LTP paremie pol.-łac. i łac.-pol. NSP UAM

 0    38 fiszek    adamaszekn
drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

Prawo jest sztuką tego co dobre i słuszne.
rozpocznij naukę
Ius est ars boni et aequi.

Prawo nie działa wstecz.
rozpocznij naukę
Lex retro non agit.

Rzecz osądzona.
rozpocznij naukę
Res iudicata.

Umów należy dotrzymywać.
rozpocznij naukę
Pacta sunt servanda.

Ciężar dowodu.
rozpocznij naukę
Onus probandi.

Potrącenie.
rozpocznij naukę
Compensatio.

Dzięcko poczęte, lecz jeszcze nienarodzone.
rozpocznij naukę
Nasciturus.

Wychodząc z przeciwnego założenia.
rozpocznij naukę
A contrario.

Wyjątek potwierdza regułę.
rozpocznij naukę
Exceptio probat regulam.

Przedmiotowo isotne składniki czynności prawnej.
rozpocznij naukę
Essentialia negotii.

Regulacja szczegółowa uchyla/znosi regulację ogólną.
rozpocznij naukę
Lex specialis derogat legi generali.

Ustawa późniejsza uchyla/znosi ustawę wcześniejszą.
rozpocznij naukę
Lex posterior derogat legi priori.

Sąd zna prawo.
rozpocznij naukę
Iura novit curia.

Daj mi fakty, a dam Ci prawo.
rozpocznij naukę
Da mihi factum, dabu tibi ius.

Niech będzie wysłuchana i druga strona.
rozpocznij naukę
Audiatur et altera pars.

Ciężar dowodu spoczywa na powodzie.
rozpocznij naukę
Actor incumbit onus probandi.

Pozwany w zakresie zarzutu staje się powodem.
rozpocznij naukę
Reus in excipiendo fit actor.

Rzecz osądzona - nie orzeka się o niej ponownie.
rozpocznij naukę
Res iudicata - ne bis in idem.

Powód podąża za sądem pozwanego.
rozpocznij naukę
Actor sequitur forum rei.

Norma bezwzględnie wiążąca.
rozpocznij naukę
Ius cogens.

Norma względnie wiążąca.
rozpocznij naukę
Ius dispositivum.

Pod rygorem nieważności.
rozpocznij naukę
Ad solemnitatem.

Zobowiązanie do świadczenia niemożliwego nie wiąże.
rozpocznij naukę
Impossibilium nulla obligatio est.

Od (samego) początku.
rozpocznij naukę
Ex tunc.

Od danego momentu.
rozpocznij naukę
Ex nunc.

Rzekomy pełnomocnik.
rozpocznij naukę
Falsus procurator.

"Tak jak się rzeczy mają".
rozpocznij naukę
Rebus sic stantibus.

Nadmierne pokrzywdzenie.
rozpocznij naukę
Laesio enormis.

Damnum.

Szkoda (strata) rzeczywista.
rozpocznij naukę
Damnum emergens.

Utracone korzyści.
rozpocznij naukę
Lucrum cessans.

Warunek konieczny.
rozpocznij naukę
Sine que non.

Ex delicto.

Z kontraktu.
rozpocznij naukę
Ex contractu.

Jakby z deliktu.
rozpocznij naukę
Quasi ex delicto.

Jakby z kontraktu.
rozpocznij naukę
Quasi ex contractu.

Culpa.

Odpowiedzialność przedkontraktowa.
rozpocznij naukę
Culpa in contrahendo.


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.