Fizyka egzamin

 0    42 fiszki    CzlowiekTwarog
drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
Sekunda
rozpocznij naukę
jest zdefiniowana poprzez przyjęcie ustalonej wartości liczbowej częstotliwości cezowej ∆Cs, wyrażonej w jednostce [Hz] (częstotliwości nadsubtelnego przejścia w 133Cs)
Metr
rozpocznij naukę
jest zdefiniowany poprzez przyjęcie ustalonej wartości liczbowej prędkości światła w próżni c wyrażonej w jednostce [m/s], przy czym sekunda zdefiniowana jest za pomocą częstotliwości cezowej ∆Cs.
Kilogram
rozpocznij naukę
jest zdefiniowany poprzez przyjęcie ustalonej wartości liczbowej stałej Plancka h, wyrażonej w jednostce [J s], przy czym metr i sekunda zdefiniowane są za pomocą c i ∆Cs
Amper
rozpocznij naukę
jest zdefiniowany poprzez przyjęcie ustalonej wartości liczbowej ładunku elementarnego e, wyrażonej w jednostce [C], gdzie sekunda zdefiniowana jest za pomocą ∆Cs
Mol
rozpocznij naukę
zawiera dokładnie 6,02214076×1023 obiektów elementarnych. Liczba ta jest ustaloną wartością liczbową stałej Avogadra NA wyrażonej w jednostce [1/mol].
Kandela
rozpocznij naukę
jest zdefiniowana poprzez przyjęcie ustalonej wartości liczbowej skuteczności świetlnej monochromatycznego promieniowania Kcd, wyrażonego w jednostce [lm/W], gdzie kilogram, metr i sekunda są zdefiniowane za pomocą h, c i ∆Cs.
Kelwin
rozpocznij naukę
zdefiniowany poprzez przyjęcie ustalonej wartości liczbowej stałej Boltzmanna k, wyrażonej w jednostce [J/K], gdzie kilogram, metr i sekunda zdefiniowane są za pomocą h, c i ∆Cs
Radian
rozpocznij naukę
jest kątem płaskim o wierzchołku w środku koła, wycinającym z obwodu tego koła łuk o długości równej jego promieniowi.
Steradian
rozpocznij naukę
jest kątem bryłowym o wierzchołku w środku kuli, wycinającym z powierzchni tej kuli pole równe kwadratowi jej promienia.
Niepewność pomiaru (dokładność)
rozpocznij naukę
to parametr związany z rezultatem pomiaru, charakteryzujący rozrzut wyników. Pomiarem dokładniejszym jest pomiar o mniejszej niepewności.
Niepewność standardowa typu A
rozpocznij naukę
wynika ze statystycznej analizy serii n równoważnych i nieskorelowanych obserwacji wielkości x podlegającej błędowi przypadkowemu Za symbol niepewności standardowej przyjęto oznaczenie u(x)
Niepewność standardowa typu B
rozpocznij naukę
wynika z naukowego osądu eksperymentatora, biorącego pod uwagę wszystkie posiadane informacje o pomiarze i źródłach jego niepewności. Za symbol niepewności standardowej przyjęto oznaczenie u(x)
Niepewność względna
rozpocznij naukę
jest definiowana jako stosunek niepewności standardowej do wartości średniej wielkości mierzonej
Interpolacja
rozpocznij naukę
metoda numeryczna polegająca na wyznaczaniu w danym przedziale tzw. funkcji interpolacyjnej, która przyjmuje w nim z góry zadane wartości, w ustalonych punktach nazywanych węzłami
Ciało
rozpocznij naukę
obiekt materialny, czyli obdarzony masą.
Modele ciała
rozpocznij naukę
możliwość pominięcia pewnych rodzajów ruchu, np. ruchu obrotowego lub drgającego
Punkt materialny
rozpocznij naukę
punkt matematyczny, w którym skupiona jest pewna masa – np. samolot na ekranie radaru
Bryła sztywna
rozpocznij naukę
ciało o pewnej masie zajmujące pewną stałą objętość i kształt – np. samolot na lotnisku.
Bryła elastyczna
rozpocznij naukę
np. samolot w locie.
Punkt odniesienia
rozpocznij naukę
układ współrzędnych dowiązany do pewnego ciała lub układu ciał, zaopatrzonego dodatkowo w zegar do pomiaru czasu. Wybór układu odniesienia należy do nas i powinien upraszczać rozwiązanie zagadnienia
Położenie
rozpocznij naukę
względem wybranego układu współrzędnych (ciała) – gdzie jestem?
Ruch
rozpocznij naukę
zmiana położenia: w jakim kierunku, jak szybko, w jaki sposób?
Przemieszczenie
rozpocznij naukę
zmiana położenia w czasie
Wektor (promień) wodzący
rozpocznij naukę
wektor wyprowadzony z początku przyjętego układu odniesienia do punktu położenia ciała w danej chwili czasu
Tor ruchu (trajektoria) ciała
rozpocznij naukę
miejsce geometryczne kolejnych położeń ciała.
Szybkość średnia
rozpocznij naukę
stosunek całkowitej drogi (przemieszczenia) i całkowitego czasu potrzebnego do pokonania tej drogi. Jest to wielkość skalarna wyrażana w [m/s]. vśr = całkowita droga/całkowity czas = Ds/Dt
Prędkość średnia
rozpocznij naukę
to jest wielkość wektorowa, bo podaje nie tylko wartość szybkości ruchu, ale także jej kierunek i zwrot
Błąd bezwzględny
rozpocznij naukę
(różnica między pomiarem a wielkością rzeczywistą) W praktyce wartości xR nie znamy – posługujemy się wartością zbliżoną do rzeczywistej, np. średnią xśr,𝑥ҧ a błąd pomiaru określamy w formie niepewności pomiaru
droga kątowa alfa
rozpocznij naukę
kąt zakreślany przez wektor wodzący poruszającego się punktu
Układ inercjalny
rozpocznij naukę
układ odniesienia poruszający się ruchem jednostajnym prostoliniowym lub pozostający w spoczynku względem innego układu.
Układ nieinercjalny
rozpocznij naukę
układ odniesienia poruszający się ruchem prostoliniowym zmiennym lub krzywoliniowym względem innego układu.
Zasada względności Galileusza
rozpocznij naukę
wszystkie układy, które poruszają się względem siebie bez przyśpieszenia, czyli ruchem jednostajnym prostoliniowym, są równoważne mechanicznie.
Szczególna zasada względności Einsteina
rozpocznij naukę
Wszystkie prawa fizyki muszą być takie same we wszystkich układach inercjalnych poruszających się względem siebie ruchem jednostajnym prostoliniowym.
Postulaty Szczególnej Teorii Względności
rozpocznij naukę
Prędkość światła jest taka sama we wszystkich inercjalnych układach odniesienia  Zasada względności obowiązuje dla wszystkich praw fizyki
Drgania
rozpocznij naukę
procesy, w których dana wielkość fizyczna na przemian rośnie i maleje
Drgania swobodne
rozpocznij naukę
gdy układ, na który nie działają zmienne siły zewnętrzne, zostanie wyprowadzony z położenia równowagi
okresowy ruch drgający (periodyczny)
rozpocznij naukę
jeżeli wartości wielkości fizycznych zmieniające się podczas drgań, powtarzają się w pewnych odstępach czasu
drgania harmoniczne
rozpocznij naukę
gdy przyspieszenie układu jest proporcjonalne do przemieszczenia i skierowane w kierunku położenia równowagi (wykres drgań opisany jest wówczas funkcją trygonometryczną sin lub cos)
oscylator harmoniczny
rozpocznij naukę
układ wykonujący drgania harmoniczne np. wahadło, obwód LC
Okres
rozpocznij naukę
układ wykonujący drgania harmoniczne np. wahadło, obwód LC okres (ang. period), oznaczamy T – czas wykonania jednego pełnego drgania (jedn. sekunda [s])
częstotliwość drgań
rozpocznij naukę
oznaczamy f – liczba drgań (oscylacji) w jednostce czasu (jedn. herc [Hz]) zależność między częstotliwością i okresem: f=1/T stąd 1 Hz = 1 s-1
częstość kątowa (kołowa)
rozpocznij naukę
oznaczamy omega – jak szybko powtarza się dane zjawisko okresowe zależności między omegą, a częstotliwością f i okresem T wynoszą: omega=2pi/T omega=2pif dla drgań swobodnych przyjmujemy oznaczenia z indeksem 0

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.