Adjectives intermediate (comparing)

 0    31 fiszek    apaznowicz
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
bossy
Her mother was very bossy and always told her what to do.
rozpocznij naukę
władczy
Jej matka była bardzo apodyktyczna i zawsze mówiła jej, co ma zrobić.
breathtaking
The view was breathtaking.
rozpocznij naukę
zapierający dech
Widok zapierał dech w piersiach.
shocked
We were shocked to learn about the earthquake.
rozpocznij naukę
wstrząśnięty
Byliśmy zszokowani informacją o trzęsieniu ziemi.
amused
We were really amused by that idea.
rozpocznij naukę
rozbawiony
Ten pomysł naprawdę nas rozbawił.
aggressive
They often become nervous, irritable and at times aggressive without access to web.
rozpocznij naukę
agresywny
Oni często stają się nerwowi, drażliwi i czasami agresywni gdy nie mają dostępu do sieci.
stunning
The result is stunning.
rozpocznij naukę
oszałamiający
Rezultat jest oszałamiający.
aware of
I'm fully aware of the risk involved in this.
rozpocznij naukę
świadomy czegoś
Jestem w pełni świadom związanego z tym ryzyka.
scared
The children were scared of the possibility of calling their parents.
rozpocznij naukę
przestraszony
Dzieci były przestraszone możliwością wezwania rodziców.
unimaginable
That's a lot of money, but not an unimaginable amount.
rozpocznij naukę
niewyobrażalny
To dużo pieniędzy, ale nie niewyobrażalna ilość.
artificial
She welcomed me with an artificial smile.
rozpocznij naukę
sztuczny
Ona powitała mnie ze sztucznym uśmiechem.
cosy
I like your room, it's cosy in here.
rozpocznij naukę
przytulny
Podoba mi się twój pokój, przytulnie tutaj.
dishonest
I've never done a dishonest thing in my life!
rozpocznij naukę
nieuczciwy
Nigdy nie zrobiłem niczego nieuczciwego w moim życiu!
controversial
You should avoid controversial subjects.
rozpocznij naukę
kontrowersyjny
Powinieneś unikać kontrowersyjnych tematów.
disappointed
I didn't like the film at all and felt really disappointed.
rozpocznij naukę
rozczarowany
W ogóle nie podobał mi się film i byłam rozczarowana.
complex
This problem is quite complex, you have to help me.
rozpocznij naukę
kompleks
Ten problem jest dość złożony, musisz mi pomóc.
colourful
They were wearing colourful clothes.
rozpocznij naukę
kolorowy
Oni mieli na sobie kolorowe ubrania.
clumsy
I'm so clumsy - I've broken another glass.
rozpocznij naukę
niezdarny
Jestem taki niezdarny - zbiłem kolejną szklankę.
cheerful
Peter is a very cheerful baby and almost never cries.
rozpocznij naukę
pogodny
Peter jest bardzo pogodnym dzieckiem i prawie nigdy nie płacze.
charming
This village is so charming I decided to buy a weekend cottage here
rozpocznij naukę
czarujący / uroczy
Ta wioska jest tak urocza, że postanowiłem kupić tutaj domek letniskowy.
cute
Your puppy is so cute!
rozpocznij naukę
śliczny
Twój szczeniak jest taki słodki!
vain
My sister is vain - she always buys expensive clothes.
rozpocznij naukę
próżny
Moja siostra jest próżna - zawsze kupuje drogie ubrania.
generous
He is so generous he got her a brand new car.
rozpocznij naukę
hojny
Jest tak hojny, że kupił jej całkiem nowy samochód.
elegant
You look elegant in this suit.
rozpocznij naukę
elegancki
Wyglądasz elegancko w tym garniturze.
embarrassing
The situation was embarrassing for everyone.
rozpocznij naukę
żenujący
Sytuacja była żenująca dla wszystkich.
impressive
That's impressive.
rozpocznij naukę
robiący wrażenie
To imponujące.
harmful
Smoking is harmful.
rozpocznij naukę
szkodliwy
Palenie jest szkodliwe.
strict
My English teacher is strict.
rozpocznij naukę
surowy
Mój nauczyciel angielskiego jest surowy.
harmless
It was just harmless fun.
rozpocznij naukę
nieszkodliwy
To była tylko niewinna zabawa.
rational
Everything I'm doing is rational from my point of view.
rozpocznij naukę
racjonalny
Wszystko co robię jest racjonalne z mojego punktu widzenia.
fashionable
Red and green are very fashionable this season.
rozpocznij naukę
modny
W tym sezonie modne są czerwień i zieleń.
unique
This sculpture has a unique shape.
rozpocznij naukę
wyjątkowy, unikalny
Ta rzeźba ma wyjątkowy kształt.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.