Around the world in 80 days

 0    33 fiszki    adam189
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
find
I can't find my key.
rozpocznij naukę
odnaleźć
Nie mogę znaleźć kluczy.
fine
I feel fine.
rozpocznij naukę
dobrze
Czuję się dobrze.
storm
I don't like storm because it is dangerous.
rozpocznij naukę
burza
Nie lubię burzy ponieważ jest niebezpieczna.
wake up
Every day, I wake up at six o'clock.
rozpocznij naukę
budzić się
Każdego dnia, budzę się o szóstej rano.
passenger
There are ten passengers on the bus.
rozpocznij naukę
pasażer
W autobusie jest dziesięciu pasażerów.
trip
My last trip was in the mountains.
rozpocznij naukę
wycieczka
Moja ostatnia wycieczka była w górach.
travel
I will travel to Frankfurt next week.
rozpocznij naukę
podróżować
Będę jechał do Frankfurtu w przyszłym tygodniu.
I'm sorry about being late.
I'm sorry that I don't learn English.
rozpocznij naukę
Przepraszam za spóźnienie.
Przepraszam, że się nie uczę angielskiego.
judge
I don't make friends with judges.
rozpocznij naukę
sędzia
Nie przyjaźnię się z sędziami.
court
I was at the court two years ago because one IT company cheated us.
rozpocznij naukę
sąd
Byłem w sądzie dwa lata temu ponieważ jedna firma informatyczna oszukała nas.
shout
Sometimes I want to shout but I don't.
rozpocznij naukę
krzyczeć
Czasami chcę pokrzyczeć ale tego nie robię.
strange
The world is strange.
rozpocznij naukę
dziwny
Świat jest dziwny.
cross
We will cross the border on Wendesday.
rozpocznij naukę
przekroczyć
Przekroczymy granicę w środę.
fall
When I go skiing, I usually don't fall.
rozpocznij naukę
upaść
Kiedy ja jadę na nartach, zazwyczaj nie upadam.
river
We have the Stobrawa river in Pokój.
rozpocznij naukę
rzeka
Mamy rzekę Stobrawę w Pokoju.
fight
I fight with everybody about everything.
rozpocznij naukę
walka
Walczę ze wszystkimi o wszystko.
bring
Could you bring me a drink?
rozpocznij naukę
przynieść
Czy może przynieść mi drinka.
until
We will be in Frankfurt until Wendesday.
rozpocznij naukę
do
Będziemy we Frankfurcie do środy.
sail
I can't sail.
rozpocznij naukę
żeglować
Nie umiem żeglować.
arrive
When I arrive in Pokój I will go to my company, check my mailbox, answer my emails and then I will go to Wrocław.
rozpocznij naukę
przyjechać
Kiedy przyjadę do pokoju, pójdę do firmy, sprawdzę skrzynkę, odpowiem na maile, a potem pojadę do Wrocławia.
on its way
I am on my way to the airport.
rozpocznij naukę
w drodze
Jestem w drodze na lotnisko.
agree
I usually agree with my people.
rozpocznij naukę
zgadzać się
Zazwyczaj zgadzam się z moimi ludźmi.
lock
There is a sejf in my office. Every day I lock it.
rozpocznij naukę
zamek
W moim biurze jest sejf. Każdego dnia go zamykamy.
coal
Many people in the villages burn coal in the fireplace.
rozpocznij naukę
węgiel
Wielu ludzi na wioskach pali węglem w kominku.
wood
I burn wood in my fireplace.
rozpocznij naukę
drewno
Palę drewnem w kominku.
prison
People from prison worked for my company. Now people from prison in Belarus work for us.
rozpocznij naukę
więzienie
Ludzie z więzienia pracowali dla mojej firmy. Teraz ludzie w więzieniu z Białorusi pracuję dla nas.
loser
Many people are losers.
rozpocznij naukę
przegrany
Wielu ludzi przegrywa.
middle
Mopex is in the middle of Pokój.
rozpocznij naukę
środek
Mopex jest w środku Pokoju.
priest
I don't like priests. Ninety percent of them are hypocrits.
rozpocznij naukę
ksiądz
Nie lubię księży. Dziewięćdziesiąt procent z nich to hipokryci.
after
After English I go to Pokój fast.
rozpocznij naukę
potem / po
Po angielskim jadę szybko do Pokoju.
winner
I was the winner of many competitions.
rozpocznij naukę
zwycięzca
Byłem zwycięzcą wielu zawodów.
diary
I never wrote any diaries.
rozpocznij naukę
pamiętnik
Nigdy nie pisałem pamięt
punch
When I was young, I punched some people...
rozpocznij naukę
uderzyć
Kiedy byłem młody uderzyłem paru ludzi.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.