U lekarza - At the Doctor's

5  1    110 fiszek    Fiszkoteka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
Co Pana / Panią sprowadza?
rozpocznij naukę
What has brought you along?
W czym problem?
rozpocznij naukę
What's the trouble? / What's the matter?
Co mogę dla Pana / Pani zrobić? / W czym mogę służyć?
rozpocznij naukę
What can I do for you?
Jak długo to się utrzymuje?
rozpocznij naukę
How long has it been bothering you?
Od jak dawna ma Pan / Pani to?
rozpocznij naukę
How long have you had it?
Jak długo utrzymuje się ten stan?
rozpocznij naukę
How long have you been like this?
Jak długo trwa ból?
rozpocznij naukę
How Iong does the pain last?
Gdzie boli?
rozpocznij naukę
Where does it hurt?
Czy może Pan / Pani opisać ból?
rozpocznij naukę
Can you describe the pain?
Jaki to rodzaj bólu?
rozpocznij naukę
What kind of pain is it?
Która część pleców boli? / Która część pleców jest dotknięta (bólem / chorobą)?
rozpocznij naukę
Which part of your back is affected?
Czy wymiotował Pan / wymiotowała Pani?
rozpocznij naukę
Have you been vomiting?
Co było przyczyną śmierci?
rozpocznij naukę
What was the cause of death?
Czy masz problemy z żołądkiem?
rozpocznij naukę
Have you any trouble with your stomach?
Jaki masz apetyt?
rozpocznij naukę
What's your appetite like?
Czy straciłeś na wadze?
rozpocznij naukę
Have you lost any weight?
Czy twoje stolce są czarne?
rozpocznij naukę
Are your stools black?
Czy (masz) jakieś problemy z pęcherzem?
rozpocznij naukę
Any problems with your bladder?
Czy zauważyłeś jakieś ...?
rozpocznij naukę
Have you noticed any ...?
Czy cierpisz na ...?
rozpocznij naukę
Do you suffer from ...?
Czy przeszkadza Ci światło?
rozpocznij naukę
Does light bother you?
Co jest przyczyną mojego problemu?
rozpocznij naukę
What's the cause of my problem?
Jak jest to poważne?
rozpocznij naukę
How serious is it?
Co zamierza Pan / Pani z tym zrobić?
rozpocznij naukę
What are you going to do about it?
Jakie są szanse na pełny powrót do zdrowia?
rozpocznij naukę
What are the chances of a full recovery?
Ciągle się pogarsza.
rozpocznij naukę
It gets worse and worse.
Proszę zdjąć ubranie wierzchnie.
rozpocznij naukę
Remove your overwear.
Proszę skierować głowę w tę stronę.
rozpocznij naukę
Turn your head this way.
Proszę otworzyć usta.
rozpocznij naukę
Open your mouth.
Przechyl głowę do tyłu.
rozpocznij naukę
Tilt your head back.
Proszę wstać.
rozpocznij naukę
Stand up.
Teraz będę...
rozpocznij naukę
Now I'm going to...
Teraz chcę byś...
rozpocznij naukę
Now I want you to...
To nie potrwa długo.
rozpocznij naukę
It won't take very long.
Teraz zrobię Panu / Pani zastrzyk.
rozpocznij naukę
Now I'm going to give you an injection.
Następną rzeczą jaką zrobię to...
rozpocznij naukę
Now the next thing I'm going to do is...
Na początku tylko (zrobię)...
rozpocznij naukę
First of all, I'm just going to...
Teraz jesteśmy gotowi (na zrobienie)...
rozpocznij naukę
Now we're ready to...
Nie powinno boleć.
rozpocznij naukę
It shouldn't be painful.
To może być nieco nieprzyjemne.
rozpocznij naukę
This may feel a little bit uncomfortable.
Nie zajmie to długo.
rozpocznij naukę
It won't take long.
Będzie Pan / Pani musiała odpocząć przez kilka dni (spędzić kilka dni bez pracy)
rozpocznij naukę
You'll need a few days off work.
Powinieneś odpoczywać.
rozpocznij naukę
You should rest.
Musisz odpoczywać.
rozpocznij naukę
You need to rest.
Powinieneś robić te ćwiczenia trzy razy dziennie.
rozpocznij naukę
You should do these exercises three times a day,
Proszę się tu położyć.
rozpocznij naukę
Please lie down over here.
Nie ma się o co bać.
rozpocznij naukę
There is nothing to worry about.
Proszę się uspokoić.
rozpocznij naukę
Calm down, please.
tępy rodzaj bólu
rozpocznij naukę
a dull sort of ache
uczucie ucisku
rozpocznij naukę
a feeling of pressure
palący ból
rozpocznij naukę
a burning pain
okropne zatwardzenie
rozpocznij naukę
terrible constipation
spuchnięte kostki
rozpocznij naukę
swollen ankles
ból brzucha
rozpocznij naukę
stomach ache
rozdzierający ból
rozpocznij naukę
gnawing pain
rwący ból
rozpocznij naukę
stabbing pain
początkowe objawy
rozpocznij naukę
initial symptoms
początkowa diagnoza
rozpocznij naukę
initial diagnosis
wypisać lek na receptę
rozpocznij naukę
to prescribe medicine
wizyta (lekarza) w domu
rozpocznij naukę
home visit
kontynuować przyjmowanie antybiotyku
rozpocznij naukę
to continue taking antibiotic
wzrost
rozpocznij naukę
height
waga
(kilogramy)
rozpocznij naukę
weight
badanie moczu
rozpocznij naukę
urine test
badanie / przegląd zębów
rozpocznij naukę
inspection of teeth
próbka krwi na badanie grupy krwi
rozpocznij naukę
blood sample for blood typing
próbka krwi na badanie hemoglobiny
rozpocznij naukę
blood sample for haemoglobin test
znieczulenie miejscowe
rozpocznij naukę
local anaesthetic
leżeć / położyć się
rozpocznij naukę
lie down
ból
(krótkotrwały)
rozpocznij naukę
pain
ból
(długotrwały)
rozpocznij naukę
ache
bolesny
rozpocznij naukę
painful
chory
(UK)
rozpocznij naukę
ill
chory
(USA)
rozpocznij naukę
sick
(w UK - mający mdłości)
choroba
(ogólny stan)
rozpocznij naukę
illness
choroba
(konkretna, o konkretnych objawach)
rozpocznij naukę
disease
zwichnięcie
rozpocznij naukę
sprain
złamanie
rozpocznij naukę
break
ból zęba
rozpocznij naukę
toothache
mierzyć komuś temperaturę
rozpocznij naukę
to take one's temperature
mierzyć komuś ciśnienie krwi
rozpocznij naukę
to take one's blood pressure
złapać grypę
rozpocznij naukę
to catch the flu
podłapać jakąś infekcję
rozpocznij naukę
to pick up some infection
iść do lekarza
rozpocznij naukę
to go to a doctor
badać pacjenta
rozpocznij naukę
to examine a patient
leczyć
rozpocznij naukę
to cure
wypisać receptę
rozpocznij naukę
to write a prescription / to prescribe
wystawiać zwolnienie lekarskie
rozpocznij naukę
to give a medical leave
badanie ogólne
rozpocznij naukę
checkup
dolegliwość
rozpocznij naukę
ailment
tylko na receptę
rozpocznij naukę
on prescription only
nie czuć się dobrze
rozpocznij naukę
to be unwell
kaszleć krwią
rozpocznij naukę
to cough up blood
dostać zatwardzenia
rozpocznij naukę
become constipated
kręcić się w głowie / mieć zawroty głowy
rozpocznij naukę
to feel dizzy
mieć / czuć ból w klatce piersiowej
rozpocznij naukę
to have pain in one's chest
mieć problem z pęcherzem
rozpocznij naukę
to have problems with one's bladder
wzrost wagi
rozpocznij naukę
weight gain
spadek wagi
rozpocznij naukę
weight loss
przyjęcie do szpitala
rozpocznij naukę
hospital admission
oddział
(w szpitalu)
rozpocznij naukę
ward
dzwonić po karetkę pogotowia
rozpocznij naukę
to call for an ambulance
wezwać lekarza
rozpocznij naukę
to call for a doctor
zarejestrować się
rozpocznij naukę
to register
udzielać pierwszej pomocy
rozpocznij naukę
to give first aid
krwawienie
rozpocznij naukę
bleeding
dreszcze
rozpocznij naukę
shivers
wyzdrowienie
rozpocznij naukę
recovery
wykrywanie
rozpocznij naukę
detection
grupa podwyższonego ryzyka
rozpocznij naukę
high-risk group

Komentarze:

fredpol4 napisał: 2016-03-06 22:14:31
świetne

kaztrz napisał: 2017-02-03 13:26:28
Bardzo dobre. Dzięki. Muszę jeszcze znaleźć oddzielnie same słówka

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.