Życie społeczne.

 0    67 fiszek    MiloszZ
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
demokracja to przeciwieństwo dyktatury
rozpocznij naukę
democracy is the opposite of dictatorship
imperium rzymskie powstało w 3 wieku przed naszą erą
rozpocznij naukę
the roman empire was founded in the 3rd century BC
Monarchia konstytucyjna – ustrój państwa, w którym władzę sprawuje monarcha
rozpocznij naukę
Constitutional monarchy - a state system governed by a monarch
Republika to ustrój polityczny, w którym władza jest sprawowana przez organ wyłoniony na określony czas w wyniku wyborów.
rozpocznij naukę
A republic is a political system in which power is exercised by an organ appointed for a specified period as a result of elections.
Władze Kielc nakazały zbiórkę żywności.
rozpocznij naukę
Kielce authorities ordered a food collection.
Organizacja dobroczynna zbiera pieniądze dla chorych dzieci.
rozpocznij naukę
A charity organization raises money for sick children.
społeczność wiejska
rozpocznij naukę
rural community
ludzkość jest zagrożona
rozpocznij naukę
humanity is at risk
Organizacja pozarządowa walczy o prawa kobiet.
rozpocznij naukę
The non-governmental organization fights for women's rights.
Partia polityczna wprowadziła zmiany do Konstytucji.
rozpocznij naukę
The political party amended the Constitution.
Ludność poski to prawie 40 milionów.
rozpocznij naukę
The population of the Poska is almost 40 million.
Rodzina królewska cieszy się dużą popularnością.
rozpocznij naukę
The royal family is very popular.
Społeczeństwo polskie okresu PRL
rozpocznij naukę
Polish society of the PRL period
państwo polskie stworzyli w X wieku polanie
rozpocznij naukę
the Polish state was created in the 10th century by clearings
Agresja ZSRR na Polskę
rozpocznij naukę
USSR aggression on Poland
Dyskryminacja ze względu na płeć
rozpocznij naukę
Discrimination based on sex
Handel narkotykami jest nielegalny.
rozpocznij naukę
Drug trafficking is illegal.
Wolność jest rzeczą bezcenną
rozpocznij naukę
Freedom is priceless
Szczęście
rozpocznij naukę
Happiness
Bezdomność jest poważnym problemem na całym świecie.
rozpocznij naukę
Homelessness is a serious problem all over the world.
Prawa człowieka
rozpocznij naukę
Human rights
Handel ludźmi jest zakazany.
rozpocznij naukę
Trafficking in human beings is prohibited.
Imigracja może przeciwdziałać problemom zmian demograficznych
rozpocznij naukę
Immigration can counteract the problems of demographic change
Dzień niepodległości jest obchodzony 11 listopada.
rozpocznij naukę
Independence Day is celebrated on November 11.
Nierówność ekonomiczna
rozpocznij naukę
Economic inequality
Prawo nie działa wstecz
rozpocznij naukę
Law is not retroactive
Wolność
rozpocznij naukę
liberty
Nagroda Nobla w dziedzinie literatury
rozpocznij naukę
Nobel Prize in Literature
Pokój na świecie.
rozpocznij naukę
World peace.
Presja rówieśnicza nie jest dobra.
rozpocznij naukę
Peer pressure is not good.
Polityka
rozpocznij naukę
Politics
Ubóstwo i nędza będą nadal rosnąć.
rozpocznij naukę
Poverty and misery will continue to rise.
Rasizm szerzy się w siłach zbrojnych.
rozpocznij naukę
Racism is rampant in the armed forces.
Bezpieczeństwo pracy
rozpocznij naukę
Work safety
Niewolnictwo zostało zniesione w 1865 roku
rozpocznij naukę
Slavery was abolished in 1865
Zasiłki społeczne
rozpocznij naukę
Social benefits
Bezrobocie jest dość wysokie, zwłaszcza na wsi.
rozpocznij naukę
Unemployment is quite high, especially in the countryside.
Niesprawiedliwe traktowanie
rozpocznij naukę
Unfair treatment
Przemoc wobec dzieci
rozpocznij naukę
Violence against children
Bitwa pod Grunwaldem
rozpocznij naukę
Battle of Grunwald
Złodziej złamał prawo
rozpocznij naukę
The thief broke the law
Zbierać pieniądze
rozpocznij naukę
Collect money
Popełnić przestępstwo
rozpocznij naukę
To commit a crime
Syn obronił matkę.
rozpocznij naukę
The son defended his mother.
Przekazać pieniądze na cele harytatywne.
rozpocznij naukę
Donate money to charity.
Wybory prezydenckie
rozpocznij naukę
Presidential election
Mój mąż wyemigrował do Belgii.
rozpocznij naukę
My husband immigrated to Belgium.
Integrować się ze społecznością lokalną.
rozpocznij naukę
Integrate with the local community.
Najeżdzać na wroga.
rozpocznij naukę
Invade the enemy.
Stanowić zagrożenie
rozpocznij naukę
Pose a threat
Zapewniam wsparcię niepełnosprawnym uczniom.
rozpocznij naukę
I provide support to disabled students.
Ratować ludzi
rozpocznij naukę
Rescue people
W Polsce maja miejsce zamieszki
rozpocznij naukę
Riots are taking place in Poland
Tramp prowadzi kampanię wyborczą.
rozpocznij naukę
Tramp is running an election campaign.
On stanął w obronie kobiet.
rozpocznij naukę
He stood up for women.
Wziąć odpowiedzialność za rodzinę.
rozpocznij naukę
Take responsibility for the family.
Głosować za/przeciw
rozpocznij naukę
Vote for / against
II wojna światowa (napad ZSRR)
rozpocznij naukę
World War II (USSR attack)
On mnie szantażuje
rozpocznij naukę
He's blackmailing me
Kolega z klasy mnie przesladuje.
rozpocznij naukę
My classmate is bulling me.
To była kradzież z włamaniem
rozpocznij naukę
It was a burglary
W Meksyku kwitnie handel narkotykami.
rozpocznij naukę
Drug dealing is booming in Mexico.
Muzumanie porwali samolot.
rozpocznij naukę
The Muslims hijacked the plane.
Za kradzież kieszonkową możesz pójść do więzienia.
rozpocznij naukę
You can go to jail for pickpocketing.
Napad rabunkowy przez wybicie okna wystawowego.
rozpocznij naukę
Robbery by breaking a shop window.
Kradzież sklepowa
rozpocznij naukę
Shoplifting
Kradzież roweru.
rozpocznij naukę
Bike theft.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.