Kinetyka, równowaga chemiczna, reakcje w roztworach, reakcje z wymianą elektronów

5  1    42 fiszki    pani truskawka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
szybkość reakcji
rozpocznij naukę
zmiana stężenia substratów lub produktów w jednostce czasu
katalizator
rozpocznij naukę
substancja przyspieszająca reakcję, nie bierze udziału w reakcji
inhibitor
rozpocznij naukę
substancja obniżająca szybkość reakcji
teoria zderzeń
rozpocznij naukę
cząsteczki są w ciągłym ruchu - zderzenia między nimi to podstawa do zachodzenia reakcji chemicznych. Następuje zerwanie wiązań w cząsteczkach substratów a wytworzenie się wiązań w cząsteczkach produktów.
energia aktywacji
rozpocznij naukę
energia jaką muszą mieć cząsteczki substratów, aby ich zderzenia były efektywne
kompleks aktywny
rozpocznij naukę
kompleks który powstaje po zderzeniu cząsteczek substratów, jest to twór nietrwały, podczas jego trwania powstają częsteczki produktów
reakcja egzoenergetyczna
rozpocznij naukę
reakcja przebiegająca z wydzieleniem się energii w postaci ciepła lub światła
reakcja endoenergetyczna
rozpocznij naukę
reakcja przebiegająca z pochłonięciem energii z zewnątrz z otoczenia
entalpia
rozpocznij naukę
termodynamiczna funkcja stanu, którą oznacza się symbolem H, określona zależnością H = U + pv, gdzie U - to energia wewnętrzna, p - cisnienie, v-objętość. Podstawową właśnością tej funkcji jest to, że jej zmiana w procesie izobarycznym jest równa ciepłu wymienionemu przez układ, jeżeli jednym rodzajem pracy wykonanej przez układ jest praca.
reakcja prosta
rozpocznij naukę
reakcja o mechanizmie jednoetapowym, np. reakcja syntezy związków z pierwiastków
reakcja złóżona
rozpocznij naukę
reakcje kilkuetapowe, wśród nich wyróżniamy reakcje następcze i równoległe
reakcja następcza
rozpocznij naukę
etapy (reakcje) zachodzą kolejno po sobie
reakcja równoległa
rozpocznij naukę
reakcja która polega na przebiegu kilku różnych procesów z udziałem tych samych substratów
reakcja łańcuchowa
rozpocznij naukę
reakcja w której kolejne etapy przebiegają szybko i przypominają przewracające się domino, jedna reakcja jest przyczyną następnej
reakcja odwracalna
rozpocznij naukę
podczas reakcji zachodzi równoczesne tworzenie produktów i odtwarzanie substratów. (ustala się równowaga dynamiczna)
reakcja nieodwracalna
rozpocznij naukę
reakcja podczas której możliwe jest przekształcanie substratów w produkty, a niemozliwy jest proces odwrotny
równowaga dynamiczna reakcji
rozpocznij naukę
stan w którym przeciwne procesy zachodzą z jednakową szybkością
prawo działania mas
rozpocznij naukę
prawo Guldberga i Waagego - jeżeli reakcja osiągnie stan równowagi, wówczas iloczyn stężeń produktów podzielony przez iloczyn stężeń substratów przyjmuje dla danej reakcji wartość stałą, zależną jedynie od temperatury, nie zależy zaś od początkowych stężeń
stała równowagi reakcji
rozpocznij naukę
prawo działania mas Golgberga i Waagego
reguła przekory
rozpocznij naukę
jeżeli w układzie w stanie równowagi dynamicznej zmienimy stężenie substratów lub produktów, poprzez dodanie substratu lub ujęcie produktu, to równowaga reakcji przesunie się w lewo lub w prawo dla ponownego ustalenia równowagi
elektrolity
rozpocznij naukę
substancje które po rozpuszczeniu w rozpuszczalniku np. w wodzie ulegają dysocjacji elektrolitycznej.
nieelektrolity
rozpocznij naukę
substancje które nie ulegają dysocjacji elektrolitycznej
dysocjacja elektrolityczna
rozpocznij naukę
proces rozpadu związku chemicznego na jony pod wpływem wody
dysocjacja kwasów
rozpocznij naukę
Kwasy dysocjują na kationy wodoru i aniony reszt kwasowych.
dysocjacja zasad
rozpocznij naukę
Zasady dysocjują na kation metalu i aniony wodorotlenkowe.
dysocjacja soli
rozpocznij naukę
Sole rozpuszczalne w wodzie dysocjują na kationy metali i aniony reszt kwasowych.
stopień dysocjacji
rozpocznij naukę
stosunek liczby cząsteczek, które uległy dysocjacji elektrolitycznej, do ogólnej liczby cząsteczek elektrolitu wprowadzonych do roztworu
stała dysocjacji
rozpocznij naukę
stała równowagi reakcji dysocjacji elektrolitycznej, oznacza iloczyn ze stężeń jonów powstających w wyniku dysocjacji, podzielony przez stężenie niezdysocjowanych cząsteczek związku chemicznego
iloczyn jonowy wody
rozpocznij naukę
to wielkość, która charakteryzuje zdolność wody do dysocjacji. W temp.Ok. 25º 1 • 10-14
pH
rozpocznij naukę
wykładnik stężenia jonów wodorowych, ujemny logarytm ze stężenia jonów wodorowych
zasady według Arrheniusa
rozpocznij naukę
zasada to cząsteczka dysocjująca w wodzie na jon wodorotlenkowy i jon metalu
kwasy według Arrheniusa
rozpocznij naukę
kwas to cząsteczka dysocjująca w wodzie na jon wodorowy
Zasady według Brönsteda
rozpocznij naukę
kwas to protonodawca
Kwasy według Brönsteda
rozpocznij naukę
zasada to protonobiorca
protonodawca
rozpocznij naukę
cząstka oddająca protony
protonobiorca
rozpocznij naukę
cząstka pobierająca protony
miareczkowanie
rozpocznij naukę
dodawanie porcjami roztworu o znanym stężeniu w celu określenia stężenia drugiego roztworu
hydroliza
rozpocznij naukę
reakcja soli z wodą prowadząca do powstania nowych związków; nie ulegają jej związki (sole) pochodzące od mocnych kwasów i mocnych zasad
stopień utlenienia
rozpocznij naukę
ładunek jaki zgromadziłby się na pierwiastku w związku chemicznym przy założeniu całkowitej polaryzacji wiązań w cząsteczce
reakcje redoks
rozpocznij naukę
reakcje utleniania i redukcji, reakcje przebiegające ze zmianą stopnia utlenienia pierwiastków
utleniacz
rozpocznij naukę
związek lub substancja prosta która przyjmuje elektrony w wyniku czego stopień utlenienia drugiego substratu się zwiększa - zachodzi jego utlenienie
reduktor
rozpocznij naukę
związek lub substancja prosta, która oddaje elektrony w wyniku czego stopień utlenienia drugiego substratu zmniejsza się - zachodzi proces redukcji

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.