Słownictwo z lekcji 9 - dni tygodnia, miesiące, daty

 0    113 fiszek    xmarcheffx
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

poniedziałek
rozpocznij naukę
по'недельник

вто'рник

сре'да

четве'рг

пя'тница

суббо'та

воскресе'нье

неде'ля

уик-энд

weekend - typowo rosyjski termin
rozpocznij naukę
выходны'е дни

янва'рь

февра'ль

март

апре'ль


ию'нь

ию'ль

а'вгуст

сентя'брь

październik
rozpocznij naukę
октя'брь

ноя'брь

дека'брь

ме'сяц

день

dziś/dzisiaj
rozpocznij naukę
сего'дня

вчера'

за'втра

przedwczoraj
rozpocznij naukę
по'завчера

по'слезавтра

wskrzeszenie/zmartwychwstanie
rozpocznij naukę
воскресе'ние

dni tygodnia
rozpocznij naukę
дни неде'ли

Dziś jest poniedziałek.
rozpocznij naukę
Сего'дня по'недельник.


Wczoraj był wtorek.
rozpocznij naukę
Вчера' был вто'рник.

была'

Wczoraj była środa
rozpocznij naukę
Вчера' была' сре'да.

бы'ло

Wczoraj była niedziela.
rozpocznij naukę
Вчера' бы'ло воскресе'нье.

Wczoraj był piątek.
rozpocznij naukę
Вчера' была' пя'тница

бу'дет

Jutro będzie wtorek.
rozpocznij naukę
За'втра бу'дет вто'рник.

co sobotę/każdą sobotę
rozpocznij naukę
ка'ждую суббо'ту

ка'ждую

ка'ждый

ка'ждое

każdy poniedziałek
rozpocznij naukę
ка'ждый по'недельник

każdą niedzielę
rozpocznij naukę
ка'ждое воскресе'нье

в четве'рг

во вто'рник

в январе'

we wrześniu
rozpocznij naukę
в сентябре

января'

февраля'

ма'рта

апре'ля


ию'ня

ию'ля

а'вгуста

сентября'

października
rozpocznij naukę
октября'

ноября'

декабря'

Którego dzisiaj mamy?
rozpocznij naukę
Како'е сего'дня число'?

число'

како'е

пе'рвое

второ'е

тре'тье

четвё'ртое

пя'тое

шесто'е

седьмо'е

восьмо'е

девя'тое

деся'тое

оди'ннадцатое

двена'дцатое

трина'дцатое

четы'рнадцатое

пятна'дцатое

шестна'дцатое

семна'дцатое

восемна'дцатое

dziewiętnaste
rozpocznij naukę
девятна'дцатое

двадца'тое

dwudzieste pierwsze
rozpocznij naukę
два'дцать пе'рвое

dwudzieste drugie
rozpocznij naukę
два'дцать второ'е

dwudzieste trzecie
rozpocznij naukę
два'дцать тре'тье

dwudzieste czwarte
rozpocznij naukę
два'дцать четвё'ртое

dwudzieste piąte
rozpocznij naukę
два'дцать пято'е

dwudzieste szóste
rozpocznij naukę
два,дцать шесто,е

dwudzieste siódme
rozpocznij naukę
два'дцать седьмо'е

dwudzieste ósme
rozpocznij naukę
два'дцать восьмо'е

dwudzieste dziewiąte
rozpocznij naukę
два'дцать девя'тое

тридца'тое

trzydzieste pierwsze
rozpocznij naukę
тридца'ть пе'рвое

Dziś jest piąty marca.
rozpocznij naukę
Сего'дня пято'е ма'рта.

две'сти

три'ста

четы'реста

пятьсо'т

шестьсо'т

семьсо'т

dziewięćset
rozpocznij naukę
девятьсо'т

ты'сяча

dwa tysiące
rozpocznij naukę
две ты'сячи

восемьсо'т


Kiedy się urodziłeś?
rozpocznij naukę
Когда' ты роди'лся?

Urodziłem się pierwszego grudnia tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego czwartego roku.
rozpocznij naukę
Я роди'лся пе'рвого декабря' ты'сяча девятьсо'т девяно'сто четвё'ртого го'да.

Urodziłam się pierwszego grudnia tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego czwartego roku.
rozpocznij naukę
Я роди'лась пе'рвого декабря' ты'сяча девятьсо'т девяно'сто четвё'ртого го'да.

Kiedy się urodziłaś?
rozpocznij naukę
Когда' ты родила'сь?


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.