Systematyka związków chemicznych i stechiometria

W zestawie znajdują się pojęcia z zakresu systematyki związków chemicznych i stechionometrii, takie jak np. kation, anion, wodorotlenek, mol, stężenie procentowe, koagulacja. Ich znajomość przyda się każdemu, kogo czeka sprawdzian lub matura z chemii na poziomie podstawowym. Zestaw świetnie nadaje się do usystematyzowania wiedzy zdobytej na lekcjach chemii oraz do szybkiego powtórzenia materiału.

 0    84 fiszki    lenka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
Pytanie język polski
Odpowiedź język polski

prawo zachowania masy
rozpocznij naukę
Podczas reakcji chemicznej w układzie zamkniętym masa substratów równa jest masie otrzymanych produktów.

układy dwóch lub więcej substancji zmieszanych ze sobą

mieszanina jednorodna
rozpocznij naukę
układ dwóch lub więcej substancji zmieszanych ze sobą, w którym nie jestesmy w stanie odróżnić składników gołym okiem

mieszanina niejednorodna
rozpocznij naukę
układ dwóch lub więcej substancji zmieszanych ze sobą, w którym jesteśmy w stanie rozróżnić składniki

mieszanina, roztwór koloidalny, to układ złożony z dwóch lub więcej substancji, których wielkość drobin wynosi od 10 do 100 nm; układ pośredni między mieszaniną jednorodną a niejednorodną.

prawo stałości składu
rozpocznij naukę
Każdy związek chemiczny niezależnie od jego pochodzenia albo metody otrzymywania posiada stały, ściśle określony skład jakościowy i ilościowy.

odparowywanie
rozpocznij naukę
sposób rozdzielania mieszaniny złożonej z rozpuszczalnika, np. wody, oraz substancji stałej rozpuszczonej np. soli; wykorzystuje się tutaj parowanie wody

sposób rozdzielania mieszanin ciekłych, wykorzystujący różnice w temperaturach parowania substancji; odparowana substancja ulega skorpleniu

rektyfikacja
rozpocznij naukę
sposób rozdzielania mieszaniny ciekłej poprzez wielokrotną destylację; składniki bardziej lotne przechodzą do fazy gazowej, a mniej lotne do fazy ciekłej

krystalizacja
rozpocznij naukę
proces powstawania kryształów w roztworze lub w substancjach stopionych; jeden ze sposobów rozdzielania mieszanin

sedymentacja
rozpocznij naukę
sposób rozdzielania mieszanin wykorzystujący różnice w masie i rozmiarach cząstek rozdzielanych mieszanin; cząstki substancji stałej w cieczy opadają na dno naczynia pod wpływem grawitacji

oddzielenie ciał stałych od cieczy; mieszaninę przepuszcza się przez lejki zaopatrzone w sączki bibułowe

metoda rozdzielenia mieszanin na drodze wymywania rozpuszczalnikiem pożądanych składników z mieszaniny stałej bądż ciekłej

gromadzenie się substancji rozpuszczonych w cieczy lub obecnych w fazie gazowej na powierzchni ciała stałego; ciało stałe to adsorbent, a substancja adsorbowana to adsorbat

chromatografia
rozpocznij naukę
metoda rozdzielenia mieszanin wykorzystująca różnice w szybkości wędrówki składników w ośrodkach porowatych

substancja prosta, charakteryzująca się metalicznym połyskiem, kowalnością oraz dobrym przewodnictwem elektrycznym

substancja prosta nie mająca własciwości metalicznych, nie ma połysku, nie przewodzi prądu elektrycznego, w stanie stałym nie jest kowalna, w stanie gazowym tworzy cząsteczki dwu lub wiecej atomowe

związek chemiczny zbudowany z tlenu i pierwistka - metalu lub niemetalu

metody otrzymywania tlenków
rozpocznij naukę
reakcja syntezy bezpośredniej z tlenem, termiczny rozkład soli kwasów tlenowych, termiczny rozkład wodorotlenków

bezwodniki kwasowe
rozpocznij naukę
tlenki które po połączeniu z wodą tworzą kwasy; są to tlenki niemetali

rodzaje tlenków
rozpocznij naukę
tlenki zasadowe (zasadotwórcze), kwasowe (kwasotwórcze), obojętne, amfoteryczne, nadtlenki, tlenki mieszane

tlenek kwasowy
rozpocznij naukę
tlenek niemetalu, który reaguje z wodorotlenkami (zasadami) dając sole

tlenek zasadowy
rozpocznij naukę
tlenek metalu, który reaguje z kwasami dając sole

tlenek obojetny
rozpocznij naukę
tlenek, który wykazuje się małą reaktywnością, nie reaguje ani z zasadami ani z mocnymi kwasami

tlenek amfoteryczny
rozpocznij naukę
tlenek, który reaguje zarówno z mocnymi kwasami, jak i z zasadami, dając sole

tlenki mieszane
rozpocznij naukę
tlenki, w których pierwiastek główny występuje na różnych stopniach utlenienia np. Fe3O4 żelazo jest na II i III

tlenki posiadające w swojej cząteczce wiązania między atomami tlenu (mostki tlenowe)

substancja obniżająca energię aktywacji w reakcji chemicznej, substancja ułatwiajaca przebieg reakcji chemicznej, sama nie bierze udziału w reakcji

wskaźnik, np. w chemii stosuje się wskaźniki odczynu roztworu

tlenek zasadotwórczy
rozpocznij naukę
tlenek rozpuszczalny w wodzie, który po rozpuszczeniu w wodzie daje roztwór o odczynie zasadowym

wodorotlenek
rozpocznij naukę
związek chemiczny zbudowany z atomu metalu i grup wodorotlenkowych; grup wodorotlenkowych jest tyle, ile wynosi wartościowość metalu

mocny wodorotlenek, który ulega dysocjacji w 100%; do zasad należą wodorotlenki I i II grupy układu okresowego, z wyłączeniem wodorotlenku berylu i magnezu

metody otrzymywania wodorotlenków
rozpocznij naukę
metal aktywny (np. Na) w reakcji z wodą, tlenek zasadotwórczy + woda, w reakcji soli słabych wodorotlenków z zasadami.

związki zbudowane z kationów wodoru i anionów reszt kwasowych (dysocjują na jony hydroniowe i aniony reszt kwasowych)

tlenek kwasotwórczy
rozpocznij naukę
tlenek niemetalu, który po rozpuszczeniu w wodzie daje roztwór o odczynie kwasowym

kwasy tlenowe
rozpocznij naukę
kwasy, w których w skład reszty kwasowej wchodzi jeden lub więcej atomów tlenu

kwasy beztlenowe
rozpocznij naukę
kwasy, które nie posiadają atomów tlenu w swoich resztach kwasowych np. HCl

kwasy organiczne
rozpocznij naukę
kwasy pochodzenia organicznego - roślinnego lub zwierzęcego

kwasy nieorganiczne
rozpocznij naukę
kwasy pochodzenia nieorganicznego np. H2SO4

kwasy, które dysocjują w 100% np. HCl. HNO3 , H2SO4

kwasy słabe
rozpocznij naukę
kwasy, które ulegają dysocjacji w znacznie mniejszym stopniu niż mocne, duża ilość cząsteczek kwasu pozostaje w roztworze w postaci niezdysocjowanej

związki zbudowane z jednego lub kilku kationów metali i jednego lub kilku anionów reszt kwasowych

metody otrzymywania soli
rozpocznij naukę
metal + niemetal, metal + kwas, tlenek metalu + kwas, tlenek niemetalu + zasada, kwas + zasada, tlenek niemetalu + tlenek metalu, sól + zasada, sól + mocny kwas, sól + sól (metoda strąceniowa)

masa atomowa
rozpocznij naukę
masa pojedyczego atomu wyrażona w atomowych jednostkach masy czyli unitach

masa cząsteczkowa
rozpocznij naukę
masa pojedynczej cząsteczki związku chemicznego wyrażona w atomowych jednostkach masy - unitach; na masę cząsteczkową składają się masy atomowe poszczególnych atomów, które budują daną cząsteczkę

liczba Avogadra
rozpocznij naukę
liczba indywidalnych cząstek zawartych w jednym molu każdej substancji; wynosi 6,023 • 1023

chemiczna jednostka ilości substancji; mol każdej substancji zawiera jednakową ilość cząstek - liczbę Avogadry

masa atomu lub cząsteczki związku chemicznego wyrażona w g/mol; liczbowo jest równa masie atomowej lub cząsteczkowej

objętość molowa gazów (prawo Avogadra)
rozpocznij naukę
Jeden mol dowolnego gazu w warunkach normalnych zajmuje objętość 22.4 dm3.

roztwór właściwy
rozpocznij naukę
mieszanina jednorodna dwóch lub więcej substancji, stała, ciekła lub gazowa.

efekt Tyndalla
rozpocznij naukę
rozproszenie światła przez cząstki koloidalne o rozmiarach mniejszych od długości fali świetlnej (charakterystyczny stożek)

zbijanie lub zlepianie się cząstek koloidalnych w większe skupienia w roztworze

skupienie cząsteczek o różnym charakterze wiązań wzajemnych (chemicznych)

zawiesina drobnych, często koloidalnych kropelek jednej cieczy w innej

substancje ułatwiające tworzenie się emulsji i nadające jej trwałość

stężenie procentowe
rozpocznij naukę
ilość gramów substancji w 100 gramach roztworu

stężenie molowe
rozpocznij naukę
ilość moli w 1 dm3 roztworu

rozpuszczalność
rozpocznij naukę
ilość substancji, jaką można rozpuścić w 100 gramach rozpuszczalnika, w danej temperaturze

czynniki wpływające na rozpuszczanie
rozpocznij naukę
temperatura, rodzaj substancji, rozpuszczalnik, rozdrobnienie substancji, mieszanie

roztwór stężony
rozpocznij naukę
to roztwór, w którym rozpuszczono dużą ilość substancji, zbliżoną do nasycenia

roztwór nasycony
rozpocznij naukę
roztwór, w którym rozpuszczono maksymalną ilość substancji jaką da się rozpuścić w danej temperaturze

roztwór nienasycony (rozcieńczony)
rozpocznij naukę
roztwór, w którym rozpuszczono mniej substancji niż wynosi jego rozpuszczalność w danej temperaturze

zjawisko polegające na tworzeniu przez dany pierwiastek kilku odmian różniących się od siebie strukturą kryształów lub cząsteczek

odmiany alotropowe tlenu
rozpocznij naukę
tlen atmosferyczny, ozon

odmiana alotropowa węgla, czarny, łamiliwy brudzący; ma budowę warstwową, warstwy podobne są do plastra miodu, wiązania między warstwami są długie i słabe, stąd warstwy mogą się przesuwać względem siebie

diament po polsku
odmiana alotropowa węgla o budowie krystalicznej; twardy, nie przewodzi prądu elektrycznego, oszlifowany to brylant

odmiana alotropowa węgla, cząsteczka złożona z ok. 60 atomów węgla w postaci kul lub rurek

odmiany alotropowe siarki
rozpocznij naukę
siarka rombowa, siarka jednoskośna

odmiany alotropowe fosforu
rozpocznij naukę
fosfor biały, czerwony

rodzaje kryształów
rozpocznij naukę
jonowe, kowalencyjne, molekularne, metaliczne

kryształy jonowe
rozpocznij naukę
to kryształy utworzone przez związki o budowie jonowej, zwłasza tlenki i halogenki pierwiastków grupy I i II układu okresowego

krzyształy kowalencyjne
rozpocznij naukę
to kryształy, w których wszystkie wiązania są wiązaniami kowalencyjnymi; najbardziej znany tego typu kryształ to kryształ diamentu; każdy zawarty w nim atom węgla wytwarza cztery jednakowe wiązania kowalencyjne

kryształy molekularne
rozpocznij naukę
są zbudowane z odrębnych cząsteczek; swoją spójność zawdzięczają oddziaływaniom międzycząsteczkowym, a więc dipol-dipol, van der Waalsa; takie kryształy najczęściej tworzą związki organiczne, zestalone gazy.

kryształy metaliczne
rozpocznij naukę
gęsto upakowane dodatnie rdzenie atomowe, czyli fragmenty atomów pozbawionych powłok walencyjnych; oderwane elektrony tworzą gaz elektronowy, czyli zdelokalizowaną chmurę ładunku ujemnego

zjawisko występowania związku w różnych odmianach krystalicznych

rodzaje stanów skupienia
rozpocznij naukę
ciekły, stały, gazowy (plazma)

przyłączanie cząsteczek rozpuszczalnika przez cząsteczki ciała rozpuszczonego, jony elektrolitu, powierzchnię cząsteczek koloidalnych

uwodnienie, przyłączenie wody lub wodoru i tlenu w stosunku atomowym 2:1 przez cząsteczki chemiczne ulegające reakcji z wodą lub wiążące się z nią koordynacyjnie

rozpuszczalniki
rozpocznij naukę
substancje ciekłe mające zdolność rozpuszczania innych substancji, czyli tworzące z nimi ciekłe mieszaniny jednorodne; są to często ciecze polarne np. woda, alkohole, amoniak; rozpuszczalnikami mogą być także ciecze niepolarne np. toluen, aceton itp.

rodzaje rozpuszczalników
rozpocznij naukę
polarne i niepolarne

właściwości wody
rozpocznij naukę
zdolność tworzenia wiązań wodorowych, duże ciepło parowania, polarność, zamarzając zwiększa swoją objętość

rozpad cząsteczek na jony pod wpływem wody (dodatnie kationy i ujemne aniony)

jod dodatni

jon ujemny


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.