Prawo lotnicze i kosmiczne 30 maja zerówka:)

 0    39 fiszek    miziol14
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
14. Pojęcie kosmosu
rozpocznij naukę
jest to przestrzeń i znajdujące sie w nim ciała, wszystko co fizycznie istnieje
16. Główne przyczyny powstania międzynarodowego prawa kosmicznego:
rozpocznij naukę
stworzenie zasad wg, których państwa i inne podmioty będą sie poruszać w nowej dla siebie przestrzeni, względna kontrola działań różnych podmiotów,
obniżająca ryzyko sytuacji niebezpiecznych, a dając podstawę do ewentualnej reakcji, zapewnienie ochrony pokoju, życia i dóbr obywateli państw ziemii, legalne wykorzystanie korzyści i zasobów jakie oferuje kosmos
13. Pojęcie ciała niebieskiego
rozpocznij naukę
jest to ciało znajdujące się w przestrzeni kosmicznej. Wyróżnia się naturalne i sztuczne
m.in. gwiazdy, planety, satelity księżyce, asteroidy, meteory
15. Elementy komsosu wg Garlickiego:
rozpocznij naukę
Księżyc, ciała niebieskie, asteroidy, planety, księżyce, przestrzeń kosmiczna
15. Koncepcja prawa aerokosmicznego:
rozpocznij naukę
połączenie prawa kosmicznego z lotniczym, bez ustalenia żądnej granicy między atmosferą, a przestrzenią kosmiczną w celu ujednolicenia prawa.
Tym samym chciano oprzeć prawo na jednej gałęzi prawa, czym starano się wyeliminować dyskurs w doktrynie, dla zwiększenia funkcjonalności działań w tej przestrzeni.
1. Opisz stanowsiko doktryny - władza suwerenna vs wolność
Koncepcja suwerenna zakładała, że państwa sprawują bezpośrednia kontrole nad swoją przestrzenią
rozpocznij naukę
Istniał spór między zwolennikami wolności przestrzeni nad swoim terytorium, a zwolennikami jej zamknięcia wobec innych państw, w sposób taki sam jak wobec granic lądowych.
aż po kosmos co dawało im bezpośredni wpływ na kontrole przestrzeni, szło za tym ograniczenie eksploracji. Wolnościowa analogicznie gwarantowała wolność eksploracji kosmosu i wykorzystania jej na własne potrzeby.
2. Stanowisko państw w przedmiocie statusu przestrzenii kosmicznej
rozpocznij naukę
Przestrzeń kosmiczna jest częścią składową terytorium państwa zgodnie z zasadą "Czyj grunt, temu przypada aż po niebo"
8. Definicja międzynarodowego prawa kosmicznego
rozpocznij naukę
Gałąź prawa zajmująca się wykorzystaniem i użytkowaniem przestrzeni kosmicznej i ciał niebieskich.
Rozpoczęło działalność w 2 poł. XX w; opiera się na umowach międzynarodowych; stanowi część międzynarodowego prawa publicznego.
21. Pojęcie militaryzacji czynnej i biernej
rozpocznij naukę
Czynna (jest niedopuszczalna) tłumaczy bezpośrednie wynoszenie w przestrzeń kosmiczną broni jakiegokolwiek rodzaju (zwłaszcza atomowej)
natomiast bierna zakłada wykorzystanie kosmosu w celach niedestrukcyjnych np. przy użyciu satelitów o różnym znaczeniu np. szpiegowskich. Jest dopuszczalna
16. Elementy kosmosu wg garlickiego
rozpocznij naukę
ciała niebieskie np. zasoby naturalne, obszary kosmiczne, gwiazdy, planety, satelity, księżyce, galaktyki
2. Stanowisko państw w przedmiocie statusu przestrzeni kosmicznej
rozpocznij naukę
wg "TP" prz. powietrzna jest zwartą częścią terytorium państwa i stanowiona jest tam pełna władza państwa włącznie z włąsną jurysdykcją, zgodnie z zasadą czyj grunt temu przypada aż po niebo.
Istniało jednak prawo swobodnego przepływu dla innych państw bez lądowania.
9.Źródła prawa międzynarodowego
rozpocznij naukę
traktaty międzynarodowe i kosmiczne, umowy międzynarodowe oraz zwyczaj międzynarodowy
np. kosmos jako res communis, a nie res nullis
12. COPOUS co to
Komitet ONZ ds. pokojowego wykorzystania prze. kosmicznej odegrał kluczową rolę w stworzeniu 5 głównych traktatów kosmicznych.
rozpocznij naukę
założone przez Zgr. Gen ONZ w 1959r. w celu zarządzania eksploracją i korzystaniem z kosmosu dla korzyści wszystkich ludzi, ich bezpieczeństwa i rozwoju.
Zadania: nadzór budowy międzynarodowej współpracy w kosmosie i użycia technologii kosmicznej poprzez coroczne spotkania, gdzie ustanawia sie kolejne cele. Monitoruje i opiniuje nieustanny rozwój globalny w dziedzinie rozwoju i nowych techn. kosmicznych.
5. Stanowisko państw wobec statusu przestrzenii powietrznej w konwencji z 1944r.
rozpocznij naukę
Każde państwo posiada całkowitą suwerenność, jeśli chodzi o przestrzeń powietrzną nad jego terytorium. Określono także definicje terytorium jako
obszary lądowe i przylegające do niego wody terytorialne objęte jego opieką. Każde państwo powinno w miare możliwości pomóc statkowi znajdującemu się w niebezpieczeństwie na jego terytorium.
17. Podmiot ius spatiale
rozpocznij naukę
Są nimi państwa oraz rządowe organizacje międzynarodowe
6. Granice powietrzną państwa wyznacza
rozpocznij naukę
jego granica lądowa i morska poprowadzona pionowo w góre i zajmuje całą tą przestrzeń.
Brak górnej granicy natomiast istnieją różne koncepcje jej górnej granicy np. teoria efektywnego władztwa lub 90 km wg Komisji badań kosmicznych ONZ
6. Stanowisko doktryny dotyczące statusu przestrzeni lotniczej
rozpocznij naukę
1) obszar objęty władzą suwerena 2) wolny obszar
Zasada wolności kosmosu - SWOBODY
rozpocznij naukę
1. dostęp do eksploracji i badań wszystkich części przestrzeni kosmicznej i znajdujących się tam ciał niebieskich
2. swoboda wykorzystywania przestrzeni i ciał niebieskich
Zasada wolności kosmosu - OGRANICZENIA
rozpocznij naukę
1. zakaz zawłaszczania kosmosu - res communes, 2.3) Działalność państwa winna być prowadzona w celach pokojowych.
2) Badanie kosmosu winno być dokonywane dla dobra i w interesie wszystkich krajów, niezależnie od stopnia ich rozwoju gospodarczego lub naukowego i powinno stanowić dorobek całej ludzkości.
14. ZASADA POKOJOWEGO WYKORZYSTANIA PRZESTRZENI KOSMICZNEJ
rozpocznij naukę
-całkowity nakaz demilitaryzacji ciał niebieskich i ich neutralizacji
-przewidziany mechanizm konsultacji, który ma być uruchamiany w przypadku niewypełnienia zobowiązań ciążących na państwie
Prawo lotnicze zajmuje się
rozpocznij naukę
- sytuacją prawną przestrzeni powietrznej - dopuszczaniem samolotów do obcej przestrzeni powietrznej
- wykonywaniem lotniczych przewozów międzynarodowych - sytuacją prawną statku powietrznego nad morzem pełnym
45. KOMPETENCJE JURYSTYCZNE PAŃ-KONWENCJA HASKA
rozpocznij naukę
-przestępstwo zostało popełnione na pokładzie statku powietrznego zarejestrowanego w tym Państwie
, - statek, na pokładzie którego przestępstwo zostało popełnione, ląduje na jego ter z domniemanym sprawcą na -pokładzie
46. BEZWŁADNE ZAWŁADNIĘCIE STATKIEM
rozpocznij naukę
Działanie narażające na niebezpieczeństwo osoby i mienie, poważnie zagrażające innym liniom lotniczym i niszczące zaufanie społeczne
Dokonywane jest bezprawnie, przemocą lub groźbą użycia przemocy lub w każdej innej formie zastraszenia
48. ZWIERZCHNICTWO TERYTORIALNE WDG KONWENCJI LOTNICZYCH
rozpocznij naukę
całkowite i wyłączne
47. KONWENCJA TAJSKA -nie stosuje się do statków powietrznych używanych w służbie wojskowej, celnej lub policyjnej
rozpocznij naukę
-jurysdykcja: Państwo rejestracji statku -wyjątki przestępstwo wywarło skutek na terytorium tego Państwa; b) przestępstwo zostało popełnione przez obywatela Pań/w stos obywatela
c) przestępstwo narusza bezpieczeństwo tego Państwa; d) przestępstwo stanowi naruszenie jakichkolwiek reguł lub przepisów dotyczących lotu lub manewrowania statkiem powietrznym, obowiązujących w tym Państwie;
41. PRZYNALEŻNOŚĆ PAŃSTWOWA
rozpocznij naukę
każdy musi ją posiadać, uzależnia od rejestru statków powietrznych -wielokrotna jest niedopuszczalna
przeniesienie (rejestracji) jest możliwe)
Wolności handlowe w transporcie lotniczym zostału uregulowane w
rozpocznij naukę
układzie o międzynarodowym transporcie lotniczym w 1944r`
Zgodnie z konwencją tokijską przestępstwa lotnicze są
rozpocznij naukę
są objęte zasadą represji uniwersalnej
Wg konwencji tokijskiej państwo terytorialne
rozpocznij naukę
może przeszkodzić w kontynuowaniu lotu w pewnych sytuacjach
Statki powietrzne w obcej przestrzeni powietrznej podlegają
rozpocznij naukę
zwierzchnictwu terytorialnemu
Rada ICAO to
rozpocznij naukę
organ kierujący działaniami organizacji ONZ - to ONZ tym kieruje - Sekretarz Generalny
Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego została założona na podstawie
rozpocznij naukę
konwencji chicagowskiej
Wolności handlowe w międzynarodowej żegludze lotniczej to
rozpocznij naukę
c) inna odpowiedź
Międzynarodowe prawo lotnicze to
rozpocznij naukę
cześć prawa lotniczego, reguluje sytuację prawną przestrzeni lotniczej
to normy cywilne i administracyjne prawa wewnętrznego
30. JURYSDYKCJA I KONTROLA NAD OBIEKTAMI I ZAŁOGĄ- REALIZACJA PR WŁASNOŚCI
rozpocznij naukę
-gdy obiekt znajduje się w przestrzeni kosmicznej lub na ciele niebieskim -kontrola nad obiektem, który pań zarejestrowało -pr własności są nienaruszalne
27. OBOWIĄZKI PAŃ REJESTRUJĄCEGO
rozpocznij naukę
-rejestracja -poinformowanie sekretarza generalnego ONZ
21. ZASADA ODPOWIEDZIALNOŚCI ABSOLUTNEJ
rozpocznij naukę
-pań wypuszczające jest bezwzględnie zobowiązane do płacenia odszkodowania za szkodę, którą wypuszczony obiekt wyrządził na powierzchni/statkowi kosmicznemu
TEEORIE DELIMITACJI PRZESTRZENI KOSMICZNEJ
rozpocznij naukę
teoria linii Karmana-do jakiej wysokości działają siły keplera 83 - 100km, najniższe perygeum sztucznych satelitów ziemksich
teoria efektywnego władztwa, teoria pułapu aerodynamicznego - tam gdzie mogą latac samoloty, koncpecja eteru - sprawowanie władztwa suwerennego nad przestrzenią powietrzna w znaczeniu geograficznym,
3. Zakres teorii wolności powietrza wobec proklamowania objęcia suwerenną władzą przestrzeni powietrznej w Konwencji paryskiej z 1919 r
czyj grunt temu przypada aż po niebo
rozpocznij naukę
strony uznają, że każde państwo posiada całkowite i wyłączne? zwierzchnictwo nad przestrzenią powietrzną ponad swoim terytorium
Każde z pań zobowiązuje się przyznać w czasie pokoju swobodę zwykłego przelotu ponad swoim? terytorium statkom powietrznym innych układających się państw z zastrzeżeniem, że statki te ściśle przestrzegać będą warunków ustanowionych w niniejszej konw.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.