Zwroty łacińskie negotium/lex/ius

 0    93 fiszki    natalia.zag
drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

ius civile
rozpocznij naukę
prawo obywatelskie

ius naturale
rozpocznij naukę
prawo naturalne, prawo właściwe nie tylko ludziom, ale też wszystkim stworzeniom

ius gentium
rozpocznij naukę
prawo narodów

ius publicum
rozpocznij naukę
Prawo publiczne

ius privatum
rozpocznij naukę
Prawo prywatne

Ius humanum
rozpocznij naukę
Prawo ludzkie, tworzone przez ludzi

Ius divinum
rozpocznij naukę
prawo boskie, pochodzące od boga

ius commune
rozpocznij naukę
prawo wspólne

ius particulare
rozpocznij naukę
prawo partykularne, jednostki

ius generale
rozpocznij naukę
Prawo generalne

ius singulare
rozpocznij naukę
prawo szczegółowe

ius scriptum
rozpocznij naukę
Prawo spisane

ius non scriptum
rozpocznij naukę
Prawo niespisane, zwyczajowe

ius subiectivum
rozpocznij naukę
prawo podmiotowe

ius obiectivum
rozpocznij naukę
Prawo przedmiotowe

ius cogens
rozpocznij naukę
Prawo bezwzględnie obowiązujące

ius dispositivum
rozpocznij naukę
prawo względnie obowiązujące

iudex a quo
rozpocznij naukę
sędzia od którego pochodzi zaskarżone orzeczenie

iudex ad quem
rozpocznij naukę
Sędzia do którego jest kierowany środek odwoławczy

iudex suspectus
rozpocznij naukę
Sędzia podejrzany (wyłączany od orzekania na wniosek swój lub stron. Podejrzewany o stronniczość, relacje osobiste)

iudex inhabilis
rozpocznij naukę
sędzia niezdolny (wyłączany od orzekania ex lege, będący stroną w postępowaniu lub spokrewniony ze stronami- relacja prawna)

vacatio legis
rozpocznij naukę
spoczywanie ustawy- czas pomiędzy ogłoszeniem ustawy, a jej wejściem w życie.

relaxatio legis
rozpocznij naukę
zawieszenie mocy obowiązującej przepisu

contra legem
rozpocznij naukę
wbrew ustawie

praeter legem
rozpocznij naukę
obok ustawy

in fraudem legis
rozpocznij naukę
w celu obejścia ustawy

iuxta legem
rozpocznij naukę
Zgodnie z ustawą

de lege ferenda
rozpocznij naukę
co do postulowanej zmiany, co do ustawy, która ma być uchwalona

de lege lata
rozpocznij naukę
z punktu widzenia ustawy obowiązującej

w przypadku norm kolizyjnych określa prawo właściwe dla danej sprawy ze względu na miejsce urzędowania sądu

lex domicilli
rozpocznij naukę
w przypadku norm kolizyjnych określa prawo własciwe dla danej sprawy ze względu na miejsce zamieszkania strony

lex rei sitae
rozpocznij naukę
prawo położenia rzeczy

lex loci contractus
rozpocznij naukę
prawo miejsca zawarcia umowy

pactum de contrahendo
rozpocznij naukę
umowa przedwstępna (do zawarcia zobowiązania w przyszłości)

pactum de non alienando
rozpocznij naukę
umowa co do niezbywania rzeczy, umowne wykluczanie wyzbycia się rzeczy

pactum de non cedendo
rozpocznij naukę
umowa co do niezbywania prawa, umowne wykluczenie przelewu wierzytelności na osobę trzecią

pactum de non petendo
rozpocznij naukę
umowa co do niedochodzenia roszczeń umowne wykluczenie pozwu w przyszłości

pactum in favorem tertii
rozpocznij naukę
umowa na rzecz osoby trzeciej

essentialia negotii
rozpocznij naukę
istotne elementy czynności prawnej

naturalia negotii
rozpocznij naukę
naturalne elementy czynności prawnej

accidentalia negotii
rozpocznij naukę
uboczne elementy czynności prawnej (dies, condicio, modus)

dies a quo
rozpocznij naukę
dzień od którego, termin od którego zaczynaja się skutki czynności prawnej

dies ad quem
rozpocznij naukę
dzień DO KTÓREGO, dzień ustania skutków czynności prawnej

dies cedens
rozpocznij naukę
termin zawarcia czynności prawnej

dies veniens
rozpocznij naukę
termin wymagalności spełnienia zobowiązania

condicio positiva
rozpocznij naukę
warunek pozytywny, który polega na działaniu

condicio negativa
rozpocznij naukę
warunek negatywny, polega na zaniechaniu

condicio sine qua non
rozpocznij naukę
warunek konieczny do spełnienia

modus procedendi
rozpocznij naukę
sposób obradowania (dot. organów kolegialnych)

simulatio totalis
rozpocznij naukę
całkowita symulacja czynności prawnej

negotium validum
rozpocznij naukę
ważna czynność prawna

negotium simulatum
rozpocznij naukę
czynność prawna pozorna, zawarta dla ukrycia innej czynności prawnej

negotium dissimulatum
rozpocznij naukę
czynność prawna ukryta

negotium invalidum/nullum
rozpocznij naukę
nieważna czynność prawna

negotium claudicans
rozpocznij naukę
czynność prawna kulejąca, dokonywana przez niedojrzałego bez współdziałania opiekuna

negotium bilaterale
rozpocznij naukę
czynność prawna dwustronna

negotium unilaterale
rozpocznij naukę
czynność prawna jednostronna

negotium inter vivos
rozpocznij naukę
czynność prawna pomiędzy żyjącymi

negotium mortis causa
rozpocznij naukę
czynność prawna na wypadek śmierci, której skuteczność jest zależna od śmierci osoby dokonującej czynności

negotium inter praesentes
rozpocznij naukę
czynność prawna pomiędzy obecnymi

negotium inter absentes
rozpocznij naukę
czynność prawna pomiędzy nieobecnymi

negotium non existens
rozpocznij naukę
czynność prawna niestniejąca (gdy nie doszło do zawarcia czynności prawnej)

praesumptio iuris
rozpocznij naukę
domniemanie prawne

reformatio in peius
rozpocznij naukę
zmiana na gorsze

uchylenie ustawy w całości

pośrednie uchylenie ustawy wskutek zgłoszonej nowelizacji

częściowe uchylenie ustawy

promulgatio legis
rozpocznij naukę
publiczne ogłoszenie aktu normatywnego

mens legislatoris
rozpocznij naukę
intencja ustawodawcza

legis interpretatio
rozpocznij naukę
WYKŁADNIA

sententia legis
rozpocznij naukę
wyrok sądowy

verba legis
rozpocznij naukę
brzmienie ustawy

analogia legis/iuris
rozpocznij naukę
wnioskowanie z podobieństwa

legislator
rozpocznij naukę
Prawodawca

lex superior
rozpocznij naukę
ustawa wyższej rangi

lex inferior
rozpocznij naukę
ustawa niższej rangi

lex specialis
rozpocznij naukę
ustawa specjalna, szczegółowa

lex generalis
rozpocznij naukę
ustawa ogólna

lex posterior
rozpocznij naukę
ustawa późniejsza

prawo poprzednie

lex anterrior
rozpocznij naukę
ustawa wcześniejsza

lex, legis
rozpocznij naukę
ustawa, norma prawna, przepis prawny

regula, regulae
rozpocznij naukę
reguła prawa

vacatio, vacationis
rozpocznij naukę
wakowanie, zwolnienie od czegoś, ferie, wakacje

mens, mentis
rozpocznij naukę
umysł, zamysł, intencja

verbum, verbi IIn
rozpocznij naukę
słowo, wyraz

zwolnienie, złagodzenie, rozluźnienie

fraus, fraudis
rozpocznij naukę
pokrzywdzenie, oszustwo

negotium negotii nII
rozpocznij naukę
czynność prawna

porozumienie

contractus IVm
rozpocznij naukę
umowa

ważność

symulacja udawanie pozór


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.