Związki wielofunkcyjne

 0    32 fiszki    pani truskawka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
związki optycznie czynne
rozpocznij naukę
związki skręcające płaszczyznę światła spolaryzowanego
węgliel asymetryczny
rozpocznij naukę
atom węgla połączony z czterema różnymi podstawnikami
enancjomery
rozpocznij naukę
cząsteczki chiralne (optycznie czynne) występujące w postaci dwóch odmian przestrzennych będących swoimi odbiciali lustrzanymi; są to izomery
związki chiralne
rozpocznij naukę
związki, których "odbicia lustrzane" nie są identyczne, a jedynie symetryczne
distereoizomery
rozpocznij naukę
izomery, optycznie czynne, nie będące względem siebie odbiciami lustrzanymi
mieszanina racemiczna
rozpocznij naukę
równomolowa mieszanina enancjomerów danego związku, która nie skręca płaszczyzny światła spolaryzowanego
cukry
rozpocznij naukę
związki wielofunkcyjne - zawierają dwie grupy funkcyjne - aldehydową lub ketonową oraz grupy hydroksylowe
podział cukrów
rozpocznij naukę
cukry proste, cukry złożone (dwucukry, polisacharydy)
cukry proste
rozpocznij naukę
cukry składające się z jednej kilkuwęglowej cząsteczki np. glukoza, fruktoza
disacharydy
rozpocznij naukę
cukry złożone z dwóch cząsteczek cukrów prostych, połączonych wiązaniem glikozydowym np. maltoza, laktoza, celobioza, sacharoza
polisacharydy
rozpocznij naukę
cukry złożone z setek cząsteczek cukrów prostych, połączonych wiązaniami glikozydowymi np. skrobia, celuloza, chityna, glikogen
aldozy
rozpocznij naukę
cząsteczki cukrów prostych posiadające grupę aldehydową, cząsteczki łańcuchowe
ketozy
rozpocznij naukę
cząsteczki cukrów prostych posiadające w swojej budowie grupę karbonylową
trioza
rozpocznij naukę
cząsteczki cukrów prostych złożone z trzech atomów węgla
pentoza
rozpocznij naukę
cząsteczki cukrów prostych złożone z pięciu atomów węgla, np. ryboza lub deoksyryboza
heksoza
rozpocznij naukę
cząsteczki cukrów prostych złożone z sześciu atomów węgla, np. glukoza, fruktoza, mannoza, galaktoza
glukoza
rozpocznij naukę
cukier prosty, najbardziej rozpowszechniony na świecie, powstaje w procesie fotosyntezy, składnik dwucukrów i cukrów złożonych, aldoza
fruktoza
rozpocznij naukę
cukier prosty, ketoza, jeden z najsłodszych cukrów, występuje w miodzie i słodkich owocach, wchodzi w skład sacharozy
wiązanie glikozydowe
rozpocznij naukę
wiązania występujące między cząsteczkami cukrów prostych w dwucukrach i wielocukrach; w wiązaniach tych biorą udział anomeryczne grupy -OH jednej cząsteczki oraz dowolna grupa -OH innej cząsteczki cukru prostego
skrobia
rozpocznij naukę
wielocukier, materiał zapasowy roślin, zbudowany z amylopektyny i amylozy
glikogen
rozpocznij naukę
wielocukier podobny do skrobii, z większą ilością rozgałęzień, materiał zapasowy zwierząt występujący w wątrobie lub mięśniach
chityna
rozpocznij naukę
wielcukier budujący pancerzyki owadów, skorupiaków itp.
celuloza
rozpocznij naukę
wielocukier występujący w ścianach komórkowych komórek roślin; zbudowany z setek reszt glukozowych; błonnik
aminokwasy
rozpocznij naukę
związki, które w swojej cząsteczce zawierają grupę karboksylową i aminową.
aminokwasy egzogenne
rozpocznij naukę
aminokwasy, które nie powstają w organizmach żywych, tylko muszą być dostarczane do organizmu z pokarmem
aminokwasy endogenne
rozpocznij naukę
aminokwasy, które powstają w organizmach żywych
białka
rozpocznij naukę
związki wielkocząsteczkowe zbudowane z aminokwasów
denaturacja
rozpocznij naukę
trwałe zniszczenie struktury białka pod wpływem temperatury lub stężonych kwasów, zasad i soli itp.
wysalanie białek
rozpocznij naukę
nietrwałe odkształcenie struktury białkowej po dodaniu do roztworu białka soli amonowych; następuje odciągnięcie wody od cząsteczek białkowych; po dodaniu wody do roztworu, struktura zostaje odbudowana
jon obojnaczy
rozpocznij naukę
twór powstający na skutek oddysocjowania kationu wodoru od grupy karboksylowej i przyłączenia jej do grupy aminowej tego samego aminokwasu; powstaje w tzw. punkcie izoelektrycznym aminokwasu
próba ksantoproteinowa
rozpocznij naukę
metoda wykrywania białka za pomocą kwasu azotowego(V), białko przyjmuje żółte zabarwienie (metoda wykrywa aminokwasy aromatyczne)
próba biuretowa
rozpocznij naukę
to działanie na białko roztworem siarczanu(VI) miedzi w obecności zasady sodowej, białko barwi się na kolor ciemnoniebieski (metoda wykrywa wiązania peptydowe)

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.