Makro 3

 0    12 fiszek    paulinakomajda1
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
Baza egzogenna + wzór
rozpocznij naukę
Determinowana jest przez decyzje BC. B=C+D-K-Z
Mnożnik polityki fiskalnej
rozpocznij naukę
informuje nas o ile wzrośnie dochód równoważący jeżeli wydatki publiczne wzrosną o jednostkę.
Mnożnik polityki Monetarnej:
rozpocznij naukę
o ile wzrośnie dochód równoważący jeżeli realna podaż pieniądza wzrośnie o jednostkę.
poziom rynku dóbr
rozpocznij naukę
b – jak zmienia się popyt na wydatki inwestycyjne w wyniku zmiany st. Proc, n – jak zmieni się NX jeżeli zmieni się stopa proc.)
poziom na rynku pieniądza
rozpocznij naukę
(k – jak zmienia się popyt na pieniądz transakcyjny, przezoronościowy, h – jak zmieni się popyt na pieniądz, jeżeli st. Proc. Zmieni się o jeden punkt procentowy)
Parametr k
rozpocznij naukę
pieniądz transakcyjny) – przy wysokim poziomie: ze wzrostem dochodu łączy się znaczne zapotrzebowanie na pieniądz transakcyjny. Przy niezmienionej polityce monetarnej impuls fiskalny będzie wymagał znacznego popytu na pieniądz transakcyjny  musimy uwolnić znaczne ilości pieniądze spekulacyjnego. Dlatego wysoki parametr k redukuje efekty dochodowe impulsu fiskalnego.
Wysoki poziom parametru b, n
rozpocznij naukę
oznacza, że niewielka zmiana stopy procentowej powoduje znaczy wzrost wydatków inwestycyjnych  wzrost dochodu. Ograniczenie popytu na pieniądz spekulacyjny następuje wówczas, gdy stopa procentowa rośnie. Redukcja efektów dochodowych impulsu fiskalnego.
Mnożnik wydatków polityki monetarnej:
rozpocznij naukę
Informuje o ile zmieni się dochód jeżeli nastąpi wzrost realnej podaży pieniądza o jednostkę. Jeśli b, n kształtują się na wysokim poziomie oznacza że są mało wrażliwe na zmianę stopy procentowej. Niski poziom: impuls monetarny zapewnia nam niewielkie efekty dochodowe. Wysoki poziom: impuls monetarny daje nam wtedy większe efekty.
Zagregowany popyt
rozpocznij naukę
– ujemny związek pomiędzy ogólnym poziomem cen a całkowitym zasobem dóbr i usług które konsumenci, producenci, rząd oraz zagranica pragną nabyć w danym okresie. Możemy go przedstawić graficznie przy pomocy krzywej – graficzna prezentacja zależności między poziomem cen a całkowitym zapotrzebowaniem zgłaszanym przez konsumentów, producentów, rząd, zagranicę. Krzywa determinowana jest przez czynniki fiskalne i monetarne. Jest zależna od modelu IS-LM.
Krzywa zagregowanej podaży:
rozpocznij naukę
SAS: Im wyższy poziom cen, tym wyższa możliwa do osiągnięcia rentowność  wzrost wielkości oferowanych dóbr i usług.
LAS
rozpocznij naukę
– długookresowa zagregowana podaż – określa potencjalny poziom produkcji przy normalnym poziomie wykorzystania zdolności wytwórczych. Ten normalny poziom zależy od uruchamianych czynników wytwórczych: czynnika pracy, maszyn i urządzeń (muszą być wykorzystywane w sposób racjonalny – podlegają okresowym przeglądom, naprawom  nie można ich wykorzystywać w pełnym czasie nominalnym. Przyjmuje się, iż poziom normalnego wykorzystania maszyn i urządzeń wynosi 85%)
Efekt wypierania
rozpocznij naukę
– impuls fiskalny zwiększa poziom wydatków publicznych, w warunkach kiedy dochód wraca do normalnego poziomu nie może zostać zredukowany. Wydatki publiczne wypierają wydatki prywatne. Zwiększa się zatem poziom wydatków publicznych w dochodzie narodowym, co oznacza, że mniejsza część wydatków jest kształtowana przez decyzje prywatne. Efektywność wydatków publicznych jest niższa niż efektywność wydatków prywatnych. Efekt wypierania prowadzi do zmniejszenia efektywności procesu gospodarowania.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.