Budowa atomu i czasteczki, wiązania promieniotwórcze

1  1    51 fiszek    lenka1
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
atom
rozpocznij naukę
cząstka materii, która spełnia jednocześnie cztery podstawowe warunki: jest kulista, elektrycznie obojętna, jej średnica jest w granicach (60-500) • 10^-12m, jej masa jest w granicach (1,66-500) • 10^-27kg
cząstka elementarna
rozpocznij naukę
cząstka materii uznawana za niepodzielną - elektron
plazma
rozpocznij naukę
zwana jest czwartym stanem skupeinia materii; mogą w niej występować, w zależności od warunków, atomy, cząsteczki, kationy, jądra i wolne elektrony; powstaje w wyniku bardzo silnego ogrzewania próbki gazowej substancji lub podczas wyładowań elektrycznych w rozrzedzonych gazach
proton
rozpocznij naukę
cząstka subatomowa w jądrze o ładunku dodatnim, ważąca około 1u (unit), zbudowana z kwarków
neutron
rozpocznij naukę
cząstka subatomowa w jądrze o ładunku neutralnym, ważąca około 1u (unit), zbudowana z kwarków
elektron
rozpocznij naukę
cząstka elementarna, krążąca po powłokach elektronowych
nukleony
rozpocznij naukę
protony i neutrony w jądrze atomu
nuklid
rozpocznij naukę
atom, którego jądro zawiera określoną liczbę protonów i neutronów
liczba atomowa
rozpocznij naukę
liczba protonów w jądrze; nie ma dwóch pierwiastków, o takiej samej liczbie protonów w jądrze
liczba masowa
rozpocznij naukę
liczba neutronów i protonów w jądrze atomu
atom obojętny
rozpocznij naukę
atom, który zawiera taką samą liczbę protonów co elektronów
izotopy
rozpocznij naukę
odmiany atomów tego samego pierwiastka różniące się liczbą neutronów w jądrze (mają różne liczby masowe)
promieniotwórczość
rozpocznij naukę
samorzutny rozpad pierwiastków ciężkich połączony z emisją cząstek
promieniowanie α
rozpocznij naukę
przemiana, rozpad, podczas którego z jądra atomu emitowana jest cząstka α czyli (2 neutrony i 2 protony) jądro helu, najsłabsze promieniowanie
promieniowanie β
rozpocznij naukę
przemiana, rozpad, podczas którego w jądrze neutron przekształca się w proton, a z jądra jest wyrzucony elektron
promieniowanie γ
rozpocznij naukę
najsilniejsze promieniowanie o krótkiej fali i dużej energii, promieniowanie falowe, powoduje zmiany w DNA organizmów zywych
czas połowicznego rozpadu
rozpocznij naukę
czas, po którym przemianom (rozpadowi) ulega połowa jąder atomu w zgromadzonej próbce
stan podstawowy atomu
rozpocznij naukę
stan trwały atomu, stan o najniższej energii
powłoka
rozpocznij naukę
według chemii kwantowej - miejsce, w którym prawdopodobieństwo znalezienia elektronu jest największe
powłoka walencyjna
rozpocznij naukę
ostatnia powłoka w atomie, krążą po niej elektrony walencyjne
elektrony walencyjne
rozpocznij naukę
elektrony na ostatniej powłoce elektronu, decydują o właściwościach danego atomu (wiązania)
stan wzbudzony atomu
rozpocznij naukę
stan po dostarczeniu do atomu pewnej ilości energii, stan nietrwały - atom wypromieniowuje nadmiar energii i powraca do stanu podstawowego
energia jonizacji
rozpocznij naukę
to najmniejsza ilość energii, jaką należy przyłożyć do atomu, aby oderwać od niego elektron i przenieść w nieskończoność
zasada nieoznacozności Heisenberga
rozpocznij naukę
nie można jednocześnie, dokładnie ustalić położenia i pędu cząstki elementarnej (elektronu)
równanie falowe Schrödingera
rozpocznij naukę
opisuje prawdopodobieństwo znalezienia elektronu w danym miejscu w atomie w zależności od uwarunkowań np. energii elektronu
główna liczba kwantowa
rozpocznij naukę
n - oznacza numer powłoki, na której znajduje się elektron; przybiera wartości 1,2,3,4,...7, kwantuje energię elektronu
poboczna liczba kwantowa
rozpocznij naukę
l - charakteryzuje kształt orbitali i może przyjmować wartości (n-1)
magnetyczna liczba kwantowa
rozpocznij naukę
m - przybiera wartości od -l do +l przez 0 i określa, w jaki sposób chmura elektronów zachowuje się w polu magnetycznym
magnetyczna spinowa liczba kwantowa
rozpocznij naukę
ms - może przyjmować tylko dwie wartości +1/2 i -1/2; wartości te charakteryzują spin elektronu czyli "kierunek obrotu wokół własnej osi"
reguła Hunda
rozpocznij naukę
dotyczy rozkładu elektronów na orbitalach: liczba elektronów niesparowanych na orbitalach jednego typu musi być jak największa
wzór Lewisa
rozpocznij naukę
elektronowy wzór strukturalny; pary elektronowe zaznaczamy kreskami, a pojedyncze elektrony kropkami
zakaz Pauliego
rozpocznij naukę
nie może być dwóch elektronów o jednakowym zestawie liczb kwantowych
elektroujemność
rozpocznij naukę
miara zdolności atomów tworzących wiązanie do przesuwania elektronów tego wiązania w stronę jednego z atomów
energia powinowactwa elektronowego
rozpocznij naukę
energia wypromieniowana przez atom podczas przyjmowania elektronu
wiązanie jonowe
rozpocznij naukę
wiązanie, które powstaje między dwoma atomami skrajnie różniącymi się elektroujemnościami (różnica powyżej 1,7)
wiązanie kowalencyjne (atomowe)
rozpocznij naukę
wiązanie, które polega na uwspólnieniu pary elektronów między dwoma atomami; między atomami nie ma różnicy elektroujemności
wiązanie kowalencyjne spolaryzowane
rozpocznij naukę
to uwspólnienie pary elektronowej między dwoma atomami różniącymi się elektroujemnosciami; wiązanie zostaje przesunięte w kierunku atomu o większej elektroujemnosci
wiązanie koordynacyjne
rozpocznij naukę
wiązanie takie powstaje wtedy, gdy wiążąca para elektronowa pochodzi w całości od jedego z atomów; dawca pary elektronowej to donor a biorca to akceptor
stopień utlenienia pierwiastnka
rozpocznij naukę
ładunek, jaki zgromadziłby się na atomie, jeżeli założymy całkowitą polaryzację wiązań w cząsteczce
wiązanie typu σ
rozpocznij naukę
wiązanie powstające między dwoma atomami poprzez czołowe nałożenie się na siebie orbitali atomowych
wiązanie typu π
rozpocznij naukę
wiązanie powstające między dwoma atomami poprzez boczne nałożenie się orbitali atomowych
dipol
rozpocznij naukę
cząsteczka polarna, w której występuje wyraźny biegun dodatni i ujemny
moment dipolowy
rozpocznij naukę
miara polarności cząsteczki
dimer
rozpocznij naukę
dwie jednakowe cząsteczki połączone ze sobą
oddziaływanie dipol-dipol
rozpocznij naukę
oddziaływania, które występują pomiędzy cząsteczkami polarnymi i polegają na przyciąganiu się różnoimiennych biegunów
wiązania wodorowe
rozpocznij naukę
oddziaływania, które polegaja na oddziaływaniu dipol-dipol oraz nakładaniu się chmur elektronowych atomu wodoru jednej cząsteczki i silnie elektroujemnego atomu drugiej cząsteczki
siły van der Waalsa
rozpocznij naukę
najsłabsze z oddziaływań międzycząsteczkowych; powstają na skutek chwilowych deformacji chmur elektronowych atomów lub cząsteczek położonych blisko siebie
elektrony zdelokalizowane
rozpocznij naukę
takie elektrony, których nie można przypisać konkretnym atomom w cząsteczce
hybrydayzacja
rozpocznij naukę
"mieszanie" się orbitali w celu stworzenia jednego - hybrydy; pojęcie sztucznie stworzone
substancje diamagnetyczne
rozpocznij naukę
substancje, które przemieszczają się w polu magnetycznym w kierunku mniejszego jego natężenia
substancje paramagnetyczne
rozpocznij naukę
substancje, które przemieszczają się w polu magnetycznym w kierunku większego jego natężenia

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.