Socjologia - ćwiczenia

 0    12 fiszek    beatabieg
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
Co to jest socjologia?
rozpocznij naukę
Socjologia jest to nauka, która bada zmiany i funkcjonowanie społeczeństwa. Dostarcza wiedzy o zjawiskach i procesach zachodzących w zbiorowościach ludzkich. Powstała w pierwszej połowie 19 w., nazwał ja August Comte.
Czym zajmują się socjologowie?
rozpocznij naukę
Socjologowie badają procesy i reguły, które żądzą grupami społecznymi, szczególnie w: 1. Instytucjach (wychowawczych, prawnych, religijnych) 2. Zbiorowościach (grupy zawodowe, terytorialne, tłum, naród) 3. Procesach (urbanizacja, alkoholizm, migracja, przestępczość)
Socjologia a wiedza potoczna.
rozpocznij naukę
Wiedza potoczna w socjologii jest subiektywna. Jednostka na świat społeczny patrzy jako na mały wycinek z którą ma bezpośrednio doświadczenie, które pochodzą z doświadczeń innych ludzi. Poprzez wymianę tych doświadczeń, powstaje wiedza potoczna.
Grupa społeczna.
rozpocznij naukę
Grupa społeczna jest to pewna grupa osób, najmniej 3 , które sa ze sobą powiązane systemem stosunków społecznych, oddzielonych od innych wyraźną zasadą odrębności. Triada to już grupa sp.
Grupa społeczna wg Stanisława Mika.
rozpocznij naukę
Stanisław Mika opisuje grupę społeczną jako zbiór 2 lub więcej osób, między którymi istnieje bezpośrednia interakcja. Osoby te muszą mieć świadomość przynależności do grupy, któa różni się od innych grup. Osoby w takiej grupie mają jakiś wspólny cel, normy, oraz tworzą strukturę.
Elementy stanowiące o istnieniu grupy.
rozpocznij naukę
Wyróżniamy 4 elementy, które stanowią o istnieniu grupy: 1. Bezpośrednie interakcje, czyli wszyscy członkowie grupy wywierają na siebie wpływ, który to prowadzi do aktywności grupy. 2. Poczucie wspólnoty, czyli wspólne cele, im bardziej jasny cel, tym bardziej sprzyja spoistości grupy. 3. Struktura wewnętrzna grupy, czyli (Normy grupowe,) czyli wszelkie przepisy statuty, wartości. Mogą być zewnętrzne, czyli narzucone przez ogól społeczeństwa, lub wewnętrzne, czyli ustanowione przez daną grupę.
Zbiorowość wg Jana Szczepańskiego.
rozpocznij naukę
Wg Jana Szczepańskiego zbiorowość jest to ogół ludzi posiadających jakąś cechę wspólną wyróżnioną przez obserwatora z zewnątrz, bez względu na to, czy osoby w grupie uświadamiają sobie posiadanie owej cechy.
Co to jest struktura socjometryczna w grupie? Jak można ją zbadać w danej grupie?
rozpocznij naukę
Struktura socjometryczna jest to rozkład wzajemnych sympatii, antypatii i obojętności względem siebie członków danej grupy. Bada się ją za pomocą testu socjometrycznego, który polega na tym, że w dana grupa poddawana jest badaniu za pomocą prostego kwestionariusza,. Każdy członek gr. pytany jest o to, z kim chciałby wykonywać dane czynności, a z kim nie. Na podstawie tego badania można określić stopień spoistości i zwartości grupy. Analiza wyników pokazuje różne podgrupy, czyli kliki. Bardzo wid
Trzy style przywództwa.
rozpocznij naukę
Wyróżniamy 3 style: autorytarny, demokratyczny i anarchiczny. Autorytarny polega na tym, że jest 1 przywódca grupy i to on wydaje polecenia. Styl ten prowadzić może do apatii w grupie, bardzo często prowadzi też do agresji! Grupa istnieje tak długo jak jest przywódca, gdy go zabraknie, grupa przestaje istnieć. np. grupa gwiazd w szkole podporządkowane 1 dziewczynce. Styl demokratyczny polega na równomiernej współpracy i wzajemnej pomocy. Atmosfera jest miła i przyjacielska. Nieobecność przywódcy
Przywódca zadaniowy i przywódca emocjonalny.
rozpocznij naukę
Przywódca zadaniowy posiada umiejętności zadaniowe, czyli jest w stanie koordynować przebieg pracy nad poszczególnym zadaniem, rozdziela role, prace itp. Egzekwuje od grupy wykonanie zadania. Przywódca emocjonalny to przywódca, który dba w grupie o dobrą atmosferę, łagodzi konflikty występujące w grupie. Jest bardzo ważną osobą.
Grupa pierwotna, a grupa wtórna.
rozpocznij naukę
Grupa pierwotna jest to podstawowa grupa społeczna, do której jednostki spontanicznie przynależą, takie jak: rodzina, grupa zabawowa z podwórka, krąg sąsiedzki. Grupa społeczna musi spełniać te same podstawowe cechy jak każda inna grupa, czyli wzajemnie interakcje, duża trwałość, ale charakterystyczne dla niej jest małą liczebność, niewyspecjalizowany charakter kontaktów, czyli dla członków ważniejszy jest kontakt z drugą osobą jako osobą, niż same kontakty, a w takich warunkach wytwarza się wzg
Czym jest status społeczny. Czynniki statusu społecznego.
rozpocznij naukę
Status społeczny – pozycja, jaką jednostka zajmuje w grupie społecznej. Pozycja ta może mieć charakter przypisany, lub osiągnięty. O pozycji przypisanej mówimy wtedy, gdy jednostka nie ma wyboru, co do jej zajmowania (lub niezajmowania). Pozycja osiągana to taka, którą jednostka zyskuje poprzez swoje działania. Ściśle związany z rolą społeczną.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.