A production meeting - part 2

 0    69 fiszek    kplewa164
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
odnotować stratę
rozpocznij naukę
to record a loss
zaktualizować
rozpocznij naukę
to update
w ciągu kilku tygodni/miesięcy
rozpocznij naukę
within a couple of weeks/months
nadrobić opóźnienie
rozpocznij naukę
to make up for the delay
do końca kwartału/ roku
rozpocznij naukę
by the end of the quarter/year
duże mrozy
rozpocznij naukę
heavy frost
opady śniegu
rozpocznij naukę
snowfall
tynkowanie
rozpocznij naukę
plastering
instalacja zimnej i ciepłej wody
rozpocznij naukę
cold and hot water supply system
próba szczelności (pod ciśnieniem)
rozpocznij naukę
leak testing (under pressure)
centralne ogrzewanie
rozpocznij naukę
central heating
połowa marca
rozpocznij naukę
mid-March
krótki termin
rozpocznij naukę
short deadline
duży zakres robót
rozpocznij naukę
a large scope of works
zatrudniać
rozpocznij naukę
to hire (also to engage/to employ)
ekipa/brygada tynkarska
rozpocznij naukę
plastering team/crew
osiągać cele
rozpocznij naukę
to achieve/reach targets
najpóźniej
rozpocznij naukę
at the latest
złożyć zamówienie
rozpocznij naukę
to place an order
trudne, zimowe warunki pogodowe
rozpocznij naukę
severe winter weather
w wyznaczonym terminie
rozpocznij naukę
within the given deadline
Przejdźmy do...
rozpocznij naukę
Let’s move on to...
Zamieniam się w słuch.
rozpocznij naukę
I’m all ears.
Powinniśmy wyjść na prostą.
rozpocznij naukę
We should turn things round.
Czekam aż (hydraulicy)...
rozpocznij naukę
I’m waiting for (the plumbers) to...
W porządku.
rozpocznij naukę
All right.
Miejmy nadzieję, że sytuacja zostanie rozwiązana.
rozpocznij naukę
The situation will be hopefully resolved.
Jeszcze jedna kwestia.
rozpocznij naukę
One more thing.
Materiały zostaną dostarczone w (poniedziałek).
rozpocznij naukę
The materials are going to be delivered on (Monday).
Doceniam wasze wysiłki.
rozpocznij naukę
I appreciate your efforts.
Chciałbym przypomnieć wam o czymś/zrobieniu czegoś
rozpocznij naukę
I’d like to remind you about/to...
Waszym zadaniem będzie...
rozpocznij naukę
Your task will be to...
Czy macie jakieś dodatkowe pytania?
rozpocznij naukę
Have you got any questions?
Wszystko jasne.
rozpocznij naukę
Everything’s clear.
Kończymy na dziś.
rozpocznij naukę
Let’s finish for today.
gips
Robert wrócił z Austrii z ręką w gipsie.
rozpocznij naukę
plaster
Robert returned from Austria with his arm in plaster cast.
teren
rozpocznij naukę
site
wdrożenia
rozpocznij naukę
implement
ostateczny termin
rozpocznij naukę
deadline
dodanie
rozpocznij naukę
addition
produkt
Chcemy zmienić odbiór (postrzeganie) naszego produktu.
rozpocznij naukę
product
We want to change the reception of our product.
budowla
rozpocznij naukę
construction
opady
rozpocznij naukę
snowfall
niedobór
Lekarz mówi, że mam niedobór wapnia, więc muszę pić więcej mleka.
rozpocznij naukę
deficiency
The doctor says I have a deficiency in calcium, so I need to drink more milk.
zainstalować
rozpocznij naukę
install
upał
rozpocznij naukę
heat
upał
rozpocznij naukę
heat
prognoza
rozpocznij naukę
forecast
pion
rozpocznij naukę
plumb
przedsiębiorstwo
rozpocznij naukę
undertaking
elektryczny
rozpocznij naukę
electric
sznur
John użył sznura, by przywiązać kajak do dachu samochodu.
rozpocznij naukę
cord
John used the cord to tie his kayak to the roof of the car.
audycja
rozpocznij naukę
audition
nowsza wersja
rozpocznij naukę
update
rzędna
rozpocznij naukę
ordinate
rozwiązać
Alkohol nie rozwiąże twoich problemów.
rozpocznij naukę
resolve
Alcohol won't solve your problems.
konto / rachunek
rozpocznij naukę
account
nieszczelność
rozpocznij naukę
leak
wybitny
To było wspaniałe osiągnięcie.
rozpocznij naukę
remarkable
It was an outstanding achievement.
zredukować
rozpocznij naukę
reduce
zima
rozpocznij naukę
winter
najnowszy
rozpocznij naukę
latest
w ciągu
Będę tam w ciągu pół godziny.
rozpocznij naukę
within
I'll be there within half an hour.
opóźnienie
Było opóźnienie. Dlatego pociąg nie dotarł na czas do Warszawy.
rozpocznij naukę
delay
There was a delay. That's why the train wasn't in Warsaw on time.
pochwalić
rozpocznij naukę
commend
zadanie
Powinienem wam powiedzieć, że to jest trudne zadanie.
rozpocznij naukę
task
I should tell you that this is a difficult exercise.
podaż
Jeśli podaż wzrasta, ceny spadają.
rozpocznij naukę
supply
If supply increases, prices fall.
rozkład dnia / jazdy / plan zajęć / grafik
rozpocznij naukę
schedule
groźba
rozpocznij naukę
threat

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.