Makroekonomia - 7. rozdział (System pieniężny)

 0    38 fiszek    Lokinho7
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
wymiana barterowa - definicja(?)
rozpocznij naukę
bezpośrednia wymiana jednych dóbr i usług na inne
podwójna zbieżność potrzeb - definicja(?)
rozpocznij naukę
sytuacja, gdy spotykają się dwie osoby, z których każda ma na wymianę coś, czego potrzebuje ta druga
pieniądz - definicja(?)
rozpocznij naukę
zbiór aktywów, które ludzie wykorzystują regularnie do kupowania dóbr i usług od innych ludzi
3 funkcje pieniądza
rozpocznij naukę
(1) Środek wymiany, (2) Jednostka rozliczeniowa, (3) Środek przechowywania wartości
środek wymiany - definicja(?)
rozpocznij naukę
coś, co nabywcy dają sprzedawcom, kiedy chcą od nich kupić dobra lub usługi
jednostka rozliczeniowa - definicja(?)
rozpocznij naukę
miara służąca do określania cen i zapisywania zobowiązań
środek przechowywania wartości - definicja(?)
rozpocznij naukę
coś, co można wykorzystać do przeniesienia siły nabywczej z teraźniejszości w przyszłość
majątek - definicja(?)
rozpocznij naukę
łączne zasoby środków przechowywania wartości, w tym aktywów pieniężnych i niepieniężnych
płynność aktywów - definicja(?)
rozpocznij naukę
łatwość, z jaką dany składnik aktywów można zamienić na właściwy dla danej gospodarki środek wymiany
2 rodzaje pieniądza
rozpocznij naukę
(1) Pieniądz towarowy, (2) Pieniądz symboliczny (przymusowy)
pieniądz towarowy - definicja(?)
rozpocznij naukę
pieniądz, który przyjmuje postać towaru o wartości samoistnej
np. złoto
pieniądz symboliczny (przymusowy) - definicja(?)
rozpocznij naukę
pieniądz w postaci pozbawionej wartości samoistnej, pełniący funkcję pieniądza na mocy obowiązujących przepisów
zasób pieniądza - definicja(?)
rozpocznij naukę
ilość pieniądza krążąca w gospodarce
gotówka - definicja(?)
rozpocznij naukę
banknoty i bilon znajdujące się w obiegu
wkłady płatne na żądanie - definicja(?)
rozpocznij naukę
środki zgromadzone na rachunkach bankowych, które mogą zostać uruchomione w każdej chwili przez użycie karty debetowej lub wypisania czeku
bank centralny - definicja(?)
rozpocznij naukę
instytucja odpowiedzialna za regulowanie ilości pieniądza w gospodarce
podaż pieniądza - definicja(?)
rozpocznij naukę
ilość pieniądza dostępna w gospodarce
polityka pieniężna - definicja(?)
rozpocznij naukę
działania banku centralnego służące regulowaniu podaży pieniądza
Operacje rynku otwartego - definicja(?)
rozpocznij naukę
transakcje kupna i sprzedaży aktywów niepieniężnych zawierane przez bank centralny z instytucjami sektora bankowego
Europejski Bank Centralny (EBC) - definicja(?)
rozpocznij naukę
wspólny bank centralny 19 krajów tworzących Unię Gospodarczą i Walutową
Eurosystem - definicja(?)
rozpocznij naukę
struktura złożona EBC i banków centralnych 19 krajów tworzących Unię Gospodarczą i Walutową
Bank Anglii - definicja(?)
rozpocznij naukę
bank centralny Wielkiej Brytanii
rezerwy - definicja(?)
rozpocznij naukę
wkłady przyjęte przez bank, które nie zostały zamienione na kredyty
system bankowy oparty na rezerwie cząstkowej - definicja(?)
rozpocznij naukę
system, w którym banki utrzymują w rezerwie tylko część depozytów
stopa rezerwy - definicja(?)
rozpocznij naukę
udział rezerwy w łącznej wartości wkładów
Skutki kreacji pieniądza (2)
rozpocznij naukę
(1) Wzrost ilości środka wymiany w obiegu -> płynności gospodarki, (2) Gospodarka nie jest bogatsza!!!
mnożnik kreacji pieniądza - definicja(?)
rozpocznij naukę
ilość pieniędzy generowana przez system bankowy dzięki zwiększeniu rezerw o jednostkę
ODWROTNOŚĆ STOPY REZERWY
3 podstawowe narzędzia polityki pieniężnej, dysponowane przez bank centralny
rozpocznij naukę
(1) Operacje rynku otwartego, (2) Stopa refinansowa, (3) Stopa rezerwy obowiązkowej
AD 1 - zakup lub sprzedaż obligacji; AD 2 - stopa procentowa pożyczki krótkoterminowej (zwykle zabezpieczonej papierami wartościowymi) dla banków komercyjnych
bezwarunkowe operacje rynku otwartego - definicja(?)
rozpocznij naukę
transakcje sprzedaży lub zakupu aktywów niepieniężnych od sektora bankowego, którym nie towarzyszy zobowiązanie do zawarcia transakcji odwrotnej w późniejszym terminie
zakup lub sprzedaż obligacji
transakcja z przyrzeczeniem odkupu - definicja(?)
rozpocznij naukę
sprzedaż aktywów niepieniężnych, przy której sprzedający zobowiązuje się do ich odkupienia po określonej cenie w ustalonym terminie
udzielenie pożyczki krótkoterminowej (zwykle zabezpieczonej papierami wartościowymi) bankom komercyjnym
rynek pieniądza - definicja(?)
rozpocznij naukę
rynek międzybankowych pożyczek krótkoterminowych
niedobór płynności (nadmiar kredytów) -> wzrost oprocentowania pożyczek krótkoterminowych
stopa refinansowa - definicja(?)
rozpocznij naukę
stopa oprocentowania pożyczek krótkoterminowych udzielanych przez Europejski Bank Centralny bankom strefy euro
stopa repo - definicja(?)
rozpocznij naukę
stopa oprocentowania pożyczek krótkoterminowych udzielanych przez Bank Anglii bankom brytyjskim
stopa dyskontowa - definicja(?)
rozpocznij naukę
stopa oprocentowania pożyczek krótkoterminowych udzielanych przez Rezerwę Federalną bankom amerykańskim
stopa rezerwy obowiązkowej - definicja(?)
rozpocznij naukę
minimalny wymagany prawem stosunek rezerwy utrzymywanej przez bank do przyjętych depozytów
Poluzowanie polityki pieniężnej (2 etapy)
rozpocznij naukę
(1) Regulacja stopy procentowej, (2) Łagodzenie ilościowe (QE)
AD 2 - jeśli stopy procentowe są zbyt niskie
LIBOR (ang. London Interbank Offered Rate) - definicja(?)
rozpocznij naukę
referencyjna wysokość oprocentowania depozytów i kredytów na rynku międzybankowym w Londynie
toksyczne wierzytelności - definicja(?)
rozpocznij naukę
dłużne papiery wartościowe (np. obligacje) i inne formy wierzytelności zabezpieczone na kredytach hipotecznych, które w wielu wypadkach nie mogły zostać spłacone ze względu na znaczny spadek wartości rynkowej zabezpieczenia

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.