Matura podstawowa: list formalny: reklamacja

 0    40 fiszek    twosteps
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
Mam gwarancję, która jest ważna przez rok.
rozpocznij naukę
I have a guarantee which is valid for a year.
Będe wdzięczna jeśli zajmą się Państwo tą sprawą jak najszybciej jak to możliwe.
rozpocznij naukę
I will be gratefull if you deal with this matter as soon as possible.
Żądam natychmiastowego działania/ całkowitego zwrotu moich pieniędzy
rozpocznij naukę
I demand a immediate action/ a full refund.
Pozwoliliście mi wierzyć, że...
rozpocznij naukę
You led me to belive that...
W ten sytuacji oczekuję odszkodowania.
rozpocznij naukę
In this situation I expect to be compensated.
Twoja usługa nie spełnia moich oczekiwań.
rozpocznij naukę
Your service did not fulfill my expectation.
Pisałam już ... o tym, ale nic się nie zmieniło
rozpocznij naukę
I have already written to... but nothing has changed.
Nie było odpowiedzi na mój wcześniejszy list.
rozpocznij naukę
It has been no reply to my previous letter.
Wadliwy element nie został zastąpiony.
rozpocznij naukę
The faulty item has not been replaced.
Kupiłam ten zegarek w twoim sklepie w...
rozpocznij naukę
I bought this watch in your shop on...
Zaczęłam uczęszczać na kurs...
rozpocznij naukę
I started attending this course on...
Odwiedziłam twoją restaurację...
rozpocznij naukę
I visited your restaurant on...
Nagle przestał działać.
rozpocznij naukę
It suddenly stopped working.
Mechanizm przestał pracować.
rozpocznij naukę
The mechanism stopped moving.
Ekran wygasł.
rozpocznij naukę
The screen went blank.
Okładka książki jest uszkodzona/ ubrudzona.
rozpocznij naukę
The cover of the book is damaged/ stained.
Miał głębokie pęknięcie na przodzie.
rozpocznij naukę
It had a deep crack on the front.
Brakowało instrukcji/kabla/ klawiatura.
rozpocznij naukę
The manual instuction/cable/keyboard was missing.
Warunki w hotelu, w którym się zatrzymalismy były nie do zaakceptowania.
rozpocznij naukę
The conditions in the hotel where we stayed were unacceptable.
Pokój był brudny.
rozpocznij naukę
The hotel room was dirty.
Jedzenie nie było właściwie gotowane(przygotowane).
rozpocznij naukę
The food was not cooked properly.
Spodziewałam się, że otrzymam moje zamówienie w ciągu tygodnia, ale musiałam czekać przeszło 2 tygodnie.
rozpocznij naukę
I expected to receive my order within a week but I had to wait for over 2 weeks.
Mogłabym wymienić ten zegarek na inny?
rozpocznij naukę
Could I exchange this watch for another one?
Ten kurs nie odbywa się regularnie.
rozpocznij naukę
This course is not provided on a regular basic.
W ten sposób rujnuje to wszystkie moje plany jak...
rozpocznij naukę
In this way it ruined all my plans as...
W rezultacie pozostałam bez...
rozpocznij naukę
As a result, I was left without
Mogłabym przesłać zegarek, który kupiłam i kopie gwarancji.
rozpocznij naukę
I could send you the watch I bought and a copy of guarantee.
Jeśli ta wymiana nie jest możliwe, mogłabym prosić o zwrot pieniędzy za zegarek?
rozpocznij naukę
If this replacement is not possible, could I please have a refund for this watch?
Chciałabym zwrócić...
rozpocznij naukę
I would like to return...
Chciałabym wiedzieć, kiedy nadejdze książka.
rozpocznij naukę
I would like to know when the book will arrive.
Piszę do Państwa z reklamacją dotyczącą...
rozpocznij naukę
I am writing to complain about...
Jestem niezadowolona z...
rozpocznij naukę
I am dissatisfied with...
Nie wspominając, że...
rozpocznij naukę
Failed the mention that...
Państwa reklama wprowadzała w błąd w tym zakresie.
rozpocznij naukę
Your advertisement was misleading in this respect.
Muszę podkreślić, że...
rozpocznij naukę
I must point out that...
Na domiar złego...
rozpocznij naukę
To make matters worse...
Problem w tym, że...
rozpocznij naukę
The problem is that...
Zamówiłam...
rozpocznij naukę
I ordered...
W przeciwieństwie do opisu w broszurze...
rozpocznij naukę
Contrary to the description in the brochure...
Numer zamówienia...
rozpocznij naukę
The order number is...

Reklamacja angielski – zwroty

List reklamacyjny po angielsku – najważniejsze zwroty i wyrażenia, które mogą okazać się przydatne w wielu codziennych sytuacjach. Reklamacja po angielsku po nauce z fiszkami stanie prosta do napisania nie tylko na lekcji angielskiego, ale i w prawdziwych sytuacjach życiowych.

List formalny – reklamacja

List z reklamacją należy do grupy listów formalnych, przez co w trakcie pisania reklamacji po angielsku musimy przestrzegać ustalonych reguł i trzymać się schematu. Dlatego w tym przypadku nauka konkretnych zwrotów do reklamacji po angielsku jest tak istotna.

Kompendium informacji

W Fiszkotece znajdziemy więc najważniejsze zdania i wyrażenia, które z pewnością przydadzą się przy pisaniu listu reklamacyjnego po angielsku. Możliwość odsłuchania nagrania lektora pozwoli także na osłuchanie się z językiem angielskim

Komentarze:

bamb0l napisał: 2011-01-28 14:39:19
nie dawaj rad innym jesli sam/a nie potrafisz pisac bez bledow...

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.