Paremie 66-100

 0    35 fiszek    kamilberych
drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

ustawa nie działa wstecz
rozpocznij naukę
lex retro non agit

ustawa szczególna uchyla ustawę ogólną
rozpocznij naukę
lex specialis derogat legi generali

ustawa wyższego rzędu uchyla ustawę niższego rzędu
rozpocznij naukę
lex superior derogat legi inferiori

wolność jest rzeczą bezcenną
rozpocznij naukę
libertas inaestimabilis res est

nie powinniśmy źle korzystać z przysługującego nam prawa
rozpocznij naukę
male nostro iure uti non debemus

to co oczywiste nie wymaga dowodu
rozpocznij naukę
manifestum non eget probatione

matka jest zawsze pewna, ojcem jest ten, kogo wskazuje małżeństwo
rozpocznij naukę
mater semper certa est: pater est, quem nuptiae demonstrat

zwłoka pociaga za sobą ryzyko
rozpocznij naukę
mora trahit percium

dziecko poczęte uważa sie za narodzone, ilekroć chodzi o jego korzyści
rozpocznij naukę
nasciturus pro iam nato habetur, quoentis de commodis eius agitur

zaniedbanie jest winą
rozpocznij naukę
neglegentia culpa est

nikt nie moze być sędzia we własnej sprawie
rozpocznij naukę
nemo est iudex in propria causa

nikt nie moze być zmuszona do pozostania we współwłasności
rozpocznij naukę
nemo invitus compellitur ad communionem

nikt nie może przenieśc na drugiego więcej prawa niż ma
rozpocznij naukę
nemo plus iuris ad alium transferre potest, quam ipse habet

nikt nie moze sobie sam zmienić podstawy posiadania
rozpocznij naukę
nemo sibi ipse causam possessionis mutare potest

nikogo nie bedziemy więzili, chyba, ze skazanego prawomocnym wyrokiem
rozpocznij naukę
neminem captivabimus nisi iure dictum

nie wszystko co dozwolone jest uczciwe
rozpocznij naukę
non omne quod licet honestum est

okoliczności powszechnie znane nie wymagaja dowodu
rozpocznij naukę
notoria non eget probatione

nie ma kary bez winy
rozpocznij naukę
nulla poena sine culpa

kara za czyn musi być określona w ustawie
rozpocznij naukę
nulla poena sine lege

nie można mieć słuzebnosci na własnej rzeczy
rozpocznij naukę
nulli res sua servit

nie ma przestępstwa bez ustawy
rozpocznij naukę
nullum crimen sine lege

nie ma przestępstwa bez kary
rozpocznij naukę
nullum crimen sine poena

Zobowiązanie jest węzłem prawnym, który zmusza nas do swiadczenia pewnej rzeczy według praw naszego państwa
rozpocznij naukę
obligatio est iuris vinculum quo necessitate adstringimur alicius solvendae rei secundun nostrae civitatis iura

wszelka definicja w prawie cywilnym jest nibezpieczna, ponieważ rzadko sie zdarza, by nie można było jej podważyć
rozpocznij naukę
omnis definitio in iure civili periculosa est, parum est enim, ut non subverti potest

umów należy dotrzymywać
rozpocznij naukę
pacta sunt servanda

ryzyko ponosi nabywaca
rozpocznij naukę
periculum est emptoris

posiadanie nabywamy przez fizyczne objęcie rzeczy i zamiar utrzymania jej dla siebie
rozpocznij naukę
possessionem adquirimus et animo et corpore

cena powinna być wyrażona w pieniadzach,
rozpocznij naukę
pretium in numerata pecunia consistere debet

pierwszy w czasie lepszy prawem
rozpocznij naukę
prior tempore potior iure

prawem publicznym jest to, które ma na względzie dobro państwa rzymskiego: prywatnym, które ma na względzie dobro jednostek
rozpocznij naukę
publicum ius est, quod ad statum rei romanae spectact: pricatum quod ad singulorum utilitatem

kto sam podlega kurateli nie moze jej sprawować nad inna osobą
rozpocznij naukę
qui currat, non curatur

kto nie przekracza przysługującego mu prawa, nie narusza praw drugiego
rozpocznij naukę
qui iure suo utatur, neminem laedit

kto w testamencie jest dziedzicem nie moze w tym samym testamencie występowac jako świadek
rozpocznij naukę
qui testamento heres institur, in eodem testamento testis esse non potest

ile urodzeń tyle stopni
rozpocznij naukę
quot generationes tot gradus

jeżeli grunt słuzy drugiemu gruntowi, po sprzedaży gruntu słuzebność podąża za nim
rozpocznij naukę
quum fundus fundo servit, venditio quoque fundo, servitutes sequuntur


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.