Jarek gramatyka Participio Passato

 0    105 fiszek    GingerX
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

włączać, zapalać
rozpocznij naukę
accendere, acceso

zauważyć, spostrzec
rozpocznij naukę
accorgersi, accorto

aggiungere, aggiunto

dopuszczać, uznawać
rozpocznij naukę
ammettere, ammesso

appendere, appeso

aprire, aperto

zatrudniać, podejmować się
rozpocznij naukę
assumere, assunto

bere, bevuto

chiedere, chiesto

chiudere, chiuso

comporre, composto

zatwierdzać, aprobować
rozpocznij naukę
concedere, concesso

kończyć, konkludować
rozpocznij naukę
concludere, concluso

conoscere, conosciuto

coprire, coperto

poprawiać, korygować
rozpocznij naukę
correggere, corretto

correre, corso

crescere, cresciuto

cuocere, cotto

decidere, deciso

deludere, deluso

difendere, difeso

rozprzestrzeniać
rozpocznij naukę
diffondere, diffuso

zależeć (od)
rozpocznij naukę
dipendere, dipeso

dipingere, dipinto

dire, detto

zarządzać, kierować
rozpocznij naukę
dirigere, diretto

discutere, discusso

dysponować (czymś)
rozpocznij naukę
disporre, disposto

odróżniać
rozpocznij naukę
distinguere, distinto

distruggere, distrutto

dividere, diviso

escludere, escluso

esistere, esistito

esplodere, esploso

wyrażać, wypowiadać
rozpocznij naukę
esprimere, espresso

essere, stato

fare, fatto

friggere, fritto

giungere, giunto

insistere, insistito

leggere, letto

umieszczać, kłaść
mettere
rozpocznij naukę
mettere, messo

morire, morto

poruszać, przemieszczać
rozpocznij naukę
muovere, mosso

rodzić się
rozpocznij naukę
nascere, nato

nascondere, nascosto

offendere, offeso

offrire, offerto

gubić, stracić
rozpocznij naukę
perdere, perso, perduto

permettere, permesso

podobać się
rozpocznij naukę
piacere, piaciuto

piangere, pianto

prendere, preso

promettere, promesso

proporre, proposto

raccogliere, raccolto

czynić, oddawać, zwracać
rozpocznij naukę
rendere, reso

wytrzymywać
rozpocznij naukę
resistere, resistito

śmiać się
rozpocznij naukę
ridere, riso

redukować, zmniejszać
rozpocznij naukę
ridurre, ridotto

ścielić, przerabiać
rozpocznij naukę
rifare, rifatto

rimanere, rimasto

rozwiązywać
rozpocznij naukę
risolvere, risolto

rispondere, risposto

odwracać, kierować
rozpocznij naukę
rivolgere, rivolto

łamać, rozbijać
rozpocznij naukę
rompere, rotto

scegliere, scelto

scendere, sceso

scoprire, scoperto

scrivere, scritto

rozpuszczać, topić
rozpocznij naukę
sciogliere, sciolto

cierpieć, znosić
rozpocznij naukę
soffrire, sofferto

wyłączać, gasić
rozpocznij naukę
spegnere, spento

wydawać, spędzać
rozpocznij naukę
spendere, speso

spingere, spinto

czuć się, być
rozpocznij naukę
stare, stato

stringere, stretto

stać się, dziać się
rozpocznij naukę
succedere, successo

togliere, tolto

tradurre, tradotto

trarre, tratto

uccidere, ucciso

vedere, visto, veduto

przychodzić
rozpocznij naukę
venire, venuto

vincere, vinto

vivere, vissuto

compiere, compiuto

potere, potuto

interrompere, interrotto

rzucać, porzucać
rozpocznij naukę
smettere, smesso

includere, incluso; contenere, contenuto

operare, operante

arricchire, arricchito

włóczyć się, błąkać
rozpocznij naukę
vagare, vagante

przyzwyczajać
rozpocznij naukę
abituare, abituato

komponować, wybierać numer
rozpocznij naukę
comporre, composto

inviare, inviato

kompresować
rozpocznij naukę
comprimere, compresso

walczyć
battere
rozpocznij naukę
battere, battuto

kłaść, położyć
porre
rozpocznij naukę
porre, posto

gryźć
rodere, mordere
rozpocznij naukę
rodere, roso; mordere, morso

wykorzystywać
approfittare, avvalersi
rozpocznij naukę
approfittare, approfittato, avvalersi, avvalso

otrzymać, uzyskać
ottenere, ricevere
rozpocznij naukę
ottenere, ottenuto, ricevere, ricevuto

smarować, natłuszczać
ungere
rozpocznij naukę
ungere, unto


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.