Genetyka (1-4)

5  2    63 fiszki    Zuzakitko
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski
Odpowiedź język polski

kwas deoksyrybonukleinowy, nośnik informacji genetycznej

genetyka po polsku
badanie dziedziczenia cech i zmienności organizmów

inżynieria genetyczna
rozpocznij naukę
inżynieria genetyczna po polsku
pozwala na ingerowanie w materiał genetyczny w taki sposób, że ulegają zmianie cechy dziedziczne

biotechnologia nowoczesna
rozpocznij naukę
projektowanie organizmów o właściwościach przydatnych człowiekowi

składa się z: cukru-deoksyrybozy, zasady azotowej, reszty kwasu fosforowego (V)

zasady azotowe
rozpocznij naukę
DNA: guanina, cytozyna, adenina, tymina RNA: adenina, uracyl, cytozyna, guanina

sekwencja DNA
rozpocznij naukę
kolejność występowania poszczególnych nukleotydów w nici DNA

podwójna helisa
rozpocznij naukę
model budowy DNA

zasada komplementarności
rozpocznij naukę
wyznacza sekwencję nukleotydów drugiej nici

replikacja DNA
rozpocznij naukę
podwojenie DNA, dokładne kopiowanie cząsteczek w stosunkowo krótkim czasie

polimeraza DNA
rozpocznij naukę
enzym, dobudowuje do matrycy komplementarne nukleotydy i łączy je w nową nić

nić DNA jest semikonserwatywna
rozpocznij naukę
każda nową nić DNA zawiera jedną stara nić

kwas rybonukleinowy,

cukier wchodzący w skład RNA

matrycowy, przenosi informację o sekwencji aminokwasów w białku cząsteczki DNA na rybosomy

rybosomowy, wchodzi w skład rybosomów

transportowe, dostarcza aminokwasy na rybosomy

białka enzymatyczne
rozpocznij naukę
przyspieszają przebieg reakcji w organizmie; lipaza, pepsyna

białka budulcowe
rozpocznij naukę
wchodzą w skład struktur w organizmie; kolagen, keratyna

białka motoryczne
rozpocznij naukę
umożliwiają ruch w komórkach i tkankach; aktyna, miozyna

białka transportujące
rozpocznij naukę
odpowiadaja za przenoszenie wielu związków; hemoglobina

białka regulacyjne
rozpocznij naukę
regulują procesy przebiegające w komórkach; insulina

białka obronne
rozpocznij naukę
ochraniają organizm m.in. przed infekcjami; przeciwciała

białka magazynujące
rozpocznij naukę
umożliwiają gromadzenie ważnych związków; ferrytyna (magazynuje żelazo)

odcinek DNA dotyczący budowy jednego białka (łańcucha polipeptydowego) lub jednej cząsteczki RNA

geny bakterii (organizmów prokariotycznych)
rozpocznij naukę
leżą obok siebie, nie są oddzielone odcinkami niekodującymi

geny organizmów eukariotycznych
rozpocznij naukę
między genami występuje dużo odcinków nie kodujących

pozagenowe DNA
rozpocznij naukę
nie kodujące ani białka ani RNA, przypuszcza się, że biorą udział w regulowaniu procesów

odcinki kodujące, zazwyczaj krótsze

niekodujące

kompletny zapis informacji genetycznej danego organizmu; określa się tez tak materiał genetyczny wirusów

genom bakterii
rozpocznij naukę
stanowi go duża cząsteczka DNA nazywana chromosomem bakteryjnym oraz małe cząsteczki-plazmidy

miejsce występowania genomu bakterii

geny w plazmidach nie zawsze kodują informacje niezbędne do życia ale przydatne

komórki eukariotyczne
rozpocznij naukę
posiadające jądro

komórki prokariotyczne
rozpocznij naukę
mają substancje jądrową

cząsteczki DNA
rozpocznij naukę
występują: w mitochondriach, chloroplastach i jądrze komórkowym

Wszystkie komórki organizmu mają identyczny genom
rozpocznij naukę
różnice powoduje to, że aktywna jest tylko część genów

tworzy ją: kwas deoksyrybonukleinowy związany z białkami; ma ona postać długich cienkich nici które podczas podziału staja się zwarte tak, że mozna wyodrębnić poszczególne cząsteczki DNA

część chromatyny która podczas podziału ma dwie identyczne cząsteczki DNA

fragment nici nawinięty na białka, podstawowa jednostka chromatyny

zwężenie w chromosomie wyznaczające ramiona, umozliwia on rozdzielenie materiału genetycznego podczas podziału komórki

chromosom mitotyczny
rozpocznij naukę
zawiera dwie identyczne cząsteczki DNA

zestaw chromosomów charakterystyczny dla komórki somatycznej danego organizmu

chromosomy homologiczne
rozpocznij naukę
chromosomy podobne do siebie

organizmy i komórki o podwójnym zestawie chromosomów

mające pojedynczy zestaw chromosomów

poliploidalne
rozpocznij naukę
zawierają więcej niż po dwa chromosomy każdej pary

kod genetyczny
rozpocznij naukę
sposób zapisu informacji genetycznej o budowie białek w sekwencji DNA

trzy kolejne nukleotydy kodujące jeden aminokwas

trzy kolejne nukleotydy kodują jeden aminokwas

jednoznaczny
rozpocznij naukę
każdy kodon koduje jeden i ten sam aminokwas

bezprzecinkowy
rozpocznij naukę
między kodonami nie ma przerw

zdegenerowany
rozpocznij naukę
kilka kodonów może kodować ten sam aminokwas

niezachodzący
rozpocznij naukę
każdy nukleotyd wchodzi w skład tylko jednego kodonu

prwaie wszystkie organizmy te same kodony oznaczają te same aminokwasy

cechy kodu genetycznego
rozpocznij naukę
trójkowy, jednoznaczny, bezprzecinkowy, zdegenerowany, niezachodzący, uniwersalny

informuje o zakończeniu odczytywaniu informacji o sekwencji aminokwasów o danym białku (trzy kodony)

ekspresja genu
rozpocznij naukę
proces odczytywania informacji genetycznej

transkrypcja
rozpocznij naukę
odczytywanie genów następuje w nim od DNA do rRNA lub tRNA

na podstawie nukleotydów w mRNA przy udziale tRNA zachodzi synteza białka

sekwencja trzech nukleotydów komplementarna do danego kodonu tRNA

modyfikacje białka
rozpocznij naukę
odcięcie fragmentu białka z jego końców i ze środka, czy przyłączeniu aminokwasów różnych grup chemicznych


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.