Unit 1 (poszerzony, słówka z tekstów, zadań, słuchania)

 0    82 fiszki    annasokol
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
actor
George Clooney, an American film actor was born on May 6th, 1961.
rozpocznij naukę
aktor
George Clooney, amerykański aktor filmowy urodził się 6 maja 1961 roku.
actress
Who is your favourite actress?
rozpocznij naukę
aktorka
Kto jest twoją ulubioną aktorką?
American
Are you learning American or British English?
rozpocznij naukę
Amerykanin
Uczysz się amerykańskiego czy brytyjskiego angielskiego?
Argentina
rozpocznij naukę
Argentyna
Argentinian
rozpocznij naukę
Argentyńczyk
Australia
He chose an English school in Australia.
rozpocznij naukę
Australia
Wybrał angielską szkołę w Australii.
beach
California is famous for its sandy beaches.
rozpocznij naukę
plaża
Kalifornia jest znana ze swych piaszczystych plaż.
beautiful
You're such a beautiful girl.
rozpocznij naukę
piękny
Jesteś taką piękną dziewczyną.
big
You have a big nose.
rozpocznij naukę
duży
Masz duży nos.
Brazil
Although we're closely related I hardly know Betty because she's spent her whole life in Brazil.
rozpocznij naukę
Brazylia
Chociaż jesteśmy blisko spokrewnione, prawie nie znam Betty, bo ona całe życie mieszkała w Brazylii.
British
She has a strong British accent.
rozpocznij naukę
Brytyjczyk / Brytyjka
Ona ma silny brytyjski akcent.
building
What's in this building?
rozpocznij naukę
budynek
Co jest w tym budynku?
businessman
rozpocznij naukę
biznesmen
businesswoman
rozpocznij naukę
kobieta interesu
chef
He finished a chef school in France.
rozpocznij naukę
szef kuchni
Skończył szkołę kucharzy we Francji.
Chile
rozpocznij naukę
Chile
Chilean
rozpocznij naukę
Chilijczyk / Chilijka
China
rozpocznij naukę
Chiny
Chinese
rozpocznij naukę
Chińczyk
city
London is a huge city.
rozpocznij naukę
miasto
Londyn to ogromne miasto.
cleaner
rozpocznij naukę
sprzątaczka
cold
The boss has a cold and won't come to the meeting.
rozpocznij naukę
zimny
Szef jest przeziębiony i nie przyjdzie na spotkanie.
Colombian
rozpocznij naukę
Kolumbijczyk / Kolumbijka
computer engineer
rozpocznij naukę
inżynier informatyk
conference
The conference will be held on 31st of May.
rozpocznij naukę
konferencja
Konferencja odbędzie się 31 maja.
cook
rozpocznij naukę
kucharz
countryside/country
rozpocznij naukę
Wieś
doctor
You should see a doctor as soon as possible.
rozpocznij naukę
lekarz
Powinieneś jak najszybciej pójść do lekarza.
email address
rozpocznij naukę
adres e-mail
engineer
rozpocznij naukę
inżynier
first name
rozpocznij naukę
pierwsze imię
friendly
Everyone is friendly here.
rozpocznij naukę
przyjacielski, przyjazny
Wszyscy są tu przyjaźni.
German
German is a difficult language.
rozpocznij naukę
niemiecki
Niemiecki to trudny język.
Germany
rozpocznij naukę
Niemcy
hot
It's hot outside.
rozpocznij naukę
1. pikantny 2. gorący
Na zewnątrz jest gorąco.
India
rozpocznij naukę
Indie
Ireland
rozpocznij naukę
Irlandia
Italian
rozpocznij naukę
Włoch
Italy
She is from Italy.
rozpocznij naukę
Włochy
Ona jest z Włoch.
Japan
rozpocznij naukę
Japonia
Japanese
rozpocznij naukę
Japończyk
manager
At the moment all the managers are in a meeting.
rozpocznij naukę
menedżer
W tej chwili wszyscy kierownicy są na spotkaniu.
Mexican
rozpocznij naukę
Meksykanin / Meksykanka
Mexico
rozpocznij naukę
Meksyk
mountain
Most of the world's highest mountains are located in the Himalayas.
rozpocznij naukę
góra
Większość najwyższych gór świata znajduje się w Himalajach.
nationality
rozpocznij naukę
narodowość
new
Look at my new phone.
rozpocznij naukę
nowy
Popatrz na mój nowy telefon.
nice
She is so nice!
rozpocznij naukę
milutki, ładny
Ona jest taka miła!
nurse
Polish nurses find employment in England.
rozpocznij naukę
pielęgniarka
Polskie pielęgniarki znajdują zatrudnienie w Anglii.
office worker
rozpocznij naukę
pracownik biurowy
old
My father is old.
rozpocznij naukę
stary
Mój ojciec jest stary.
on holiday
rozpocznij naukę
na wakacjach
phone number
rozpocznij naukę
numer telefonu
Poland
rozpocznij naukę
Polska
police officer
rozpocznij naukę
komisarz
Polish
rozpocznij naukę
polski
receptionist
The receptionist will help you.
rozpocznij naukę
recepcjonista/recepcjonistka
Recepcjonistka panu pomoże.
retired
rozpocznij naukę
emeryt
river
Are there any fish in this river?
rozpocznij naukę
rzeka
Czy są jakieś ryby w tej rzece?
room number
rozpocznij naukę
numer pokoju
Russia
rozpocznij naukę
Rosja
Russian
rozpocznij naukę
rosyjski
sea
Why is the sea blue?
rozpocznij naukę
morze
Dlaczego morze jest niebieskie?
shop assistant
The shop assistant was extremely helpful and kind.
rozpocznij naukę
sprzedawca
Sprzedawca był niezwykle pomocny i uprzejmy.
singer
Justin Bieber is a Canadian pop singer and actor.
rozpocznij naukę
piosenkarz
Justin Bieber jest kanadyjskim piosenkarzem muzyki pop/R&B oraz aktorem.
small
My house is smaller than hers.
rozpocznij naukę
mały
Mój dom jest mniejszy niż jej.
Spanish
It costs a lot of money to get a document translated from Dutch to Spanish.
rozpocznij naukę
hiszpański
Mnóstwo pieniędzy kosztuje przetłumaczenie dokumentu z holenderskiego na hiszpański.
sportsman
rozpocznij naukę
sportowiec
sportswoman
rozpocznij naukę
sportowiec
summer
I'm going to Spain in the summer.
rozpocznij naukę
lato
Latem jadę do Hiszpanii.
surname
rozpocznij naukę
nazwisko
taxi driver
rozpocznij naukę
taksówkarz
teacher
Lara would like to be a teacher in the future.
rozpocznij naukę
nauczyciel
Lara chciałaby być nauczycielką w przyszłości.
tourist information
rozpocznij naukę
informacja turystyczna
assistant
If you have too much work, hire an assistant.
rozpocznij naukę
pomocnik
Jeśli masz za dużo pracy, zatrudnij asystenta.
Turkey
rozpocznij naukę
Turcja
Turkish
rozpocznij naukę
turecki
the UK, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
rozpocznij naukę
Wielka Brytania, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
village
I was born in a small village.
rozpocznij naukę
wioska
Urodziłem się w małej wiosce.
waiter
All the waiters at the reception were hired by the agency.
rozpocznij naukę
kelner
Wszyscy kelnerzy na przyjęciu byli zatrudnieni przez agencję.
waitress
rozpocznij naukę
kelnerka
winter
rozpocznij naukę
zima

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.