MARKETING NA EGZAMIN

5  1    90 fiszek    msitkowska
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
ISTOTA MARKETINGU-UJĘCIE WĄSKIE (KLASYCZNE)
rozpocznij naukę
MARKETING OZNACZA ODPOWIEDNIE PLANOWANIE, KOORDYNACJĘ I KONTROLĘ WSZYSTKICH DZIAŁAŃ PRZEDS., UKIERUNKOWANYCH NA AKTUALNE I POTENCJALNE RYNKI ZBYTU: 1)- ZASADA - NABYWCY STANOWIĄ PUNKT WYJŚCIA I CEL FILOZOFII DZIAŁANIA; 2) - SYSTEMATYCZNE ODDZIAŁYWANIE NA RYNEK ZESTAWEM NARZĘDZI MARKETINGOWYCH; 3) - SYSTEM DECYZJI RYNKOWYCH (PLANOWANIE, ZORGANIZOWANE PROCESY DECYZYJNE)
ISTOTA MARKETINGU-UJĘCIE SZEROKIE
rozpocznij naukę
1) PROCES SPOŁECZNO-GOSPODARCZY, DZIĘKI KTÓREMU JEDNOSTKI POPRZEZ WYMIANĘ ZASPOKAJAJĄ SWOJE POTRZEBY I PRAGNIENIA; 2) PROCES PLANOWANIA, REALIZOWANIA KONCEPCJI, CEN, PROMOCJI, DYSTRYBUCJI IDEI, DÓBR, USŁUG, W CELU DOPROWADZENIA DO WYMIANY SATYSFAKCJONUJĄCEJ JEDNOSTKI ORAZ ORGANIZACJE
CHARAKTERYSTYKA ORIENTACJI PRZEDSIĘBIORSTWA
rozpocznij naukę
ORIENTACJA TO OKREŚLONA POLITYKA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI: ORIENTACJA PRODUKCYJNA; ORIENTACJA MARKETINGOWA; ORIENTACJA SPRZEDAŻOWA; MARKETING STRATEGICZNY ORIENTACJA NA RYNEK, NA KLIENTA
ORIENTACJA PRODUKCYJNA
rozpocznij naukę
- TRADYCYJNA CHARAKTERYSTYCZNA DLA RYNKU PRODUCENTA, KONCENTRACJA NA ORGANIZACYJNO -TECHNOLOGICZNYCH PROBLEMACH PRODUKCJI: PODWYŻSZENIE JAKOŚCI, OBNIŻENIE KOSZTÓW, WZROST PODAŻY - WYSTĘPUJE PRZEWAGA POPYTU NAD PODAŻĄ;- O profilu produkcji decydują możliwości technologiczne, zaopatrzeniowe, finansowe, a w mniejszym stopniu potrzeby konsumentów.
ORIENTACJA SPRZEDAŻOWA
rozpocznij naukę
KONCENTRUJE SIĘ NA NAJKORZYSTNIEJSZYM LOKOWANIU PRODUKTU, AKTYWACJA SPRZEDAŻY, REKLAMA: jak sprzedać to co firma potrafi wyprodukować
ORIENTACJA MARKETINGOWA
rozpocznij naukę
KONCENTRUJE SIĘ NA TYM JAK WYBRAĆ, ZDOBYĆ, STWORZYĆ A NASTĘPNIE UTRZYMAĆ RYNEK ZBYTU, KTÓRY ZAPEWNIAŁBY PRZEDSIĘBIORSTWU ŹRÓDŁO PRZYCHODÓW ODPOWIEDNIE DO JEGO POTRZEB I ASPIRACJI ROZWOJOWYCH. KREUJE NOWE POTRZEBY I NOWE RYNKI
MARKETING STRATEGICZNY
rozpocznij naukę
KONCENTRUJE SIĘ NA TYM JAK - W WARUNKACH ZMIENIAJĄCEGO SIĘ OTOCZENIA - WYBRAĆ, ZDOBYĆ, STWORZYĆ A NASTĘPNIE UTRZYMAĆ RYNEK ZBYTU, KTÓRY ZAPEWNIAŁBY PRZEDSIĘBIORSTWU ŹRÓDŁO PRZYCHODÓW ODPOWIEDNIE DO JEGO POTRZEB I DŁUGOFALOWYCH ASPIRACJI ROZWOJOWYCH. KREUJE NOWE POTRZEBY I NOWE RYNKI, IDENTYFIKUJĄC SZANSE I ZAGROŻENIA
CHARAKTERYSTYKA ZASAD MARKETINGU(6)
rozpocznij naukę
1. Przedsiębiorstwo w swojej działalności przyjmuje kluczową pozycję konsumenta; 2. Nie ma nowoczesnego marketingu bez badań rynku. Stanowią one podstawę decyzji; 3. Podstawa zarządzania marketingowego to System Informacji Marketingowej SIM; 4. W działalności przedsiębiorstwa powinien być włączony proces innowacji produktowej; 5. Przedsiębiorstwo oddziałuje na rynek za pomocą instrumentów marketingowych; 6. Podmioty zorientowane marketingowo obowiązuje rozpatrywanie elementów rynku jako powiązan
POJĘCIE MARKETINGU-MIX jego składowe oraz zjawisko SYNERGII
rozpocznij naukę
MARKETING-MIX to KOMPOZYCJA INSTRUMENTÓW MARKETINGOWYCH O HIERARCHICZNEJ STRUKTURZE- POKOMPOZYCJA: PRODUKTU, CENY, DYSTRYBUCJI, PROMOCJI; ZJAWISKO SYNERGII polega na ODDZIAŁYWANIU KOMPOZYCJĄ, WIELOMA INSTRUMENTAMI a nie pojedynczymi
Korzyści z marketingu dla konsumenta
rozpocznij naukę
LEPSZA INFORMACJA O PRODUKCIE; SZEROKA OFERTA DOSTOSOWANA DO POTRZEB KLIENTÓW; PRODUKT DOSTĘPNY DZIĘKI ROZWINIĘTEJ DYSTRYBUCJI
Negatywne skutki marketingu dla konsumenta
rozpocznij naukę
- zjawisko sztucznego przyspieszania zużycia moralnego produktów (celem działania jest przyspieszenie popytu restytucyjnego; często występuje tu zjawisko tworzenia nowości pozornych np. zmiana kształtu, opakowania, obudowy) - nadmierne różnicowanie produktów - również niejednokrotnie pozorne, dezorientujące konsumentów, lecz niekiedy dające pewne wyniki w walce konkurencyjnej - zbyt intensywna reklama i nad funkcjonalność opakowań - działania te wyraźnie zawyżają ceny opakowania przyciągają uw
POJĘCIE INFORMACJI MARKETINGOWEJ, JEJ CECHY
rozpocznij naukę
INFORMACJA MARKETINGOWA To wszelka informacja wykorzystywana w procesie zarządzania marketingowego firmą, przynosząca wiedzę, pozwalającą redukować niepewność marketingowych decyzji. Informacje marketingowe powinny być: ¨ dokładne ¨ wiarygodne ¨ trafne ¨ spójne ¨ porównywalne ¨ aktualne ¨ odpowiednio zredagowane ¨ przekazywane w prostej formie
ŹRÓDŁA INFORMACJI MARKETINGOWEJ
rozpocznij naukę
ŹRÓDŁA PIERWOTNE To cechy rzeczy, osób, zdarzeń czy stanów, których pomiar pozwala dostarczyć informacje pozwalające rozwiązać problem badawczy ŹRÓDŁA WTÓRNE To wyniki wcześniejszych pomiarów pierwotnych lub wtórnych, a wiec informacje już istniejące, zebrane dla realizacji innych celów. Dzielimy je na: wewnętrzne (źródła tkwiące w przedsiębiorstwie) i zewnętrzne (źródła z otoczenia przedsiębiorstwa). ŹRÓDŁA WEWNĘTRZNE-dostępne w przedsiębiorstwie, które je wytwarza - zewnętrzne, dostępne tylko
SYSTEM INFORMACJI MARKETINGOWEJ - ISTOTA,
rozpocznij naukę
(SIM) to osoby, wyposażenie oraz procedury związane ze zbieraniem, segregowaniem oraz dystrybucją informacji służącej podejmowaniu decyzji marketingowych.
SYSTEM INFORMACJI MARKETINGOWEJ - BUDOWA I CHARAKTERYSTYKA ELEMENTÓW
rozpocznij naukę
W strukturze marketingowego systemu informacji mażna wyodrębnić dwie powiązane ze sobą grupy podsystemów.  Podsystem gromadzenia informacji  Podsystem wspierania decyzji Podsystem gromadzenia informacji obejmuje trzy podstawowe części systemu tj.  Podsystem informacji operatywnej-dane pozyskiwane systematycznie dotyczące działalności przedsiębiorstwa, otoczenia dalszego i bliższego; dane pozyskiwane niesystematycznie:  Podsystem „wywiadu” marketingowego  Podsystem badań marketingowych-
Obszary badań marketingowych
rozpocznij naukę
10. Obszary badań marketingowych: a) badania warunków działania firmy b) badania instrumentów oddziaływania firmy na rynek c) badania wyników działania firmy 1) KLIENT; 2) PRODUKT; 3) DZIAŁANIA MARKETINGOWE
Badania marketingowe - rodzaje badań
rozpocznij naukę
-obserwacje, -ankiety, -wywiady, -eksperymenty, -testy marketingowe·
Procedura procesu badania marketingowego
rozpocznij naukę
a) określenie problemu i celu badań – najtrudniejszy etap pochłaniający czasem połowę czasu przeznaczonego na badanie Dwa sposoby definiowania problemu badawczego: -orientowanie problemu na decyzje -orientowanie problemu na fakt b) projektowanie i przeprowadzenie badań -wybór źródeł informacji -określenie metod zbierania danych -wybór próby badawczej -zebranie danych c) analiza danych i prezentacja wyników -redukcja – proces przygotowania „surowych” danych do analizy -weryfikacja – ustalenie jak
ISTOTA PRÓBY BADAWCZEJ I METODY DOBORU PRÓBY
rozpocznij naukę
Pobranie odpowiedniej części(fragmentu) populacji badawczej MOŻLIWIE DOKŁADNIE ODZWIERCIEDLAJĄCEJ CHARAKTERYSTYCZNE WŁAŚCIWOŚCI CAŁEJ ZBIOROWOŚCI. PROCES DOBORU PRÓBY: -ZDEFINIOWANIE OBIEKTU, -OKREŚLENIE CAŁEJ ZBIOROWOŚCI I ICH LICZEBNOŚCI, -WYZNACZYĆ ZBIÓR OBIEKTÓW, -WYBRAĆ METODĘ DOBORU OBIEKTÓW, - OKREŚLIĆ WIELKOŚĆ PRÓBY I PRZEPROWADZIĆ DOBÓR PRÓBY. 1) METODA DOBORU CELOWEGO(NIELOSOWEGO): Istotą jest sformułowanie zasady pozwalającej na wybór obiektów, które posiadają z góry ustalone cechy ch
CHARAKTERYSTYKA GŁÓWNYCH METOD GROMADZENIA INFORMACJI
rozpocznij naukę
ANKIETA-wywiad pisemny, w którym główną rolę odgrywa przemyślany, z góry ustalony zestaw pytań skierowany do wybranej próby respondentów. Ankieta jest wypełniana bez udziału badacza.
-||-
rozpocznij naukę
WYWIAD-– rozmowa kierowana w toku, której badający chce uzyskać od udzielającego odpowiedzi konkretne informacje -wywiad skategoryzowany – jest prowadzony na podstawie wcześniej przeprowadzonego kwestionariusza, którego prowadzący powinien się trzymać [kolejność pytań powinna być ta sama co w kwestionariuszu] -wywiad częściowo skategoryzowany – badający korzysta z wykazu problemów koniecznych do poruszenia w trakcie rozmowy [pytania można formułować dowolnie, nie zmieniając jednak ich sensu] -w
-||-
rozpocznij naukę
OBSERWACJA-– polega na niezauważalnym, ukierunkowanym, zamierzonym i systematycznym postrzeganiu badanych obiektów ich naturalnych warunkach -obserwacja skategoryzowana – rejestracji podlegają tylko te obserwacje, które są przewidziane w arkuszu obserwacji -obserwacja nieskategoryzowana – przebiega w sposób planowy, jednakże przebiega w sposób który prowadzący uzna za właściwy
-||-
rozpocznij naukę
EKSPERYMENT-– badanie zjawisk wywołanych przez badającego w kontrolowanych przez niego warunkach -eksperyment laboratoryjny -eksperyment naturalny
-||-
rozpocznij naukę
TECHNIKI PROJEKCYJNE-metoda badań jakościowych konsumentów, w której przez podsunięcie badanemu bodźców w postaci zachowań innych ludzi, ich opinii i motywów zmusza się go do ocen nieświadomie ujawniających własne przekonania, postawy, motywy. (J. Kall, Reklama, Warszawa 1998)
KWESTIONARIUSZ ANKIETY
rozpocznij naukę
Pytania powinny być: -rzeczowe -komunikatywne -jednoznaczne -nie sugerujące z góry odpowiedzi -nie podejmujące spraw drażliwych Pytania ankietowe mogą mieć charakter: -pytań otwartych -pytań zamkniętych Na końcu ankiety powinna być zamieszczona metryczka
SEGMENTACJA RYNKU
rozpocznij naukę
Segmentacją rynku – nazywamy podział danego rynku na względnie jednorodne grupy konsumentów, różniące się miedzy sobą reakcjami na dany produkt i inne instrumenty oddziaływania na rynek. Użytkownicy należący do różnych segmentów są do siebie niepodobni pod względem poziomu konsumpcji, wymagań jakościowych, sposoby reagowania na reklamę. Segment oznacza więc człon rynku. Segmentacja ułatwia poznanie cech i zrozumienie reakcji potencjalnych nabywców, jest także narzędziem racjonalnego wykorzystywa
PROCEDURA SEGMENTACJI RYNKU
rozpocznij naukę
I – określenie obszaru działania przedsiębiorstwa na rynku z uwzględnieniem analizy sił, słabości, szans i zagrożeń II- określenie potrzeb jakie firma może zaspokoić na wyodrębnionym obszarze rynku. Odbywa się to za pomocą metody „brainstorming”, w ramach której odpowiada się na pytanie „Dlaczego nabywcy kupują dany produkt” III – wstępne wyodrębnienie różnych segmentów rynku na podstawie sformułowanych grup potrzeb. Tutaj wykorzystuje się wiedzę badacza, jego intuicję oraz wiedzę o konkurencji
KRYTERIA SEGMENTACJI
rozpocznij naukę
A) ogólne: •kryteria demograficzne – wiek, płeć, rasa, wyznanie, stan cywilny, kolor skóry, itd •kryteria geograficzne – miejsce zamieszkania, ukształtowanie terenu, gleba, ustrój, itd •kryteria ekonomiczne –zarobek na osobę, liczba zatrudnionych, zarobek miesięczny w zawodzie, itd •kryteria społeczne – klasa społeczna, rodzina. b) behawioralne: •kryteria związane ze wzorcami zakupów- intensywność użytkowania, częstotliwość zakupu, lojalność wobec marki, etap świadomości istnienia produktu •kryt
STRATEGIE WYBORU RYNKU DOCELOWEGO
rozpocznij naukę
•ogólna niezróżnicowana – oznacza traktowanie wszystkich klientów jako jednorodnej grupy nabywców. Zakłada się w niej, ze klienci mają te same potrzeby i zainteresowania •zróżnicowana – firma dostrzega tu występowanie różnic w potrzebach nabywców na całym rynku i zamiast jednej, uniwersalnej strategii proponuje różnym grupom klientów różne produkty wsparte odrębnymi strategiami uwzględniającymi te różnice •skoncentrowana (selektywnego podejścia) – firma może obsługiwać różne segmenty lub skupi
POZYCJONOWANIE PRODUKTU, MAPA PERCEPCJI
rozpocznij naukę
Pozycjonowanie produktu to wybór miejsca, które dany produkt może zająć w świadomości konsumenta z pkt widzenia cech lub atrybutów produktów konkurencyjnych. Celem pozycjonowania jest takie promowanie produktu, by wybrany segment rynku dostrzegał jego atrakcyjność i niepowtarzalność. Możliwe są 2 podejścia do pozycjonowania: - pozycjonowanie bliskie - konkurowanie na tym samym rynku docelowym przy zastosowaniu podobnych do konkurencji atrybutów rynkowych - pozycjonowanie różnicujące - poszukiwan
POJĘCIE ZACHOWANIA KONSUMENTA I JEGO DETERMINANTY
rozpocznij naukę
Zachowanie konsumenta – obejmuje; nabywanie, posiadanie oraz użytkowanie środków zaspokojenia potrzeb. Istotnym składnikiem zachowania konsumenta jest nabywanie środków zaspokajania potrzeb. Jest ono poprzedzone wyborem, dokonywanym według złożonego zestawu kryteriów. Szczególnie istotne są kryteria ekonomiczne, sprowadzające się do konfrontacji cen tych środków z dochodami konsumenta. DETERMINANTY: a) Profil demograficzno-ekonomiczny konsumentów: -wiek, płeć, zawód, wykształcenie, stan cywilny
PROCES PODEJMOWANIA DECYZJI O ZAKUPIE
rozpocznij naukę
a) odczuwane potrzeby – wstępna faza procesu decyzyjnego b) poszukiwanie alternatyw – poszukiwanie i gromadzenie informacji o różnych możliwościach zaspokojenia danej potrzeby. c) ocena alternatyw – analiza zgromadzonych informacji odnośnie dóbr, które mogą potrzebę zaspokoić d) decyzja zakupu – ostateczny wybór dobra i warunków na których zakup następuje e) odczucie po zakupie – konfrontacja oczekiwań z faktycznymi doznaniami wynikającymi z nabycia i konsumpcji
TYPY ZACHOWAŃ NABYWCÓW
rozpocznij naukę
a) decyzje rozważne – wiążą się z sytuacjami, w których ujawniają się wszystkie fazy procesu podejmowania decyzji. Konsument poświęca dużo czasu na rozpoznanie sposobów zaspokojenia potrzeby i ich ocenę. Ryzyko towarzyszące zakupowi jest duże [np. produkty drogie, złożone technicznie] b) decyzje nierutynowe – występują tutaj wszystkie fazy procesu decyzyjnego, ale konsument nie poświęca im już tyle czasu. Ryzyko jest umiarkowane [np. produkty, które były już wcześniej kupowane, odzież, rtv, agd]
ELEMENTY OTOCZENIA OGÓLNEGO
rozpocznij naukę
a) otoczenie ogólne – jest to ogół warunków ekonomicznych, technicznych, prawnych, politycznych i kulturowych występujących w danym kraju [regionie]. Kształtują one zasadnicza płaszczyznę ustalania celów i zasad działania przedsiębiorstwa. Sfery oddziaływania otoczenia ogólnego: - społeczno-kulturowa – oddziałuje przede wszystkim na wielkość popytu na produkty. W tej sferze kształtują się preferencje, upodobania, gusta, zwyczaje i tradycje jednostek i grup społecznych -ogólnogospodarcza – oddzia
ELEMENTY OTOCZENIA BLIŻSZEGO
rozpocznij naukę
Otoczenie bliższe [operacyjne] – podmioty [osoby, organizacje, instytucje] z którymi przedsiębiorstwo wchodzi w bezpośrednie związki. konkurenci (też konkurenci potencjalni), klienci (odbiorcy dóbr), dostawcy surowców, producenci dóbr substytucyjnych i komplementarnych, regulatorzy rynku, siła robocza, właściciele (akcjonariusze), sojusznicy strategiczni.
ISTOTA ANALIZY SWOT
rozpocznij naukę
Analiza SWOT – jest podstawowym narzędziem zarządzania strategicznego. Znajduje zastosowanie zarówno na poziomie zarządzania całym przedsiębiorstwem, jak i jego poszczególnymi obszarami funkcjonalnymi [produkcja, marketing, zaopatrzenie, finanse] Analiza SWOT składa się z 3 części: a) analizy szans i zagrożeń – mogą one mieć rozmaite źródła: koniunkturalne, demograficzne, technologiczne, polityczne, ekologiczne, kulturowe i inne. b) Analizy silnych i słabych stron przedsiębiorstwa Celem analizy
PRZYKŁADY CZYNNIKÓW ANALIZY SWOT
rozpocznij naukę
a) SIŁY (wewnętrzne – pozytywne) - duża liczba filii - kultura przedsiębiorstwa - wysoka jakość produktów - duża innowacyjność - prowadzenie prac badawczo-rozwojowych b) SŁABOŚCI (wewnętrzne – negatywne) - brak myślenia marketingowego - duże zatrudnienie - brak odpowiednio wykształconej kadry kierowniczej - brak sieci dystrybucji - brak rynku c) SZANSE (zewnętrzne – pozytywne) - brak konkurencji - istnienie dużej liczby rynków docelowych - duży przyrost naturalny - zwolnienie podatkowe d) ZAGR
STRATEGIE ROZWOJU WYNIKAJĄCE Z ANALIZY SWOT
rozpocznij naukę
MAXI-MINI = wiąże się ona z silną ekspansją rozwojową, wchodzeniem na nowe rynki, inwestowanie i budowanie przewagi konkurencyjnej MINI-MAXI= oznacza konieczność eliminowania słabości w celu jak najlepszego wykorzystania szans jakie daje otoczenie MAXI-MINI = polega na wykorzystywaniu mocnych stron w celu unikania lub zmniejszenia negatywnego wpływu zagrożeń MINI-MINI = wiąże się ona z walką o przetrwanie. Działania w jej ramach koncentrują się na redukowaniu słabości wewnątrz firmy i unikaniu,
GŁÓWNE STRATEGIE W MACIERZY ANSOFFA
rozpocznij naukę
a) Penetracja rynku – poszukiwanie możliwości zwiększenia sprzedaży dotychczasowych produktów na dotychczasowym rynku... Efektem jej zastosowania może być wzrostu udziału w rynku. b) Rozwój rynku – pozyskanie dla dotychczasowych produktów nowych rynków zbytu [nowy obszar geograficzny, znalezienie nowych zastosowań dotychczasowego produktu, modyfikacja produktu] c) Rozwój produktu – wprowadzenie produktu całkowicie nowego lub zmiana nazwy, opakowania... d) Dywersyfikacja – wejście na nowe rynki z
STRATEGIA PREFERENCJI
rozpocznij naukę
Opiera się na tworzeniu korzyści jakościowych związanych z oferowanym produktem. Jest adresowana do tzw. nabywców markowych, a więc klientów nie przywiązujących zasadniczej wagi do ceny produktu, a kierujących się w decyzjach zakupu przede wszystkim jakością produktu i poziomem zaspokajania ich indywidualnych, często wyszukanych potrzeb i preferencji. Przywiązują oni dużą wagę do poziomu obsługi i opinii, jaką cieszy się marka produktu lub firma.
STRATEGIA, CENA-ILOŚĆ"
rozpocznij naukę
Opiera się na zasadzie: "duży obrót - mały zysk" i jest skierowana do nabywców cenowych, a więc osób uznających za rozrzutność płacenie za markę, gdy mogą zaspokoić swoje potrzeby produktami niemarkowymi. Ta strategia może przynieść stosunkowo szybkie efekty ekonomiczne, które są jednak niepewne z uwagi na stałe zagrożenia ze strony konkurentów
STRATEGIE KONKURENCJI WG POZYCJI NA RYNKU
rozpocznij naukę
LIDER RYNKOWY-największy udział w rynku, wprowadza nowe produkty, pierwszy zmienia cenę, ma największy kanał dystrybucji, i najbardziej zauważalną promocje STRATEGIA: -powiększanie całego rynku(nowi użytkownicy, nowe zastosowania) -obrona udziału w rynku, duża innowacyjność, najlepszą formą obrony jest atak -powiększanie udziału STRATEGIE RZUCAJĄCYCH WYZWANIE: -Atak na lidera rynkowego -Atak na firmy o podobnej pozycji -Atak na małe lokalne przedsiębiorstwa STRATEGIE NAŚLADOWCÓW RYNKOWYCH -klon
POZIOMY W STRUKTURZE PRODUKTU I ICH SKŁADOWE
rozpocznij naukę
a) Rdzeń produktu - Jedna lub kilka cech produktu, którymi konsumenci kierują się przy dokonywaniu wyboru danego produktu. Przy zakupie radia rdzeniem korzyści jest jego zdolność dostarczania informacji i wrażeń słuchowych, natomiast rdzeniem korzyści termometru - mierzenie temperatury b) Produkt rzeczywisty - Rdzeń produktu przybiera tą formę w warunkach słabo rozwiniętej produkcji. Przykładami takich produktów jest sprzedaż wody, nasion, warzyw czy mineralnych surowców. Prostymi produktami rze
RODZAJE PRODUKTÓW
rozpocznij naukę
ZE WZGLĘDU NA PRZEZNACZENIE -produkty konsumpcyjne – zaspokajają potrzeby jednostek i grup nabywców lub gospodarstw domowych -produkty zaopatrzeniowe – nabywane przez przedsiębiorstwa w celu wytwarzania innych dóbr i usług b) ZE WZGLĘDU NA NA ZACHOWANIA NABYWCÓW PRZY ZAKUPIE -dobra wygodnego zakupu – są nabywane bardzo często i bez większego zastanowienia. Konsumenci nie zastanawiają się nad ich cechami i ceną podczas zakupu ponieważ dobrze je znają. [np. pieczywo, nabiał, prasa] Dodatkowo dziel
PRZEBIEG CYKLU ŻYCIA PRODUKTU I CHARAKTERYSTYKA POSZCZEGÓLNYCH FAZ
rozpocznij naukę
a) faza wprowadzenia na rynek – sprzedaż produktu rośnie powoli ponieważ jest on jeszcze nie znany konsumentom, a produkcja jest dopiero rozwijana b) faza wzrostu – konsumenci znają już produkt, w związku z czym sprzedaż nabiera tempa c) faza dojrzałości – następuje spowolnienie sprzedaży związane z nasyceniem rynku, a także pojawieniem się na nim substytutów d) faza spadku – w skutek dostępności na rynku licznych substytutów oraz wprowadzenie przez firmę nowych produktów następuje gwałtowny spa
POJĘCIE CYKLU ŻYCIA, JEGO SCHEMAT I RODZAJE CYKLU ŻYCIA (NIEMODELOWE)
rozpocznij naukę
CYKL ŻYCIA-pojęcie z teorii marketingu oznaczające okres, w którym produkt jest obecny na rynku. RODZAJE CYKLU: a) typowy cykl życia produktu b) recykl c) cykl życia produktu poddawanego modyfikacjom d) cykl życia produktu modnego e) cykl życia produktu „sezonowego dziwactwa”
POJĘCIE I RÓŻNE ROZUMIENIE NOWOŚCI
rozpocznij naukę
Nowy produkt – produkt wcześniej nie oferowany, którego nie można było wcześniej kupić. Rodzaje innowacji produktowych: a) Innowacje absolutne – oznaczają nowość w skali światowej b) Innowacje wtórne – upowszechnianie produktów znanych już gdzie indziej, ale nie znanych na rynku krajowym lub lokalnym. Dyfuzja – proces rozpowszechniania się innowacji Przez innowacje produktowe zwykło się rozumieć: a) produkty całkowicie nowe, zaspokajające potrzeby dotychczas nie zaspokojone lub nie znane b) prod
ETAPY PROCESU OPRACOWANIA INNOWACJI
rozpocznij naukę
a) poszukiwanie pomysłu nowego produktu - pomysły te mogą pochodzić z zewnątrz lub wewnątrz przedsiębiorstwa b) ocena i selekcja pomysłów - chodzi tu o wybranie jednego lub paru koncepcji, które mają największe szanse powodzenia. Pomysły przechodzą przez sito ocen i są podawane bardzo ostrej selekcji. c) analiza marketingowa - rozpoznanie kluczowych elementów decydujących o sukcesie danego produktu, ocena szans i zagrożeń na rynku, ocena konkurencji, określenie ceny produktu, kosztu jednostkoweg
METODA BCG
rozpocznij naukę
Konstrukcja macierzy BCG opiera się na obserwacji cyklu życia produktów i badaniu efektu skali, z których wynika, że produkty we wczesnych fazach życia nie generują wysokich zysków, ponieważ wymagają dużych nakładów finansowych, a wysoka rentowność jest silnie powiązana z dużym udziałem produktu w rynku. Do zbudowania macierzy potrzebne jest zgromadzenie informacji dotyczących: • udziału wyrobu w rocznej sprzedaży z danego przedsiębiorstwa, • tempa wzrostu sprzedaży poszczególnego wyrobu w stosu
GRUPY PRODUKTÓW W PORTFELU
rozpocznij naukę
GWIAZDY-Są to produkty, które wymagają jeszcze nakładów i nie przynoszą na ogół nadwyżki, choć uzyskuje się z nich znaczne przychody tempo wzrostu rynku jest wysokie, produkt jest konkurencyjny i rozwojowy, a inwestowanie w "gwiazdę" daje dużą gwarancję zysków. DYLEMATY(ZNAK ZAPYTANIA: są to produkty deficytowe, trudno jest określić ich możliwości. Mają względnie niski udział w rynku, ale charakteryzują się dużą dynamiką i w dłuższej perspektywie, jeśli zostaną odpowiednio doinwestowane, mogą s
MARKA
rozpocznij naukę
Marka to nazwa, termin, znak, symbol, wzór lub kombinacja tych elementów, mająca na celu ułatwienie nabywcy rozpoznania dóbr i usług danego sprzedawcy oraz odróżnienie ich od produktów konkurencyjnych. Podobnie jak opakowanie, wygląd i zastosowane rozwiązania techniczne, marka stanowi składnik produktu.
FUNKCJE MARKI
rozpocznij naukę
a) identyfikacyjna polegająca na odróżnianiu danego produktu, któremu nadano „imię” od dóbr i usług konkurencyjnych, co powoduje tzw. psychologiczne zróżnicowanie produktu i oznacza, że nawet gdy produkty wykazują niewielkie różnice funkcjonalne i jakościowe, marka indywidualizuje produkt, ułatwia jego identyfikację oraz percepcję tych ewentualnych różnic, jak również przyspiesza proces zapamiętywania wyrobu; b) gwarancyjna - oznaczająca, że właściciel znaku zobowiązuje się do utrzymania jakości
STRATEGIE NADAWANIA MAREK RODZAJE ICH ZALETY I WADY
rozpocznij naukę
MARKA INDYWIDUALNA nadawana jest konkretnemu, jednemu produktowi z całej oferty firmy. Mniejsza jest tym samym jej pozycja na rynku, gdyż marki jednego producenta konkurują ze sobą. Koszty wprowadzenia do sprzedaży nowego produktu są wysokie, ponieważ promuje się zupełnie nieznaną markę. RODZINNA nadawana jest wszystkim produktom lub grupie produktów danej firmy (np. ta sama marka dla odzieży i kosmetyków). KOMBINOWANA to połączenie użycia marki rodzinnej i indywidualnej. Dzięki temu promocja je
RODZAJE I FUNKCJE OPAKOWANIA
rozpocznij naukę
Opakowania dzielą się na: a) Transportowe b) Zbiorcze c) Jednostkowe Funkcje opakowań: a) Dystrybucyjne – umożliwianie przemieszczania produktów oraz ich ochrona przed działaniem czynników zewnętrznych b) Promocyjne – spełniają je raczej opakowania jednostkowe, a także stojaki do eksponowania produktu w sklepie
ISTOTA CENY, JEJ ZNACZENIE DLA FIRMY
rozpocznij naukę
Cena - czyli ilość pieniędzy, który musi wydać nabywca z związku z zakupem określonego produktu, jest jednym z ważniejszych elementów wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa przy podejmowaniu decyzji marketingowych. ZNACZENIE DLA FIRMY: a) Strategia opanowana przez cenę – sytuacja w której kompozycja jest kształtowana i realizowana poprzez cenę, wymaga aby pozostałe instrumenty były jej podporządkowane b) Strategia zdominowana przez inny instrument marketingowy – wymaga podporządkowania ceny inn
CELE POLITYKI CEN
rozpocznij naukę
a) wielkość sprzedaży -dążenie do nasycenia chłonnego rynku lub do jego opanowania w celu utrzymania osiągniętego poziomu zysku -zainteresowanie powiększeniem masy zysku poprzez sprzedaż większej ilości produktów po relatywnie niskich cenach -starań o większe wykorzystanie zdolności produkcyjnych, w celu obniżenia jednostkowego kosztu własnego sprzedaży produktu b) zysk -osiąganie maksymalnego zysku, w krótkim [jednorocznym] okresie -osiąganie satysfakcjonującego zysk rocznego w długim okresie [
CHARAKTERYSTYKA POLITYKI ZGARNIANIA, PRZENIKANIA, WYSOKICH CEN I DYSKONTOWEJ
rozpocznij naukę
a) polityka niskich cen [dyskontowa] – przynosi wiele korzyści z punktu widzenia wykorzystania ekonomii skali oraz możliwości działania na dużym rynku zbytu. Zakłada planowanie i utrzymanie cen na poziomie akceptowanym przez szeroki krąg nabywców i kosztem eliminacji usług dodatkowych i innych elementów, które powodują podrożenie produktu. b) Polityka wysokich cen – poparta np. ochroną patentową produktu, lojalnością kupujących, kontrolą rynków zaopatrzenia, czy wysoką barierą kapitałową. WE tym
CHARAKTERYSTYKA METOD USTALANIA CEN
rozpocznij naukę
WG CENY LIDERA – ma miejsce jeśli na rynku występuje lider, co pozwala ustalić cenę na poziomie jego ceny. Agresywna polityka cen nie ma tu sensu, ponieważ lider zazwyczaj ustala cenę nieznacznie wyższą niż jego koszty. Przedsiębiorstwo ustając jeszcze niższa cenę jest skazane na straty. WG CENY PRZECIĘTNEJ- polega na wyznaczaniu ceny na poziomie średnim do konkurentów. Jest to możliwe jeśli na danym rynku nie ma lidera cenowego. WG CEN PSYCHOLOGICZNYCH-– polega na obserwacji zachowań nabywców,
POJĘCIE KANAŁU DYSTRYBUCJI I STRUMIENIE TAM PRZEPŁYWAJĄCE
rozpocznij naukę
Kanał dystrybucji – struktura komórek organizacyjnych firmy oraz zewnętrznych instytucji uczestniczących w sprzedaży produktu na rynku KANAŁY PRZEPŁYWAJĄCE- a) ze wzgl. na ilość pośredników: bezpośrednie i pośrednie b) ze wzgl. na liczbę szczebli pośrednich: krótkie, długie c) ze wzgl. na liczbę pośredników: wąska, szeroka d) ze wzgl. na rodzaje przepływających strumieni: transakcyjne, rzeczowe e) ze wzgl. na znaczenie kanału dla producenta: podstawowe, pomocnicze f) ze wzgl. na charakter powiąz
CHARAKTERYSTYKA KANAŁÓW BEZPOŚREDNICH
rozpocznij naukę
Kanał bezpośredni – producent sam, na własny koszt i ryzyko, zajmuje się rozmieszczeniem i sprzedażą swych produktów finalnych nabywcom. Organizuje sprzedaż wysyłkową, domokrążną, detaliczną, we własnych palcówkach, bądź też sprzedaż z automatów. Producent sam nawiązuje kontakty z finalnym nabywca za pomocą poczty, telefonu, telewizji, własnych agentów. Ten rodzaj dystrybucji wymaga prowadzenia przez firmę dwóch rodzajów działalności [produkcji i handlu], a tym samym zaangażowania kapitału w dzi
CHARAKTERYSTYKA KANAŁÓW POŚREDNICH
rozpocznij naukę
Kanał pośredni – korzysta z niego większość wytwórców. Wytwórca w celu dotarcia ze swym produktem do finalnych nabywców korzysta z pośrednictwa zewnętrznych instytucji [osób]. Pośredników wprowadza się, gdy sprzedaż bezpośrednia przynosi producentowi gorsze efekty finansowe. Pośrednik za swoje usługi pobiera marżę, prowizję lub inny rodzaj wynagrodzenia. Zalety: -zmniejszenie kosztów związanych z poszukiwanie potencjalnych nabywców -specjalizacja pośredników zmniejsza jednostkowe koszy magazynow
FUNKCJE DYSTRYBUCJI
rozpocznij naukę
pozyskiwanie i przekazywanie informacji rynkowych, promocja produktów, poszukiwanie i zgłaszanie ofert kupna-sprzedaży, nawiązywanie kontaktów handlowych oraz negocjowanie warunków umów stwarzających podstawy prawne dla przepływu prawa własności do przemieszczanych produktów. Funkcje organizacyjne wiążą się z realizacją transakcji kupna-sprzedaży. Obejmują one obsługę zamówień, transport i utrzymywanie magazynów oraz utrzymywanie zapasów. Przejawem wykonywania określonych funkcji przez podmioty
TYPY KANAŁÓW PIONOWO ZINTEGROWANYCH
rozpocznij naukę
-korporacyjne [własne] – w kanałach takich producent jest jednocześnie właścicielem firm działających na szczeblu hurtu i detalu [integracja naprzód] bądź detalista uruchamia własną produkcję sprzedawanych wyrobów [integracja wstecz] -kontaktowe – niezależne firmy producentów, hurtowników, detalistów i agentów współdziałają na podstawie zawartych kontraktów, określających jak każdy będzie starał się zwiększyć efektywność kanału [zrzeszenia hurtowników niezależnych, spółdzielnie drobnych detalist
ISTOTA DZIAŁALNOŚCI HURTOWEJ I JEJ FUNKCJE
rozpocznij naukę
Hurt – pełni rolę pośrednika miedzy producentami a detalistami Główne zadanie hurtowników: -zakup dużych, jednorodnych partii produktów i ich odsprzedaż w mniejszych ilościach i po wyższych cenach -hurtownicy wyręczają producentów w dziedzinie składania, rozmieszczania towarów, zbierania zamówień, utrzymywania kontaktów i dokonywania rozliczeń z dużą ilością detalistów -uwalniają detalistów od konieczności posiadania własnych magazynów i utrzymywania wielu kosztownych kontaktów w producentami Po
KONCEPCJA KOŁA DETALU I CYKLU ŻYCIA INSTYTUCJI HANDLOWYCH
rozpocznij naukę
Teoria koła detalu [cykl instytucjonalny handlu detalicznego]: a) Innowacyjny detalista – przedsiębiorstwo wchodząc na rynek jest małe, stosuje strategię niskich kosztów, marż i cen. Poziom świadczonych przez nie usług jest niski a asortyment wąski b) Tradycyjny detalista - przedsiębiorstwo rozwijając się stosuje przemyślane ułatwienia zakupów, inwestuje w kosztowną lokalizację, dostosowuje się do mody i stosuje wysokie ceny. Ma szeroki asortyment towarów. c) Dojrzały detalista – przedsiębiorstw
SKLEPOWE FORMY HANDLU
rozpocznij naukę
a) sklepy specjalistyczne – asortyment przez nie oferowany może obejmować jedną markę lub firmę, wybieralne artykuły spożywcze [sklepy ze zdrową żywnością] bądź awangardowy asortyment modnych ubiorów dodatków. Głęboki asortyment ma zapewnić nabywcy duży wybór. Działają głównie w dużych miastach b) powszechne sklepy samoobsługowe – najbardziej rozpowszechnione. Mają szeroki asortyment, lecz są to produkty podstawowe. Zlokalizowane są zazwyczaj w centrach miast. c) wielkopowierzchniowe sklepy samo
SKLEPY DYSKONTOWE
rozpocznij naukę
Sklepy dyskontowe - są to najtańsze sklepy o najpłytszym asortymencie, usługi są tutaj zredukowane do poziomu zerowego, występują tu produkty szybko rotujące, płatność gotówkowa. Sklepy te sprzedają standardowe artykuły po obniżonych cenach, akceptując niższe marze, za to sprzedają większą ilość produktów. Asortyment jest zawężany do 1000-2000 podstawowych produktów, z których znaczącą cześć stanowią marki własne, a więc produkowane na zlecenie sieci.
POZASKLEPOWE FORMY HANDLU DETALICZNEGO
rozpocznij naukę
Pozasklepowe formy sprzedaży detalicznej -Domy wysyłkowe -Organizacje sprzedaży bezpośredniej -Sklepy internetowe i platformy aukcyjne -Firmy dokonujące sprzedaży przy użyciu maszyn sprzedażowych
SPRZEDAŻ WYSYŁKOWA
rozpocznij naukę
prowadzona przez producentów, wyspecjalizowane sklepy, domy towarowe. Ich asortyment jest bardzo szeroki. Obejmuje zarówno tanie bezmarkowe produkty jak i artykuły renomowanych firm, artykuły wyposażenia mieszkań, odzież, artykuły sportowe. W tradycyjnym handlu wysyłkowym sprzedający nawiązuje kontakt z kupującym poprzez drukowane katalog [na ich podstawie składa się zamówienie telefonicznie lub za pomocą poczty]. Obecnie preferuje się sprzedaż elektroniczną. Z tej formy sprzedaży korzystają lud
ISTOTA FRANCHISINGU I KORZYŚCI JAKIE DAJE DLA ZAINTERESOWANYCH STRON
rozpocznij naukę
Obecnie franchising definiuje się jako system sprzedaży towarów, usług lub technologii, który jest oparty na ścisłej i ciągłej współpracy pomiędzy prawnie i finansowo odrębnymi i niezależnymi przedsiębiorcami. Najważniejszym elementem tego systemu jest fakt, że franczyzodawca nadaje swoim poszczególnym franczyzobiorcom prawo oraz nakłada na nich obowiązek prowadzenia działalności zgodnie z jego koncepcją. Indywidualny franczyzobiorca korzysta z nazwy handlowej franczyzodawcy, jego znaku towarowe
RODZAJE DYSTRYBUCJI ZE WZGLĘDU NA INTENSYWNOŚĆ
rozpocznij naukę
Dystrybucja intensywna – polega na umożliwieniu potencjalnym nabywcom zakupu określonych produktów przy minimalnym wysiłku. Produkty są oferowane w maksymalnej ilości punktów sprzedaży. Są to na ogół produkty codziennego użytku, często niewybieralne. Ich nabywcy są bardzo liczni, ale rozproszeni przestrzennie, stąd dotarcie do nich wymaga długich i szerokich kanałów. Dystrybucja selektywna – polega na celowym korzystaniu przez producenta z ograniczonej liczby pośredników i sprzedaży produktów pr
ISTOTA, FUNKCJE I CELE PROMOCJI
rozpocznij naukę
Promocja [polityka komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem] – obejmuje ona zespół działań i środków, za pomocą których przedsiębiorstwo przekazuje na rynek informacje charakteryzujące produkt lub firmę, kształtuje potrzeby nabywców oraz pobudza, ukierunkowuje i zmniejsza elastyczność popytu. Poprzez promocję lansuje się wizerunek firmy lub produktu, zachęca do zakupów określonych dóbr i usług w określonym miejscu i czasie na określonych warunkach oraz dąży do zdobycia przewagi nad konkurentami. F
CELE PROMOCJI
rozpocznij naukę
Cele promocji: a) cele ekonomiczne – wyrażają się poprzez wielkości ekonomiczne takie jak: sprzedaż, koszty, zysk oraz ich wzajemne kombinacje b) cele społeczne [psychograficzne] – obejmują szeroki zakres zadań związanych z: -przedsiębiorstwem jako podmiotem promocji [zwiększenie stopnia znajomości firmy, poprawa jej wizerunku] -konsumentem [edukacja rynkowa, pozyskiwanie wierności i lojalności nabywców wobec firmy, zdobycie informacji o preferencjach nabywców] -produktem [kształtowanie wizerunk
METODY USTALANIA BUDŻETU PROMOCYJNEGO
rozpocznij naukę
a) metody pragmatyczne -metody procentowego udziału w sprzedaży - metody realizacji do zysku opiera się na planowanej, rocznej sprzedaży i określonym wskaźniku procentowym, zwyczajowo przyjmowanym w danym rodzaju działalności. Chociaż jest to metoda prosta i popularna, wysuwa się w stosunku do niej poważne zastrzeżenia. Dotyczą one związku przyczynowego między promocją a sprzedażą. Metoda ta jest także bardzo podatna na koniunkturę -metoda realizacji do osiągniętego zysku -metody możliwości fina
ISTOTA STRATEGII PUSH I PULL
rozpocznij naukę
a) Strategia push – głównym zadaniem promocji jest „pchanie” produktu przez wybrany kanał dystrybucji. Wykorzystuje ona do tego celu głównie: dealer promotion, sprzedaż osobistą i akwizycję. Jej obszar zainteresowania wyznaczają głównie produkty powszechnego użytku, mało zróżnicowane pod względem jakości i ceny. Strategia ta dąży do utrzymywania efektu „pełnej półki” w magazynie czy sklepie. W tego typu strategiach założeniem producenta jest agresywna promocja do hurtowników, hurtowników do deta
ETAPY TWORZENIA POLITYKI PROMOCJI
rozpocznij naukę
Budowa promocji ·Cele oparte na misji porządkowanie strategii ·Określenie adresatów promocji – segmentacja ·Wybór narzędzi promocji - promotion mix · Wybór nośników - ATL i BTL · Wybór treści promocji · Wybór emisji i intensywności promocji ·Określenie budżetu promocji
ISTOTA PROMOCJI WĄSKIEJ I SZEROKIEJ
rozpocznij naukę
Polityka wąskiej promocji - grupa adresatów jest mniejsza od kręgu potencjalnych nabywców. Promocję kieruje się do wąskiej grupy adresatów, którzy są w stanie kształtować opinie o promowanym produkcie lub decydować o jego zakupie Polityka szerokiej promocji – docelowa grupa adresatów jest większa od docelowego segmentu rynku. Przykładem takiej promocji jest reklama telewizyjna w porze największej oglądalności
SPRZEDAŻ OSOBISTA I JEJ FUNKCJE
rozpocznij naukę
Sprzedaż osobista należy do elementów promotion-mix. Jest to werbalna prezentacja produktu lub usługi polegająca na przeprowadzeniu rozmowy z jednym lub większą liczbą potencjalnych nabywców w celu dokonania sprzedaży. Rozmowa ta często połączona jest z możliwością obejrzenia, a nawet wypróbowania towaru. FUNKCJE: -przekazywania informacji o produkcie, jego właściwościach, warunkach zakupu, itp. -Pozyskiwania informacji o potrzebach, popycie, preferencjach odbiorców -Zjednywania klientów -Przeko
PROCES SPRZEDAŻY W KONCEPCJI MARKETINGOWEJ
rozpocznij naukę
Etap I -przygotowanie wstępne Etap II -spotkanie z nabywcą -prezentacja oferty sprzedażowej -pokonywanie oporów nabywców -zawarcie transakcji Etap III -zadania po sprzedaży Etap I Jego celem jest identyfikacja potencjalnych nabywców produktu, zdefiniowanie ich potrzeb i sposobów zaspokojenia. W rywalizacji tego etapu pomocne mogą być wizyty u nowych potencjalnych klientów, udział w targach i wystawach, analiza aktualnych katalogów adresowych, wykorzystanie osobistych kontaktów sprzedawców. Na ty
CHARAKTERYSTYKA PROMOCJI SPRZEDAŻY DODATKOWEJ I JEJ INSTRUMENTY
rozpocznij naukę
Promocja dodatkowa –obejmuje ona zespół instrumentów tworzących dodatkowe i nadzwyczajne bodźce zwiększające stopień atrakcyjności produktu wobec nabywcy i podwyższający jego skłonność do zakupu Podstawowe instrumenty: a) obniżka cen – jest silnym bodźcem aktywizującym sprzedaż w krótkich okresach. Obniżka musi być min. 15-20%. Zbyt duża obniżka utożsamiana jest z negatywną oceną samego produktu. Zbyt częste redukcje ceny pogarszają tez image marki i firmy w oczach potencjalnych klientów i wywie
CHARAKTERYSTYKA PR
rozpocznij naukę
Istota działań podejmowanych w tej sferze wyraża się w dążeniach do kreowania, utrwalania i rozszerzania społecznego zaufania i pozytywnego wyobrażenia o przedsiębiorstwie Zmierza do kształtowania postaw opinii publicznej poprzez politykę rozgłosu i wysoką reputację. W swej istocie jest podobna do reklamy, ale nie całkiem. Istota PR: a) możliwość skutecznego sterowania stosunkami z otoczeniem w przypadku PR są dużo mniejsze niż w przypadku reklamy. Propaganda trafia bowiem do wąskiego grona, do
SPONSORING
rozpocznij naukę
Sponsoring – w ostatnich latach jest mu przypisywane szczególne znaczenie, niekiedy traktowany jest wręcz jako niezależny od public relations instrument. Wspieranie działań ważnych lub atrakcyjnych jest społecznie jest zazwyczaj szerzej znane opinii publicznej i może spowodować pozytywne skojarzenie sukcesów czy działań osób sponsorowanych z sytuacją firm sponsorujących
PUBLICITY
rozpocznij naukę
Publicity - Jest to uzyskanie rozgłosu, to forma promocji prowadzona poprzez emisje informacji przeznaczonych do rozpowszechnienia przez środki masowego przekazu w nadziei że będą one bezpłatnie opublikowane oraz zostaną zauważone przez docelowego odbiorcę.
ISTOTA REKLAMY I JEJ FUNKCJE
rozpocznij naukę
Reklama – jest podstawową formą komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem. Stanowi ona masowa, odpłatną i bezosobową formę prezentowania oferty sprzedaży przez określonego nabywcę Celem informacji przekazywanych przez reklamę jest: -kreowanie potrzeb [uświadamianie ludziom braków i budzenie chęci posiadania] -ukazywanie i przypominanie walorów użytkowych i określonego produktu -kształtowanie pozytywnego wyobrażenia o firmie nadającej reklamę FUNKCJE REKLAMY -informacja [potrzebna jest w fazie
SPIRALA REKLAMY
rozpocznij naukę
Jest to zobrazowany cykl rozwoju produktu, od momentu jego wprowadzenia na rynek. Pomaga ona w ustaleniu etapu, na jakim znajduje się w danej chwili produkt lub usługa
DWUSTOPNIOWY MODEL KOMUNIKACJI, REDYSTRYBUCJA HASEŁ REKLAMOWYCH, BŁĄD PERCEPCJI
rozpocznij naukę
Model komunikacji dwustopniowej To układ, w którym pomiędzy nadawcę, a odbiorcę informacji zostają włączone pośrednie elementy przekazu. Hasła reklamowe docierają do potencjalnych odbiorców nie wprost lecz drogą pośrednia poprzez liderów opinii, dyrektorów mody, osoby cieszące się autorytetem i prestiżem w szerokich kręgach opinii publicznej, konsumentów charakteryzujących się wysoką gotowością do przyswajania nowości rynkowych, pośredników handlowych. - Błąd percepcyjny – wiąże się on z faktem,
RODZAJE SZUMÓW W PROCESIE PRZEKAZU KOMUNIKATÓW REKLAMOWYCH
rozpocznij naukę
I Szum fizyczny (zewnętrzny lub mechaniczny): - hałas, dym papierosowy - nieodpowiednia temperatura, miejsce, pora dnia - problemy techniczne - zbyt duża ilość uczestników - presja czasu - ciemne okulary - kleksy i plamy w tekście II Szum psychiczny - nastawienie od negatywnego (uprzedzenie i nieprzychylność) po skrajnie pozytywne (całkowity brak krytycyzmu i uwielbienie) - poczucie wyższości lub kompleksu niższości - lekceważenie słuchaczy - brak przygotowania merytorycznego - monotonna wypowie
CECHY ATRAKCYJNEGO APELU REKLAMOWEGO
rozpocznij naukę
Każdą reklamę tworzy oczywiście apel reklamowy czyli pewnego rodzaju wołanie, które ma za zadanie zachęcać konsumentów do dokonania zakupu reklamowanego towaru. Apel reklamowy jest również uważany za najważniejszą część każdej reklamy, która może być emitowana w telewizji czy też radiu oraz w jakikolwiek inny sposób. Dlatego właśnie treść apelu reklamowego powinna mieć charakter emocjonalny, moralny, racjonalny oraz psychologiczny. Każdy człowiek ma świadomość, że reklama posiada charakter emocj
CHARAKTERYSTYKA RODZAJÓW APELI REKLAMOWYCH
rozpocznij naukę
Apele reklamowe mogą być - racjonalne-przekonują odbiorcę logiką przytaczanych informacji, np.: zachętą do zakupu samochodu może być inf. o niskim zużyciu paliwa czy o uzyskaniu dużego przyspieszenia - emocjonalne-dotyczące strefy uczuć i emocji, eksponują np.: rewelacyjnie niskie ceny, czy fantastyczny zapach nowych perfum - pozytywne-wzbudzające motywacje dodatnie, przedstawiają korzyści płynące z zastosowania np.: apele reklamujące zdrową żywność - negatywne-odwołują się do motywów strachu, o
TYPY REKLAMY ZE WZGLĘDU NA WYKORZYSTYWANE MEDIA ORAZ ICH ZALETY I WADY
rozpocznij naukę
a) reklama prasowa – jest jednym z najpoważniejszych sposobów komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem. Jako środki przekazu wykorzystuje się gazety i czasopisma. Ogłoszenia mogą być zamieszczane w prasie o charakterze ogólnym lub specjalistycznym. Zalety reklamy prasowej: -duża częstotliwość przekazu informacji -szeroki odbiór, uzależniony od wysokości nakładu -szybkość zamieszczani haseł reklamowych w prasie -możliwość przekazu precyzyjnej i stosunkowo szerokiej informacji reklamowej -łatw

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.