Paremie łacińskie

 0    30 fiszek    gwku
drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

Ab initio nullum semper nullum
rozpocznij naukę
to co jest od początku nieważne, jest zawsze nieważne

Abrogata lege abrogante non reviviscit lex abrogata
rozpocznij naukę
uchylenie ustawy uchylającej ustawy nie przywraca obowiązywalności uchylonej ustawy

Accessio cedit principali
rozpocznij naukę
przyrost przypada rzeczy głównej

Acta publica probant se ipsa
rozpocznij naukę
dokumenty urzędowe świadczą same za siebie

Actor sequitur forum rei
rozpocznij naukę
powód idzie za pozwanym

Actori incumbit probatio
rozpocznij naukę
na powodzie spoczywa ciężar dowodu

Actus similatus nullius est momenti
rozpocznij naukę
czynność pozorna jest nieważna

Adoptio naturam imitatur
rozpocznij naukę
przysposobienie naśladuje naturę

Aes alienum est onus universi patrimonii non certarum rerum
rozpocznij naukę
długi obciążają cały majątek a nie jedynie określone rzeczy

Affines sunt viri et uxoris cognati
rozpocznij naukę
powinowatymi są krewni męża i żony

Agere non valenti non currit praescriptio
rozpocznij naukę
przedawnienie nie biegnie względem tego, kto jest niezdolny do dochodzenia swych roszczeń przed sądem

Aliena negotia exact officio geruntur
rozpocznij naukę
cudzym majątkiem należy zarządzać z należytą starannością

Ambulatoria est voluntas testatoris usare ad mortem
rozpocznij naukę
wola spadkodawcy może być zmieniona aż do śmierci

Appellatione extinguitur iudicatum
rozpocznij naukę
apelacja znosi wyrok

Audiatur et altera pars
rozpocznij naukę
niech będzie wysłuchana i druga strona

Bis de eadem re agere non licet
rozpocznij naukę
nie wolno procesować się dwa razy w tej samej sprawie

Casum sentit dominus
rozpocznij naukę
właściciel rzeczy ponosi skutki zdarzenia przypadkowego (powodującego uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy)

Casus est maior vis cui humana infirmaitas resistere non potest
rozpocznij naukę
siłą wyższą jest zdarzenie, któremu słabość ludzka nie może się oprzeć

Cessionarius utitur iure cedantis
rozpocznij naukę
cesjonariusz korzysta z prawa cedenta

Clara non sunt interpretanda
rozpocznij naukę
jasne wyrażenie nie podlega interpretacji

Cogitationis poenam nemo patitur
rozpocznij naukę
nikt nie ponosi kary za myślenie

Commodum eius esse debet, cuius est periculum
rozpocznij naukę
korzyść musi przypadać temu, kto ponosi ryzyko

Compensatio est debiti et crediti inter se contributio
rozpocznij naukę
potrącenie jest wzajemnym zaliczeniem długu wierzytelności

Confessio est regina probationum
rozpocznij naukę
przyznanie się do winy jest królową dowodów

Confessus pro iudicato est
rozpocznij naukę
ten, kto się przyznał uważany jest za zasądzonego

Confusione extinguitur obligatio
rozpocznij naukę
zjednoczenie długu i wierzytelności powoduje wygaśnięcie zobowiązania

Consensus facit nuptias
rozpocznij naukę
o zawarciu małżeństwa decydują zgodne oświadczenia woli

Contractus ab initio voluntatis est, ex post facto necessitassi
rozpocznij naukę
zawarcie kontraktu jest dobrowolne, ale wykonanie przymusowe

Crimina morte extinguuntur
rozpocznij naukę
przestępstwa wygasają wskutek śmierci sprawcy

Da mihi factum, dabo tibi ius
rozpocznij naukę
daj mi okoliczności faktyczne, a ja wskażę Ci prawo


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.