Słowa, których nie znam z książki Target FCE

 0    185 fiszek    kacper0k0
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
clumsy
I'm so clumsy - I've broken another glass.
rozpocznij naukę
niezdarny
Jestem taki niezdarny - zbiłem kolejną szklankę.
awkward
There was a very awkward pause after Yasmin announced she was leaving her job.
rozpocznij naukę
niezgrabny, uciazliwy, niezreczny
Po tym jak Yasmin oznajmiła, że odchodzi z pracy, nastąpiła bardzo niezręczna przerwa.
label
rozpocznij naukę
nalepka, metka, etykieta
spite
rozpocznij naukę
złość
suitable
I still haven't found a suitable candidate.
rozpocznij naukę
odpowiedni / odpowiednia
Ciągle jeszcze nie znalazłem odpowiedniego kandydata.
placement
rozpocznij naukę
umieszczenie
standby
rozpocznij naukę
gotowości, czekaj
gigs
rozpocznij naukę
koncerty
line-up
rozpocznij naukę
skład
spread
rozpocznij naukę
rozpiętość
further
rozpocznij naukę
dalej
field
What field do you specialize in?
rozpocznij naukę
łąka
W jakiej dziedzinie się specjalizujesz?
order
Can I take your order?
rozpocznij naukę
zamówienie, nakazac
Czy mogę przyjąć zamówienie?
instead
He invited her instead of me.
rozpocznij naukę
zamiast
Zaprosił ją zamiast mnie.
employer
My employer is a young, well-educated woman.
rozpocznij naukę
pracodawca
Moim pracodawcą jest młoda, dobrze wykształcona kobieta.
tend
Wolves tend to hunt in packs.
rozpocznij naukę
zmierzać
Wilki mają tendencję do polowania w watahach.
thus
rozpocznij naukę
tak więc / tym samym
although
I've made the decision to stay at home, although I really wanted to go to that concert.
rozpocznij naukę
mimo że / chociaż
Zdecydowałem się zostać w domu, chociaż bardzo chciałem iść na ten koncert.
favour
Lucy tended to favour blue blouses because they matched her blue eyes.
rozpocznij naukę
przysługa
Lucy wolała niebieskie bluzki, ponieważ pasowały do jej niebieskich oczu.
applied
rozpocznij naukę
stosowany
assessed
rozpocznij naukę
oceniano
define
rozpocznij naukę
definiować
opportunity
This is a great opportunity to meet interesting people.
rozpocznij naukę
okazja / możliwość
To świetna okazja na poznanie ciekawych ludzi.
trait
Michael got his good character traits from his mother, and the bad ones from his father.
rozpocznij naukę
cecha
Michael dobre cechy charakteru odziedziczył po matce, a złe po ojcu.
employment
What are the conditions of employment?
rozpocznij naukę
zatrudnienie
Jakie są warunki zatrudnienia?
advise
rozpocznij naukę
doradzać
therefore
rozpocznij naukę
zatem
polite
We only hire polite people.
rozpocznij naukę
uprzejmy
Zatrudniamy tylko uprzejme osoby.
aware
rozpocznij naukę
świadomy
convinced
rozpocznij naukę
przekonany
confident
Jack is confident and intelligent.
rozpocznij naukę
pewny siebie
Jack jest pewny siebie i inteligentny.
accurate
This clock is accurate
rozpocznij naukę
dokładny
Ten zegarek jest dokladny
occupy
The soldiers occupied the building
rozpocznij naukę
zająć
żołnierze zajeli budynek
ensures
"You can ensure she stays alive and relatively okay," he offered
rozpocznij naukę
zapewnia
„Możesz zapewnić, że pozostanie przy życiu i będzie w porządku” - zaoferował
inevitably
In fact, every attempt to make it do so must inevitably fail.
rozpocznij naukę
nieuchronnie
W rzeczywistości każda próba, aby to zrobić, musi nieuchronnie zakończyć się niepowodzeniem.
however
I'd like to go jogging. However, this is not possible right now as my leg still hurts.
rozpocznij naukę
jednakże
Chciałbym pójść pobiegać, jednak teraz nie jest to możliwe, ponieważ ciągle jeszcze boli mnie noga.
eighties
boom of the eighties
rozpocznij naukę
lata osiemdziesiąte
bomba lat osiem...
desire
Sarah couldn't understand her desire to be alone, but she accepted it.
rozpocznij naukę
pragnienie
Sarah nie mogła zrozumieć, że chce być sama, ale zaakceptowała to.
to opt
She opted for the warm bath again.
rozpocznij naukę
zdecydować
Zdecydowała sie na goraca kapiel, ponownie
greatly
I am greatly impressed
rozpocznij naukę
bardzo
Jestem pod wielkim wrazeniem
relatively
Jedd was relatively new at the company, so he didn't know where everything was yet.
rozpocznij naukę
stosunkowo
Jedd był w firmie stosunkowo od niedawna, więc nie wiedział jeszcze, gdzie wszystko się znajduje.
covered
His clothes were covered with dirt.
rozpocznij naukę
pokryty
Jego ubrania byly pokryte brudem
petrol
Have you used your ration of petrol for this week
rozpocznij naukę
benzyna
Uzyles juz swoja racje benzyny w tym tygodniu?
least
He who knows most speaks least.
rozpocznij naukę
najmniej
Ten kto wie najwiecej mowi najmniej
concerns
His words were comforting, even if they didn't resolve her concerns
rozpocznij naukę
dotyczy, obawy
Jego słowa były pocieszające, nawet jeśli nie rozwiały jej obaw
engine
The engine doesn't start, we need to call the service.
rozpocznij naukę
silnik
Silnik nie odpala, musimy zadzwonić do serwisu.
increased
Howard had to pull out of the driveway slowly and gradually increase his speed.
rozpocznij naukę
wzrosła
Howard musiał powoli zjeżdżać z podjazdu i stopniowo zwiększać prędkość.
exhibit
rozpocznij naukę
wystawa, eksponowac
In this day and age
rozpocznij naukę
W dzisiejszych czasach
take time
rozpocznij naukę
potrzebowac duzo czasu
use time
rozpocznij naukę
wykorzystać czas
occupy time
rozpocznij naukę
zajmować czas, zabijac czas
smooth
Silk is a very smooth fabric.
rozpocznij naukę
gładki
Jedwab to bardzo gładka tkanina.
pollution
The students listened to the lecture on air pollution.
rozpocznij naukę
zanieczyszczenie, srodowiska
Studenci słuchali wykładu o zanieczyszczeniu powietrza.
motor
rozpocznij naukę
silnik mniejszy, elektryczny
conformed
Of seventy only seven conformed.
rozpocznij naukę
zgodny. odpowiadac
Z 70 tylko 7 pasuje
compar
Sure. I can compare Martha's drawing with a map and get the location.
rozpocznij naukę
porównywalne
Jasne. Moge porownac rysunki Marty z mapą i zdobyc lokacje
consider
We'll have to consider all pros and cons.
rozpocznij naukę
rozważać
Będziemy musieli rozważyć wszystkie za i przeciw.
certainly
He will certainly understand.
rozpocznij naukę
rzeczywiście
On z pewnością zrozumie.
spirit
While Martha is my kindred spirit, Quinn and I always got along fairly well the few times we're all gotten together.
rozpocznij naukę
duch
Podczas gdy Martha jest moim pokrewnym duchem, Quinn i ja zawsze dogadywaliśmy się dość dobrze, za każdym razem, gdy wszyscy się spotykaliśmy.
false
It was a false alarm.
rozpocznij naukę
fałszywy
To był falszywy alarm
fictitious
The characters in the book are all fictitious. She gave a fictitious address on the application.
rozpocznij naukę
fikcyjny
Postacie w książce są wszystkie fikcyjne. Ona dała fikcyjny adres na aplikacji
factual
His factual response chilled her.
rozpocznij naukę
faktyczny
Jego faktyczna reakcja ją zmroziła.
aim
The book has two basic aims.
rozpocznij naukę
cel
Ksiacka ma dwa podstawowe cele
objective
The safest thing for both of them was for him to keep his distance and remain objective
rozpocznij naukę
obiektywny
Najbezpieczniejsza rzecza dla obu była aby trzymac dystans i przypomniec sobie cel
middle-earth
rozpocznij naukę
Śródziemie
felt
We felt really disappointed.
rozpocznij naukę
filc
Czuliśmy się bardzo rozczarowani.
filled
"Dad," his voice was quiet... filled with emotion.
rozpocznij naukę
wypełniony
Tata; jego glos byl cichy... wypełniony emocjami
fight - fought - fought
They fought every day.
rozpocznij naukę
walczyć, kłócić się
Kłócili się każdego dnia.
reflect
She was looking at her reflection in the mirror
rozpocznij naukę
odzwierciedlić
Patrzyła na jej odzwierciedlenie w lustrze
to be compared to
rozpocznij naukę
byc porownanym z
to take part in
rozpocznij naukę
brac udzial w
after all
rozpocznij naukę
ostatecznie, przeciez
after that
rozpocznij naukę
po tym, pozniej
in order to do sth
rozpocznij naukę
by cos zrobic
pensive
Julia is interrupted from her thoughts when a pensive looking Greg steps up behind her.’
rozpocznij naukę
zamyślony
Mysli Julii zostaly przerwane gdy za nia pojawil sie zamyslony Greg
sharp
She cried out in pain; it felt like sharp knives were piercing her.
rozpocznij naukę
bystry
Krzyknela w bolu wydawało sie jak ostre noze ja przeszywaja
sculptular
Marek is master of sculptural, he is the best in the world
rozpocznij naukę
rzeźbiarski
heading for
I m will be heading for good grades because i want to study on university of Edinburgh
rozpocznij naukę
w kierunki czegos
feature
This song by Michael Jackson features some lines sang by Freddie Mercury.
rozpocznij naukę
cecha
Ta piosenka Michaela Jacksona zawiera kilka wersów śpiewanych przez Freddie'ego Mercury.
depicting
I like people whose depicting Shrek in the theatre (depict)
rozpocznij naukę
przedstawiających
threaten
i must threaten my computer about i will destroy him because if i didn't do it he didn't work well
rozpocznij naukę
grozić
forces
Forces of Poland are brave
rozpocznij naukę
wojska, sily
above all
Above all my university must have course with ecology or environment
rozpocznij naukę
przede wszystkim
among
Among people can be love, friendship but also fights and bad atmosphere
rozpocznij naukę
między
to experiment with sth
Let's experiment with adding some sugar to it.
rozpocznij naukę
eksperymentować z czymś
Może poeksperymentujemy trochę z dodaniem cukru.
towards
Hello, I have to get to the city center, towards the tower of Paris
rozpocznij naukę
w kierunku / w stronę / do
foreign
i am a foreign student here
rozpocznij naukę
zagraniczny
widely /wide
my ass is wide
rozpocznij naukę
szeroko / szeroki
widely known
Widely known informations about kfc are false
rozpocznij naukę
powszechnie znane
varying /vary
Studies in England give a lot of vary benefits
rozpocznij naukę
rozny/ roznych
degrees
We now have 23 degrees in Poland
rozpocznij naukę
stopni/stopnie
possess
I will possess qualifications from University of Edinburgh
rozpocznij naukę
posiadać
capacity
The boat has a capacity of thirty people, but today only twenty are onboard.
rozpocznij naukę
objętość
Łódź może pomieścić 30 osób, ale dziś na pokładzie jest tylko 20.
constant
I need go to the dentist with my constant tooth
rozpocznij naukę
stały
approach
I have a positive approach to life.
rozpocznij naukę
podejście
Mam pozytywne podejście do życia.
breakdowns
Two years ago i had breakdown of my computer and i had to give it to the service
rozpocznij naukę
awarie
occur
This problem may occur anytime.
rozpocznij naukę
występować
Ten problem może się zdarzyć w każdej chwili.
wondered
He wonder about which one dog should he buy.
rozpocznij naukę
zastanawiał się,
at any age
At any age you can go to the university
rozpocznij naukę
w każdym wieku
Have you ever
Have you ever think about what comes after dead?
rozpocznij naukę
Czy kiedykolwiek
to make use of sth
I want to study in Ireland or UK i will make use of it
rozpocznij naukę
zrobic z czegos uzytek
to be part and parcel of sth
I am the part and parcel of taking care of my dog
rozpocznij naukę
być nieodłączną częścią czegoś
scholars
Scholars from USA are the best specialist around the world
rozpocznij naukę
uczeni
claim
We want to claim damages.
rozpocznij naukę
roszczenie
Chcemy domagać się odszkodowania.
nowadays
Nowadays polish people are the most intelligent people in the world
rozpocznij naukę
obecnie
pursuit
The FBI pursuit the most dangerous people around the world
rozpocznij naukę
ściganie, poscig
wisdom
Wisdom is assessed at the university
rozpocznij naukę
mądrość
by what rules
I was caught for walking on the middle of street but by what rules?
rozpocznij naukę
według jakich zasad
perhaps
Perhaps we could send her some flowers?
rozpocznij naukę
być może
Być może moglibyśmy wysłać jej kwiaty?
tent
I'm don't like sleeping under the tent
rozpocznij naukę
namiot
anticipation
Tony sat in nervous anticipation, knowing that his exam results could be there any minute.
rozpocznij naukę
przewidywanie
Tony siedział w nerwowym oczekiwaniu, wiedząc, że wyniki jego egzaminów mogą pojawić się w każdej chwili.
on one's own
I study English on one's own
rozpocznij naukę
na własną rękę
to go back to sth
I have to go back to study English
rozpocznij naukę
powrócić do czegoś, odnosic sie do czegos
to feed on sth
I feed my self without meat
rozpocznij naukę
karmić się czymś
verb
The Verb is very important line-up of sentence
rozpocznij naukę
czasownik
cramp
The cramps are not nice
rozpocznij naukę
kurcz, SKURCZ
behalf
I accept gifts on behalf of Anne
rozpocznij naukę
w imieniu
i be half in it
i be half in that task
rozpocznij naukę
jestem w tym w połowie
task-zadanie
perform
I have to perform a ecological art for my Instagram
rozpocznij naukę
wykonać
reverend
A Reverend is a very rare word
rozpocznij naukę
wielebny
whine
Wanda whine all the time
rozpocznij naukę
skomlec, biadolic
funeral
The funeral of the killed soldier will take place on Friday.
rozpocznij naukę
pogrzeb
Pogrzeb zabitego żołnierza odbędzie się w piątek.
coat
May I take your coat, sir?
rozpocznij naukę
sierść
Czy mogę prosić o pana płaszcz?
mummy
A Mummy is a very funny word, because children call their mothers this way
rozpocznij naukę
mumia
spike
People don't like spikes because it hurts us
rozpocznij naukę
kolec
tulip
Tulips are very beautiful flowers, they have a huge palette of colors
rozpocznij naukę
tulipan
sense of humour
My sense of humor is the best in the world
rozpocznij naukę
poczucie humoru
thorns
Did you know that lol has a character who has a thorny skill? (zyra)
rozpocznij naukę
ciernie
thief
A Thieves are bad people
rozpocznij naukę
złodziej
dwarf
The other sandcastles were dwarfed by the one that Adam made.
rozpocznij naukę
karzeł
Pozostałe zamki z piasku zostały przyćmione przez ten, który zbudował Adam.
ox
A Oxen are large animals
rozpocznij naukę
wół
fungus
I don't like fungus
rozpocznij naukę
grzyb
sensitive
Little Bill is a sensitive child and it's easy to hurt him.
rozpocznij naukę
wrażliwy
Mały Bill jest wrażliwym dzieckiem i łatwo go zranić.
suddenly
I've get suddenly stomach ache
rozpocznij naukę
nagle
onto
Onto the flower we can see a monkey
rozpocznij naukę
na
louse, lice
My dog had the lice 2 years ago
rozpocznij naukę
wesz, wszy
goose
i'm scared when i see geese
rozpocznij naukę
gęś
inexcusable
My dog did inexcusable thing, he shit on the carpet
rozpocznij naukę
niewybaczalny
core GUTS- FLAKI, WNETSZNOSCI
My laptop has a core in his guts
rozpocznij naukę
rdzeń I
BRAND
Nowadays, we pay for the brand instead of quality.
rozpocznij naukę
BRAND
Dzisiaj płaci się za markę, a nie za jakość.
vacancy
See our current vacancies and submit your online application.
rozpocznij naukę
wolny pokój
Sprawdź nasze wakaty i złóż online podanie o pracę.
tumble
The tumble of Poland took place in 1500
rozpocznij naukę
upadek
noticed
When I walked the dog, I noticed I didn't take the bag for his shit
rozpocznij naukę
Zauważyłem
valet
I've never had a valet, but I hope to have one in the future
rozpocznij naukę
kamerdyner, sluga, lokaj
heels
I'm a boy and i don't use a heels
rozpocznij naukę
obcasy
common
Me and charlie have common bed
rozpocznij naukę
wspólny, pospolity
fall apart
His world fell apart after Susan cancelled their wedding.
rozpocznij naukę
rozpadać się/załamywać się
Jego świat się rozpadł po tym jak Zuzia odwołała ślub.
apart
Me and Nadia live apart
rozpocznij naukę
osobno
fool
You're such a fool.
rozpocznij naukę
oszukać
Jesteś takim głuptasem.
flour
Cookies are made from gluten free flour.
rozpocznij naukę
mąka
Ciasteczka są z mąki bezglutenowej.
fall
I have a fall in sugar
rozpocznij naukę
spadek / upadek
memories
I don't have any memories of my old house
rozpocznij naukę
wspomnienia
light bulb
Remember to always buy a Eco light bulb
rozpocznij naukę
żarówka
afford
I can afford everything i want
rozpocznij naukę
pozwolić sobie
spoil
My dog has spoiled teeth
rozpocznij naukę
zepsuć
broth
This broth is very delicious
rozpocznij naukę
bulion, rosol
sew
Wanda sewed a skirt
rozpocznij naukę
szyć
wisely
I made my decision very wisely
rozpocznij naukę
mądrze
examine
We'll have to examine the matter carefully.
rozpocznij naukę
zbadać
Będziemy musieli zbadać te sprawę dokładnie.
thongs
I don't like wear thongs
rozpocznij naukę
stringi
pounding
Man, he will get a proper pounding when I finally find him.
rozpocznij naukę
łomotanie
Stary, on dostanie porządne lanie, gdy go w końcu znajdę.
lead
This door leads to Narnia
rozpocznij naukę
prowadzić
salvation
I've got salvation in junior high school
rozpocznij naukę
zbawienie
pickles
I'm not a fan of pickles
rozpocznij naukę
ogórki konserwowe
gate
Passengers flying to London are kindly requested to go to Gate 34.
rozpocznij naukę
bramka (na lotnisku)
Pasażerowie lecący do Londynu proszeni są o przejście do bramki numer 34.
playing field
When i was young i liked playing on the field
rozpocznij naukę
boisko
fan
I have fan in my room
rozpocznij naukę
wentylator
windowsill
I hate this windowsill in my room, it's to big
rozpocznij naukę
parapet
cuvette, litter tray/box
My dog, Charlie doesn't need a litter box
rozpocznij naukę
kuweta, kuweta / pudełko
uneven throughout-w calym
We have an uneven pavement throughout Sieradz
rozpocznij naukę
nierówny cały calym
bladder
I have problems with my bladder
rozpocznij naukę
pęcherz
knee
I don't know why I'm writing this word, I won't use it anyway (knee-ko...)
rozpocznij naukę
kolano
elbow
Can you touch the tongue with your elbow?
rozpocznij naukę
łokieć
nail
Carpenter's pincers are the best tool to pull out nails sticking out of a wood plank.
rozpocznij naukę
paznokieć
Obcęgi stolarskie są najlepszym narzędziem do wyciągania gwoździ wystających z drewnianej deski.
collide
When i was young i collided with a tree
rozpocznij naukę
zderzać się
calf
Sometimes I suddenly feel calf pain
rozpocznij naukę
łydka
wrist
I don't know what sentence i can write about the wrist
rozpocznij naukę
nadgarstek
donut
rozpocznij naukę
pączek
capital
The capital of United Kingdom is London
rozpocznij naukę
stolica
purr
The Charlie purrs at night
rozpocznij naukę
mruczec
gently
You should be kept very gently
rozpocznij naukę
delikatnie
peel
I'm peeling an orange
rozpocznij naukę
skórka
blink
The human race blink all the time
rozpocznij naukę
migać/mrugac
argue
rozpocznij naukę
klocic sie

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.