Projekt Dokumentation 2

 0    101 fiszek    rafalczernecki
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
Die Gegenwart
rozpocznij naukę
współczesność
Das Verhalten
rozpocznij naukę
zachowanie / postawa
Die Aussage
Diese Aussage gilt ebenfalls für GWT
rozpocznij naukę
wypowiedź / oświadczenie
To oświadczenie tyczy się również GWT
die Umsetzung
rozpocznij naukę
wdrożenie / realizacja
die Sichtbarkeit
rozpocznij naukę
widoczność np. w kontekście klasy
die Übersicht
rozpocznij naukę
przegląd
der Ansatz
Das entspricht nicht dem gewünschten, kohärenten Ansatz
rozpocznij naukę
podejście / założenie
To nie jest zgodne z pożądanym, spójnym podejściem
die Rückgabe
rozpocznij naukę
zwrot
die Verlagerung
rozpocznij naukę
przeniesienie / przemieszczenie
die Datenbereitstellung
rozpocznij naukę
dostarczenie danych
das Verhältnis
Das Verhältnis des Umfanges eines Kreises zu seinem Durchmesser
rozpocznij naukę
proporcja / stosunek / porównanie
Stosunek obwodu koła do jego średnicy
der Einsatz
rozpocznij naukę
use
die Trennung
rozpocznij naukę
separacja
die Anforderung
rozpocznij naukę
wymaganie / zapotrzebowanie / żądanie
die Vererbung
rozpocznij naukę
dziedziczenie
die Datenerfassung
rozpocznij naukę
zbieranie danych
die Umsetzung
rozpocznij naukę
implementacja / realizacja
der Arbeitsbereich
rozpocznij naukę
working area
Der Entwurf
rozpocznij naukę
projekt / plan / layout
die Spalte
rozpocznij naukę
kolumna
die Vorlage
Deswegen benutzen Sie das obige Beispiel einfach als Vorlage für alle Ihre zukünftigen HTML-Dokumente
rozpocznij naukę
wzór
der Anwender
rozpocznij naukę
użytkownik
die Darstellung
rozpocznij naukę
prezentacja / przedstawienie / zobrazowanie
die Auswirkung
rozpocznij naukę
skutek
der Bedarf
rozpocznij naukę
zapotrzebowanie
die Robustheit
rozpocznij naukę
wytrzymałość
die Wartbarkeit
rozpocznij naukę
maintability / utrzymalność
die Testbarkeit
rozpocznij naukę
testability / testowalność
die Bindeglied
rozpocznij naukę
łącznik / link
der Anteil
mein anteil an dem Dope ist mehr als 50.000 wert
rozpocznij naukę
udział
moja część towaru jest warta więcej niż 50.000
der Austausch
rozpocznij naukę
wymiana
die Entkopplung
rozpocznij naukę
rozdzielenie
die Erweiterbarkeit
rozpocznij naukę
rozszerzalność
die Verteilung
rozpocznij naukę
rodzielenie / dystrybucja
die Verarbeitung
rozpocznij naukę
przetwarzanie / processing
die Reihenfolge
Wir haben die Reihenfolge überprüft, in der die Rechnungen eingegangen sind.
rozpocznij naukę
kolejność
Sprawdziliśmy, w jakiej kolejności wpłynęły faktury.
das Fazit
rozpocznij naukę
wniosek
der Abbruch
rozpocznij naukę
zerwanie / anulowanie
die Verknüpfung
rozpocznij naukę
połączenie / Verbindung
bereinigen
rozpocznij naukę
(Text, Statistik) korrigieren / klären
berücksichtigen
rozpocznij naukę
rozważać / uwzględniać
untersagen
er untersagt das JavaScript und CSS
rozpocznij naukę
zabraniać
On zabrania JS i CSS
stammen
Die Archäologen glauben, dass die auf dem Feld gefundenen Münzen aus dem Mittelalter stammen.
rozpocznij naukę
pochodzić
Archeolodzy sądzą, że monety znalezione w polu pochodzą z okresu średniowiecza.
gelten
Oxford gilt als eine der renommiertesten englischen Universitäten.
rozpocznij naukę
dotyczyć czegoś / mieć opinię
Oxford uchodzi za jedną z najbardziej prestiżowych angielskich uczelni.
vorgehen
gehen Sie wie folgt vor
rozpocznij naukę
postępować
postępuj w następujący sposób
verschlüsseln
rozpocznij naukę
szyfrować
erfordern
rozpocznij naukę
wymagać
darstellen
rozpocznij naukę
prezentować / uosabniać / obrazować
verfügen
rozpocznij naukę
zarządzać / dysponować
betrachten
Ich betrachte dein Angebot.
rozpocznij naukę
przyglądać się / rozważać
Rozważę twoją ofertę.
eintragen
Ich habe diese Daten in die Tabelle manuell eingetragen.
rozpocznij naukę
wpisywać / nanosić
Wprowadziłem te dane do tabeli manualnie.
vermeiden
Der Schüler versuchte, die Nowendigkeit zu vermeiden, die Frage zu antworten.
rozpocznij naukę
unikać
Uczeń próbował uniknąć konieczności odpowiedzenia na pytanie.
erben
Hans hat ein Schloss geerbt.
rozpocznij naukę
dziedziczyć
Hans odziedziczył zamek.
kennzeichnen
rozpocznij naukę
oznaczać / charakteryzować
behandeln
Sie solten sie nicht so behandeln
rozpocznij naukę
traktować / treat sth / sb
oni nie powinni jej tak traktować
bereitstellen
rozpocznij naukę
dostarzyć / oddać do dyspozycji / zapewnić / provide / make sth ready
erzeugen
rozpocznij naukę
wywoływać / tworzyć
dienen
rozpocznij naukę
służyć
überfordern
rozpocznij naukę
przytłaczać
verhindern
rozpocznij naukę
uniemożliwiać
warten
Ab einer bestimmten Größe sind unstrukturierte Applikationen nur schwer zu warten
rozpocznij naukę
utrzymywać
Od pewnego rozmiaru nieustrukturyzowane aplikacje są trudne w utrzymaniu
umwandeln / verwandeln
Dieser Film verwandelte meine Weltanschauung.
rozpocznij naukę
przetwarzać / convert
Ten film zmienił mój światopogląd.
übergaben
rozpocznij naukę
przkazywać
beantragen
rozpocznij naukę
wnioskować
eindeutig
Dieses Gesetz ist nicht eindeutig formuliert.
rozpocznij naukę
jednoznaczny
Ta ustawa nie jest jednoznaczna.
beinhalten
Unsere Preise beinhalten nur Erzeugung ohne Wartung.
rozpocznij naukę
zawierać
nasze ceny zawierają tylko wytworzenie bez utrzymania
auslösen
Benutzer können diverse Funktionen über diese Tasten auslösen.
rozpocznij naukę
wywoływać / trigger
Użytkownicy mogą uruchomić różne funkcje za pomocą tych przycisków.
zwingen
Du kannst mich nicht zwingen, dich zu lieben!
rozpocznij naukę
zmuszać / force
Nie możesz mnie zmusić, żebym cię kochała!
auslagern
rozpocznij naukę
oddelegować / outsource
einsetzen
rozpocznij naukę
insert / wstawiać / wpisywać
zugehörig
rozpocznij naukę
przynależny
ausführen
Um das Skript auszuführen, drücken Sie bitte den Button "Start".
rozpocznij naukę
wykonać
Aby wykonać skrypt, proszę nacisnąć przycisk "Start".
beliebig
Diese Zeichnung lässt sich beliebig drehen und vergrößern
rozpocznij naukę
dowolny
nachfolgenden
rozpocznij naukę
następujący
serialisierbaren
rozpocznij naukę
serializowalny
denkbar
für alle denkbaren Rückgabetypen
rozpocznij naukę
możliwy
dla wszystkich możliwych typów zwracanych
unsinnig
rozpocznij naukę
bezsensowny
einzeln
rozpocznij naukę
osobny
aufwändig
rozpocznij naukę
kosztowny
bereit
rozpocznij naukę
gotowy
vorhanden
rozpocznij naukę
dostępny / istniejący
gängigen
Das ist in allen gängigen Internetbrowsern möglich.
rozpocznij naukę
powszechny
wesentlich
Das ist wirklich wesentliche Information. Wir müssen sofort darüber den Anderen sagen.
rozpocznij naukę
znaczny / istotny
To naprawdę istotna informacja. Musimy natychmiast powiedzieć o tym pozostałym.
üblich
rozpocznij naukę
zwykły / normalny
geeignet
Er ist die am besten geeignete Person für diese Aufgabe.
rozpocznij naukę
spełniający kryteria / właściwy / odpowiedni
On jest najbardziej odpowiednią osobą do wykonania tego zadania.
beantragten
rozpocznij naukę
wnioskowany
unverändert
rozpocznij naukę
niezmieniony
eingeleitet
Im Jahr 2021 wird ein neues Ausschreibungsverfahr eingeleitet
rozpocznij naukę
rozpoczęty
W 2021 zostanie wszczęta nowa procedura przetargowa
ausschließlich
Diese Sortentypen sind ausschließlich zu verwenden
rozpocznij naukę
wyłącznie
wyłączenie te typy są do wyboru
ebenfalls
rozpocznij naukę
również
zunächst
rozpocznij naukę
przede wszystkim
insbesondere
Das gilt insbesondere unsere Branche.
rozpocznij naukę
w szczególności
To dotyczy w szczególności naszej branży
im Allgemeinen
rozpocznij naukę
generalnie
gemäß
Gemäß der Verfassung darf man nicht stehlen.
rozpocznij naukę
zgodnie z
Zgodnie z konstytucją nie wolno kraść.
separat
Ich möchte ein separates Zimmer haben, aber bis jetzt muss ich es mit meiner jüngeren Schwester teilen.
rozpocznij naukę
osobno
Chciałabym mieć oddzielny pokój, ale jak na razie muszę dzielić go z młodszą siostrą.
sowie
rozpocznij naukę
jak na przykład
gegebenenfalls
Daher sollten sie beibehalten und gegebenfalls ausgebaut werden
rozpocznij naukę
jeżeli zajdzie taka konieczność
dlatego należy je zachować i jeśli to konieczne rozszerzyć
anbei
Liebe Freunde, Anbei ein paar Dokumenten zu durchlesen
rozpocznij naukę
w załączniku
Moi drodzy, załączam kilka dokumentów do przeczytania
erheblich
rozpocznij naukę
znacznie / bardzo / wyraźny
von außen
rozpocznij naukę
z zewnątrz
sowohl
Und sei sowohl ein König als auch Papst
rozpocznij naukę
zarówno

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.