznij naukę
Jest podstawowym dokumentem w systemie ochrony praw człowieka Unii Europejskiej. Weszła w życie wraz z traktatem lizbońskim (2009), zebrano w niej prawa i wolności z I i II generacji
Scharakteryzuj Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich
rozpocznij naukę
Urząd ten został ustanowiony na mocy traktatu w Maastricht. Rzecznika wybiera Parlament Europejski na czas swojej kadencji (5lat). Jego obowiązkiem jest rozpatrywanie skarg przeciwko instytucjom unijnym w sytuacji gdy naruszają one prawa człowieka
Wymień organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną praw człowieka
rozpocznij naukę
1. Amnesty International 2. Międzynarodowy komitet Czerwonego Krzyża 3. Human Rights Watch 4. Helsińska Fundacja Praw Człowieka
scharakteryzuj organizacje Amnesty International
rozpocznij naukę
Powstała w 1961 roku z inicjatywy Petera Benensona. Celem organizacji jest dążenie do przestrzegania zapisów "Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka" tj. ochrona praw kobiet dzieci, mniejszości, uchodźców, więźniów sumienia, zniesienie kary śmierci
Opisz logo Amnesty International
rozpocznij naukę
świeca obowiązana drutem kolczastym na żółtym tle
Scharakteryzuj Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża
rozpocznij naukę
Powstał w 1863 roku z inicjatywy Henriego Dunanta. Jego siedziba znajduje się w Genewie. W przeciwieństwie do Amnesty International wstawia jedynie na współpracę oraz dyplomację
Wymień cele Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża
rozpocznij naukę
1. ochrona życia zdrowia oraz godności człowieka 2. niesienie pomocy humanitarnej poszkodowanym w konfliktach zbrojnych 3. kontrolowanie przestrzegania zapisów konwencji genewskich
Scharakteryzuj Human Rights Watch
rozpocznij naukę
Organizacja pozarządowa utworzona w 1978 roku. Koncentruje się na monitorowaniu przestrzegania praw człowieka oraz współpracy z mediami oraz sporządzaniu corocznych raportów adresowanych bezpośrednio do władz państwowych
Scharakteryzuj Helsińską Fundację Praw Człowieka
rozpocznij naukę
Założona w 1989 roku w Warszawie organizacja pozarządowa, obecnie ma status konsultacyjny przy Radzie Gospodarczej i Społecznej ONZ. Cele: prowadzenie badań w zakresie praw człowieka a także rozwijanie kultury wolności w kraju i za granicą

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.