czaszka

 0    420 fiszek    brak
drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

kościec osiowy
rozpocznij naukę
skeleton axiale

cranium

jama czaszkowa
rozpocznij naukę
cavum cranii

okostna czaszki
rozpocznij naukę
pericranium

blaszka zewnętrzna
rozpocznij naukę
lamina externa

śródkoście
rozpocznij naukę
diploë

kanały śródkostne
rozpocznij naukę
canales diploici

blaszka wewnętrzna
rozpocznij naukę
lamina interna

namiot kostny móżdżku
rozpocznij naukę
tentorium cerebelli osseum

wyniosłość krzyżowata
rozpocznij naukę
eminentia cruciformis

przewód skroniowy
rozpocznij naukę
meatus temporalis

kanał zatoki poprzecznej
rozpocznij naukę
canalis sinus transversi

dołeczki ziarenkowe
rozpocznij naukę
foveolae granulares

wyciski palczaste
rozpocznij naukę
impressiones digitatae

bruzdy żylne
rozpocznij naukę
sulci venosi

bruzdy tętnicze
rozpocznij naukę
sulci arteriosi

kostki szwów
rozpocznij naukę
ossa suturarum

calvaria

vertex

frons

dół czołowy
rozpocznij naukę
fossa frontalis

guzowatość międzyrożna
rozpocznij naukę
protuberantia intercornualis

occiput

dół skroniowy
rozpocznij naukę
fossa temporalis

łuk jarzmowy
rozpocznij naukę
arcus zygomaticus

dół podskroniowy
rozpocznij naukę
fossa infratemporalis

powierzchnia zewnętrzna podstawy czaszki
rozpocznij naukę
basis cranii externa

otwór szyjny (jarzmowy)
rozpocznij naukę
foramen jungulare

otwór sutkowy
rozpocznij naukę
foramen mastoideum

szczelina klinowo-skalista
rozpocznij naukę
fissura sphenopetrosa

szczelina klinowo-bębenkowa
rozpocznij naukę
fissura sphenotympanica

szczelina skalisto-potyliczna
rozpocznij naukę
fissura petrooccipitalis

szczelina bębenkowo-potyliczna
rozpocznij naukę
fissura tympano-occipitalis

kanał skalisto-potyliczny
rozpocznij naukę
canalis petrooccipitalis

otwór poszarpany
rozpocznij naukę
foramen lacerum

powierzchnia wewnętrzna podstawy czaszki
rozpocznij naukę
basis cranii interna

dół nosowy czaszki
rozpocznij naukę
fossa cranii rostralis

doły sitowe
rozpocznij naukę
fossae ethmoidales

dół środkowy czaszki
rozpocznij naukę
fossa cranii media

grzebień klinowo-potyliczny
rozpocznij naukę
crista sphenooccipitalis

dół doogonowy czaszki
rozpocznij naukę
fossa cranii caudalis


ciemiączka czaszki
rozpocznij naukę
fonticuli cranii

ciemiączko czołowo-ciemieniowe
rozpocznij naukę
fonticulus frontoparietalis

ciemiączko klinowe
rozpocznij naukę
fonticulus sphenoidalis

ciemiączko sutkowate
rozpocznij naukę
fonticulus mastoideus

facies

dół skrzydłowo-podniebienny
rozpocznij naukę
fossa pterygopalatina

kanał podniebienny większy
rozpocznij naukę
canalis palatinus major

otwór podniebienny tylny
rozpocznij naukę
foramen palatinum caudale

podniebienie kostne
rozpocznij naukę
palatum osseum

szczelina podniebienna
rozpocznij naukę
fissura palatina

kanał międzysiekaczowy
rozpocznij naukę
canalis interincisivus

szczelina międzysiekaczowa
rozpocznij naukę
fissura interincisiva

wyciski marszczkowe
rozpocznij naukę
impressiones rugales

wał podniebienny
rozpocznij naukę
torus palatinus

cavum nasi

przegroda kostna nosa
rozpocznij naukę
septum nasi osseum

wpust kostny nosa
rozpocznij naukę
apertura nasi ossea

wcięcie nosowo-siekaczowe
rozpocznij naukę
incisura nasoincisiva

przewód nosowy dogrzbietowy / środkowy / dobrzuszny / wspólny
rozpocznij naukę
meatus nasi dorsalis / medius / ventralis / communis

kanał nosowo-łzowy
rozpocznij naukę
canalis nasolacrimalis

przewód nosowo-gardłowy
rozpocznij naukę
meatus nasopharyngeus

nozdrza tylne
rozpocznij naukę
choanae

zachyłek szczękowy
rozpocznij naukę
recessus maxillaris

szczelina nosowo-szczękowa
rozpocznij naukę
fissura nasomaxillaris

szczelina nosowo-łzowa
rozpocznij naukę
fissura nasolacrimalis

orbita

wejście do oczodołu
rozpocznij naukę
aditus orbitae

brzeg oczodołowy
rozpocznij naukę
margo orbitalis

brzeg podoczodołowy
rozpocznij naukę
margo infraorbitalis

ściana dogrzbietowa / dobrzuszna / boczna / przyśrodkowa
rozpocznij naukę
paries dorsalis / ventralis/ lateralis / medialis

otwory sitowe
rozpocznij naukę
foramina ethmoidalia

dół woreczka łzowego
rozpocznij naukę
fossa sacci lacrimalis

szczelina oczodołowa
rozpocznij naukę
fissura orbitalis

otwór oczodołowo-okrągły
rozpocznij naukę
foramen orbitorotundum

kości czaszki
rozpocznij naukę
ossa cranii

kość potyliczna
rozpocznij naukę
os occipitale

otwór wielki
rozpocznij naukę
foramen magnum

guzek karkowy
rozpocznij naukę
tuberculum nuchale

część podstawna
rozpocznij naukę
pars basilaris

bruzda zatoki skalistej dobrzusznej
rozpocznij naukę
sulcus sinus petrosi ventralis

guzek gardłowy
rozpocznij naukę
tuberculum pharyngeum

guzek mięśniowy
rozpocznij naukę
tuberculum musculare

wycisk mostowy (dół mostowy)
rozpocznij naukę
impressio pontina

wycisk rdzenia przedłużonego
rozpocznij naukę
impressio medullaris

zatoka klinowa
rozpocznij naukę
sinus sphenoidalis

część boczna
rozpocznij naukę
pars lateralis

klykieć potyliczny
rozpocznij naukę
condylus occipitalis

wyrostek szyjny
rozpocznij naukę
processus jugularis

wyrostek przykłykciowy
rozpocznij naukę
processus paracondylaris

dół kłykciowy dogrzbietowy
rozpocznij naukę
fossa condylaris dorsalis

dół kłykciowy dobrzuszny
rozpocznij naukę
fossa condylaris ventralis

kanał nerwu podjęzykowego
rozpocznij naukę
canalis nervi hypoglossi

kanał kłykciowy
rozpocznij naukę
canalis condylaris

wcięcie szyjne
rozpocznij naukę
incisura jugularis

wyrostek śródszyjny
rozpocznij naukę
processus intrajugularis

łuska potyliczna
rozpocznij naukę
squama occipitalis

brzeg sutkowy
rozpocznij naukę
margo mastoideus

wyrostek międzyciemieniowy
rozpocznij naukę
processus interparietalis

guzowatość potyliczna zewnętrzna
rozpocznij naukę
protuberantia occipitalis externa

grzebień potyliczny zewnętrzny
rozpocznij naukę
crista occipitalis externa

grzebień karkowy
rozpocznij naukę
crista nuchae

kresa karkowa
rozpocznij naukę
linea nuchae

guzowatość potyliczna wewnętrzna
rozpocznij naukę
protuberantia occipitalis interna

grzebień potyliczny wewnętrzny
rozpocznij naukę
crista occipitalis interna

wyrostek namiotowy
rozpocznij naukę
processus tentoricus

otwór zatoki strzałkowej dogrzbietowej
rozpocznij naukę
foramen sinus sagittalis dorsalis

wycisk robaka
rozpocznij naukę
impressio vermialis

bruzda zatoki poprzecznej
rozpocznij naukę
sulcus sinus transversi

kość międzyciemieniowa
rozpocznij naukę
os interparietale

kresa skroniowa
rozpocznij naukę
linea temporalis

zatoka czołowa doogonowa
rozpocznij naukę
sinus frontalis caudalis

kość podstawno-klinowa
rozpocznij naukę
os basisphenoidale

corpus

siodło tureckie
rozpocznij naukę
sella turcica

dół przysadki
rozpocznij naukę
fossa hypophysialis

kanał czaszkowo-gardłowy
rozpocznij naukę
canalis craniopharyngeus

grzbiet siodła
rozpocznij naukę
dorsum sellae

wyrostek pochyły doogonowy
rozpocznij naukę
processus clinoideus caudalis

bruzda tętnicy szyjnej
rozpocznij naukę
sulcus caroticus

ala

dół płata gruszkowatego
rozpocznij naukę
fossa piriformis

powierzchnia oczodołowa
rozpocznij naukę
facies orbitalis

grzebień podskroniowy
rozpocznij naukę
crista infratemporalis

otwór okrągły
rozpocznij naukę
foramen rotundum

wcięcie szyjno-tętnicze
rozpocznij naukę
incisura carotica

dół szyjno-tętniczy
rozpocznij naukę
fossa carotica

otwór owalny
rozpocznij naukę
foramen ovale

wcięcie owalne
rozpocznij naukę
incisura ovalis

otwór kolcowy
rozpocznij naukę
foramen spinosum

wcięcie kolcowe
rozpocznij naukę
incisura spinosa

kolec kości klinowej
rozpocznij naukę
spina ossis sphenoidalis

bruzda nerwu ocznego
rozpocznij naukę
sulcus nervi ophthalmici

bruzda nerwu szczękowego
rozpocznij naukę
sulcus nervi maxillaris

bruzda nerwu ocznego i szczękowego
rozpocznij naukę
sulcus nn. ophthalmici et maxillaris

bruzda trąbki słuchowej
rozpocznij naukę
sulcus tubae auditivae

wyrostek skrzydłowaty
rozpocznij naukę
processus pterygoideus

kanał skrzydłowy
rozpocznij naukę
canalis alaris

otwór skrzydłowy donosowy
rozpocznij naukę
foramen alare rostrale

otwór skrzydłowy doogonowy
rozpocznij naukę
foramen alare caudale

otwór skrzydłowy mały
rozpocznij naukę
foramen alare parvum

grzebień skrzydłowaty
rozpocznij naukę
crista pterygoidea

dół łódkowaty
rozpocznij naukę
fossa scaphoidea

kanał skrzydłowaty
rozpocznij naukę
canalis pterygoideus

rowek nerwu kanału skrzydłowego
rozpocznij naukę
sulcus nervi canalis pterygoidei

przegroda zatok klinowych
rozpocznij naukę
septum sinuum sphenoidalium

kość przedklinowa
rozpocznij naukę
os praesphenoidale

łęk klinowy
rozpocznij naukę
jugum sphenoidale

bruzda skrzyżowania wzrokowego
rozpocznij naukę
sulcus chiasmatis

grzebień klinowy
rozpocznij naukę
crista sphenoidalis

dziób klinowy
rozpocznij naukę
rostrum sphenoidale

grzebień oczodołowo-klinowy
rozpocznij naukę
crista orbitosphenoidalis

kanał wzrokowy
rozpocznij naukę
canalis opticus

wyrostek pochyły donosowy
rozpocznij naukę
processus clinoideus rostralis

wejście zatoki klinowej
rozpocznij naukę
apertura sinus sphenoidalis

kość skrzydłowa
rozpocznij naukę
os pterygoideum

wcięcie skrzydłowate
rozpocznij naukę
incisura pterygoidea

haczyk skrzydłowaty
rozpocznij naukę
hamulus pterygoideus

bruzda haczyka skrzydłowatego
rozpocznij naukę
sulcus hamuli pterygoidei

kość skroniowa
rozpocznij naukę
os temporale

część skalista
rozpocznij naukę
pars petrosa

powierzchnia potyliczna
rozpocznij naukę
facies occipitalis

wyrostek sutkowaty
rozpocznij naukę
processus mastoideus

bruzda tętnicy oponowej doogonowej
rozpocznij naukę
sulcus arteriae meningeae caudalis

kanał twarzowy
rozpocznij naukę
canalis facialis

kolanko kanału twarzowego
rozpocznij naukę
geniculum canalis facialis

kanalik struny bębenkowej
rozpocznij naukę
canaliculus chordae tympani

szczyt części skalistej
rozpocznij naukę
apex partis petrosae

powierzchnia donosowa części skalistej
rozpocznij naukę
facies rostralis partis petrosae

pokrywa jamy bębenkowej
rozpocznij naukę
tegmen tympani

kanał nerwu skalistego większego
rozpocznij naukę
canalis nervi petrosi majoris

kanał nerwu skalistego mniejszego
rozpocznij naukę
canalis nervi petrosi minoris

wycisk nerwu trójdzielnego
rozpocznij naukę
impressio nervi trigemini

kanał nerwu trójdzielnego
rozpocznij naukę
canalis nervi trigemini

grzebień części skalistej
rozpocznij naukę
crista partis petrosae

bruzda zatoki skalistej dogrzbietowej
rozpocznij naukę
sulcus sinus petrosi dorsalis

powierzchnia przyśrodkowa części skalistej
rozpocznij naukę
facies medialis partis petrosae

otwór słuchowy wewnętrzny
rozpocznij naukę
foramen acusticus internus

przewód słuchowy wewnętrzny
rozpocznij naukę
meatus acusticus internus

dół móżdżkowy
rozpocznij naukę
fossa cerebellaris

dół podłukowy
rozpocznij naukę
fossa subarcuata

wodociąg przedsionka
rozpocznij naukę
aquaeductus vestibuli

wejście zewnętrzne wodociągu przedsionka
rozpocznij naukę
apertura externa canalis cochleae

powierzchnia dobrzuszna części skalistej
rozpocznij naukę
facies ventralis partis petrosae

kanalik sutkowy
rozpocznij naukę
canaliculus mastoideus

wyrostek rylcowaty
rozpocznij naukę
processus styloideus

otwór rylcowo-sutkowy
rozpocznij naukę
foramen stylomastoideum

kanalik bębenkowy
rozpocznij naukę
canaliculus tympanicus

dołek skalisty
rozpocznij naukę
fossula petrosa

jama bębenkowa
rozpocznij naukę
cavum tympani

szczelina skalisto-bębenkowa
rozpocznij naukę
fissura petrotympanica

szczelina skalisto-łukowa
rozpocznij naukę
fissura petrosquamosa

szczelina bębenkowo-sutkowa
rozpocznij naukę
fissura tympanomastoidea

szczelina bębenkowo-łuskowa
rozpocznij naukę
fissura tympanosquamosa

część bębenkowa
rozpocznij naukę
pars tympanica

pierścień bębenkowy
rozpocznij naukę
anulus tympanicus

bruzda bębenkowa
rozpocznij naukę
sulcus tympanicus

przewód słuchowy zewnętrzny
rozpocznij naukę
meatus acusticus externus

otwór słuchowy zewnętrzny
rozpocznij naukę
porus acusticus externus

pochwa wyrostka rylcowatego
rozpocznij naukę
vagina processus styloidei

wyrostek mięśniowy
rozpocznij naukę
processus muscularis

puszka bębenkowa
rozpocznij naukę
bulla tympanica

kanał tętnicy szyjnej
rozpocznij naukę
canalis caroticus

kanaliki szyjno-bębenkowe
rozpocznij naukę
canaliculi caroticotympanici

kanał mięśniowo-trąbkowy
rozpocznij naukę
canalis musculotubarius

półkanał m. napinacza podniebienia miękkiego
rozpocznij naukę
semicanalis musculus tensoris veli palatini

półkanał trąbki słuchowej
rozpocznij naukę
semicanalis tubae auditivae

przegroda kanału mięśniowo-trąbkowego
rozpocznij naukę
septum canalis musculotubarii

część wewnątrzbębenkowa
rozpocznij naukę
pars endotympanica

puszka (bańka) bębenkowa
rozpocznij naukę
bulla tympanica

przegroda puszki
rozpocznij naukę
septum bullae

część łuskowa
rozpocznij naukę
pars squamosa

wyrostek potyliczny
rozpocznij naukę
processus occipitalis

brzeg klinowy
rozpocznij naukę
margo sphenoidalis

powierzchnia skroniowa
rozpocznij naukę
facies temporalis

grzebień nadsutkowy
rozpocznij naukę
crista supramastoidea

dół żuchwowy
rozpocznij naukę
fossa mandibularis

guzek stawowy
rozpocznij naukę
tuberculum articulare

wyrostek zastawowy
rozpocznij naukę
processus retroarticularis

otwór zastawowy
rozpocznij naukę
foramen retroarticulare

wcięcie bębenkowe
rozpocznij naukę
incisura tympanica

wyrostek zabębenkowy
rozpocznij naukę
processus retrotympanicus

powierzchnia mózgowa
rozpocznij naukę
facies cerebralis

grzebień namiotowy
rozpocznij naukę
crista tentorica

kość ciemieniowa
rozpocznij naukę
os parietale

powierzchnia wewnętrzna
rozpocznij naukę
facies interna

grzebień strzałkowy wewnętrzny
rozpocznij naukę
crista sagittalis interna

grzebień strzałkowy zewnętrzny
rozpocznij naukę
crista sagittalis externa

guz ciemieniowa
rozpocznij naukę
tuber parietale

brzeg potyliczny
rozpocznij naukę
margo occipitalis

brzeg łuskowy
rozpocznij naukę
margo squamosus

brzeg strzałkowy
rozpocznij naukę
margo sagittalis

brzeg międzyciemieniowy
rozpocznij naukę
margo interparietalis

brzeg czołowy
rozpocznij naukę
margo frontalis

kąt czołowy
rozpocznij naukę
angulus frontalis

kąt potyliczny
rozpocznij naukę
angulus occipitalis

kąt klinowy
rozpocznij naukę
angulus sphenoidalis

kąt sutkowy
rozpocznij naukę
angulus mastoideus

płaszczyzna ciemieniowa
rozpocznij naukę
planum parietale

płaszczyzna skroniowa
rozpocznij naukę
planum temporale

płaszczyzna karkowa
rozpocznij naukę
planum nuchale

bruzda zatoki strzałkowej dogrzbietowej
rozpocznij naukę
sulcus sinus sagittalis dorsalis

przegroda zatok czołowych
rozpocznij naukę
septum sinuum frontalium

kość czołowa
rozpocznij naukę
os frontale

łuska czołowa
rozpocznij naukę
squama frontalis

powierzchnia zewnętrzna
rozpocznij naukę
facies externa

guz czołowy
rozpocznij naukę
tuber frontale

łuk brwiowy
rozpocznij naukę
arcus superciliaris

brzeg nadoczodołowy
rozpocznij naukę
margo supraorbitalis

otwór nadoczodołowy
rozpocznij naukę
foramen supraorbitale

wcięcie nadoczodołowe
rozpocznij naukę
incisura supraorbitalis

kanał nadoczodołowy
rozpocznij naukę
canalis supraorbitalis

bruzda nadoczodołowa
rozpocznij naukę
sulcus supraorbitalis

grzebień oczodołowo-skroniowy
rozpocznij naukę
crista orbitotemporalis

dół gruczołu łzowego
rozpocznij naukę
fossa glandulae lacrimalis

grzebień czołowy
rozpocznij naukę
crista frontalis

brzeg sitowy
rozpocznij naukę
margo ethmoidalis

część nosowa
rozpocznij naukę
pars nasalis

brzeg nosowy
rozpocznij naukę
margo nasalis

część oczodołowa
rozpocznij naukę
pars orbitalis

dołek bloczkowy
rozpocznij naukę
fovea trochlearis

grzebień oczodołowy dobrzuszny
rozpocznij naukę
crista orbitalis ventralis

wcięcie sitowe
rozpocznij naukę
incisura ethmoidalis

wcięcie klinowe
rozpocznij naukę
incisura sphenoidalis

processus cornualis

wieniec móżdżenia
rozpocznij naukę
corona processus cornualis

szyjka móżdżenia
rozpocznij naukę
collum processus cornualis

brzeg ciemieniowy
rozpocznij naukę
margo parietalis

zatoka czołowa
rozpocznij naukę
sinus frontalis

zatoki czołowe
rozpocznij naukę
sinus frontales

wejścia do zatok czołowy
rozpocznij naukę
aperturae sinuum frontalium

przegrody zatok czołowych
rozpocznij naukę
septa sinuum frontalium

wyrostek przegrodowy
rozpocznij naukę
processus septalis

kość sitowa
rozpocznij naukę
os ethmoidale

blaszka sitowa
rozpocznij naukę
lamina cribrosa

grzebień koguci
rozpocznij naukę
crista galli

blaszka pionowa (prostopadła)
rozpocznij naukę
lamina perpendicularis

błędnik sitowy
rozpocznij naukę
labyrinthus ethmoidalis

małżowiny sitowe
rozpocznij naukę
ethmoturbinalia

małżowiny sitowe zewnętrzne
rozpocznij naukę
ectoturbinalia

małżowiny sitowe wewnętrzne
rozpocznij naukę
endoturbinalia

komórki sitowe
rozpocznij naukę
cellulae ethmoidales

przewody sitowe
rozpocznij naukę
meatus ethmoidales

blaszka oczodołowa
rozpocznij naukę
lamina orbitalis

otwór sitowy
rozpocznij naukę
foramen ethmoidale

blaszka pokrywająca
rozpocznij naukę
lamina tectoria

blaszka podstawna
rozpocznij naukę
lamina basalis

małżowina nosowa dogrzbietowa
rozpocznij naukę
concha nasalis dorsalis

wyrostek haczykowaty
rozpocznij naukę
processus uncinatus

małżowina nosowa środkowa
rozpocznij naukę
concha nasalis media

vomer

bruzda lemiesza
rozpocznij naukę
sulcus vomeris

bruzda przegrodowa
rozpocznij naukę
sulcus septalis

grzebień lemiesza
rozpocznij naukę
crista vomeris

skrzydło lemiesza
rozpocznij naukę
ala vomeris

kości twarzy
rozpocznij naukę
ossa faciei

kość nosowa
rozpocznij naukę
os nasale

rowek nadoczodołowy
rozpocznij naukę
sulcus supraorbitalis

kość łzowa
rozpocznij naukę
os lacrimale

wcięcie podbloczkowe
rozpocznij naukę
incisura infratrochlearis

wyrostek łzowy doogonowy / donosowy
rozpocznij naukę
processus lacrimalis caudalis / rostralis

dół łzowy zewnętrzny
rozpocznij naukę
fossa lacrimalis externa

otwór łzowy
rozpocznij naukę
foramen lacrimale

otwory łzowe
rozpocznij naukę
foramina lacrimalia

dół m. skośnego dobrzusznego
rozpocznij naukę
fossa musculus obliqui ventralis

puszka łzowa
rozpocznij naukę
bulla lacrimalis

zatoka łzowa
rozpocznij naukę
sinus lacrimalis

wejście zatoki łzowej
rozpocznij naukę
apertura sinus lacrimalis

zatoka czołowa donosowa boczna
rozpocznij naukę
sinus frontalis rostralis lateralis

zatoka czołowa boczna
rozpocznij naukę
sinus frontalis lateralis

maxilla

trzon szczęki
rozpocznij naukę
corpus maxillae

powierzchnia twarzowa
rozpocznij naukę
facies facialis

grzebień twarzowy
rozpocznij naukę
crista facialis

guz twarzowy
rozpocznij naukę
tuber facialis

otwór podoczodołowy
rozpocznij naukę
foramen infraorbitale

kanał podoczodołowy
rozpocznij naukę
canalis infraorbitalis

kanał zębodołowy
rozpocznij naukę
canalis alveolaris

dół kłowy
rozpocznij naukę
fossa canina

łęki zębowe
rozpocznij naukę
juga alveolaria

powierzchnia skrzydłowo-podniebienna
rozpocznij naukę
facies pterygopalatina

otwory zębodołowe
rozpocznij naukę
foramina alveolaria

kanały zębodołowe
rozpocznij naukę
canales alveolares

guz szczęki
rozpocznij naukę
tuber maxillae

otwór szczękowy
rozpocznij naukę
foramen maxillare

powierzchnia nosowa
rozpocznij naukę
facies nasalis

bruzda łzowa
rozpocznij naukę
sulcus lacrimalis

kanał łzowy
rozpocznij naukę
canalis lacrimalis

grzebień małżowinowy
rozpocznij naukę
crista conchalis

rozwór szczekowy
rozpocznij naukę
hiatus maxillaris

zatoka szczękowa donosowa / doogonowa
rozpocznij naukę
sinus maxillaris rostralis / caudalis

przegroda zatok szczękowych
rozpocznij naukę
septum sinuum maxillarium

wyrostek czołowy
rozpocznij naukę
processus frontalis

wyrostek jarzmowy
rozpocznij naukę
processus zygomaticus

wyrostek podniebienny
rozpocznij naukę
processus palatinus

grzebień nosowy
rozpocznij naukę
crista nasalis

bruzda podniebienna
rozpocznij naukę
sulcus palatinus

otwór podniebienny większy
rozpocznij naukę
foramen palatinum majus

przegroda zatok podniebiennych
rozpocznij naukę
septum sinuum palatinorum

brzeg międzyzębodołowy
rozpocznij naukę
margo interalveolaris

przegrody zębodołowe
rozpocznij naukę
septa interalveolaria

przegrody międzykorzeniowe
rozpocznij naukę
septa interradicularia

kość małżowiny nosowej dobrzusznej
rozpocznij naukę
os conchae nasalis ventralis

kość siekaczowa
rozpocznij naukę
os incisivum

trzon kości siekaczowej
rozpocznij naukę
corpus ossis incisivi

powierzchnia podniebienna
rozpocznij naukę
facies palatina

wyrostek zębodołowy
rozpocznij naukę
processus alveolaris

łęki zębodołowe
rozpocznij naukę
juga alveolaria

wyrostek podniebienny
rozpocznij naukę
procesus palatinus

wyrostek nosowy
rozpocznij naukę
processus nasalis

kość przegrody nosowej
rozpocznij naukę
os rostrale

kość podniebienna
rozpocznij naukę
os palatinum

blaszka pionowa
rozpocznij naukę
lamina perpendicularis

powierzchnia szczękowa
rozpocznij naukę
facies maxillaris

wcięcie klinowo-podniebienne
rozpocznij naukę
incisura sphenopalatina

otwór klinowo-podniebienny
rozpocznij naukę
foramen sphenopalatinum

bruzda podniebienna większa
rozpocznij naukę
sulcus palatinus major

wyrostek piramidowy
rozpocznij naukę
processus pyramidalis

grzebień sitowy
rozpocznij naukę
crista ethmoidalis

blaszka klinowo-sitowa
rozpocznij naukę
lamina sphenoethmoidalis

wyrostek oczodołowy
rozpocznij naukę
processus orbitalis

wyrostek klinowy
rozpocznij naukę
processus sphenoidalis

blaszka pozioma
rozpocznij naukę
lamina horizontalis

margo liber

kolec nosowy doogonowy
rozpocznij naukę
spina nasalis caudalis

kanały podniebienne mniejsze
rozpocznij naukę
canales palatini minores

otwory podniebienne mniejsze
rozpocznij naukę
foramina palatina minora

grzebień podniebienny
rozpocznij naukę
crista palatina

zatoka podniebienna
rozpocznij naukę
sinus palatinus

kość jarzmowa
rozpocznij naukę
os zygomaticum

powierzchnia boczna
rozpocznij naukę
facies lateralis

wyrostek skroniowy
rozpocznij naukę
processus temporalis

zatoka szczękowa
rozpocznij naukę
sinus maxillaris

zatoka szczękowa doogonowa
rozpocznij naukę
sinus maxillaris caudalis

mandibula

trzon żuchwy
rozpocznij naukę
corpus mandibulae

część siekaczowa
rozpocznij naukę
pars incisiva

łuk zębodołowy
rozpocznij naukę
arcus alveolaris

część trzonowcowa
rozpocznij naukę
pars molaris

brzeg zębodołowy
rozpocznij naukę
margo alveolaris

brzeg dobrzuszny
rozpocznij naukę
margo ventralis

wcięcie naczyń twarzowych
rozpocznij naukę
incisura vasorum facialium

otwór bródkowy
rozpocznij naukę
foramen mentale

otwory bródkowe
rozpocznij naukę
foramina mentalia

otwory bródkowe boczne
rozpocznij naukę
foramina mentalia lateralia

otwór bródkowy przyśrodkowy
rozpocznij naukę
foramen mentale mediale

powierzchnia wargowa
rozpocznij naukę
facies labialis

powierzchnia policzkowa
rozpocznij naukę
facies buccalis

powierzchnia językowa
rozpocznij naukę
facies lingualis

kresa żuchwowo-gnykowa
rozpocznij naukę
linea mylohyoidea

alveoli dentales

przegrody międzyzębodołowe
rozpocznij naukę
septa interalveolaria

gałąź żuchwy
rozpocznij naukę
ramus mandibulae

kąt żuchwy
rozpocznij naukę
angulus mandibulae

wyrostek kątowy
rozpocznij naukę
processus angularis

guzowatość m. mostkowo-żuchwowego
rozpocznij naukę
tuberositas musculus sternomandibularis

dół żwaczowy
rozpocznij naukę
fossa masseterica

dół skrzydłowaty
rozpocznij naukę
fossa pterygoidea

otwór żuchwy
rozpocznij naukę
foramen mandibulae

kanał żuchwy
rozpocznij naukę
canalis mandibulae

bruzda żuchwowo-gnykowa
rozpocznij naukę
sulcus mylohyoideus

wyrostek dziobasty
rozpocznij naukę
processus coronoideus

wcięcie żuchwy
rozpocznij naukę
incisura mandibulae

wyrostek kłykciowy
rozpocznij naukę
processus condylaris

głowa żuchwy
rozpocznij naukę
caput mandibulae

szyjka żuchwy
rozpocznij naukę
collum mandibulae

dołek skrzydłowaty
rozpocznij naukę
fovea pterygoidea

aparat gnykowy
rozpocznij naukę
apparatus hyoideus

kość gnykowa
rozpocznij naukę
os hyoideum

trzon kości gnykowej
rozpocznij naukę
basihyoideum (corpus)

wyrostek językowy
rozpocznij naukę
processus lingualis

róg językowy
rozpocznij naukę
ceratohyoideum

róg krtaniowy
rozpocznij naukę
thyreohyoideum

róg mniejszy
rozpocznij naukę
cornu minus

róg większy
rozpocznij naukę
cornu majus

część spojeniowa (część dalsza)
rozpocznij naukę
epihyoideum

część rylcowata (część środkowa)
rozpocznij naukę
stylohyoideum

kąt rylcowaty
rozpocznij naukę
angulus stylohyoideus

część bębenkowa (część bliższa)
rozpocznij naukę
tympanohyoideum


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.