Dział 05, lekcja 09, c.d. czasowników

4.5  1    68 fiszek    Fiszkoteka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
mówić na "ty"
Ja zwracam się na "ty" do wszystkich pracowników w swoim biurze, również do swojego szefa.
rozpocznij naukę
tutear
Yo tuteo a todos los trabajadores en mi oficina, también a mi jefe.
mówić per pan/pani
Angela zwraca się per pan/pani do nauczycieli, do swojego szefa, do osób, których nie zna.
rozpocznij naukę
tratar de usted
Angela trata de usted a los profesores, a su jefe, a personas que no conoce.
wiek
Moi bracia są w tym samym wieku co twoi kuzyni.
rozpocznij naukę
edad
Mis hermanos tienen la misma edad que tus primos.
znać
W Polsce używamy formy "pan/pani" zawsze, żeby rozmawiać z osobami, których nie znamy.
rozpocznij naukę
conocer
En Polonia utilizamos el usted siempre para hablar con personas que no conocemos.
znajomy
Mój znajomy pracuje w tym sklepie i sprzedaje mięso.
rozpocznij naukę
conocido
Mi conocido trabaja en esta tienda y vende carne.
nieznajomy
Juana nigdy nie rozmawia z nieznajomymi na ulicy, ponieważ się ich boi.
rozpocznij naukę
desconocido
Juana nunca habla con desconocidos en la calle, porque tiene miedo de ellos.
bliski
Kultury krajów latynoamerykańskich są sobie bliskie.
rozpocznij naukę
cercano
Las culturas de los países latinoamericanos son cercanas.
daleki
Japonia to ważny kraj dalekiego wschodu.
rozpocznij naukę
lejano
Japón en un país importante del lejano oriente.
używać, stosować
W Ameryce Łacińskiej nie używa się formy "wy".
rozpocznij naukę
usar
En América Latina no se usa la forma "vosotros".
robić
Ja ćwiczę codziennie, natomiast mój przyjaciel ćwiczy trzy razy w tygodniu.
rozpocznij naukę
hacer
Yo hago ejercicio todos los días, en cambio mi amigo hace ejercicio tres veces a la semana.
przynosić, przywozić
Państwo zawsze przywożą dużo prezentów ze swoich podróży.
rozpocznij naukę
traer
Ustedes siempre traen muchos regalos de sus viajes.
otwierać
Supermarket otwiera o 9 rano.
rozpocznij naukę
abrir
El supermercado abre a las 9 de la mañana.
nazywać się
Pani się nazywa Anna Kowalska, a ja się nazywam Pablo Palacios.
rozpocznij naukę
llamarse
Usted se llama Anna Kowalska y yo me llamo Pablo Palacios.
zamykać
Ten sklep często zamyka przed czasem, lepiej przejść wcześniej.
rozpocznij naukę
cerrar
Esta tienda a menudo cierra antes de hora. Es mejor venir antes.
wsiadać
W środy popołudniu wsiadam do autobusu linii 15 i jadę do kina.
rozpocznij naukę
subir
Los miércoles por la tarde subo al autobús de línea 15 y voy al cine.
przygotowywać
W każdy piątek obiad przygotowuję Ja.
rozpocznij naukę
preparar
Todos los viernes la comida preparo yo.
uczyć się, przyswajać wiedzę
Hiszpański to piękny język dlatego chętnie się go uczę.
rozpocznij naukę
aprender
El español es un idioma precioso por eso lo aprendo con ganas.
spać
Nasz pies śpi razem z nami w pokoju.
rozpocznij naukę
dormir
Nuestro perro duerme con nosotros en nuestra habitación.
mieszkać, żyć
Państwo mieszkają na ulicy San Sebastián w Madrycie.
rozpocznij naukę
vivir
Ustedes viven en la calle San Sebastián en Madrid.
pracować
Pan pracuje w restauracji jako kucharz.
rozpocznij naukę
trabajar
Usted trabaja en un restaurante como cocinero.
jeść śniadanie
Pablo pije na śniadanie kawę z mlekiem i je tosta z dżemem o siódmej rano.
rozpocznij naukę
desayunar
Pablo desayuna café con leche y una tostada con mermelada a las siete de la mañana.
potrzebować
Potrzebuję nowego roweru.
rozpocznij naukę
necesitar
Necesito una bicicleta nueva.
grać w coś, bawić się
Pan bawi się ze swoim wnukiem w ogrodzie, podczas gdy my spacerujemy.
rozpocznij naukę
jugar
Usted juega con su nieto en el jardín, mientras nosotros paseamos.
mieć
Pablo ma starszego brata, który pracuje w tym sklepie obuwniczym.
rozpocznij naukę
tener
Pablo tiene un hermano mayor que trabaja en esta zapatería.
kupować
W każdy piątek po pracy moi sąsiedzi kupują wino w tym supermarkecie.
rozpocznij naukę
comprar
Todos los viernes, después del trabajo mis vecinos compran vino en este supermercado.
pisać
W soboty moja żona pisze listy do swoich przyjaciół, podczas gdy ja czytam gazety.
rozpocznij naukę
escribir
Los sábados mi mujer escribe cartas a sus amigos, mientras que yo leo los periódicos.
sprzedawać
Dzisiaj na targowisku sprzedają świeże ryby.
rozpocznij naukę
vender
Hoy en el mercado venden pescado fresco
patrzeć przez okno
Sąsiadka często patrzy przez okno, kiedy my idziemy do parku.
rozpocznij naukę
mirar por la ventana
La vecina a menudo mira por la ventana, cuando nosotros vamos al parque.
mieć w zwyczaju
Mam zwyczaj wstawać o siódmej rano i brać prysznic.
rozpocznij naukę
soler
Suelo levantarme a las siete de la mañana y ducharme.
przychodzić
Państwo nie chcą dzisiaj przyjść.
rozpocznij naukę
venir
Los Señores no quieren venir hoy.
czekać
Nie lubię czekać w kolejce.
rozpocznij naukę
esperar
No me gusta esperar en la cola.
sprzątać
Pablo bardzo nie lubi sprzątać mieszkania.
rozpocznij naukę
limpiar
A Pablo no le gusta limpiar su piso.
pływać
Zawsze spotykam pana, kiedy pływam na basenie.
rozpocznij naukę
nadar
Siempre me encuentro con usted cuando nado en la piscina.
odwiedzać
W każdy piątek Pablo odwiedza swoich dziadków.
rozpocznij naukę
visitar
Cada viernes Pablo visita a sus abuelos.
mówić na "ty"
Czy zwracasz się na "ty" do swoich nowych kolegów z pracy w pierwszym kontakcie?
rozpocznij naukę
tutear
¿Tuteas a tus nuevos compañeros de trabajo en el primer contacto?
mówić per "pan/pani", zwracać się per "pan/pani"
W szpitalu zwracacie się do lekarzy na "ty" czy per "pan/pani"?
rozpocznij naukę
tratar de usted
¿En el hospital tuteáis a los médicos o los tratáis de usted?
wiek
Czy państwo myślą, że Angela jest bardzo dojrzała jak na swój wiek?
rozpocznij naukę
edad
¿Piensan ustedes que Angela es muy madura para su edad?
znać, poznać
Czy znasz kogoś, ktoś ma dwóch braci?
rozpocznij naukę
conocer
¿Conoces a alguien que tenga dos hermanos?
znajomy
Czy znajomy Jordiego pracuje w salonie fryzjerskim?
rozpocznij naukę
conocido
¿Trabaja el conocido de Jordi en la peluquería?
nieznajomy
Dlaczego Juana nigdy nie rozmawia z nieznajomymi na ulicy?
rozpocznij naukę
desconocido
¿Por qué Juana nunca habla con desconocidos en la calle?
bliski
Jak się nazywają bliscy koledzy Any?
rozpocznij naukę
cercano
¿Cómo se llaman los compañeros cercanos de Ana?
daleki
Czy często odwiedzasz dalekich członków swojej rodziny?
rozpocznij naukę
lejano
¿Visitas a menudo a los miembros lejanos de tu familia?
używać, stosować
Czy używacie dużo mąki do pieczenia ciasta?
rozpocznij naukę
utilizar
¿Utilizáis mucha harina para hacer el pastel?
robić
Jak często pan ćwiczy?
rozpocznij naukę
hacer
¿Con qué frecuencia hace usted ejercicio?
przynosić, przywozić
Czy przywożą państwo dużo prezentów ze swoich podróży?
rozpocznij naukę
traer
¿Traen ustedes muchos regalos de sus viajes?
otwierać
Czy może pan otworzyć okno? Jest bardzo gorąco.
rozpocznij naukę
abrir
¿Puede abrir la ventana? Hace mucho calor.
nazywać się
Jak się państwo nazywają?
rozpocznij naukę
llamarse
¿Cómo se llaman ustedes?
zamykać
Dlaczego zamyka pan sklep o tej godzinie?
rozpocznij naukę
cerrar
¿Por qué cierra usted la tienda a esta hora?
wsiadać
Pomóc Pani wsiąść?
rozpocznij naukę
subir
¿Le ayudo a subir?
przygotowywać
Co pan przygotowuje w każdą niedzielę?
rozpocznij naukę
preparar
¿Qué prepara usted todos los domingos?
uczyć się
Czy szybko się pan uczy?
rozpocznij naukę
aprender / estudiar
¿Aprende usted rápido?
spać
Czy pies śpi razem z wami?
rozpocznij naukę
dormir
¿Duerme el perro con vosotros?
mieszkać, żyć
Na jakiej ulicy państwo mieszkają?
rozpocznij naukę
vivir
¿En qué calle viven ustedes?
pracować
W jakim biurze pan pracuje?
rozpocznij naukę
trabajar
¿En qué oficina trabaja usted?
jeść śniadanie
Co pan je na śniadanie i o której godzinie?
rozpocznij naukę
desayunar
¿Qué desayuna usted y a qué hora?
potrzebować
Idziemy do supermarketu, czy potrzebuje pan coś kupić?
rozpocznij naukę
necesitar
Vamos al supermercado, ¿necesita comprar algo?
grać w coś, bawić się
Co robimy, podczas gdy pan gra ze swoim wnukiem w karty?
rozpocznij naukę
jugar
¿Qué hacemos, mientras usted juega con su nieto a las cartas?
mieć
Czy ma pan ciotkę w Warszawie?
rozpocznij naukę
tener
¿Tiene usted una tía en Varsovia?
kupować
Kiedy kupuje pan chleb?
rozpocznij naukę
comprar
¿Cuándo compra usted el pan?
pisać
Piszesz wiersze?
rozpocznij naukę
escribir
¿Escribes poemas?
sprzedawać
Czy sprzedaje pan zabawki?
rozpocznij naukę
vender
¿Vende usted juguetes?
patrzeć przez okno
Dlaczego patrzy pan przez okno?
rozpocznij naukę
mirar por la ventana
¿Por qué mira usted por la ventana?
mieć w zwyczaju
Co ma pan w zwyczaju robić w środy popołudniu?
rozpocznij naukę
soler
¿Qué suele hacer usted los miércoles por la tarde?
przychodzić
Czy chcą państwo do nas dzisiaj przyjść?
rozpocznij naukę
venir
¿Quieren ustedes venir a nosotros hoy?
czekać
Czy czeka pan na kogoś?
rozpocznij naukę
esperar
¿Espera usted a alguien?
sprzątać
Jak często sprzątają państwo łazienkę?
rozpocznij naukę
limpiar
¿Con qué fecuencia limpian ustedes el cuarto de baño?
pływać
Czy lubicie pływać w rzece?
rozpocznij naukę
nadar
¿Os gusta nadar en el río?
odwiedzać
Czy często odwiedzają państwo przyjaciół?
rozpocznij naukę
visitar
¿Visitan ustedes a menudo a sus amigos?

Kurs zawiera także następujące zestawy fiszek:

Dział 05, lekcja 01, słownictwo - jedzenie, str. 64Dział 05, lekcja 02, posiłki w restauracji, str. 65Dział 02, lekcja 09, liczebniki 11-100, str. 27Dział 02, lekcja 03, kolory i okoliczniki miejsca, str. 24Dział 06, lekcja 01, czasowniki zwrotne, str. 78Dział 06, lekcja 02, częstotliwość, str. 80Dział 06, lekcja 03, wygląd zewnętrzny, str. 82Dział 01, lekcja 02, zaimki osobowe, str. 10-11Dział 01, lekcja 05, podstawowe pytaniaDział 01, lekcja 11, liczby 1-10, str. 13Dział 01, lekcja 01, powitania, str. 8-9Dział 01, lekcja 06, podawać coś, dziękować, str. 13Dział 01, lekcja 07, zawody i miejsca pracy, str. 12Dział 01, lekcja 09, języki obce, str. 14Dział 01, lekcja 10, alfabet, str. 17Dział 04, lekcja 01, słownictwo o mieście, str. 50Dział 04, lekcja 03, godziny, str. 51Dział 04, lekcja 06, słuchanka La agenda de Carla, str. 52Dział 04, lekcja 05, dni tygodnia, str. 52Dział 04, lekcja 07, godziny otwarcia, str. 53Dział 04, lekcja 09, środki transportu, str. 56Dział 04, lekcja 11, ważne czasownikiDział 04, lekcja 10, czasowniki, str. 59Dział 04, lekcja 12, wskazywanie drogi, str. 57Dział 04, lekcja 14, jazda autobusem/metrem, str. 58-60Dział 04, lekcja 15, Rincón de cultura, str. 61Dział 03, lekcja 01. części domu, str. 36Dział 03, lekcja 03, opis mieszkań, str. 38Dział 03, lekcja 06, tekst: Mi barrio, str. 40Dział 03, lekcja 08, czasowniki związane z mieszkaniem, str. 41Dział 03, lekcja 09, przedmioty i meble, str. 42Dział 03, lekcja 11, tekst: La familia Ortiz en su piso, str. 43Dział 03, lekcja 13, zaimki dzierżawcze, str. 44Dział 03, lekcja 14, algo, nada, alguien, nadie, este, ese, str. 45Dział 03, lekcja 15, Las favelas, str. 47Dział 02, lekcja 01, rzeczowniki i przymiotniki, str. 22Dział 02, lekcja 05, rodzina, str. 25Dział 02, lekcja 07, przymiotniki dotyczące charakteru, str. 27Dział 02, lekcja 11, opis klasy, str. 30Dział 02, lekcja 10, ser i estar, str. 28Dział 06, lekcja 07, tekst: ¿Cómo son los españoles? ¿Cómo son los polacos?, str. 86Dział 06, lekcja 04, słuchanka: Una agenda de citas on-line, str. 83Dział 06, lekcja 05, facebook, str. 84Dział 06, lekcja 06, al + infinitivo, str. 85Dział 06, lekcja 08, se impersonal, str. 86Dział 06, lekcja 09, Los apellidos en España, str. 89Dział 05, lekcja 03, czasowniki związane, z jedzeniem str. 65Dział 05, lekcja 04, w restauracji, str. 66Dział 05, lekcja 06, czasowniki: gustar, encantar, str. 68Dział 05, lekcja 05, czasowniki związane, z restauracją str. 66Dział 05, lekcja 08, często używane czasowniki, str. 67Dział 01, lekcja 04, kraje i narodowości str. 9-10Dział 05, lekcja 07, tekst: En busqueda de novia, str. 70Dział 05, lekcja 10, antes, después de, str. 71Dział 05, lekcja 11, Rincón de cultura: la dieta mediterránea, str. 75Dział 03, lekcja 02, pytania związane z mieszkaniem, str. 36Dział 03, lekcja 04, pytania do opisu mieszkania, str. 38Dział 03, lekcja 05, liczby porządkowe, str. 39Dział 03, lekcja 07, pytania do tekstu Mi barrio, str. 40Dział 03, lekcja 10, pytania do przedmiotów i mebli, str. 42Dział 03, lekcja 12, pytania do tesktu: La familia Ortiz str. 43Dział 01, lekcja 03, pytania do zaimków osobowych str. 11-12Dział 01, lekcja 08, pytania do zawodów, str. 12Dział 02, lekcja 02, pytania o rzeczowniki, str. 22Dział 02, lekcja 04, pytania do kolorów i okoliczników miejsca, str. 24Dział 02, lekcja 08, pytania o charakter, str. 25Dział 02, lekcja 06, pytania o rodzinę, str. 25Dział 04, lekcja 02, pytania o miasto, str. 50Dział 04, lekcja 04, pytania o godzinę, str. 51Dział 04, lekcja 08, pytania o godziny otwarcia, str. 53Dział 04, lekcja 13, pytania o drogę, str. 57

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.