Praca

 0    110 fiszek    MiloszZ
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
On jest księgowym.
rozpocznij naukę
He is an accountant.
Ona pracowała jako aktorka.
rozpocznij naukę
She worked as an actress.
Mój brat jest architektem.
rozpocznij naukę
My brother is an architect.
Ona jest asystentką redaktora.
rozpocznij naukę
She is an assistant editor.
Ela pracowala jako babysitter.
rozpocznij naukę
Ela worked as a babysitter.
Ten urzędnik bankowy udzielił nam kredytu.
rozpocznij naukę
This bank clerk gave us a loan.
Mój teść był pracownikiem budowlanym.
rozpocznij naukę
My father-in-law was a builder.
Jej stryj jest dozorcą.
rozpocznij naukę
Her uncle is the caretaker.
Mój ojciec był stolarzem.
rozpocznij naukę
My father was a carpenter.
Maks jest szefem kuchni.
rozpocznij naukę
Maks is the chef.
Ela jest sprzataczką.
rozpocznij naukę
Ela is the cleaner.
Czy on jest budowlancem?
rozpocznij naukę
Is he a construction worker?
W tej restauracji pracuje duzo kucharzy.
rozpocznij naukę
A lot of cooks work in this restaurant.
Moja krawcowa już tu nie mieszka.
rozpocznij naukę
My dressmaker doesn't live here anymore.
Mój chrzestny był śmieciarzem.
rozpocznij naukę
My godfather was a dustman.
Paweł jest z zawodu elektrykiem.
rozpocznij naukę
Paweł is an electrician by profession.
Po politechnice zostaniesz inżynierem.
rozpocznij naukę
After the polytechnic, you will become an engineer.
Na tej ulicy mieszka agent nieruchomości.
rozpocznij naukę
An estate agent lives on this street.
Rolnik szuka żony.
rozpocznij naukę
The farmer is looking for a wife.
projektant mody/wnętrz/stron www
rozpocznij naukę
fashion / interior / website designer
Strażak uratował kota.
rozpocznij naukę
The fireman saved the cat.
Rybak łowi ryby.
rozpocznij naukę
The fisherman is catching fish.
Stewardessa pracuje w samolocie
rozpocznij naukę
The flight attendant is working in the plane
Moja fryzjerka ma na imie Eva.
rozpocznij naukę
My hairdresser is named Eva.
Mój mąż jest informatykiem.
rozpocznij naukę
My husband is an IT specialist.
Dziennikarz odwiedził prawnika.
rozpocznij naukę
The journalist visited a lawyer.
Czy Gosia jest optykiem?
rozpocznij naukę
Is Margaret an optician?
Ten pracownik stacji jest bardzo miły.
rozpocznij naukę
The petrol station employee is very nice.
Pracownik muzeum lubi lody.
rozpocznij naukę
The museum attendant likes ice cream.
Hydraulik naprawił zepsutą spłuczkę.
rozpocznij naukę
The plumber repaired the broken cistern.
Policjant zatrzymał dowód rejestracyjny
rozpocznij naukę
The police officer kept the registration certificate
Listonosz przyniósł list, na który czekałam.
rozpocznij naukę
The postman brought the letter I was waiting for.
Recepcjonistaka pokazała mi mój pokój.
rozpocznij naukę
The receptionist showed me my room.
Naukowiec wytłumaczył zjawisko indukcji.
rozpocznij naukę
The scientist explained the phenomenon of induction.
sekretarka przyniosła kawę.
rozpocznij naukę
secretary brought coffee.
Ochroniarz kazał założyć maseczkę.
rozpocznij naukę
The security guard ordered to wear a mask.
Sprzedawca pokazał mi sukienkę.
rozpocznij naukę
The shop assistant showed me the dress.
Sklepikarz sprzedaje pamiątki.
rozpocznij naukę
The shopkeeper sells souvenirs.
Pracownik opieki społecznej zainteresuje się tą sprawą.
rozpocznij naukę
The social worker will take an interest in this.
Programista dużo zarabia.
rozpocznij naukę
The software engineer earns a lot.
Żołnierz przebywał na misji.
rozpocznij naukę
The soldier was on a mission.
Pracownik niewykwalifikowany jest bezrobotny.
rozpocznij naukę
An unskilled worker is unemployed.
Weterynarz i kelner umówili się na randkę.
rozpocznij naukę
The vet and the waiter had a date.
Prezes odebrał telefon.
rozpocznij naukę
The president answered the phone.
Moja sąsiadka hoduje zwierzęta.
rozpocznij naukę
My neighbor breed animals.
Mój teść dostarczał listy i paczki.
rozpocznij naukę
My father-in-law delivered letters and parcels.
Czy on projektuje budynki?
rozpocznij naukę
Does he design buildings?
Mechanik naprawia i serwisuje samochody.
rozpocznij naukę
The mechanic fix and service cars.
Rolnik uprawia rosliny.
rozpocznij naukę
The farmer grows crops.
Relacjonować (wydarzenia)
rozpocznij naukę
Report (events)
Justyna chce prowadzić sklep z odzieżą dziecięcą.
rozpocznij naukę
Justyna wants to run children's cloths shop...
Kelnerka właśnie przyjęła zamówienia.
rozpocznij naukę
The waitress just took orders.
Celnik musi nosić uniform.
rozpocznij naukę
The customs officer must wear a uniform.
Szef wydał polecenia.
rozpocznij naukę
The boss gave orders.
To jest źle płatna praca, nie bierz jej.
rozpocznij naukę
This is a badly paid job, don't take it.
To jest moja praca marzeń.
rozpocznij naukę
This is my dream job.
Mam pracę na pełny etat.
rozpocznij naukę
I have a full-time job.
W KH_KIPPER miałam pracę na niepełny etat.
rozpocznij naukę
At KH_KIPPER I had a part-time job.
Wolę pracę umysłową od fizycznej.
rozpocznij naukę
I prefer mental work to physical work.
Daniel szukał pracy na lato.
rozpocznij naukę
Daniel was looking for a job for the summer.
Pani Emilia ma pracę tymczasową.
rozpocznij naukę
Mrs. Emilia has a temporary job.
Praca niskopłatna.
rozpocznij naukę
Underpaid job.
Uczniowie zaangażowali się w wolontariat.
rozpocznij naukę
Students got involved in voluntary work.
To jest dobrzepłatna praca.
rozpocznij naukę
This is a well paid job.
Pracuje dla firmy Hortex.
rozpocznij naukę
He works for the Hortex company.
Pracuję w biurze obsługi klienta.
rozpocznij naukę
I work in a customer service office.
Kamil pracuje na zewnątrz a Dawid wewnatrz.
rozpocznij naukę
Kamil works outdoors and Dawid indoors.
W Nowej Gali pracowałam do późna.
rozpocznij naukę
I worked long hours at the Nowa Gala.
W Polsacie Paweł pracował na nocne zmiany.
rozpocznij naukę
Paweł worked night shifts at Polsat.
Często pracujemy pod presją.
rozpocznij naukę
We often work under pressure.
To jest wymagająca praca.
rozpocznij naukę
This is a challenging job.
kreatywny, pomysłowy
rozpocznij naukę
creative, ingenious
Praca na wysokości jest niebezpieczna.
rozpocznij naukę
Working at height is dangerous.
Mój szef jest wymagający.
rozpocznij naukę
My boss is demanding.
Ta praca jest satysfakcjonująca.
rozpocznij naukę
This job is satisfying.
To niezwykła praca.
rozpocznij naukę
It's an unusual job.
Praca w szkole jest stresująca i mecząca.
rozpocznij naukę
Working at school is stressful and tiring.
Moja koleżanka stara się o nową posadę.
rozpocznij naukę
My friend is applying for a new job.
Tam można dobrze zarobić.
rozpocznij naukę
You can earn good money there.
On dostał pracę.
rozpocznij naukę
He got a job.
Paweł otrzymał podwyżkę.
rozpocznij naukę
Paweł got a pay raise.
W tej firmie pracownicy dostają dodatkowe korzyści.
rozpocznij naukę
In this company, employees get additional benefits.
Anna zrezygnowała z pracy.
rozpocznij naukę
Anna gave up her job.
Nauczyciele zastrajkowali.
rozpocznij naukę
The teachers went on strike.
W urzędzie miasta jest wolna posada.
rozpocznij naukę
There is a job vacancy in the city hall.
Milena szuka pracy.
rozpocznij naukę
Milena is looking for a job.
On stracił pracę.
rozpocznij naukę
He lost his job.
Mam umiejętności organizacyjne i uprzednie doświadczenie.
rozpocznij naukę
I have organizational skills and previous experience.
Wolny czas.
rozpocznij naukę
Spare time.
On założył firmę.
rozpocznij naukę
He started a company.
Kto będzie odpowiednim kandydatem na to stanowisko?
rozpocznij naukę
Who will be the right candidate for this position?
On podjął pracę w hurtowni.
rozpocznij naukę
He took a job in a warehouse.
Ważny jest duch zespołu.
rozpocznij naukę
Team spirit is important.
Szef wysłał mnie na szkolenie.
rozpocznij naukę
My boss sent me to training.
Przestępca trafił do więzienia.
rozpocznij naukę
The criminal was sent to prison.
Schronienie w kościele
rozpocznij naukę
Shelter in the church
To jest mój wróg
rozpocznij naukę
This is my enemy
Bohaterka tragiczna - księżna Diana
rozpocznij naukę
Tragic heroine - Princess Diana
Bezdomny nie miał złamanego grosza ani miejsca do spania
rozpocznij naukę
The homeless man did not have a penny or a place to sleep
rówieśnik
rozpocznij naukę
peer
Polityk kłamie.
rozpocznij naukę
The politician is lying.
Premier ogłosił swoje plany we wczorajszym przemówieniu
rozpocznij naukę
The prime minister announced his plans in yesterday's speech
Uchodźcy powinni przyjąć nasze zasady.
rozpocznij naukę
Refugees should adopt our rules.
Ratownik
rozpocznij naukę
Paramedic, rescue worker
Niewolnik nie ma żadnej osobowości prawnej
rozpocznij naukę
The slave has no legal personality
Pracownik socjalny odbierał mu dziecka
rozpocznij naukę
A social worker took his child away
Bezrobotny
rozpocznij naukę
Unemployed
Ofiara wypadku
rozpocznij naukę
Accident victim
Świadek wypadku
rozpocznij naukę
Accident Witness
Wolontariusze dali nam kubki z wodą.
rozpocznij naukę
Volunteers gave us cups of water.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.