Adjektiven an Adverben 150 - 200 - Adjectives and adverbs 150 - 200

 0    50 fiszek    Fiszkoteka
 
Pytanie Odpowiedź
medezinesch
Ech brauch medezinesch Berodung.
rozpocznij naukę
medical
I need some medical advice.
endgülteg
Dat ass meng endgülteg Entscheedung.
rozpocznij naukę
final
That's my final decision.
léiwer
Ech géing léiwer e Fräsch këssen ewéi dech!
rozpocznij naukę
rather
I would rather kiss a frog than kiss you!
fréier
De fréiere Premier wäert eis Universitéit besichen, fir e Virtrag ze halen.
rozpocznij naukę
former
The former prime minister is going to visit our university to give a lecture.
kloer
einfach ze verstoen
Ass dat kloer oder soll ech dës Aufgab nach eng Kéier erklären?
rozpocznij naukę
clear
easy to understand
Is that clear or do you want me to explain this task to you once again?
am Moment
Ech schaffen am Moment als Guide.
rozpocznij naukę
currently
I'm currently working as a tourist guide.
mannsten
Ech wees, datt ech am mannste Chance hunn d'Course ze gewannen. Ech sinn net gutt am Sport!
rozpocznij naukę
least
I know I'm the least likely to win the race. I'm not good at sports!
+43 fiszki
Lekcja jest częścią kursu
"Englesch Wierder: Top 300 Adjektiven an Adverben"
(w sumie 300 fiszek)

Wypróbuj kurs za darmo

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.