Systematyka związków chemicznych i stechiometria

 0    84 fiszki    lenka1
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
prawo zachowania masy
rozpocznij naukę
Podczas reakcji chemicznej w układzie zamkniętym masa substratów równa jest masie otrzymanych produktów.
mieszaniny
rozpocznij naukę
układy dwóch lub więcej substancji zmieszanych ze sobą
mieszanina jednorodna
rozpocznij naukę
układ dwóch lub więcej substancji zmieszanych ze sobą, w którym nie jestesmy w stanie odróżnić składników gołym okiem
mieszanina niejednorodna
rozpocznij naukę
układ dwóch lub więcej substancji zmieszanych ze sobą, w którym jesteśmy w stanie rozróżnić składniki
koloid
rozpocznij naukę
mieszanina, roztwór koloidalny, to układ złożony z dwóch lub więcej substancji, których wielkość drobin wynosi od 10 do 100 nm; układ pośredni między mieszaniną jednorodną a niejednorodną.
prawo stałości składu
rozpocznij naukę
Każdy związek chemiczny niezależnie od jego pochodzenia albo metody otrzymywania posiada stały, ściśle określony skład jakościowy i ilościowy.
odparowywanie
rozpocznij naukę
sposób rozdzielania mieszaniny złożonej z rozpuszczalnika, np. wody, oraz substancji stałej rozpuszczonej np. soli; wykorzystuje się tutaj parowanie wody
destylacja
rozpocznij naukę
sposób rozdzielania mieszanin ciekłych, wykorzystujący różnice w temperaturach parowania substancji; odparowana substancja ulega skorpleniu
rektyfikacja
rozpocznij naukę
sposób rozdzielania mieszaniny ciekłej poprzez wielokrotną destylację; składniki bardziej lotne przechodzą do fazy gazowej, a mniej lotne do fazy ciekłej
krystalizacja
rozpocznij naukę
proces powstawania kryształów w roztworze lub w substancjach stopionych; jeden ze sposobów rozdzielania mieszanin
sedymentacja
rozpocznij naukę
sposób rozdzielania mieszanin wykorzystujący różnice w masie i rozmiarach cząstek rozdzielanych mieszanin; cząstki substancji stałej w cieczy opadają na dno naczynia pod wpływem grawitacji
sączenie
rozpocznij naukę
oddzielenie ciał stałych od cieczy; mieszaninę przepuszcza się przez lejki zaopatrzone w sączki bibułowe
ekstrakcja
rozpocznij naukę
metoda rozdzielenia mieszanin na drodze wymywania rozpuszczalnikiem pożądanych składników z mieszaniny stałej bądż ciekłej
adsorpcja
rozpocznij naukę
gromadzenie się substancji rozpuszczonych w cieczy lub obecnych w fazie gazowej na powierzchni ciała stałego; ciało stałe to adsorbent, a substancja adsorbowana to adsorbat
chromatografia
rozpocznij naukę
metoda rozdzielenia mieszanin wykorzystująca różnice w szybkości wędrówki składników w ośrodkach porowatych
metal
rozpocznij naukę
substancja prosta, charakteryzująca się metalicznym połyskiem, kowalnością oraz dobrym przewodnictwem elektrycznym
niemetal
rozpocznij naukę
substancja prosta nie mająca własciwości metalicznych, nie ma połysku, nie przewodzi prądu elektrycznego, w stanie stałym nie jest kowalna, w stanie gazowym tworzy cząsteczki dwu lub wiecej atomowe
tlenek
rozpocznij naukę
związek chemiczny zbudowany z tlenu i pierwistka - metalu lub niemetalu
metody otrzymywania tlenków
rozpocznij naukę
reakcja syntezy bezpośredniej z tlenem, termiczny rozkład soli kwasów tlenowych, termiczny rozkład wodorotlenków
bezwodniki kwasowe
rozpocznij naukę
tlenki które po połączeniu z wodą tworzą kwasy; są to tlenki niemetali
rodzaje tlenków
rozpocznij naukę
tlenki zasadowe (zasadotwórcze), kwasowe (kwasotwórcze), obojętne, amfoteryczne, nadtlenki, tlenki mieszane
tlenek kwasowy
rozpocznij naukę
tlenek niemetalu, który reaguje z wodorotlenkami (zasadami) dając sole
tlenek zasadowy
rozpocznij naukę
tlenek metalu, który reaguje z kwasami dając sole
tlenek obojetny
rozpocznij naukę
tlenek, który wykazuje się małą reaktywnością, nie reaguje ani z zasadami ani z mocnymi kwasami
tlenek amfoteryczny
rozpocznij naukę
tlenek, który reaguje zarówno z mocnymi kwasami, jak i z zasadami, dając sole
tlenki mieszane
rozpocznij naukę
tlenki, w których pierwiastek główny występuje na różnych stopniach utlenienia np. Fe3O4 żelazo jest na II i III
nadtlenki
rozpocznij naukę
tlenki posiadające w swojej cząteczce wiązania między atomami tlenu (mostki tlenowe)
katalizator
rozpocznij naukę
substancja obniżająca energię aktywacji w reakcji chemicznej, substancja ułatwiajaca przebieg reakcji chemicznej, sama nie bierze udziału w reakcji
indykator
rozpocznij naukę
wskaźnik, np. w chemii stosuje się wskaźniki odczynu roztworu
tlenek zasadotwórczy
rozpocznij naukę
tlenek rozpuszczalny w wodzie, który po rozpuszczeniu w wodzie daje roztwór o odczynie zasadowym
wodorotlenek
rozpocznij naukę
związek chemiczny zbudowany z atomu metalu i grup wodorotlenkowych; grup wodorotlenkowych jest tyle, ile wynosi wartościowość metalu
zasada
rozpocznij naukę
mocny wodorotlenek, który ulega dysocjacji w 100%; do zasad należą wodorotlenki I i II grupy układu okresowego, z wyłączeniem wodorotlenku berylu i magnezu
metody otrzymywania wodorotlenków
rozpocznij naukę
metal aktywny (np. Na) w reakcji z wodą, tlenek zasadotwórczy + woda, w reakcji soli słabych wodorotlenków z zasadami.
kwasy
rozpocznij naukę
związki zbudowane z kationów wodoru i anionów reszt kwasowych (dysocjują na jony hydroniowe i aniony reszt kwasowych)
tlenek kwasotwórczy
rozpocznij naukę
tlenek niemetalu, który po rozpuszczeniu w wodzie daje roztwór o odczynie kwasowym
kwasy tlenowe
rozpocznij naukę
kwasy, w których w skład reszty kwasowej wchodzi jeden lub więcej atomów tlenu
kwasy beztlenowe
rozpocznij naukę
kwasy, które nie posiadają atomów tlenu w swoich resztach kwasowych np. HCl
kwasy organiczne
rozpocznij naukę
kwasy pochodzenia organicznego - roślinnego lub zwierzęcego
kwasy nieorganiczne
rozpocznij naukę
kwasy pochodzenia nieorganicznego np. H2SO4
kwasy mocne
rozpocznij naukę
kwasy, które dysocjują w 100% np. HCl. HNO3 , H2SO4
kwasy słabe
rozpocznij naukę
kwasy, które ulegają dysocjacji w znacznie mniejszym stopniu niż mocne, duża ilość cząsteczek kwasu pozostaje w roztworze w postaci niezdysocjowanej
sole
rozpocznij naukę
związki zbudowane z jednego lub kilku kationów metali i jednego lub kilku anionów reszt kwasowych
metody otrzymywania soli
rozpocznij naukę
metal + niemetal, metal + kwas, tlenek metalu + kwas, tlenek niemetalu + zasada, kwas + zasada, tlenek niemetalu + tlenek metalu, sól + zasada, sól + mocny kwas, sól + sól (metoda strąceniowa)
masa atomowa
rozpocznij naukę
masa pojedyczego atomu wyrażona w atomowych jednostkach masy czyli unitach
masa cząsteczkowa
rozpocznij naukę
masa pojedynczej cząsteczki związku chemicznego wyrażona w atomowych jednostkach masy - unitach; na masę cząsteczkową składają się masy atomowe poszczególnych atomów, które budują daną cząsteczkę
liczba Avogadra
rozpocznij naukę
liczba indywidalnych cząstek zawartych w jednym molu każdej substancji; wynosi 6,023 • 1023
mol
rozpocznij naukę
chemiczna jednostka ilości substancji; mol każdej substancji zawiera jednakową ilość cząstek - liczbę Avogadry
masa molowa
rozpocznij naukę
masa atomu lub cząsteczki związku chemicznego wyrażona w g/mol; liczbowo jest równa masie atomowej lub cząsteczkowej
objętość molowa gazów (prawo Avogadra)
rozpocznij naukę
Jeden mol dowolnego gazu w warunkach normalnych zajmuje objętość 22.4 dm3.
roztwór właściwy
rozpocznij naukę
mieszanina jednorodna dwóch lub więcej substancji, stała, ciekła lub gazowa.
efekt Tyndalla
rozpocznij naukę
rozproszenie światła przez cząstki koloidalne o rozmiarach mniejszych od długości fali świetlnej (charakterystyczny stożek)
koagulacja
rozpocznij naukę
zbijanie lub zlepianie się cząstek koloidalnych w większe skupienia w roztworze
agregat
rozpocznij naukę
skupienie cząsteczek o różnym charakterze wiązań wzajemnych (chemicznych)
emulsja
rozpocznij naukę
zawiesina drobnych, często koloidalnych kropelek jednej cieczy w innej
emulgator
rozpocznij naukę
substancje ułatwiające tworzenie się emulsji i nadające jej trwałość
stężenie procentowe
rozpocznij naukę
ilość gramów substancji w 100 gramach roztworu
stężenie molowe
rozpocznij naukę
ilość moli w 1 dm3 roztworu
rozpuszczalność
rozpocznij naukę
ilość substancji, jaką można rozpuścić w 100 gramach rozpuszczalnika, w danej temperaturze
czynniki wpływające na rozpuszczanie
rozpocznij naukę
temperatura, rodzaj substancji, rozpuszczalnik, rozdrobnienie substancji, mieszanie
roztwór stężony
rozpocznij naukę
to roztwór, w którym rozpuszczono dużą ilość substancji, zbliżoną do nasycenia
roztwór nasycony
rozpocznij naukę
roztwór, w którym rozpuszczono maksymalną ilość substancji jaką da się rozpuścić w danej temperaturze
roztwór nienasycony (rozcieńczony)
rozpocznij naukę
roztwór, w którym rozpuszczono mniej substancji niż wynosi jego rozpuszczalność w danej temperaturze
alotropia
rozpocznij naukę
zjawisko polegające na tworzeniu przez dany pierwiastek kilku odmian różniących się od siebie strukturą kryształów lub cząsteczek
odmiany alotropowe tlenu
rozpocznij naukę
tlen atmosferyczny, ozon
grafit
rozpocznij naukę
odmiana alotropowa węgla, czarny, łamiliwy brudzący; ma budowę warstwową, warstwy podobne są do plastra miodu, wiązania między warstwami są długie i słabe, stąd warstwy mogą się przesuwać względem siebie
diament
rozpocznij naukę
diament po polsku
odmiana alotropowa węgla o budowie krystalicznej; twardy, nie przewodzi prądu elektrycznego, oszlifowany to brylant
fulleren
rozpocznij naukę
odmiana alotropowa węgla, cząsteczka złożona z ok. 60 atomów węgla w postaci kul lub rurek
odmiany alotropowe siarki
rozpocznij naukę
siarka rombowa, siarka jednoskośna
odmiany alotropowe fosforu
rozpocznij naukę
fosfor biały, czerwony
rodzaje kryształów
rozpocznij naukę
jonowe, kowalencyjne, molekularne, metaliczne
kryształy jonowe
rozpocznij naukę
to kryształy utworzone przez związki o budowie jonowej, zwłasza tlenki i halogenki pierwiastków grupy I i II układu okresowego
krzyształy kowalencyjne
rozpocznij naukę
to kryształy, w których wszystkie wiązania są wiązaniami kowalencyjnymi; najbardziej znany tego typu kryształ to kryształ diamentu; każdy zawarty w nim atom węgla wytwarza cztery jednakowe wiązania kowalencyjne
kryształy molekularne
rozpocznij naukę
są zbudowane z odrębnych cząsteczek; swoją spójność zawdzięczają oddziaływaniom międzycząsteczkowym, a więc dipol-dipol, van der Waalsa; takie kryształy najczęściej tworzą związki organiczne, zestalone gazy.
kryształy metaliczne
rozpocznij naukę
gęsto upakowane dodatnie rdzenie atomowe, czyli fragmenty atomów pozbawionych powłok walencyjnych; oderwane elektrony tworzą gaz elektronowy, czyli zdelokalizowaną chmurę ładunku ujemnego
polimorfizm
rozpocznij naukę
zjawisko występowania związku w różnych odmianach krystalicznych
rodzaje stanów skupienia
rozpocznij naukę
ciekły, stały, gazowy (plazma)
solwatacja
rozpocznij naukę
przyłączanie cząsteczek rozpuszczalnika przez cząsteczki ciała rozpuszczonego, jony elektrolitu, powierzchnię cząsteczek koloidalnych
hydratacja
rozpocznij naukę
uwodnienie, przyłączenie wody lub wodoru i tlenu w stosunku atomowym 2:1 przez cząsteczki chemiczne ulegające reakcji z wodą lub wiążące się z nią koordynacyjnie
rozpuszczalniki
rozpocznij naukę
substancje ciekłe mające zdolność rozpuszczania innych substancji, czyli tworzące z nimi ciekłe mieszaniny jednorodne; są to często ciecze polarne np. woda, alkohole, amoniak; rozpuszczalnikami mogą być także ciecze niepolarne np. toluen, aceton itp.
rodzaje rozpuszczalników
rozpocznij naukę
polarne i niepolarne
właściwości wody
rozpocznij naukę
zdolność tworzenia wiązań wodorowych, duże ciepło parowania, polarność, zamarzając zwiększa swoją objętość
dysocjacja
rozpocznij naukę
rozpad cząsteczek na jony pod wpływem wody (dodatnie kationy i ujemne aniony)
kation
rozpocznij naukę
jod dodatni
anion
rozpocznij naukę
jon ujemny

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.