6. Company and community

 0    152 fiszki    marcink80
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
traktować
rozpocznij naukę
to treat
bezpiecznie
rozpocznij naukę
securely
przetwarzać
rozpocznij naukę
process
zapewnić
rozpocznij naukę
ensure
niebezpieczny
rozpocznij naukę
hazardous
zachować
rozpocznij naukę
preserve
wartościowy
rozpocznij naukę
valuable
zapewniać
rozpocznij naukę
provide
osiągać
rozpocznij naukę
reach
części zamienne
rozpocznij naukę
spare parts
zatwierdzać
rozpocznij naukę
approve
w skrócie
rozpocznij naukę
in brief
ponadto
rozpocznij naukę
futhermore
oddziaływać
rozpocznij naukę
affect
oczywiście
rozpocznij naukę
obviously
podkreślać
rozpocznij naukę
emphasize
podkreślono
rozpocznij naukę
emphasized
świadomy
rozpocznij naukę
aware
obawy
rozpocznij naukę
concerns
dotyczyć
rozpocznij naukę
concern
przychylnie
rozpocznij naukę
favorably
przyjąć
rozpocznij naukę
received
bardzo
rozpocznij naukę
greatly
czerpać
rozpocznij naukę
derive
trwanie
rozpocznij naukę
duration
zaangażowanie
rozpocznij naukę
commitment
w związku z tym
rozpocznij naukę
therefore
przynieść
rozpocznij naukę
bring
znaczne
rozpocznij naukę
substantial
korzyści
rozpocznij naukę
benefits
co więcej
rozpocznij naukę
moreover
w szczególności
rozpocznij naukę
in particular
jednak
rozpocznij naukę
however
z zasady
rozpocznij naukę
as a rule
podkreślać
rozpocznij naukę
emphasize
odmowa
rozpocznij naukę
refusal/decline
kilka
rozpocznij naukę
several
stosowany
rozpocznij naukę
applied
zachęta
rozpocznij naukę
encouragement
zachęcać
rozpocznij naukę
to encourage (to do)
zrekompensować
rozpocznij naukę
compensate
negocjować
rozpocznij naukę
to negotiate
ugoda
rozpocznij naukę
settlement
ograniczać
rozpocznij naukę
limit
uznanie
rozpocznij naukę
recognition
zasługa
rozpocznij naukę
merit
uznanie zasług
rozpocznij naukę
recognizing of merit
ludzka godność
rozpocznij naukę
human dignity
szanowanie
rozpocznij naukę
respecting
utrzymać
rozpocznij naukę
uphold
przestrzegać
rozpocznij naukę
obey
wypłacać
rozpocznij naukę
contribute
identyfikować się z
rozpocznij naukę
identify with
działalność charytatywna
rozpocznij naukę
charity
wspierający
rozpocznij naukę
supporting
niezawodny
rozpocznij naukę
reliable
godny zaufania
rozpocznij naukę
trustworthy
dokładny
rozpocznij naukę
accurate
skłonić
rozpocznij naukę
prompt
zwodniczy
rozpocznij naukę
deceptive
mylący
rozpocznij naukę
misleading
zagmatwany
rozpocznij naukę
confusing
nieuczciwy
rozpocznij naukę
dishonest
altruistyczny
rozpocznij naukę
altruistic
usprawiedliwiony, uzasadniony
rozpocznij naukę
justified
wyciek
rozpocznij naukę
leakage
twierdzenie
rozpocznij naukę
claim
twierdził
rozpocznij naukę
claimed
występować
rozpocznij naukę
occur
wystąpił
rozpocznij naukę
occurred
podtrzymywalny
rozpocznij naukę
sustainable
hybrydowy
rozpocznij naukę
hybrid
kredo
rozpocznij naukę
credo
biodegradowalny
rozpocznij naukę
biodegradable
zasady
rozpocznij naukę
principles
realizowane
rozpocznij naukę
carried
akconariusze spółki
rozpocznij naukę
stockholders
własność
rozpocznij naukę
a property
utrzymać
rozpocznij naukę
maintain
troskliwy
rozpocznij naukę
mindful
rozpoznać
rozpocznij naukę
recognize
rozważać
rozpocznij naukę
to consider (doing)
dostawcy
rozpocznij naukę
Supplier
dokladnie
rozpocznij naukę
accurately
starać się
rozpocznij naukę
strive
stale
rozpocznij naukę
constantly
zgodny
rozpocznij naukę
compatible
zysk dla akconariuszy
rozpocznij naukę
shareholder value
odszkodowanie
rozpocznij naukę
compensation
udogodnienia
rozpocznij naukę
facilities
organizacje charytatywne
rozpocznij naukę
charities
środowisko
rozpocznij naukę
environment
wykorzystywanie
rozpocznij naukę
exploiting
podtrzymywalny
rozpocznij naukę
sustainable
zdolny
rozpocznij naukę
capable
równe szanse
rozpocznij naukę
equal opportunities
narzekać
rozpocznij naukę
to complain
publicznie
rozpocznij naukę
publicly
Przyznać że problem istnieje
rozpocznij naukę
acknowledge any problem that exist
działać uczciwie wobec pracownika
rozpocznij naukę
act with integrity towards employee
uczciwość
rozpocznij naukę
integrity
wobec / w kierunku
rozpocznij naukę
towards
ograniczyć wpływ problemu
rozpocznij naukę
limit the impact of any problem
negocjować ugodę która zadowoli wszystkich
rozpocznij naukę
negotiate settlements which satisfy everyone
przestrzegać prawa lub stanąć przed sądem lub grzywna
rozpocznij naukę
obey the law or face a lawsuit or fine
przyznać zasługę, gdy personel dobrze sobie radzi
rozpocznij naukę
recognize merit when staff perform well
utrzymywać standardy przyzwoitości
rozpocznij naukę
uphold standards of common decency
zatwierdzenie protokółu
rozpocznij naukę
approving the minutes
zboczyć z tematu
rozpocznij naukę
getting side-tracked
trzymać się planu spotkania
rozpocznij naukę
stick to the agenda
jednogłośna decyzja
rozpocznij naukę
unanimous decision
próbuje
rozpocznij naukę
tries
odwołać
rozpocznij naukę
dismiss
z zasady / ogólnie rzecz biorąc
rozpocznij naukę
as a rule / on the whole
oczywiście
rozpocznij naukę
clearly / obviously
w konsekwencji / w związku z tym
rozpocznij naukę
consequently / therefore
w szczególności
rozpocznij naukę
in particular / especially
finalnie / na zakończenie
rozpocznij naukę
finally / in conclusion
dodatkowo / co więcej
rozpocznij naukę
in addition / moreover
w skrócie / podsumować
rozpocznij naukę
in brief / to sum up
innymi słowy / to znaczy
rozpocznij naukę
in other words / that is to say
Burmistrz
rozpocznij naukę
Mayor
zdenerwować
rozpocznij naukę
upset
rozpaczliwie
rozpocznij naukę
desperately
pozwolić sobie
rozpocznij naukę
afford
porozumienie
rozpocznij naukę
agreement
spełniać obowiązki
rozpocznij naukę
to fulfil responsibilities
realizować zamówienia szybko i dokładnie
rozpocznij naukę
to service orders promptly and accurately
na całym obszarze
rozpocznij naukę
throughout
uważać
rozpocznij naukę
consider
dobrze sorganizowane warunki pracy
rozpocznij naukę
orderly working conditions
zarządzanie w kompetentny sposób
rozpocznij naukę
competent management
zdobyć rozsądny zysk
rozpocznij naukę
make a sound profit
zachęcać obywateli do wprowadzania ulepszeń
rozpocznij naukę
encourage civic improvements
uzyskać należny zwrot kapitału
rozpocznij naukę
to realize a fair return
utrzymać w dobrym stanie
rozpocznij naukę
to maintain sth in good order
emisja dwutlenku węgla
rozpocznij naukę
carbon footprint
międzynarodowe koncerny
rozpocznij naukę
multinationals
wzmocnić przekaz
rozpocznij naukę
reinforce the message
samonapędzający się cykl
rozpocznij naukę
virtous circle
rozsądne ceny
rozpocznij naukę
reasonable prices
należna rekompensata
rozpocznij naukę
adequate compensation
należny podatek
rozpocznij naukę
fair share of taxes
maintain
rozpocznij naukę
utrzymać
przyzwoity
rozpocznij naukę
decent
godny
rozpocznij naukę
dignifed
oszukać
rozpocznij naukę
deceive
polegać
rozpocznij naukę
rely
obradować
rozpocznij naukę
deliberate
jednomyślny
rozpocznij naukę
unanimous
zatwierdzenie
rozpocznij naukę
approval
CSR
rozpocznij naukę
Corporate social responsibility

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.